Informace o zasedání předsednictva Rady vysokých škol dne 20. září 2012 a hlavní přijatá usnesení

1. Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ

Předseda Rady VŠ doc. Fischer přednesl informace ze zasedání Akreditační komise, které se konalo ve dnech 17. 9. – 18. 9. 2012, a kterého se zúčastnil společně s místopředsedou Rady VŠ prof. Čechákem. Taktéž informoval o červencové schůzce užšího předsednictva RVŠ s předsednictvem Akademické rady AV ČR.

Dále informoval o tom, že Rada VŠ vznesla 3 zásadní připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací). Připomínka k § 7 odst. 7 týkající se stanovení výše institucionální podpory byla akceptovaná, další dvě byly neakceptovány pro rozpor. Rada VŠ nesouhlasí s vypořádáním připomínek a trvá na rozporu v jejich vypořádání. Dne 18. 9. 2012 proběhlo jednání o vypořádání zásadních připomínek, kterého se zúčastnil za Radu VŠ předseda pracovní komise pro vědeckou činnost prof. Stuchlík. Po jednání s předkladatelem návrhu vyplynulo, že ani připomínka k § 7 odst. 7, která byla původně akceptována, akceptována není.

Usnesení:

Předsednictvo Rady VŠ zásadně odmítá navrhovanou úpravu 7.7 a důrazně požaduje zachování dosavadní podoby zákona. Navrhovaná úprava umožňuje přímé i skryté využívání netransparentních metod ohrožujících stabilitu financování a úspěšný rozvoj VVI.


Dále doc. Fischer informoval o připomínkách Rady VŠ k Zelené knize pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací, které, na základě připomínek členů Rady VŠ, zpracoval předseda pracovní komise Rady VŠ pro vědeckou činnost prof. Stuchlík, a které byly zaslány místopředsedkyni Senátu PČR PaedDr. Aleně Gajdůškové.

Doc. Fischer sdělil, že v rámci předsednictva Rady VŠ proběhlo hlasování per rollam o nominace do komise Ceny Františka Běhounka. Na základě výsledků hlasování Rada VŠ navrhuje do této komise prof. PhDr. Milenu Lenderovou, CSc. z Univerzity Pardubice.

Dále seznámil členy P RVŠ s materiálem, vypracovaným Ing. Paclíkem a Ing. Dvornákem z Úřadu průmyslového vlastnictví, týkajícím se významu vzdělávání v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

2. Zpráva o činnosti Studentské komory Rady VŠ (dále SK RVŠ)

Předseda SK RVŠ Mgr. Jašurek ve svém vystoupení informoval o činnosti SK RVŠ od 5. zasedání předsednictva Rady VŠ. Zmínil usnesení k aktuálnímu dění na fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, přijaté předsednictvem SK RVŠ a užším předsednictvem Rady VŠ k zahájení disciplinárního řízení s Tomášem Hnetilou. Informoval o jednání s autory věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům a o průběhu 7. schůze SK RVŠ, která se konala dne 13. září 2012.

Usnesení:

Předsednictvo Rady VŠ vzalo na vědomí zprávu o činnosti Studentské komory Rady VŠ.

3. Vystoupení hostů

V rámci bodu vystoupení hostů přítomné pozdravil náměstek ministra pro výzkum a vysoké školy Mgr. et Mgr. Hruda, který informoval o změnách v souvislosti s věcným záměrem zákona o finanční pomoci studentům a o uvažované novele zákona o VŠ. Dále sdělil, že se zvažují určité úpravy fungování operačních programů. Dále se obsáhle věnoval vysvětlení kroků, směřujících k zásadnímu přepracování event. zrušení individuálního projektu národního Kredo. V závěru svého vystoupení se věnoval rozpočtu na rok 2013. V případě, že vláda schválí návrh rozpočtu, dojde k nárůstu finančních zdrojů pro VŠ.

Dále vystoupil místopředseda České konference rektorů doc. Mathé, který informoval o jednáních České konference rektorů.

Zástupce Vysokoškolského odborového svazu RNDr. Dolanský přednesl otevřený dopis Vysokoškolského odborového svazu.

4. Ekonomické informace

Předsedkyně ekonomické pracovní komise Rady VŠ JUDr. Valová informovala o rozpočtu na rok 2013 a II. části Zásad financování veřejných vysokých škol. Zmínila vývoj rozpočtu VŠ od roku 2008 do návrhu roku 2013. Upozornila na pokles výdajů na VŠ. K Zásadám financování II. části sdělila, že návrh kompletních Zásad je připraven. Jednání Reprezentativní komise se předpokládá 10. října.

Doc. Kraftová, zástupkyně Rady VŠ v monitorovacím výboru Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, přednesla informace o změnách v tomto operačním programu. Došlo k pozastavení certifikace ze strany Evropské komise z důvodu neplnění, nečerpání, je riziko nedočerpání OP VK. Největší problém je v nečerpání IPn. Zmínila jednání vlády a její usnesení 498 ze 4. 7. 2012, ve kterém se schvalují návrhy opatření směřující k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce s tím, že jde nejen o vnitřní realokaci v rámci OP VK, kde stačí souhlas na národní úrovni, ale i vnější realokace z OP VK do OP Lidské zdroje a OP Praha Adaptabilita, kde je nutný souhlas Evropské komise. Ukládá ministrům, v jejichž resortech jsou spravovány rizikové operační programy, plnit navržená opatření. Zmínila, že přítomní zástupci Evropské komise zdůraznili účelovost zdrojů (zaměstnanost a vzdělávání) a nutnost najít vhodné absorpční kapacity a upozornili na časový aspekt problému.

Usnesení:

P RVŠ bere na vědomí průběh přípravy rozpočtu VŠ na rok 2013 a vítá snahu MŠMT ČR zastavit pokles podílu VŠ na celkovém rozpočtu rezortu.

P RVŠ akcentuje nutnost zahájit s MŠMT dohodnutá jednání o III. Rozpočtovém okruhu – Rozvoj VŠ pro léta 2014 a následující.

P RVŠ bere na vědomí informace o realokaci finančních prostředků OP poskytnuté zástupkyní Rady VŠ v Monitorovacím výboru OPVK. Žádá MŠMT o další konkretizaci informací o čerpání finančních prostředků OP.

5. Financování Elektronických informačních zdrojů

Jednatelka výkonného výboru Asociace knihoven vysokých škol (dále AKVŠ) ČR PhDr. Machytková přednesla stanovisko AKVŠ k dopisu ředitelky odboru 31 MŠMT Ing. Říhové.

Usnesení:

Rada VŠ žádá ministerstvo, aby do odborného poradního orgánu programu „Informace – základ výzkumu“ byli jmenováni zástupci Rady VŠ a Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ).

Dále žádá, aby k přípravě nového modelu poskytování podpory na informační infrastrukturu z výdajů na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) a k přípravě národního centra pro centralizované nákupy licencí elektronických informačních zdrojů pro VaVaI ministerstvo využilo zkušeností AKVŠ a přizvalo zástupce AKVŠ a Rady VŠ k účasti na těchto úkolech.

6. Aktuální informace z přípravy projektu KREDO

Usnesení:

Rada VŠ vyjadřuje znepokojení nad zásadními změnami projektu KREDO. Rada VŠ žádá ministra o zveřejnění podkladů a analýz, ze kterých vychází zpochybnění projektu. Rada VŠ se pozastavuje nad tím, že od ministerstva nedostává informace, které ministerstvo poskytuje médiím. Rada VŠ varuje před značnými ekonomickými dopady na jednotlivé veřejné i soukromé VŠ plynoucími ze zrušení projektu i s přihlédnutím k rizikům projektu v současné podobě.

7. Stav projednávání věcných záměrů zákonů o VŠ a o finanční pomoci studentům

Usnesení:

Rada VŠ uvítala informaci ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Fialy podanou na jednání s užším předsednictvem Rady VŠ konaném 7. července t. r. o stažení návrhu zákona o vysokých školách, což vychází vstříc dlouhodobě vyjadřovaným postojům Rady VŠ, a o úmyslu zásadně přepracovat východiska i obsah zákona o finanční pomoci studentům. Rada VŠ, jako ze zákona působící reprezentant akademických senátů, nicméně od tohoto jednání nedostala žádné slíbené podklady, zejména pak katalog témat, která by v připravované novele mohla být následně řešena.

Rada VŠ proto žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy o nápravu, zejména pak o poskytnutí předpokládaného harmonogramu prací na přípravách legislativních prací a poskytnutí podkladového finančního modelu, ze kterého by bylo možné verifikovat dopady navrhovaných kroků.

Rada VŠ vítá výslovné potvrzení náměstka ministra pro vysoké školy toho, že v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dosud nedošlo k vypracování žádného návrhu uvažované novely zákona o vysokých školách bez konzultace s reprezentacemi VŠ, i konstatování pana náměstka, že eventuální informace subjektů mimo MŠMT se nemohou týkat podkladů, které by vznikly na ministerstvu.

Rada VŠ potvrzuje dosavadní nominaci členů pracovní skupiny Rady VŠ pro jednání s MŠMT o legislativních změnách ve složení: Fischer, Čechák, Münsterová, Opatrný, Zlatuška, Jašurek, Hodulík, Popela, Ripka.

8. Různé

a) Nominace zástupce Rady VŠ do nezávislé odborné komise k Národním srovnávacím zkouškám

Doc. Fischer informoval o dopisu ředitele společnosti Scio, týkající se žádosti o nominaci zástupce Rady VŠ v nezávislé odborné komisi ustanovené pro účely veřejné oponentury testů v rámci projektu Národní srovnávací zkoušky.

Usnesení:

Rada VŠ nebude participovat na Národních srovnávacích zkouškách, a proto nebude nominovat svého zástupce.

b) Návrh nařízení vlády o poskytování ocenění MPřŘ

Doc. Fischer informoval o zahájení připomínkového řízení k materiálu: Návrh nařízení vlády o Podmínkách pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

c) Vstup ČR do EMBL

Doc. Fischer informoval o zahájení připomínkového řízení k materiálu „Návrh přístupu České republiky k Dohodě o zřízení mezinárodní organizace Evropská molekulární biologická laboratoř (EMBL)“


Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

Předseda Rady VŠ

Posluchárna UK

Až budete v některém z tanečních klubů dobíjet energii na další studijně-pracovní týden, pozorně se podívejte, kdo stojí za mixážním pultem. Mohl by to být i David Doubek z katedry psychologie Pedagogické fakulty UK alias Ventolin.​

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Tour de menza

Testujeme Menzy UK. Tentokrát se naši redaktoři vypravili do menzy Jednota, která se nachází v Opletalově ulici nedaleko zastávky Hlavní nádraží. Kromě studentů a rezidentů z místních kolejí sem často zavítá i veřejnost.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.