3. června 2013

Aktuální sdělení ohledně povodňové situace na UK (3. června, 12 hod)

Podle aktuálních informací z fakultních štábů a SBZ se zhoršilo zaplavení loděnice v Troji a mírné problémy začala působit podzemní voda a kanalizace v budovách Právnické fakulty na nám. Curieových a Matematicko-fyzikální fakulty v Troji, naopak opadává voda v částečně zaplaveném středisku v Dobronicích. Podrobné informace z jednotlivých fakult a dalších součástí jsou k dispozici na jejich webových stránkách nebo souhrnně na iForu.

Vzhledem k obtížné dopravní situaci v Praze i na velké části území českých krajů žádám děkany fakult, aby tolerovali byť dodatečně omluvenou nepřítomnost uchazečů o studium a studentů na přijímacích zkouškách, zkouškách a státních zkouškách, které jsou plánovány na dnes a na úterý 4. června.

Stejně tak je třeba postupovat u pracovníků, kteří se z důvodu prokazatelně souvisejících s povodní řádně omluví a nedostaví do zaměstnání.

Studentům a zaměstnancům univerzity, kteří jsou přímo postiženi aktuální povodní, nabízí UK alespoň částečnou finanční výpomoc. Tato pomoc může mít charakter přednostního ubytování v kolejích univerzity bez ohledu na vzdálenost trvalého bydliště, sociálního stipendia, resp. u zaměstnance přechodného poskytnutí ubytování a nevratného finančního příspěvku.

Pomoc může být poskytnuta v těch případech, kdy v přímé souvislosti s povodněmi došlo ke zničení nebo velmi závažnému poškození bytu anebo domu, ve kterém měl student nebo zaměstnanec UK trvalé bydliště. Výše a druh pomoci bude záviset na míře poškození. Žádosti o pomoc je možné podávat do 15. července 2013 k rukám kvestora UK a musí obsahovat příslušné osobní údaje (nacionále, trvalé bydliště, fakulta), popis utrpěné újmy a měla by být doložena dokladem prokazujícím danou událost, ve zdůvodněných případech je možné přiložit pouze čestné prohlášení s tím, že příslušný doklad bude dodán později.

Věřím, že se touto cestou podaří alespoň částečně zmírnit následky, kterými se letošní povodně přímo dotkly některých studentů a zaměstnanců univerzity.

V Praze dne 3. června 2013

Prof. Václav Hampl, rektor UK
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.