Informace o zasedání sněmu Rady vysokých škol dne 20. června 2013 a hlavní přijatá usnesení

1. Zpráva o činnosti předsednictva Rady VŠ

Předseda Rady VŠ doc. Fischer přednesl Zprávu o činnosti předsednictva Rady VŠ v době od 4. zasedání sněmu Rady VŠ, které se konalo dne 21. února 2013. Uskutečnila se dvě řádná zasedání předsednictva Rady VŠ a jedno zasedání mimořádné. Sdělil informace z oblasti Ekonomických otázek, z oblasti Výzkumu, vývoje a inovací, Legislativních otázek, Fondu rozvoje vysokých škol a informace z pracovních komisí. Shrnul delegace zástupců Rady VŠ do různých orgánů a připomínkovou činnost Rady VŠ.

Usnesení:

Sněm Rady VŠ bere na vědomí informace o činnosti předsednictva Rady vysokých škol.

2. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ (dále SK RVŠ)

Předseda SK RVŠ Mgr. Jašurek ve svém vystoupení zrekapituloval činnost SK RVŠ v období od 4. zasedání sněmu Rady VŠ. Zmínil hlavní témata, kterými se SK RVŠ zabývá: příprava novely zákona o VŠ, kde zdůraznil, že členové SK RVŠ se účastnili všech jednání pracovní skupiny k přípravě zákona o VŠ a zasedání legislativní komise a předsednictva RVŠ, poplatky, které vybírají některé VVŠ nad rámec zákona o VŠ, návrhem Ministerstva dopravy ČR na zrušení státem garantovaných slev na jízdné.

Informoval o pořádaných akcích, kterých se účastnili členové a členky SK RVŠ a o účasti členů a členek na zahraničních akcích. Zdůraznil, že SK RVŠ se prezentuje i v médiích. Informoval o dalších aktivitách SK RVŠ. V závěru svého vystoupení informoval o náplni jednání jednotlivých schůzí SK RVŠ, uskutečněných v období od konání 4. sněmu Rady VŠ.

Usnesení:

Sněm Rady VŠ bere na vědomí Zprávu o činnosti Studentské komory Rady vysokých škol.

3. Vystoupení hostů

V rámci vystoupení hostů vystoupil místopředseda České konference rektorů prof. Barančík, který informoval o jednání ČKR dne 6. 6. 2013 a o přijatém usnesení. Sdělil, že proběhla volba nového předsednictva ČKR. Zdůraznil, že považují zákon o rozpočtové odpovědnosti za další omezení autonomie VVŠ. Zároveň zmínil, že ČKR žádá, aby byla společně s RVŠ zahrnuta do legislativního procesu.

Předseda VOS Ing. Barták informoval o aktivu odborových organizací, který proběhl na půdě VOS dne 30. 4. 2013. Aktiv proběhl za účasti MŠMT, zástupců reprezentací VŠ a zástupců Akreditační komise. Zdůraznil, že VOS podpořil stanovisko reprezentací VŠ ke jmenování doc. Putny profesorem. Poděkoval za vstřícnou spolupráci.

Za Akademii věd přítomné pozdravil prof. Zima a popřál úspěšné jednání.

Dále vystoupil ministr školství, mládeže a tělovýchovy, prof. Fiala, který se ve svém vystoupení věnoval zvláště přípravě novely zákona o VŠ. Poděkoval těm, kteří se účastnili jednání na přípravě této novely, za aktivní a konstruktivní přístup. Dále zmínil okolnosti spojené se jmenováním profesorů a navrhovanou novelu týkající se této problematiky, která bude projednávána odděleně od, v této době projednávané, novely zákona o VŠ.

Usnesení:

Sněm Rady VŠ bere na vědomí vystoupení hostů.

4. Novela zákona o VŠ

Předseda pracovní komise Rady VŠ pro strategie a rozvoj VŠ RNDr. Popela následně zrekapituloval vývoj v projednávání novely zákona o VŠ. Informoval o společných zasedáních legislativní komise a komise pro strategie a rozvoj VŠ a členů předsednictva Rady VŠ. Zmínil celodenní jednání členů Rady VŠ, která se uskutečnila ve dnech 10., 11., 12., 14., 17. a 19. 6. 2013, kde na základě rozsáhlé diskuse nad materiálem zaslaným MŠMT do vnějšího připomínkového řízení a shrnutí připomínek přítomní členové Rady VŠ připravili návrh usnesení, které bylo po hlasování o pozměňovacích návrzích přijato ve znění:

Usnesení:

Sněm Rady VŠ bere na vědomí zprávu zástupců Rady VŠ o jednáních pracovní skupiny MŠMT od posledního sněmu Rady VŠ.

Sněm Rady VŠ vysoce oceňuje otevřený a na jednání orientovaný přístup MŠMT, zejména ze strany týmu náměstka Hrudy.

Po pečlivém projednání návrhu novely v komisích Rady VŠ, včetně vyhodnocení zapracování připomínek Rady VŠ ve vnitřním připomínkovém řízení MŠMT, sněm Rady VŠ schvaluje připomínky pro vnější připomínkové řízení dle přiložené tabulky, žádá předsedu Rady VŠ a předsedy pověřených komisí o kontrolu, finalizaci a jejich zaslání MŠMT a klade důraz zejména na řešení paragrafů týkajících se:

1. postavení fakult ve smyslu připomínek Rady VŠ a požadavků na neomezování autonomie.

2. změny akreditací podle připomínek Rady VŠ a požadavků na hájení zájmů kontrolovaných a

3. kontraktového financování, které je žádoucí upravit podle připomínek Rady VŠ a podat k návrhu dostatečné zdůvodnění.

Rada VŠ dlouhodobě upozorňuje na podstatné systémové problémy, které do návrhu novely nebyly začleněny (např. respektování zvláštního charakteru práce akademických pracovníků a postup odebírání akademických titulů a hodností). Z návrhu dále v průběhu přípravy MŠMT vypustilo některé progresivní prvky, např. regulaci činnosti poboček zahraničních VŠ. Ministerstvo také bohužel odmítlo část našich návrhů vedoucích k vyjasnění nejednoznačných formulací stávajícího zákona.

Sněm Rady VŠ upozorňuje, že za stávající politické situace by bylo krajně nezodpovědné ignorovat návrhy reprezentací VŠ a přijímat strategická rozhodnutí bez širší shody s reprezentacemi VŠ nebo je dokonce zásadně měnit pod vlivem lobbistů na půdě parlamentu.

Sněm Rady VŠ vítá ujištění ministra školství, mládeže a tělovýchovy v demisi, že návrh novely zákona o VŠ bude do parlamentu předložen jen ve stabilní politické situaci, tj. za existence vlády, která bude mít důvěru parlamentu, a se zajištěním politické podpory dohodnutému návrhu.

5. Ekonomické informace

Předsedkyně ekonomické pracovní komise Rady VŠ JUDr. Valová přednesla ekonomické informace. Sdělila, že bylo ukončeno dohodovací řízení v oblasti limitů, dle původního rozpisu došlo o pokles o 5,1 % oproti roku 2013. Dohodovací řízení bylo ukončeno dne 11. 4. 2013. Následně informovala o přípravě rozpočtu 2014. Sdělila, že ve střednědobém výhledu půjde o pokles o cca 1 mld. Kč. Dne 12. 6. 2013 byl vládou projednán vstupní návrh rozpočtu 2014, překládaný Ministerstvem financí, který zachovává pro školství úroveň roku 2013. Dále zmínila, jednání Reprezentativní komise, které se uskuteční zřejmě v září a projedná pravidla financování VVŠ pro rok 2014. Informovala o III. Návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který byl předložen PSP ČR s účinností od 1. 1. 2014. Návrh byl schválen a na jednání vlády dne 12. 6. 2013. MŠMT uplatnilo v rámci připomínkového řízení námitky proti dopadu na VVŠ. Uskutečnila se dvě jednání s Ministerstvem financí za účasti kvestorů, kdy byla hledána řešení nejméně zatěžující varianty. V závěru svého vystoupení zmínila usnesení ČKR z 6. 6. 2013.

Usnesení:

Rada VŠ se jednoznačně připojuje k usnesení ČKR z 6. 6. 2013, které se týká Návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Návrh odmítá jako další omezení autonomie VVŠ přinášející nadbytečný nárůst administrativní zátěže a z hlediska škol zcela neefektivní nárůst finančních nákladů nezbytných pro jeho realizaci.

6. Různé

a) Vypořádání připomínek k návrhu zákona o univerzitních nemocnicích

Doc. Fischer, který se účastnil jednání k vypořádání připomínek k zákonu o Univerzitních nemocnicích, informoval o tom, že zásadní připomínky Rady VŠ byly Ministerstvem zdravotnictví akceptovány.

b) Vypořádání připomínek k Situační zprávě IPn Metodika

Doc. Fischer informoval o vypořádání připomínek k Situační zprávě IPn Metodika.

Předseda Rady VŠ doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.