Informace o zasedání sněmu Rady vysokých škol dne 20. června 2013 a hlavní přijatá usnesení

1. Zpráva o činnosti předsednictva Rady VŠ

Předseda Rady VŠ doc. Fischer přednesl Zprávu o činnosti předsednictva Rady VŠ v době od 4. zasedání sněmu Rady VŠ, které se konalo dne 21. února 2013. Uskutečnila se dvě řádná zasedání předsednictva Rady VŠ a jedno zasedání mimořádné. Sdělil informace z oblasti Ekonomických otázek, z oblasti Výzkumu, vývoje a inovací, Legislativních otázek, Fondu rozvoje vysokých škol a informace z pracovních komisí. Shrnul delegace zástupců Rady VŠ do různých orgánů a připomínkovou činnost Rady VŠ.

Usnesení:

Sněm Rady VŠ bere na vědomí informace o činnosti předsednictva Rady vysokých škol.

2. Zprávy ze Studentské komory Rady VŠ (dále SK RVŠ)

Předseda SK RVŠ Mgr. Jašurek ve svém vystoupení zrekapituloval činnost SK RVŠ v období od 4. zasedání sněmu Rady VŠ. Zmínil hlavní témata, kterými se SK RVŠ zabývá: příprava novely zákona o VŠ, kde zdůraznil, že členové SK RVŠ se účastnili všech jednání pracovní skupiny k přípravě zákona o VŠ a zasedání legislativní komise a předsednictva RVŠ, poplatky, které vybírají některé VVŠ nad rámec zákona o VŠ, návrhem Ministerstva dopravy ČR na zrušení státem garantovaných slev na jízdné.

Informoval o pořádaných akcích, kterých se účastnili členové a členky SK RVŠ a o účasti členů a členek na zahraničních akcích. Zdůraznil, že SK RVŠ se prezentuje i v médiích. Informoval o dalších aktivitách SK RVŠ. V závěru svého vystoupení informoval o náplni jednání jednotlivých schůzí SK RVŠ, uskutečněných v období od konání 4. sněmu Rady VŠ.

Usnesení:

Sněm Rady VŠ bere na vědomí Zprávu o činnosti Studentské komory Rady vysokých škol.

3. Vystoupení hostů

V rámci vystoupení hostů vystoupil místopředseda České konference rektorů prof. Barančík, který informoval o jednání ČKR dne 6. 6. 2013 a o přijatém usnesení. Sdělil, že proběhla volba nového předsednictva ČKR. Zdůraznil, že považují zákon o rozpočtové odpovědnosti za další omezení autonomie VVŠ. Zároveň zmínil, že ČKR žádá, aby byla společně s RVŠ zahrnuta do legislativního procesu.

Předseda VOS Ing. Barták informoval o aktivu odborových organizací, který proběhl na půdě VOS dne 30. 4. 2013. Aktiv proběhl za účasti MŠMT, zástupců reprezentací VŠ a zástupců Akreditační komise. Zdůraznil, že VOS podpořil stanovisko reprezentací VŠ ke jmenování doc. Putny profesorem. Poděkoval za vstřícnou spolupráci.

Za Akademii věd přítomné pozdravil prof. Zima a popřál úspěšné jednání.

Dále vystoupil ministr školství, mládeže a tělovýchovy, prof. Fiala, který se ve svém vystoupení věnoval zvláště přípravě novely zákona o VŠ. Poděkoval těm, kteří se účastnili jednání na přípravě této novely, za aktivní a konstruktivní přístup. Dále zmínil okolnosti spojené se jmenováním profesorů a navrhovanou novelu týkající se této problematiky, která bude projednávána odděleně od, v této době projednávané, novely zákona o VŠ.

Usnesení:

Sněm Rady VŠ bere na vědomí vystoupení hostů.

4. Novela zákona o VŠ

Předseda pracovní komise Rady VŠ pro strategie a rozvoj VŠ RNDr. Popela následně zrekapituloval vývoj v projednávání novely zákona o VŠ. Informoval o společných zasedáních legislativní komise a komise pro strategie a rozvoj VŠ a členů předsednictva Rady VŠ. Zmínil celodenní jednání členů Rady VŠ, která se uskutečnila ve dnech 10., 11., 12., 14., 17. a 19. 6. 2013, kde na základě rozsáhlé diskuse nad materiálem zaslaným MŠMT do vnějšího připomínkového řízení a shrnutí připomínek přítomní členové Rady VŠ připravili návrh usnesení, které bylo po hlasování o pozměňovacích návrzích přijato ve znění:

Usnesení:

Sněm Rady VŠ bere na vědomí zprávu zástupců Rady VŠ o jednáních pracovní skupiny MŠMT od posledního sněmu Rady VŠ.

Sněm Rady VŠ vysoce oceňuje otevřený a na jednání orientovaný přístup MŠMT, zejména ze strany týmu náměstka Hrudy.

Po pečlivém projednání návrhu novely v komisích Rady VŠ, včetně vyhodnocení zapracování připomínek Rady VŠ ve vnitřním připomínkovém řízení MŠMT, sněm Rady VŠ schvaluje připomínky pro vnější připomínkové řízení dle přiložené tabulky, žádá předsedu Rady VŠ a předsedy pověřených komisí o kontrolu, finalizaci a jejich zaslání MŠMT a klade důraz zejména na řešení paragrafů týkajících se:

1. postavení fakult ve smyslu připomínek Rady VŠ a požadavků na neomezování autonomie.

2. změny akreditací podle připomínek Rady VŠ a požadavků na hájení zájmů kontrolovaných a

3. kontraktového financování, které je žádoucí upravit podle připomínek Rady VŠ a podat k návrhu dostatečné zdůvodnění.

Rada VŠ dlouhodobě upozorňuje na podstatné systémové problémy, které do návrhu novely nebyly začleněny (např. respektování zvláštního charakteru práce akademických pracovníků a postup odebírání akademických titulů a hodností). Z návrhu dále v průběhu přípravy MŠMT vypustilo některé progresivní prvky, např. regulaci činnosti poboček zahraničních VŠ. Ministerstvo také bohužel odmítlo část našich návrhů vedoucích k vyjasnění nejednoznačných formulací stávajícího zákona.

Sněm Rady VŠ upozorňuje, že za stávající politické situace by bylo krajně nezodpovědné ignorovat návrhy reprezentací VŠ a přijímat strategická rozhodnutí bez širší shody s reprezentacemi VŠ nebo je dokonce zásadně měnit pod vlivem lobbistů na půdě parlamentu.

Sněm Rady VŠ vítá ujištění ministra školství, mládeže a tělovýchovy v demisi, že návrh novely zákona o VŠ bude do parlamentu předložen jen ve stabilní politické situaci, tj. za existence vlády, která bude mít důvěru parlamentu, a se zajištěním politické podpory dohodnutému návrhu.

5. Ekonomické informace

Předsedkyně ekonomické pracovní komise Rady VŠ JUDr. Valová přednesla ekonomické informace. Sdělila, že bylo ukončeno dohodovací řízení v oblasti limitů, dle původního rozpisu došlo o pokles o 5,1 % oproti roku 2013. Dohodovací řízení bylo ukončeno dne 11. 4. 2013. Následně informovala o přípravě rozpočtu 2014. Sdělila, že ve střednědobém výhledu půjde o pokles o cca 1 mld. Kč. Dne 12. 6. 2013 byl vládou projednán vstupní návrh rozpočtu 2014, překládaný Ministerstvem financí, který zachovává pro školství úroveň roku 2013. Dále zmínila, jednání Reprezentativní komise, které se uskuteční zřejmě v září a projedná pravidla financování VVŠ pro rok 2014. Informovala o III. Návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který byl předložen PSP ČR s účinností od 1. 1. 2014. Návrh byl schválen a na jednání vlády dne 12. 6. 2013. MŠMT uplatnilo v rámci připomínkového řízení námitky proti dopadu na VVŠ. Uskutečnila se dvě jednání s Ministerstvem financí za účasti kvestorů, kdy byla hledána řešení nejméně zatěžující varianty. V závěru svého vystoupení zmínila usnesení ČKR z 6. 6. 2013.

Usnesení:

Rada VŠ se jednoznačně připojuje k usnesení ČKR z 6. 6. 2013, které se týká Návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Návrh odmítá jako další omezení autonomie VVŠ přinášející nadbytečný nárůst administrativní zátěže a z hlediska škol zcela neefektivní nárůst finančních nákladů nezbytných pro jeho realizaci.

6. Různé

a) Vypořádání připomínek k návrhu zákona o univerzitních nemocnicích

Doc. Fischer, který se účastnil jednání k vypořádání připomínek k zákonu o Univerzitních nemocnicích, informoval o tom, že zásadní připomínky Rady VŠ byly Ministerstvem zdravotnictví akceptovány.

b) Vypořádání připomínek k Situační zprávě IPn Metodika

Doc. Fischer informoval o vypořádání připomínek k Situační zprávě IPn Metodika.

Předseda Rady VŠ doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Sportovní fata morgana v centru Prahy, tak by se jinak daly nazvat tenisové kurty a volejbalová hřiště na pražském Albertově. Díky pečlivé správě Matematicko-fyzikální fakulty UK zůstala sportoviště v provozu od svého založení před druhou světovou válkou až dodnes.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.