Petra Köpplová • foto: red. • 3. prosince 2013

Jak na granty? Studenty UK to už dvacet let učí univerzitní grantová agentura

Každoročně rozdělí Grantová agentura UK mezi žadatele finanční prostředky ve výši až 150 milionů korun. Dvacet let své existence oslavila 27. listopadu konferencí prezentující nejzajímavější vědecké projekty. Průměrný věk jejich řešitelů byl 29 let.

„Grantová agentura UK dnes pracuje s desetinásobkem prostředků, se kterými začínala. Zejména pro doktorandy představuje startovní zkušenost s grantovým režimem, který je provází celou vědeckou kariéru,“ uvedl při zahájení prezentací mladých vědců rektor UK profesor Václav Hampl.

V posledních letech se daří GA UK každoročně podpořit na 300 nových projektů, které agentura vybírá během čtyř měsíců z přibližně 1200 podaných žádostí. Ty hodnotí ve třech sekcích: v humanitně sociálních vědách, přírodních vědách a lékařských vědách.

„Za dvacet let byly přijaty a řešeny přibližně čtyři tisíce projektů, podáno bylo na jedenáct tisíc žádostí,“ sdělil prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost profesor Petr Volf. „Na rozdíl od jiných grantových agentur se nám zatím nestalo, že by naše aplikace, vytvořená Ústavem výpočetní techniky, spadla a totálně znehodnotila podávání projektů,“ zdůraznil prorektor.

Zásadní změny v nárůstu počtu podaných žádostí o grant zaznamenala agentura v roce 2007, kdy byla zavedena elektronická aplikace a v roce 2010, kdy se zvýšil podíl pro fakulty. „Budeme se zamýšlet na dalším vývojem GA UK a byli bychom rádi, kdyby se úspěšnost navrátila k 35 procentům,“ dodal prorektor pro vědu.

Žádost o grant GA UK mohou podat jak studenti doktorských, tak i magisterských studijních programů Univerzity Karlovy. GA UK od počátku hodnotí jednotlivé projekty s ohledem na kvalitu, podporu mladých a začínajících vědců, spolupráci více pracovišť na jednom projektu a zapojení doktorandů. Maximální výše podpory na jeden projekt činila do roku 2013 celkem 360 tisíc korun.

Projekty prezentované na konferenci

Mgr. Kateřina Voleková (FF UK, SEKCE A)

Edice latinsko-německo-českého slovníku z 15. století (sign. AMB 115)

Mgr. David Kohout, Ph.D. (PF UK, SEKCE A)

Aplikace norem mezinárodního práva trestního v rámci národních soudních procesů s nacistickými zločinci v 60. letech 20. století

Mgr. Barbora Weissová (FF UK, SEKCE A)

Vytvoření archeologické mapy mohyl ve starověké Thrákii

MUDr. Michal Dubský (1. LF UK, SEKCE C)

Posouzení vztahu mezi angiogenními prekurzorovými buňkami a jejich cytokiny, lokální vaskulogenezí a rizikem systémové vaskulogeneze u diabetiků s ischemií dolních končetin léčenou kmenovými buňkami

MUDr. Martin Kudr (2. LF UK, SEKCE C)

Iktální SPECT v diagnostice pacientů s epilepsií na podkladě fokální kortikální dysplázie

Mgr. Petr Glivický, Ph.D. (MFF UK, SEKCE B)

Reprezentační a deskriptivní analýza aritmetických struktur a teorií

Mgr. Petra Frýdlová, Ph.D. (PřF UK, SEKCE B)

Studie pohlavního dimorfismu u šupinatých plazů (Squamata) na makroevoluční úrovni

Mgr. Petr Jan Juračka (PřF UK, SEKCE B)

Morfologická charakterizace kryptických západopalearktických druhů perlooček rodu Daphnia

RNDr. Jana Trylčová (1. LF UK, SEKCE C)

Molekulární mechanizmus funkce dipeptidylpeptidázy-IV v onkogenezi maligních gliomů

Ing. Aleš Hnízda, Ph.D. (1. LF UK, SEKCE C)

Analýza konformačních vlastností mutantů cystathionin-?-synthasy

RNDr. Silvie Mašková, Ph.D. (MFF UK, SEKCE B)

Krystalová struktura a magnetismus sloučenin U2T2X-H a RE2T2X-H

Mgr. Václav Dědič (MFF UK, SEKCE B)

Polarizace v polovodičových detektorech Rentgenova a gama záření za vysokých fotonových toků

PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. (FSV UK, SEKCE A)

Fraktalita a multi-fraktalita finančních trhů: metody a aplikace

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.