16. prosince 2004

Nové výzkumné směry v doktorandských pracích lékařských fakult

ODBORNÝ PROGRAM


Čtvrtek, 16. prosince


Teoretická sekce Panorama, 14. posch.


I. Předsedající: Prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc.


14.00 1. E. Babušíková, JLF UK, Martin: Vplyv starnutia na sarkoplazmatické

retikulum srdca

14.25 2. K. Betincová, 1.LF UK, Praha: Analýza chybného sestřihu vlivem

intronové mutace v genu pro methioninsynthasa-reduktasu u pacientů s homocystinurií typu cblE

14.50 3. P. Celec, LF UK, Bratislava: Cirkatrigintánny cyklus salivárneho

testosterónu u mužov

15.15 4. J. Cendelín, LF UK, Plzeň: Projevy blokády D1-like receptorů v různých

fázích prostorového učení u zdravých a neurodefektních myší typu Lurcher

15.40 5. L. Černohorská, LF MU, Brno: Testování synergismu antibiotik

u bakteriálního biofilmu


II. Předsedající: Doc. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.


16.30 6 . D. Hodyc, 2. LF UK, Praha: Vliv ventilace a heparinizace na funkční

vlastnosti plic získaných od dárce s nebijícím srdcem

14.25 7. S. Hojná, 2. LF UK, Praha: Polymorfismus v Nos2 genu není přítomen u pražské kolonie Dahlových sůl senzitivních a sůl rezistentních potkanů

17.20 8. S. Janovská, FVZ UO, Hradec Králové: Identifikace proteinových markerů

jako indikátorů radiačního poškození

17.45 9. D. Kubisová, 3. LF UK, Praha: Nutriční stav pražských bezdomovců

18.10 10. K. Kuča, FVZ UO, Hradec Králové: In vitro srovnávání účinnosti nově

vyvinutých a v současnosti dostupných oximů při reaktivacích enzymu

acetylcholinesterázy inhibované nervově paralytickými látkami


Klinická sekce Harmonie, 14. posch.


I. Předsedající: Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.


14.00 21. M. Böhm, 1. LF UK, Praha: Klinická, biochemická a molekulární analýza u 178 dětí s poruchou cytochrom c oxidázy

14.25 22. P. Geier, LF UP, Olomouc: TGF-? u dětí s kongenitální hydronefrózou

14.50 23. J. Horáček, FVZ UO, Hradec Králové: Monitorování kardiotoxicity léčby akutních leukémií

15.15 24. P. Janega, LF UK, Bratislava: Expresia kyseliny sialovej ako marker patologických zmien v tkanive štítnej žľazy

15.40 25. V. Kališ, LF UK, Plzeň: Rizikové faktory ruptury perinea 3. (a 4.) stupně během porodu


II. Předsedající: Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.


16.30 26. E. Krušinová, 2. LF UK, Praha: Vliv akutní hyperinzulinemie na plazmatické hladiny vybraných cytokinových antagonistů u diabetu 1. typu

16.55 27. F. Mrázek, LF UP, Olomouc: Souvislost vybraných genetických faktorů s predispozicí k sarkoidóze: studie u českých pacientů

17.20 28. K. Novotná, 2. LF UK, Praha: Mutace genu TP53 ve tkáni Barrettova jícnu

17.45 29. M. Pytliak, LF UPJŠ, Košice: Koncentrácie adiponektínu v sére pacientov s inzulínovou rezistenciou a endotelovou dysfunkciou

18.10 30. L. Slováček, FVZ UO, Hradec Králové: Základní aspekty kvality života

hematoonkologických nemocných se zřetelem na skupinu nemocných po

transplantaci krvetvorných buněkPátek, 17. prosince


Teoretická sekce Panorama, 14. posch.


III. Předsedající: Prof. MUDr. Jiřina Martínková, CSc.


8.30 11. J. Maceček, LF UP, Olomouc: Studium fotodynamického jevu na

nádorových buněčných liniích G361

8.55 12. J. Mokrý, JLF UK, Martin: Možnosti farmakologického ovplyvnenia

reaktivity hladkej svaloviny močového mechúra

9.20 13. P. Müller, LF MU, Brno: Mechanismus působení amifostinu: aktivace

kasein kinázy 2 a proteinu p53

9.45 14. M. Pilátová, LF UPJŠ, Košice: Chalkóny a ich potenciálne

antiproliferatívny účinok u nádorových buniek

10.10 15. L. Sobolová, LF UP, Olomouc: Pozitivní vliv silymarinu na lipoproteinový

profil u potkana s dietně indukovanou dyslipidémií


IV. Předsedající: Prof. MUDr. Pravoslav Stránský, CSc.


11.00 16. R. Šafránek, LF UK, Hradec Králové: Metabolismus bílkovin v kosterním

svalu, změny při sepsi a možnosti ovlivnění

11.25 17. A. Tichý, LF UK, Hradec Králové: Apoptóza ve tkáni a v buněčných

kulturách: dynamika cytochromu c, kaspas a proteinů Bcl-2

11.50 18. J. Večeřová, 1. LF UK, Praha: Dynamická organizace jaderných funkcí

12.15 19. J. Vrána, 3. LF UK, Praha: Interakce nebolestivé mediánové a bolestivé tepelné stimulace z pohledu fMRI

12.40 20. J. Židzik, LF UPJŠ, Košice: Vzťah génových polymorfizmov na vznik

a progresiu chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP)Klinická sekce Harmonie, 14. posch.


III. Předsedající: Prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc.


8.30 31. L. Smolej, LF UK, Hradec Králové: Význam sérového solubilního

endoglinu u nemocných s chronickou B-lymfocytární leukémií

8.55 32. A. Stančáková, LF UPJŠ, Košice: Vplyv génových polymorfizmov

a dlhodobej glykemickej kontroly na hladiny lipidov pri diabete 2. typu a metabolickom syndróme

9.20 33. Ľ. Váleková, JLF UK, Martin: Prietoková cytometria v diagnostike MALT-

lymfómov gastrointestinálneho traktu

9.45 34. J. Varvařovská, LF UK, Plzeň: Oxidační stres a poškození DNA u dětí a

dospělých s diabetem mellitem typu 1

10.10 35. R. Vobořil, LF UK, Hradec Králové: Léčba zhoubných nádorů a jejich

metastáz – některé nové možnosti léčbyIV. Předsedající: Prof. MUDr. Zbyněk Vobořil, DrSc.


11.00 36. J. Vosáhlo, 3.LF UK, Praha: Genové defekty u pacientů s kombinovaným

deficitem hormonů hypofýzy: výsledky české národní studie

11.25 37. E. Závodná, LF MU, Brno: Změny v regulaci krevního tlaku u osob

s esenciální a sekundární hypertenzí ve věku 16-21 let

11.50 38. K. Zídková, 1. LF UK, Praha: Variabilita v regulačních oblastech genu pro

apo(a) a její vztah k hladině Lp(a)

12.15 39. P. Žúbor, JLF UK, Martin: Prínos molekulárnej biológie v prevencii

a diagnostike malígneho ochorenia mliečnej žľazy


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rozvíjení vědy a hledání nových poznatků je samozřejmou součástí každé vědecké disciplíny, medicínu nevyjímaje. Je součástí kvalitní pregraduální výuky, je denní náplní činnosti každého pracovníka akademické obce. Jsou však jedinci, kteří se mu věnují více a již v průběhu pregraduálního studia se zapojují do práce kateder, ústavů, grantových projektů a jiných aktivit; mnozí z nich pak presentují své výsledky na konferencích SVOČ a při podobných příležitostech. Ti, kteří se věnují vědecké práci v rámci postgraduálního, doktorandského studia, příležitost porovnat výsledky své práce s ostatními kolegy na celostátní úrovni dosud neměli.

Stoupající význam doktorandského studia, které samostatnou a tvořivou práci má jako svou hlavní náplň, je přitom nezbytnou součástí naší snahy zapojit českou a slovenskou medicínu do mezinárodních kontextů, souvislostí a také do mezinárodního srovnávání. Je proto samozřejmě také preferovanou oblastí rozvoje všech našich Universit a vysokých škol. Jeho cílem je nejen vychovat nové generace výzkumných a vědeckých pracovníků, ale posouvat naši zdravotnickou vědu kupředu. Všechny lékařské fakulty vychovávají dnes v rámci doktorandských programů stovky postgraduálních studentů, kteří dosahují významných úspěchů a poznatků. Trvalá snaha o zvyšování odborné úrovně je samozřejmostí. Přes tuto snahu trvají diskuse o náročnosti studia na jednotlivých fakultách či oborech, o srovnatelnosti kriterií pro získání titulu, o potřebě se více prosadit na tuzemských i mezinárodních forech a o potřebě výsledky studia lépe presentovat. Rozhodli jsme se proto uspořádat celostátní – a ve smyslu ČR a SR vlastně mezinárodní – konferenci studentů PGS v medicínských oborech. Obrovská podpora, kterou se nám pro tuto myšlenku podařilo získat ve vedení Universit a Fakult nás ujistila, že tato snaha je oprávněná. Podařilo se nám získat i finanční a organisační podporu od spolupořádajících institucí a tak vás dnes všechny mohu uvítat na 1. Královéhradeckých lékařských postgraduálních dnech. Jsme si vědomi, že ty „první“ sebou nesou znaky hledání nejlepších řešení a určité nedokonalosti - tak jak už to u všeho, co se dělá poprvé, bývá. Věříme však, že positiva vysoce převáží a že se nám podaří založit každoroční tradici těchto dnů. Tak jako ve všem, i v doktorandském studiu je jedním z hnacích motorů snaha dosáhnout co nejlepších výsledků, být lepším než ostatní. Chceme tuto dobrou soutěživost podpořit. Pozvali jsme proto nejlepší studenty PGS jako representanty všech lékařských fakult k tomu, aby měli možnost předložit výsledky své práce, pochlubit se jimi a porovnat je s tím, čeho dosahují ostatní. Pozvali jsme samozřejmě i školitele. I pro ty bude tato akce jistě poučením a získáním nových poznatků. Jsme rádi, že jste naše pozvání přijali. V průběhu dvou dnů zazní téměř 40 přednášek, rozdělených do dvou sekcí – teoretické a klinické. Jsme si vědomi, že toto rozdělení je arteficiální a v podstatě nesprávné, protože věda je v tomto smyslu jen jedna, bylo však vyvoláno technickými důvody.

Přeji vám všem, abyste se v Hradci Králové dobře cítili. Samozřejmě vám přeji, abyste prokázali, že právě vy jste schopni předložit ty nejlepší práce a přesvědčit porotu, že si zasloužíte první cenu. Jsem si však jist, že i ti, kteří tentokrát „nevyhrají“ vlastně vítězí. Vítězí tím, že mohli přenést své výsledky na takovémto fóru, vítězí tím, že mohli porovnat svou práci s pracemi jiných, vítězí tím, že získávají nové poznatky a podněty.

Gratuluji tedy všem vítězům již předem a ještě jednou vám všem děkuji, že jste naše pozvání přijali.Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.