red. • foto: red. • 24. února 2016

Prestižní Bolzanova cena putuje studentům FF, MFF a 3. LF UK

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima dnes ocenil prestižní Bolzanovou cenou tři vybrané studenty. Oceněny byly dizertační práce o bio-etnografii obyvatele Jižní Afriky v kontextu apartheidu, o vývoji biosenzorů s povrchovými plasmony a o vstupu železa do lidského organismu prostřednictvím duodenálních enerocytů.

Laureáti Bolzanovy ceny se v Karolinu setkali  s držiteli Ceny rektora a Mimořádné ceny rektora

Laureáti Bolzanovy ceny se v Karolinu setkali s držiteli Ceny rektora a Mimořádné ceny rektora

V kategorii společenskovědní včetně teologických oborů byla vybrána disertační práce Mapping the Individual Musical Experience in Post-Apartheid South Africa: A Bio-Ethnography of Township Dweller Lesiba Samuel Kadiaka Mgr. Víta Zdrálka, Ph.D., z Filozofické fakulty UK. Práce se věnuje problematice bio-etnografie „průměrného“ hudebníka, obyvatele townshipu Mamelodi a člena Zion Christian Church, Lesiby Samuela Kadiaky (*1962), v kontextu apartheidní a postapartheidní Jižní Afriky a teoretickým a praktickým implikacím použití tohoto přístupu pro výzkum jihoafrické hudební kultury a etnografické psaní obecněji. Práce biograficky a etnograficky prozkoumává vztah subjektu a kulturní a sociální struktury v etnomuzikologické perspektivě, tedy se zaměřením na prostředkování tohoto vztahu hudbou chápanou jako expresivní kultura a jako performativ působící na obě strany vztahu – konstruující kulturní a sociální struktury a zároveň strukturující emocionální a estetické prožívání jednotlivce jako kultuře otevřeného, avšak nikdy zcela determinovaného subjektu.

V kategorii přírodovědné byla vybrána doktorská práce Studium biomolekulárních interakcí pomocí optických biosenzorů s povrchovými plasmony od Mgr. Hany Šípové, Ph.D., z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Práce se věnuje vývoji biosenzorů s povrchovými plasmony (SPR biosenzory) a jejich použití při studiu a detekci vybraných biomolekulárních interakcí. Výzkum SPR biosenzorů zahrnuje široké spektrum aktivit v oblasti fyziky, chemie a biologie. V disertační práci jsou popsány některé z nich, např. optimalizace způsobu navázání biomolekul na povrch fotonických (nano)struktur a transportu biomolekul v mikrofluidickém systému. Práce se dále zabývá studiem aktivity některých enzymů a interakcí nukleových kyselin. Získané poznatky jsou použity k vývoji nových biosenzorů pro rychlou a citlivou detekci nukleových kyselin v lékařské diagnostice.

V kategorii lékařské byla vybrána disertační práce s názvem Molecular mechanisms of iron transport across plasma membrane in mammalian cells RNDr. Kamily Balušíkové, Ph.D., z 3. lékařské fakulty UK.  Cílem práce bylo přispět k pochopení molekulárních mechanismů, které se podílejí na transportu netransferinového železa přes plasmatickou membránu v savčích buňkách. Projekt byl zaměřen na popis transportu netransferinového železa v lidských buňkách in vitro a in vivo při nedostatku nebo přetížení železem.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.