Kam se dostanete bez přijímaček

21.1.2008

Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo 28 procent uchazečů. Pro ty, kteří chtějí vsadit na jistotu, přinášíme kompletní seznam veřejných i soukromých škol a oborů, kde se dostanete do prezenčního studia bez písemné vstupní zkoušky.


VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE


Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská * Aplikace přírodních věd Matematické inženýrství Inženýrská informatika Jaderné inženýrství Fyzikální inženýrství Jaderně chemické inženýrství Radiologická technika


Fakulta strojní * Strojírenství Dopravní a manipulační technika Informační a automatizační technika Technika životního prostředí, tepelná a procesní technika Výrobní technika Strojírenská technologie a management Aplikovaná mechanika pro bakaláře


MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ


* Specializace v pedagogice Učitelství odborných předmětů


MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ


Fakulta zahradnická Lednice na Moravě * Zahradnické technologie a Zahradnictví Zahradnictví * Zahradnické inženýrství Vinohradnictví a vinařství * Zahradnictví Jakost rostlinných potravinových zdrojů


INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ


* Specializace v pedagogice Učitelství odborných předmětů (Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili minimálně bakalářský stupeň vysokoškolského vzdělání zemědělského, technického, potravinářského, ekologického, lesnického, dřevařského, ekonomického, zahradnického, případně veterinárního zaměření.)


OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ


Fakulta filozofická Český jazyk a literatura -dvouoborové studium Latinský jazyk a kultura -dvouoborové studium


SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ


Matematický ústav v Opavě * Bakalářský studijní program Matematika Aplikovaná matematika Matematické metody v ekonomice


Obecná matematika Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací * Magisterský studijní program Matematika Geometrie Matematická analýza


TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI


Fakulta strojní * Strojírenství Materiály a technologie Stroje a zařízení Výrobní systémy


Fakulta textilní Textilní marketing Textilní marketing a technologie (U obou oborů: Na základě výsledků ze střední školy bude určen vážený průměr prospěchu - VPP - zohledňující typ školy. Uchazeči, jejichž VPP bude pod stanovenou mezí, budou přijati ke studiu bez přijímací zkoušky.)


UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM


Fakulta filozofická * Filosofie Filosofie – dvouoborové * Historické vědy Kulturně historická regionalistika Historie Dokumentace památek Historie se zaměřením na vzdělávání Historie se zaměřením na vzdělávání – dvouoborové Historie - dvouoborové * Humanitní studia Společenské vědy – dvouoborové Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání – dvouoborové Základy humanitní vzdělanosti – estetika Základy humanitní vzdělanosti – politologie


* Politologie Politologie – dvouoborové * Filologie Německý jazyk a literatura – dvouoborové Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Německý jazyk a literatura – jednooborové Interkulturní germanistika (u všech oborů: ústní motivační pohovor)


Fakulta životního prostředí * Ekologie a ochrana prostředí Ochrana životního prostředí * Inženýrská ekologie


Přírodovědecká fakulta * Aplikovaná informatika Informační systémy * Fyzika Počítačové modelování ve fyzice a technice Počítačové modelování ve fyzice, technice a výrobě * Přírodovědná studia Přírodovědné vzdělávání * Fyzika v kombinaci studijních oborů Fyzika + Chemie Fyzika + Matematika Fyzika + Tělesná výchova Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Chemie se zaměřením na vzdělávání Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Matematika se zaměřením na vzdělávání Fyzika se zaměřením na vzdělávání + Technická výchova se zaměřením na vzdělávání * Chemie v kombinaci studij. oborů Chemie + Matematika Chemie + Tělesná výchova Chemie se zaměřením na vzdělávání + Matematika se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání + Technická výchova se zaměřením na vzdělávání * Matematika v kombinaci studijních oborů Matematika + Tělesná výchova Matematika se zaměřením na vzdělávání + Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání + Technická výchova se zaměřením na vzdělávání v prezenční formě studia Fyzika v kombinaci studijních oborů Fyzika + Matematika


UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE


3. lékařská fakulta * Specializace ve zdravotnictví Veřejné zdravotnictví (ústní pohovor)


Fakulta katolická teologická Teologické nauky


Fakulta matematicko-fyzikální * Fyzika Obecná fyzika Fyzika zaměřená na vzdělávání (fyzika-matematika pro střední školy, fyzika-matematika pro 2. stupeň základních škol) * Informatika Obecná informatika Programování Správa počítačových systémů * Matematika Obecná matematika Finanční matematika Matematické metody informační bezpečnosti Matematika zaměřená na vzdělávání (matematika-deskriptivní geometrie, matematika-informatika)


Fakulta pedagogická Praha 1-Nové Město, M. D. Rettigové 4, 221 900 263 www.pedf.cuni.cz Pedagogika se zaměřením na vzdělávání Učitelství pro ZŠ – magisterské studium - doba studia 5 let (u obou oborů: ústní pohovor)


Fakulta přírodovědecká * Chemie v přírodních vědách Chemie životního prostředí Chemie se zaměřením na vzdělávání jednooborová Chemie a matematika se zaměřením na vzdělávání * Geologie Hospodaření s přírodními zdroji


Geologie se zaměřením na vzdělávání Geologie a chemie se zaměřením na vzdělávání


UNIVERZITA PARDUBICE


Fakulta chemicko-technologická * Chemie a technická chemie


* Polygrafie * Speciální chemicko-biologické předměty Klinická biologie a chemie * Chemie a technologie potravin Hodnocení a analýza potravin * Chemické a procesní inženýrství Ekonomika a management chemických a potravin. podniků


* Anorganické a polymerní materiály Anorganické materiály, Polymerní materiály a kompozity * Farmakochemie a medicinální materiály * Ekologie a ochrana životního prostředí Management ochrany životního prostředí


* Povrchová ochrana stavebních a konkurenčních materiálů


UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ


Fakulta technologická * Chemie a technologie materiálů Chemie a technologie potravin Procesní inženýrství


VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA


Fakulta hornicko-geologická * Geodézie a kartografie Důlní měřictví Geoinformatika Inženýrská geodézie * Geologické inženýrství Geologické inženýrství * Hornictví Hornické inženýrství * Nerostné suroviny Aplikovaná fyzika materiálů Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu Ekonomika a řízení v oblasti surovin Environmentální biotechnologie Environmentální inženýrství Informační a systémový management Komerční inženýrství v oblasti surovin Systémové inženýrství v oblasti surovin Technologie a hospodaření s vodou Úprava surovin a recyklace Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin Zpracování a zneškodňování odpadů


Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství * Metalurgické inženýrství Technologie výroby kovů Slévárenské technologie Technologie tváření a úpravy materiálu Tepelná technika a životní prostředí Umělecké slévárenství * Materiálové inženýrství Technické materiály Neželezné kovy a speciální slitiny Diagnostika materiálů Recyklace materiálů * Procesní inženýrství Chemie a technologie paliv Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu Chemie a technologie ochrany prostředí * Ekonomika a řízení průmyslových systémů Ekonomika a management v průmyslu Automatizace a počítačová technika v průmyslu Management jakosti


Fakulta stavební * Stavební inženýrství Geotechnika Městské stavitelství a inženýrství Správa majetku a provoz budov Stavební hmoty a diagnostika staveb Dopravní stavby Prostředí staveb Příprava a realizace staveb Dopravní inženýrství * Architektura a stavitelství


VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKOTECHNOLOGICKÁ V PRAZE


Fakulta chemické technologie * Aplikovaná chemie a materiály Chemie a chemické technologie Chemie a technologie materiálů Informatika a chemie * Syntéza a výroba léčiv * Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví uměleckořemeslných děl Technologie konzervování a restaurování


Fakulta technologie ochrany prostředí * Technologie pro ochranu životního prostředí Chemie a technologie ochrany životního prostředí Chemie a technol. paliv a prostředí


Fakulta potravinářské a biochemické technologie * Potravinářská a biochemická technologie Technologie potravin Chemie a analýza potravin Biochemie a biotechnologie


Fakulta chemicko-inženýrská * Inženýrství a management Procesní inženýrství, informatika a management Technická fyzikální a analytická chemie * Chemie


* Inženýrská informatika * Procesní inženýrství a management podniků


Fakulta chemické technologie * Chemie a aplikovaná ekologie


Chemické látky v životním prostředí


Fakulta chemicko-inženýrská * Procesní inženýrství a management podniků * Inženýrská informatika


SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY


ACADEMIA RERUM CIVILIUM -VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, KOLÍN


Politologie (pohovor o studiu politologie)


AKADEMIE STING BRNO


Zdaňování Finanční kontrola Organizace a řízení malých a středních firem (u všech oborů: pohovor o motivaci uchazeče)


BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA A. S. (BIVŠ), PRAHA


Bankovní management Makléř Oceňování majetku Pojišťovnictví


(Rozhodující jsou závěry přijímací komise. Může být přihlédnuto k výsledkům středoškolského studia u uchazečů o bakalářské studium a k předchozí praxi.)


CEVRO INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA, PRAHA


Politologie a mezinárodní vztahy, Veřejná správa (přijímací pohovor - motivace, orientace )


CZECH MANAGEMENT INSTITUTE PRAHA - MANAŽERSKÉ FAKULTY ESMA BARCELONA


Ekonomika a management (Přijímací pohovor formou rozpravy o předpokladech ke studiu)


NEWTON COLLEGE, BRNO


Globální podnikání a management Management mezinárodních institucí a veřejné správy Management se zaměřením na psychologii (u všech oborů písemná esej a motivační rozhovor) PRAŽSKÝ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT


Inženýrská ekologie (Pohovor ze všeobecných znalostí z oblasti společenských věd s důrazem na ekologii)


RAŠÍNOVA VYSOKÁ ŠKOLA , BRNO


Ekonomika a insolvence (motivační pohovor)


SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÝCH STUDIÍ PRAHA


Ekonomika a management Ochrana a bezpečnost organizace (u obou oborů: profesně orientovaný pohovor)


STŘEDOČESKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ INSTITUT, S. R. O. (SVI), KLADNO


Ekonomika a management obchodu Marketing Podniková ekonomika a management (u všech oborů: pohovor organizačního charakteru)


UNICORN COLLEGE PRAHA


Ekonomika a management Informační technologie Management ICT projektů (u všech oborů: pohovor)


UNIVERSITY OF NEW YORK IN PRAGUE (UNYP)


Applied Social Science


Economics and Management International Economic Relations (u všech oborů motivační esej v angličtině)


UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA


Vzdělávání dospělých Speciální pedagogika – vychovatelství Sociální a masová komunikace Evropská hospodářskosprávní studia Management cestovního ruchu


VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉHO PRÁVA PRAHA A BRNO


Právní specializace (Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru a je zaměřena k ověření společenskovědních a historických znalostí)


VYSOKÁ ŠKOLA ALIKOVANÝCH EKONOMICKÝCH STUDIÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE


Aplikovaná ekonomie ve zdravotní a sociální aféře Aplikovaná ekonomie v odpadovém hospodářství (u obou oborů: vstupní pohovor)


VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE


Bezpečnostně právní činnost Mezinárodní teritoriální studia (u obou oborů: motivační pohovor)


VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O. P. S. (VŠFS), PRAHA


Aplikovaná informatika Ekonomika a management Hospodářská politika a správa (Přijímací pohovor vždy poslední týden v měsíci počínaje dubnem. Pohovor o studiu, dobrovolný test z matematiky, ekonomie, účetnictví, marketingové komunikace a veřejné správy. Test si uchazeči na místě sami vyhodnotí podle předloženého vzoru a zhodnotí vlastní předpoklady ke studiu. U oboru Aplikovaná informatika se obzvlášť doporučuje absolvovat testy z matematiky a informatického myšlení.)


VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8


Hotelnictví Marketingová komunikace ve službách (u obou oborů: pohovor ověřující splnění podmínek pro přijetí, motivační pohovor a výběr studovaných jazyků)


VYSOKÁ ŠKOLA LOGISTIKY PŘEROV


Dopravní a spojová infrastruktura (osobní pohovor - motivace ke studiu a k výkonu povolání)


VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽERSKÉ INFORMATIKY A EKONOMIKY, A. S., PRAHA


Aplikovaná informatika a Manažerská ekonomika (ústní pohovor - ujasnění nároků a požadavků během studia)


VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ, BRNO


Management hotelnictví Mangement cestovního roku (u obou oborů: pohovor s uchazečem zahrnující ověření splnění podmínek pro přijetí, motivační pohovor, volba cizích jazyků)


VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, OSTRAVA


Ekonomika a management (písemná práce o podnikání)


VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, PRAHA


Tělesná výchova a sport (Studenti s průměrem 1,5 za 1. pololetí posledního ročníku střední školy nebo za maturitní zkoušku budou přijati bez přijímacích zkoušek. Ostatní dělají ústní zkoušku, která zjišťuje zájem o studium, úroveň všeobecné informovanosti o problematice vybraného studijního oboru a kvalitu komunikačních dovedností, a odevzdávají písemné sebehodnocení v dovednostech: plavání, lyžování, bruslení a jízda na kole.)


ZÁPADOMORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA TŘEBÍČ, O. P. S.


Aplikované vědy a informatika Informační management Veřejnosprávní studia (u všech oborů: ústní pohovor + hodnocení eseje na téma podle oboru)


Zdroj: www.vysokeskoly.com a webové stránky

Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Sportovní fata morgana v centru Prahy, tak by se jinak daly nazvat tenisové kurty a volejbalová hřiště na pražském Albertově. Díky pečlivé správě Matematicko-fyzikální fakulty UK zůstala sportoviště v provozu od svého založení před druhou světovou válkou až dodnes.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.