12. listopadu 2009

Soutěž o reportážní fotografie z oslav 20 let svobodné univerzity

Pravidla soutěže:

„Reportážní fotografie z oslav 20 let svobodné univerzity“


Pozorně si přečtěte pravidla a podmínky naší nové foto soutěže.


1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže „Reportážní fotografie z oslav 20 let svobodné univerzity“ (dále jen "soutěž”) je časopis Iforum, RUK, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1 (dále jen „Pořadatel“).2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 15.11. 2009 do 1.12.2009 včetně (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).


3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, s trvalým bydlištěm nebo s adresou pro doručování na území České republiky (dále také "účastník" nebo "soutěžící).


4. Podmínky soutěže,

Účastník se zapojí do soutěže tak, že zašle jím zhotovenou jednu fotografii na téma „20 let svobodné univerzity“ (dále také jako „dílo“) a řádně splní všechny podmínky této soutěže. Soutěžní fotografii odešle účastník v požadovaném formátu, tj. o maximální velikosti 1 MB na adresu iforum@cuni.cz. V e-mailu uvede souhlas s pravidly soutěže, kontaktní adresu, popis fotografie, jméno, příjmení, email, telefon, ulice, město, PSČ. Soutěžní fotografie může být vystavena na internetových stránkách www.iforum.cuni.cz pořadatelem. Účastník nesmí do soutěže zasílat stejné soutěžní fotografie, ale vždy se musí jednat o nová originální autorská díla. Soutěžní fotografie doručené mimo dobu konání soutěže, nebo nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky soutěže nebudou zařazeny. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení doručených soutěžních fotografií.


5. Výhry v soutěži

Výhry pro soutěžící:

1. místo Mikina s logem UK

2. místo Šála a čepice

3. místo Hrneček

Výhra bude doručena výhercům prostřednictvím České pošty. Soutěžícímu bude výhra odeslána nejpozději do 3 týdnů ode dne, kdy byl řádně kontaktován pořadatelem, tj. e-mailem, výherci budou rovněž vyhlášeni na stránkách www.iforum.cuni.cz.


6. Osobnostní práva

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.


7. Autorská práva a prohlášení účastníků

Účastník odesláním díla (Soutěžní fotografie) do soutěže poskytuje bezplatně pořadateli licenční oprávnění k zveřejnění na stránkách internetového časopisu Iforum. Pořadatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit dílo jakýmkoli způsobem pro své potřeby. Účastník soutěže má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím Soutěžních fotografií a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů. Každý účastník soutěže svojí účastí zejména potvrzuje, že soutěžní fotografie do soutěže zaslané jsou jeho původním výtvorem tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se účastník soutěže zavazuje, že užitím soutěžních fotografií dle soutěžních pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob zobrazených na soutěžních fotografiích (tj. práva osobnostní), práva majitelů věcí či ochranných známek zobrazených na soutěžních fotografiích, atd. Veškeré nutné souhlasy související se zasláním soutěžních fotografií do soutěže si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Účastník soutěže je povinen pořadateli uhradit jakoukoli škodu v případě porušení licenčních podmínek v těchto pravidlech stanovených a zároveň mu zaniká právo na příslušné výhry. Vzhledem k volnému přístupu k zaslaným soutěžním fotografiím na internetu neodpovídá pořadatel za jejich případné stažení a užití třetími osobami. Účastník nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do technického zabezpečení serveru, na kterém soutěž probíhá či narušovat nebo ohrožovat provoz tohoto serveru.
10. Fotografie v rozporu s pravidly

Pořadatel si vyhrazuje právo bez oznámení a jakékoli náhrady nezveřejnit, či následně vyřadit (zablokovat) z internetových stránek soutěžní fotografie, která odporují dobrým mravům či právním předpisům ČR, případně mohou poškodit dobrou pověst pořadatele nebo jsou jiným způsobem v rozporu s těmito podmínkami, případně se pořadatel rozhodne tato díla z jiných důvodu nezveřejnit či vyřadit z internetových stránek. Zejména se jedná o díla obsahující prvky pornografie, rasismu, násilí, prvky ohrožující mravnost, díla v rozporu s právy duševního vlastnictví. Pořadatel není jakkoli povinen zdůvodňovat svoje rozhodnutí či odpovídat na dotazy.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.