11. ledna 2010

LABORATOŘ PRO BIOMECHANIKU EXTRÉMNÍCH ZÁTĚŽÍ


Univerzita Karlova , katedra anatomie a biomechaniky FTVS,


Jose Martino 31,  Praha 6 – Vokovice
Na podzim v roce 2001 vznikla myšlenka laboratoře Biomechaniky Extremních Zátěží (BEZ). Katedra anatomie a biomechaniky (A+B)  UK FTVS v Praze tak odstartovala novou etapu aktivního řešení chronicky nedobrého stavu v badatelské oblasti biomechanického výzkumu a experimentálního zajištění postgraduální doktorandské výuky v biomechanice na Universitě Karlově - vybudování  vlastního experimentálními pracoviště, které by bylo kompatibilní s obdobnými v mozaice již vniklých na partnerských pracovištích UK, AVČR a ČVUT.  Počítalo se s  projektem  laboratoře s potřebnými technologiemi pro základní i aplikovaný výzkum ve vybraných, zatím „nepokrytých“ oblastech biomechaniky, tématicky vlastních Univerzitě Karlově a  FTVS. Tento projekt měl také za cíl částečně zmírnit ztrátu ve vědecké produkci na obdobná zahraniční i tuzemská univerzitní pracoviště.


  V průběhu následujících tří let (2001-2004)  studenti a pracovníci katedry A+B vynaložili téměř veškeré volné úsilí a „nadpráci“ na vytvoření takovéhoto pracoviště. Do současné doby bylo odpracováno na projektu a jeho realizaci přes  7500 pracovních hodin převážně vlastními členy katedry a doktorandy.  Velmi účinnou se ukázala spolupráce a suport partnerů z jiných fakult UK (zejména pražských LF) a spolupracujících mimo-univerzitních pracovišť (Fakulta strojního inženýrství, Fakulta stavební a Fakulta dopravní ČVUT, Fyziologický ústav a Ústav termomechaniky AV ČR). Od té doby běží práce v  „BEZu“ na plné obrátky.


LabBEZ se stala biomechanickou experimentální základnou doktorského studia v biomedicíně na UK (DSBM UK).


 V průběhu posledních let bylo v laboratoři řešeno více než 25  grantových úloh


( GAČR, MZd, MPO, MD, MŠMT, GAUK, FRVŠ), více než 40 dizertačních prací a desítky prací diplomových.   Dnes je jasné, že se počáteční  investice vyplatila.

Pracoviště labBEZ.


MIKROBIOMECHANIKA - Detekce tvarových a reologických vlastností měkkých tkání.  Technologie: microtester + fluorescenční stereomikroskop s rychlým  filmovým záznamem.

SPECIÁLNÍ DYNAMOMETRIE – detekce odezvy kraniální oblasti na impaktní zátěž.


KINEMATIKA a DYNAMIKA – technologie QUALYSIS - 3D kinematická a dynamická analýza pohybových úloh  u osob se specifickými potřebami.

Dřív než představíme  provoz LabBEZ podrobněji, pokusíme se zodpovědět stručně dvě otázky:


1. Co je to biomechanika?


Biomechanika je vědní obor, který  se věnuje  živému (bios)  pohybu (mechanos), tedy mechanické struktuře, mechanickému chování živých  objektů (řasy, rostliny, hmyz, zvířata, člověk, atd.) a jeho řízením na různé rozlišovací úrovni - subcelulární, celulární, tkáňové, orgánové, organismus  až po aglomerovaná společenství. Má dlouhou historii. Prý to začalo v renesanční časech (Borelli vymyslel název, da Vinci dal vklad do začátků, …), později v době „pozdních alchymistů“ se některým otázkám věnovali např. i známé osobnosti jako Galileo, Hook, Newton a další. V industriální době a dnes se biomechanika zaměřila především  na řešení typických otázek z oblasti biomechaniky člověka: mechanické charakteristiky typických pohybů člověka (lokomoce, manipulace…), etiologie traumat pohybového ústrojí a jejich terapie, umělé náhrady, sport, ergonomie a problém kompensace pracovní zátěže, vztah člověk – stroj, tolerance organismu člověka na zátěž, atd. Současné trendy naznačují velmi intensivní bádání ve směrech tkáňové reologie,  hemomechaniky a respirační mechaniky.


2. Co se myslí extremní zátěží ?


Extremní zátěží  se myslí takový režim účinku mechanické zátěže, který je polarizován ve smyslu hypo ó  hyper. Našim objektem  zkoumání je  člověk, a to jak na úrovni celulární, tkáňové, tak celého organismu.  Hypokinetická zátěž se např. projevuje nedostatečnou mechanickou stimulací organismu pohybového ústrojí člověka a jeho logistiky, tudíž i procesů na úrovni jiných orgánů, a jejich vnitřní komunikace a řízení, což vede k řadě negativních adaptačních procesů.  Hyperkinetická zátěž naopak vede k řadě degenerativních procesů v organismu a v krajní formě ke vzniku traumat, až jeho destrukce.     


Lab BEZ je  orientována na tématické okruhy z oblastí:  


  • sportinženýring a rehabilitační inženýrství (problém účinných ochranných pomůcek, nářadí, pomůcky, náčiní, výzbroje a výstroje, adaptabilita a tolerance člověka  vůči extrémním zátěžím, biomechanické aspekty nezávislého života tělesně postižených, apod.)

  • zátěžová patobiomechanika (problém tolerance organizmu na mechanickou zátěž z hlediska tkáňové reologie, zátěž versus logistika organismu,  zátěž a  posttraumatické a degenerativní změny, interakce organismus – pomůcka, biokompatibilita, apod)

  • forenzní biomechanika (problém identifikace zátěžové historie typu mechanické zátěže, rizika a příčiny selhání systému člověk – stroj, dynamika interakce dopravních prostředků  a zátěžových důsledků na organismus člověka, aspekty prevence, aktivní i pasivní bezpečnosti apod). Významnou aktivitou je expertní a soudně znalecká posudková činnost.  

  • analýza a syntéza pohybu člověka (problém diagnostiky přirozeného a adaptovaného pohybu člověka v ontogenezi, zdraví a patologii, možnosti jeho ovlivnění, zvýšení výkonnosti a spolehlivosti, ergonomické aspekty, apod.).

· forenzní biomechanika (problém identifikace zátěžové historie typu mechanické zátěže, rizika a příčiny selhání systému člověk –


          V jednom dislokovaném komplexu zde koexistují  provozy pro makro a mikrobiomechaniku  - ( mikroskopická analýza dynamiky zátěžových deformací  tkání, tkáňových komplexů, orgánů), dále pro analýzu, syntézu a zpracování obrazových dat, kloubní a svalovou reologii, komplexní 3D analýzu pohybu a speciální dynamometrii.


          Personál laboratoře je zatím tvořen výhradně pedagogy katedry A+B v „nad-úvazkovém“ režimu  a interními doktorandy katedry A+B. Již nyní tento  interdisplinární 35 členný tým tvoří inženýři, lékaři, matematici, biofyzici, fyzioterapeuti a tělovýchovní pedagogové. LabBEZ těsně spolupracuje  s laboratořemi ČVUT a 1. LF (FTP), 2. LF (Ústav Biofyziky,  termodynamickou laboratoří  ÚT AVČR a pracovištěm epileptologie FgU AVČR. 


V rámci řešení některých společných  témat labBEZ spolupracuje  s  např. s Dept. of Biomechanics Institute for Legal Medicine, Munich University  a dalšími.


Pro nedostatek investičního suportu zvenčí (kromě grantových aktivit a expertně posudkové činnosti) je spolupráce labBEZ  s externími pracovišti podmíněna požadavkem spoluúčastí na krytí provozních nákladů na řešení  dané úlohy. Přesto z vlastních prostředků kryje řešení  některých diplomových a disertačních prací kateder FTVS: fyzioterapie, sportů v přírodě, technických a úpolových sportů, atletiky, gymnastiky. Jistě mnohé z domácí fakulty napadne otázka: proč není ve výčtu vědecko výzkumných témat  výrazněji deklarován sport, když biomechanika tuto aplikaci do r 1989  v Čechách  provozovala a ve světě je dále na pořadu dne. Doporučujeme se zeptat pana Hušáka a jeho „spolubojovníků“. Pochybujeme však, že odpovědí…. Nic méně se této problematice věnujeme, jak je ve výčtu některých prací vidět.


Řešení všech disertačních prací bylo součástí řešení  grantů, tedy finančně kryto z  grantových prostředků. Obsahově jsou laděny směrem do základního výzkumu (požadavek  na disertační práce) se zřetelnou aplikací.  Názvy náhodně vybraných  obhájených disertačních prací řešených na tomto pracovišti  to ilustrují:


- Měření viskoelasrtických vlastností měkkých tkání při spastickém syndromu (Šifta),


- Vliv úchopu na přenos enviromentálních vibrací  proximální končetinou a jeho detekce (Mende),


-  Simulace transportu mozkomíšního moku (Otáhal,J.),


- Dynamika vybraných parametrů axiálního systému gravidních žen do jednoho roku po porodu (Kušová),


- The Influence of Mechanical Vibrations  on the Shape  and Functional Stability of the Head-.Neck Complex (Ravnik),


- 3D konečně prvkový model  pánevního komplexu člověka  a numerická simulace silově – deformačních  vztahů (Horáčková),


- Axiální rotace obratlů ve vztahu  k tvarovým změnám páteře (Pallová),


- Identifikace  reologických vlastností  meziobratlové ploténky in vitro in vitro metodou volných oscilací (Zemanová),


- Počítačová animace a anatomicky realistický model ramenního kloubu (Štěpán)


- Simulace transportu mozkomíšního moku (Štěpáník),


- Hydrodynamika mozkomíšního moku v páteřním kanále (Kaczmarska),


- Problém identifikace kontrakční strategie  svalu (Pánek),


- 3D tvarová analýza struktur nohy pod zatížením (Tětková),


- Biomechanické aspekty plavání jedinců s míšní lézí a možnosti jejich ovlivnění speciálními plaveckými pomůckami ( Podubecká ),


- Kinematika a dynamika interakce koně a jezdce při skoku a jejich simulace ( Němeček ),


- Hydrodynamická analýza a vizualizace proudění při obtékání okolí akrálních částí lidské ruky ( Maršálek ),


- Biomechanická optimalizace dynamiky oporové fáze při bipedální lokomoci člověka


     ( Hojka – před obhajobou ),


- …....atd


          LabBEZ je postupně připravována na získání  statutu akreditovaného pracoviště pro posudkovou a expertní činnost v oblasti sportinženýringu a rehabilitačního inženýringu  pro region ČR a na prohloubení spolupráce s průmyslovou oblastí. To snad  pomůže v budoucnu  řešit její  lehkou finanční anemii a zlepšit kredit mateřského pracoviště. Je to však úloha nelehká - takový běh v zarostlém, nepřehledném,  kopcovitém terénu, plným chroští a pichláků s horizontem, který se sem tam zamlží, ale naštěstí opět vyjasní.  Držte nám palce! Nebo lépe: poběžte s námi!


Prof. ing. Stanislav Otáhal,CSc.

Předseda oborové rady biomechanika

UK FTVS Praha


Doc. dr. Karel Jelen,CSc.

Vedoucí katedry anatomie a biomechaniky

UK FTVS Praha
             
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.