Idea slovanské mise. Zvláštní úkaz na kulturní mapě Evropy. O Konferenci mladých slavistů 2010


„Jsem rád, že se můžu zúčastnit zahájení dalšího z řady vědeckých sezení mladých slavistů Evropy a že z této akce se už stává tradice. Doufám, že pod záštitou Ústavu slavistických a východoevropských studií bude pokračovat i nadále, byť z mladých slavistů se jistě stanou slavisté starší a posléze staří, ale tak už to chodí,“ přivítal s úsměvem účastníky 6. Konference mladých slavistů doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc., ředitel ústavu. Dvoudenní mezinárodní konference za účasti padesáti delegátů ze čtrnácti evropských zemí se uskutečnila 4. a 5. listopadu 2010 v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Konference mladých slavistů je projektem studentů a doktorandů Ústavu slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (ÚSVS FF UK). Cílem akce je umožnit setkávání mladých odborníků, vytvořit prostor pro prezentaci výsledků jejich badatelské činnosti a fórum pro konfrontaci rozmanitých vědeckých metod a pohledů na slovanský areál. Na konferenci jsou zváni studenti z ostatních slavistických pracovišť v ČR i ze zahraničních univerzit.

své mladé kolegy přivítali také organizátoři konference Sandra Vlainić a PhDr. Marek Příhoda Ph.D., vedoucí semináře východoevropských studií

Tématem letošní slavistické konference byla „Etnicita slovanského areálu (historické proměny a současný stav),“ rozdělená do dalších pěti sekcí: Etnicita a etnogeneze prizmatem slovanských jazyků, Minoritní etnika a jejich jazyky ve střední a jihovýchodní Evropě, Kultury a jazyky mezi internacionalizací a národní exkluzivitou, Historický mýtus a jeho role při konstituování moderních národů a Otázka národní sebeidentifikace v literatuře 19. a 20. století. Slavisté byli rozděleni na dvě pracovní sekce, z nichž jedna vybraná témata diskutovala z hlediska filologického, druhá z hlediska kulturněhistorického. Celkem zaznělo referátů: Česká republika 13, Slovensko 7, Ukrajina 6, Chorvatsko 5, Polsko 4, Rusko 3, Německo 3, Bělorusko 2, Srbsko 2, Makedonie 1, Francie 1, Slovinsko 1, Rakousko 1 a Velká Británie 1 referát.

Zvolení tématu konference má hlubší důvody. Hovořil o nich doc. Chmel: „Už před pěti lety jsme se pokusili o zásadnější reformu slavistického studia, jak to vyplývá i z názvu vaší konference. Tradiční filologickou slavistiku jsme transformovali na slavistiku areálovou a areálově jsme pojali také etnicitu, to znamená, že do areálu slovanského jsme inkorporovali i jazyky, literatury a kultury, které nejsou slovanské, ale v tomto regionu na sebe vzájemně působí, a které byly ve slovanském moři spíš izolovány než integrovány. Takovým způsobem se do našeho ústavu dostala balistika, hungaristika, rumunistka a dokonce albanistika."

doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc., ředitel ÚSVS FF UK

„Jsem výjimečně rád, že se v referátech reflektuje donedávna ne příliš zdůrazňované téma a to je téma minorit, zejména jazyků národnostních minorit, které nejsou vždycky slovanské, ale je třeba studovat, jak na sebe působí jazyky menšin a většiny. Témata, která jsou předmětem vašeho vědeckého zájmu, korespondují i s aktuálním stavem celkového společenského vývoje v tomto regionu a v širším slova smyslu v celé Evropě; souvisí s identitou, národní identitou, menšinovou identitou, sebeidentifikací s globální agendou a partikulární národní a národnostní exkluzivitou. To vše jsou témata, která přináší nová realita a s kterými se musí vyrovnat i moderní slavistika.“

Uznání organizátorům a především výsledkům předchozích slavistických konferencí i letošnímu tématu vyslovil také děkan Filozofické fakulty UK doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.: „Vidím-li výstupy z jednotlivých ročníků konference, musím konstatovat, že vaše akce je dlouhodobě zajímavá a úspěšná. Těší mě soustředění mladé generace slavistů na témata, která překračují úzký rámec konkrétního oboru ať již lingvistiky, historie nebo etnologie, a že se propojují a zkouší spolu hovořit. Je to jeden z momentů, které jsme se pokoušeli do pražské slavistiky vnést, a který má konkrétní, úspěšné výsledky a jsem za ně rád.“

děkan Filozofické fakulty UK doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.

Startovací, zásadní příspěvek, od kterého se odvinuly všechny následující tématické okruhy, přednesl v úvodu konference Prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.: „Vývoj humanitních studií neprobíhá tím způsobem, že mladší pokolení badatelů dává lepší odpovědi na otázky položené badateli předchozími. Ne. Staré otázky jsou opuštěny nebo dokonce zapomenuty a nastupující generace nastoluje otázky jiné. Kladení takovýchto nových otázek je zvlášť nutné ve slavistice, které se ocitla v situaci radikálně odlišné od poměrů, za nichž se utvářela její klasická převládající podoba. Slovanstvo bylo tradičně chápáno jako zvláštní jev na kulturní mapě Evropy; údajně si uchovalo lidské vazby a hodnoty přirozeného společenství především v rolnickém životě, rustikální román byl typickým útvarem slovanských literatur, a uchovalo si i mentalitu ranného křesťanství. Mělo tak přispět k obrodě evropské civilizace deformované moderním racionalismem a individualismem."

„Zkušenost 20. století poskytla nepřeberný počet dokladů, že tomu tak není. Slovanská etnika se podílela na všech excesech moderní historie, na válkách, bestialitě i totalitních režimech. Nebyla snad horší než jiné národy, ale nebyla ani lepší. Nakonec na sklonku 20. století se stala hlavním motivem při pokusech o nápravu poměrů touha připodobnit se co nejvíce Evropě západní především v konzumním a bezstarostném životním stylu. I umění se inspirovalo převážně západními výboji nebo dokonce módami. Tak skončila idea slovanské mise.“

celý text přednášky prof. Svatoně

sborník příspěvků z loňské Konference mladých slavistů


(Marie Kohoutová)


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.