18. dubna 2008

Souhrn klíčových stanovisek univerzit ve věci přípravy transformace fakultních nemocnic

Úvodním textem k tomuto shrnujícímu materiálu je článek rektora Univerzity Karlovy prof. Václava Hampla, který byl v mírně zkrácené podobě uveřejněn 1. 4. 2008 v Hospodářských novinách:


„Reforma zdravotnictví je aktuální téma, které poutá pozornost české veřejnosti. Kontroverzní iniciativou Ministerstva zdravotnictví je návrh transformace fakultních nemocnic na akciové společnosti. Vzhledem k tomu, že se tento krok zásadním způsobem týká zabezpečení odborné péče v těchto klíčových nemocnicích, výuky medicíny i dalšího rozvoje lékařského výzkumu, je povinností univerzit s lékařskými fakultami podílet se na přípravě budoucího uspořádání. Proto Univerzita Karlova, Masarykova univerzita i Univerzita Palackého již delší dobu vydávají stanoviska, zpracovávají analýzy a vypracovávají vlastní návrhy - nabízejí dialog, který je však stále bohužel spíše skromný.

Současný právní stav opravdu není vyhovující a jeho změna je potřebná. Klíčová je však otázka, jak navrhovaná změna vypadá a je-li to změna k lepšímu. Podle návrhu Ministerstva zdravotnictví má jít o změnu na akciové společnosti, přičemž většinu akcií by měl vlastnit stát a blokační menšinu univerzita.

Problémem je, že návrh je předkládán bez provázání na ostatní reformy a systém financování zdravotnictví jako takový. Argumentů proti univerzitním nemocnicím ve formě akciových společností je mnoho. Samo ministerstvo chce – logicky - fungování těchto společností upravit výjimkami a novými pravidly mnohdy jdoucími proti podstatě obchodních společností. Nabízí se tedy otázka, proč tedy vlastně vycházet z modelu komerční firmy, jejíž základní povinností je vytvářet zisk pro své akcionáře a kde možnost veřejného financování bude evropskými pravidly omezena, přičemž nabízená cesta výjimek z obchodního zákoníku nebyla podepřena právními ani ekonomickými analýzami, natož zkušenostmi.

Univerzita musí být zodpovědná především za odborný chod nemocnice v instituci, kterou ale fakticky, díky minoritnímu postavení, nebude moci řídit. Blokační minorita sice je klíčová u majetkových záležitostí, neřeší ale další, a to zásadní věci, například strukturu odborných pracovišť, personální politiku umožňující co nejlepší garanci kvality zdravotní péče i výuky studentů či konkrétní zaměření vědecké a výzkumné činnosti.

Musím říci, že po detailní analýze považuji formu univerzitních nemocnic jako akciových společností za velmi nevhodnou. Pokud ale zůstane návrh Ministerstva zdravotnictví, jako nezbytné se jeví splnit řadu podmínek. Hlavními jsou odstranění mnohých omezení, které tato firma přináší (je-li to vůbec možné) a zajištění potřebných kompetencí univerzity, což nelze jinak než většinovým podílem. Nejde nám o majetkové záležitosti, ty by byly díky blokační minoritě státu pod jeho kontrolou. Bez splnění těchto podmínek univerzity budou nuceny setrvat na zásadním nesouhlasu s navrhovanou transformací.

Naším návrhem je transformace fakultních nemocnic do podoby veřejnoprávních institucí, se kterými máme v České republice dlouholeté dobré zkušenosti. Takto existují už deset let veřejné vysoké školy, příkladem jsou také ústavy Akademie věd. Provedené rozbory jednoznačně ukazují, že tato forma je vhodnější a umožňuje zásadní problémy, jakož i vhodnou dělbu kompetencí mezi státem a univerzitou, vyřešit. Principy takového návrhu univerzity již zveřejnily a nyní dokončují práce na formulaci celého alternativního návrhu.

Univerzita Karlova má pět lékařských fakult s vazbou na tři fakultní nemocnice v Praze a jednu v Plzni a Hradci Králové. Jednu lékařskou fakultu mají Masarykova univerzita a Palackého univerzita, které jsou napojeny na fakultní nemocnice v Brně a v Olomouci. O tato zdravotnická zařízení tedy jde, ke garanci kvality těchto nemocnic, které mají být i jménem spojeny s univerzitami, se vysoké školy hlásí a samozřejmě jsou připraveny i nést odpovědnost. To však nebude bez vytvoření odpovídajících podmínek ze strany státu možné.“

- 18. 4. 2008 Společné prohlášení  Slovenskej rektorskej konferencie a České konference rektorů (část)


4. SRK a ČKR podporují úsilí VVŠ, které uskutečňují vzdělávání v lékařských studijních programech o vytvoření takových univerzitních nemocnic, v kterých budou mít VVŠ rozhodující kompetence a postavení tak, aby mohly zodpovědně plnit úkoly v oblasti lékařského vzdělávání, vědy a výzkumu a léčebně-preventivní činnosti. Připravovaná změna fakultních nemocnic v ČR na akciové společnosti s minoritním podílem univerzit neumožní univerzitám ručit za obsah a kvalitu lékařského vzdělávání a povede k postupnému zhoršování zdravotnické péče.

Podepsáni předseda České konference rektorů a Slovenskej rektorskej konferencie- 16. 4. 2008           Prohlášení Univerzity Karlovy


Vedení UK a děkani lékařských a farmaceutické fakulty UK na společném jednání dne 16. dubna 2008 projednali aktuální situaci ohledně přípravy transformace stávajících fakultních nemocnic.

Účastníci tohoto jednání vyjadřují podporu všem dosavadním společným stanoviskům Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého, jakož i prohlášením Univerzity Karlovy v této záležitosti.

Stanovisko rektora UK a předsedy Akademického senátu UK ze dne 9. dubna 2008 vyjadřující  principiální nesouhlas s usnesením vlády ČR, kterým byl  schválen věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických pracovištích předpokládající transformaci stávajících fakultních nemocnic na  akciové společnosti s minoritním podílem univerzit, je plně odpovídající.

Univerzita Karlova obecně vítá záměr vlády ČR připravit zákon o nestátních neziskových organizacích. V případě, že by ze strany vlády nebo odpovědných ministrů byla dána garance reálné možnosti využít takového zákona i pro transformaci stávajících fakultních nemocnic, je UK připravena na přípravě této právní normy spolupracovat. Univerzita již dříve zpracovala principy věcného záměru zákona, který předpokládá univerzitní nemocnice ve formě veřejnoprávních subjektů a tyto principy samozřejmě nabízí k využití.

Ministerstva zdravotnictví před časem nabídlo univerzitám účast při tvorbě paragrafovaného znění zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických pracovištích. Univerzita Karlova svůj zájem o takovouto participaci vyjadřuje.

Podepsáni rektor UK a děkani všech lékařských a farmaceutické fakulty

- 9. 4. 2008  Prohlášení Univerzity Karlovy


Univerzita Karlova vzala na vědomí informaci, že vláda na dnešním zasedání schválila věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických pracovištích ve znění, které předpokládá transformaci stávajících fakultních nemocnic na „nevýdělečné“ akciové společnosti.

Univerzita s politováním konstatuje, že vláda tak učinila navzdory mnohokrát opakovaným konkrétním argumentům o nevhodnosti této právní formy z pohledu nepřekročitelných (a zde situaci velmi komplikujících) principů platných pro obchodní společnosti. Jedním z těchto principů je i expertními posudky právních autorit doložená nemožnost zákonem vyloučit převod akciového podílu – „záruka neprivatizace“ je tedy zcela lichá.

Univerzita se stejným politováním opakuje, že v situaci minoritního akcionáře (pokud vůbec bude možné, aby se jím v daných podmínkách stala) nebude moci reálně ovlivňovat organizační strukturu odborných pracovišť nemocnice (nebo např. zabránit pronájmu částí nemocnice pro jiné účely) ani personální politiku a jakkoliv tedy garantovat úroveň zdravotnické péče v takovéto „univerzitní“ nemocnici. Důsledky nemožnosti univerzity mít reálný vliv na zabezpečení výuky studentů lékařských či farmaceutických fakult nebo na uskutečňování vědy a výzkumu nelze ani odhadnout; tento vliv bude plně v rukách již ne státní příspěvkové organizace, ale zcela jinými principy se řídící obchodní společnosti.

Univerzita Karlova proto v souladu se všemi dosavadními stanovisky vyjadřuje principiální nesouhlas s dnešním usnesením vlády ČR a věří, že při dalších jednáních bude možné dosáhnout zásadní korekce nebezpečného směru, kterým se dnes v jinak žádoucí transformaci fakultních nemocnic vykročilo.

Podepsáni rektor UK a předseda Akademického senátu UK- 26. 3. 2008           Společné stanovisko Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého


A.


1. Univerzity byly znovu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (a potažmo Ministerstvem zdravotnictví) požádány, aby zformulovaly základní kompetence, které jsou nezbytné pro řádné zabezpečení vzdělávací a vědecké činnosti v univerzitních nemocnicích s tím, že univerzitní nemocnice má mít formu akciové společnosti.


2. Univerzity v této souvislosti konstatují, že transformace stávajících fakultních nemocnic je žádoucí, nicméně formu akciové společnosti stále považují za velmi nevhodnou. Jakkoliv argumentace dokládající tohoto tvrzení již byla ve stanoviscích univerzit i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy opakovaně sepsána, jsou univerzity připraveny v případě potřeby věcné a závažné důvody tohoto principiálního stanoviska znovu uvést.


3. Univerzity opakovaně zdůrazňují, že na základě provedených analýz doporučují transformaci fakultních nemocnic do podoby právnických osob sui generis – veřejnoprávních institucí.

B.


Pokud by – přes všechny argumenty hovořící proti tomuto kroku - mělo dojít k transformaci  fakultních nemocnic na akciové společnosti, univerzity konstatují, že jedinou možností, jak zabezpečit garanci udržení vlivu špičkových odborníků na kvalitu léčebné péče, garanci kvality přípravy budoucích lékařů a farmaceutů, jakož i specializačního vzdělávání lékařů a budoucnosti lékařského výzkumu je splnění všech následujících podmínek:


1. Bude nalezen transformační mechanismus umožňující, aby při definici nemocnice jako  univerzitní měla rozhodující roli univerzita. Součástí tohoto mechanismu musí být zásadní možnost univerzity spolupůsobit při vymezení celků zdravotnických zařízení, které budou transformovány do univerzitních nemocnic.


2. Zákon o univerzitních nemocnicích stanoví, že

a) Akciová společnost není zřízena za účelem podnikání.

b) Podíl univerzity na základním kapitálu a.s. je 66%, podíl státu 34%. Univerzita nabude podíl bezúplatným převodem cenného papíru.

c) V představenstvu tvoří osoby zvolené valnou hromadou na návrh univerzity prostou většinu.

d) V dozorčí radě tvoří osoby zvolené valnou hromadou na návrh univerzity jednu třetinu; stejný poměr platí i pro osoby zvolené na návrh státu.

e) Podmínkou převodu akcií je souhlas valné hromady; k vyslovení souhlasu jsou třeba dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů.

f) Členové představenstva jsou též povinni ve své činnosti dbát o řádný a efektivní výkon léčebné, vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti uskutečňované ve spolupráci univerzitní nemocnice a univerzity.

g) Organizační strukturu odborných pracovišť univerzitní nemocnice a zásady personální politiky schvaluje představenstvo kvalifikovanou většinou; kvalifikovaná většina bude činit dvě třetiny hlasů.

h) Existence smlouvy s univerzitou je pro univerzitní nemocnici povinná; zákon též stanoví důsledky neuzavření této smlouvy, náležitosti smlouvy a zvláštní podmínky pro její výpověď. Součástí smlouvy jsou též struktura odborných pracovišť univerzitní nemocnice, zásady personální politiky (obsahující též minimální odborné požadavky na výkon vedoucích funkcí v odborných pracovištích), organizační, finanční a další náležitosti komplexního zabezpečení výuky studentů a specializačního vzdělávání lékařů a farmaceutů, principy spolupráce v oblasti vědy a výzkumu a případný převod nebo pronájem majetku univerzity univerzitní nemocnici.

i) Univerzitní nemocnice je povinna hospodařit podle rozpočtu sestaveného s přihlédnutím k smluvním závazkům v oblasti akademických činností sjednaných s univerzitou.

j) Podmínkou uzavření smlouvy ve věci

- nabytí, ke zcizení nebo zastavení nemovitého majetku,

- nabytí nebo převedení movité věci, jejichž cena je vyšší než 5.000.000 Kč, nebo sjednání úvěru nebo půjčky přesahující 5.000.000 Kč,

- bezúplatného převodu nebo prominutí dluhu u hodnot vyšších než 500.000,- Kč,

- směnečných závazků a podepisování směnek,

- zajišťovacích práv krytých majetkem společnosti

- pronájmu nemovitého majetku nad 500 m2

je souhlas kvalifikované většiny představenstva.

k) Poskytování dividend, tantiém a rozdělování jiných vlastních zdrojů akciové společnosti mezi akcionáře je vyloučeno.

l) Nabývání účasti v jiných společnostech a vklady do takových společností jsou omezeny (viz např. § 20 zákona o vysokých školách).

m) Univerzitní nemocnici lze poskytovat příspěvky a dotace z veřejných rozpočtů.

n) Na univerzitní nemocnici se vztahují výjimky ze zákona o dani z příjmů, z insolvenčního zákona a dále ze zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o zadávání veřejných zakázek (zejména pokud jde o vztah mezi univerzitní nemocnicí a univerzitou).


3. Předpoklad souladu paragrafovaného řešení výše uvedených podmínek s právním řádem České republiky a s komunitárním právem bude předem doložen expertní analýzou právních autorit.
Bez předložení konkrétního řešení všech podmínek uvedených v bodě 1 a 2, předložení expertizních posudků podle bodu 3 a garancí udržení všech těchto podmínek v průběhu celého legislativního procesu univerzity setrvají na nesouhlasu s transformací fakultních nemocnic do podoby akciových společností.


C.


4. Univerzity zároveň vyjadřují nesouhlas s ustanoveními návrhu věcného záměru zákona, které se týkají univerzitních zdravotnických pracovišť, a to zejména s principem, kdy statut takového univerzitního (!) pracoviště má být udělován Ministerstvem zdravotnictví, bez jakékoliv ingerence orgánů univerzity. Univerzity zároveň požadují, aby zákon vyhradil pojem „klinika“ pro odborné pracoviště univerzitní nemocnice a pro pracoviště jiné nemocnice, pokud tak stanoví smlouva mezi univerzitou a touto nemocnicí.Podepsáni rektoři  Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého- 11. 3. 2008  Společné stanovisko Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého


1. Zástupci vedení univerzit projednali výsledky jednání s ministrem školství a ministrem zdravotnictví, která proběhla dne 7. března 2008. Bylo též prodiskutováno stanovisko Legislativní rady vlády, která věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických pracovištích doporučila, ovšem se zapracováním připomínek zpravodajů; tyto připomínky jsou přitom klíčové a zásadní.


2. Univerzity byly požádány, aby zformulovaly základní kompetence, které jsou nezbytné pro řádné zabezpečení vzdělávací a vědecké činnosti v univerzitních nemocnicích.


3. Univerzity v této souvislosti konstatují, že nutné rozhodovací kompetence se týkají zejména struktury odborných pracovišť, personální politiky, komplexního zabezpečení výuky studentů a specializačního vzdělávání lékařů, zaměření výzkumné činnosti, ale i spolurozhodování o všech zásadních majetkoprávních otázkách. Zásadní je též to, aby při definici nemocnice jako univerzitní měla rozhodující roli právě univerzita.


4. Univerzity opakovaně zdůrazňují, že zejména z důvodů zabezpečení uvedených činností, které jsou nutné pro udržení kvality přípravy budoucích lékařů a budoucnosti lékařského výzkumu v České republice, nemohou než vyjádřit nesouhlas s transformací fakultních nemocnic do podoby akciových společností s minoritním zastoupením univerzit. Univerzity nemohou akceptovat model univerzitních nemocnic (tj. nemocnic přímo spojených s jejich jménem, za něž ponesou zásadní odpovědnost), ve kterém nebudou ošetřeny rozhodovací kompetence zejména v otázkách spojených s řízením a zajištěním výše uvedených akademických funkcí.

Podepsáni rektoři  Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého- 26. 2. 2008  Tisková zpráva Univerzity Karlovy – Principy alternativního návrhu


Univerzita Karlova sděluje, že v souvislosti s připravovanou transformací fakultních nemocnic v těchto dnech v komunikaci s Masarykovou univerzitou a Univerzitou Palackého dokončuje alternativní návrh vůči záměru Ministerstva zdravotnictví. Zatímco záměr ministerstva počítá s modelem univerzitních nemocnic jakožto akciových společností s minoritním podílem univerzit (tento model všechny dotčené univerzity zásadně odmítají), alternativní návrh je založen na univerzitních nemocnicích jakožto právnických osobách veřejného práva svého druhu („sui generis“), které nejsou založeny za účelem podnikání.

Tato forma by byla v některých aspektech srovnatelná s veřejnými vysokými školami a veřejnými výzkumnými institucemi. Strategické rozhodování a řízení by bylo v kompetenci orgánu nemocnice jmenovaném univerzitou, stát by prostřednictvím dozorčího orgánu měl silnou kontrolní roli a možnost zablokovat zásadní majetkové dispozice a přeměny univerzitní nemocnice. Účelem univerzitní nemocnice by bylo zejména poskytování zdravotní péče na základě standardně získávaného oprávnění pro nestátní zdravotnická zařízení a zabezpečování podmínek pro výuku, vědu a klinický výzkum, zajišťované ve spolupráci s příslušnou univerzitou na základě smluvně domluvených pravidel.


Principy alternativního návrhu zákona o univerzitních nemocnicích (zveřejněno 4. 3. 2008):


1. právní forma: Univerzitní nemocnice jako osoba veřejného práva, která není založena za účelem podnikání. Forma je srovnatelná s veřejnými vysokými školami a veřejnými výzkumnými institucemi. Účelem založení je poskytování zdravotní péče (zdravotních služeb), a to na základě oprávnění získaného podle zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, a současně vytváření podmínek pro výuku zajišťovanou příslušnou univerzitou na základě smluvně upravených pravidel.


2. ekonomické principy: Má plnou právní subjektivitu, samostatné hospodaření a vlastní majetek i závazky. Povinně uveřejňuje informace o své činnosti a hospodaření.


3. způsob založení, postavení, vnitřní poměry:


Vlastní způsob transformace stanoví zákon s tím, že bude založen na nabídce státu vůči univerzitní veřejné vysoké škole, která má akreditován alespoň jeden studijní program, který je předpokladem pro získání odborné způsobilosti podle zákona č. 95/2004 Sb. Pro úpravu postavení a vnitřních poměrů se též vhodným způsobem využije úprava soukromoprávních osob, avšak pouze v minimální nezbytné míře.


4. řídící orgány:


Základními orgány je představenstvo jmenované univerzitou a dozorčí rada obsazená zčásti osobami zvolenými zdravotnickými výbory obou komor Parlamentu, zčásti jmenovaná ministry zdravotnictví a financí a zčásti zvolená zaměstnanci univerzitní nemocnice.

Dozorčí rada: schvaluje nabytí nebo zcizení majetku, jehož hodnota bude přesahovat částku ve stanovené výši (např. 10.000.000,- Kč), i jeho zastavení, a převzetí závazku přesahujícího takovou výši.

Dozorčí rada + MZČR: schvalují nejzásadnější dispozice s majetkem, zejména nemovitým, pokud jej univerzitní nemocnice nabyla od státu v rámci transformace z fakultní nemocnice, a dále přeměny univerzitní nemocnice (spojení s jinou univerzitní nemocnicí, rozdělení atd.).

5. vztahy mezi univerzitou a univerzitní nemocnicí jsou upraveny smlouvami


Navrhovaná právní forma:


- pro nemocnice, které jsou z hlediska fungování celého systému zdravotnictví strategické a tvoří jednu z jeho základních opor (stávající fakultní nemocnice), je veřejnoprávní forma vhodnější a přirozenější než formy obchodních společností;

- je jednoznačné, kdo je za strategické rozhodování o univerzitní nemocnici odpovědný (nehrozí tříštění akciových podílů, převod akcií do zahraničí apod.);

- bude naplněn základní cíl, kterým je deetatizace (odstátnění) a odpolitizování fakultních nemocnic;

- trvalé navázání strategických nemocnic na univerzity jako hlavní vědecká centra je racionální vzhledem k přirozené spolupráci obou subjektů; univerzity jsou osvědčenými a stabilizovanými subjekty; lze předvídat, že nedojde k žádnému ohrožení chodu nemocnic z jejich strany;

- univerzitní nemocnice může na rozdíl od obchodní společnosti poptávat grantové finance a dotace nebo příspěvky z evropských a dalších fondů na výzkumné a vývojové záměry v maximálním možném rozsahu;

- státu zůstává vzhledem ke kvalifikované majoritě v dozorčí radě zachována silná kontrolní role, může zablokovat jakékoliv zásadní majetkové dispozice, s nimiž by nesouhlasil.

(materiál byl konsensuálně projednaný Univerzitou Karlovou, Masarykovou univerzitou a Univerzitou Palackého).- 22. 2. 2008 Prohlášení České konference rektorů (část)

5. ČKR konstatuje, že aktuální podoba návrhu věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích se od původní verze zásadně neliší, a proto potvrzuje své odmítavé stanovisko z prosince 2007 a svou podporu společnému stanovisku Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. ČKR odmítá přeměnu fakultních nemocnic na akciové společnosti s minoritním podílem univerzit a konstatuje, že by mohlo dojít k ohrožení vzdělávání, vědy a výzkumu v lékařských a příbuzných oborech.

Podepsán předseda České konference rektorů- 11. 1. 2008 Společné stanovisko Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého


1. Byl prodiskutován věcný záměr ministerstva zdravotnictví pro přípravu návrhu zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických pracovištích ve verzi ze dne 2. ledna 2008 se závěrem, že podrobné stanovisko Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 6. prosince 2007 zůstává nedotčeno (včetně alternativních návrhů řešení) a v něm obsažené zásadní připomínky se nemění, neboť nebyly v posouzené verzi věcného záměru zohledněny.

2. Věcný záměr přináší závažná rizika v oblasti kvalitního zabezpečování výzkumu a výuky v lékařských a souvisejících oborech.

3. Tento věcný záměr zůstává nepřijatelný z důvodu nevhodné právní formy, která přináší zcela nevýhodnou právní a ekonomickou pozici dotčených univerzit a nejsou vytvořeny dostatečné mechanismy k zajištění vzájemných závazků univerzity a univerzitní nemocnice v oblasti uskutečňování výuky pro potřeby akreditovaných studijních programů.

4. Věcný záměr v principu nepředstavuje kvalitativní transformaci stávajících fakultních nemocnic, ale pouze jednu z forem jejich deetatizace. Navrhované řešení nepřináší přidanou hodnotu vůči stávajícímu stavu, naopak v řadě důležitých aspektů by znamenalo jeho zhoršení.

5. Věcný záměr není podložen žádnou kvalifikovanou analýzou variantních řešení, které připadají v úvahu s přihlédnutím k mezinárodním zkušenostem a vzorům; nebyla zpracována ani studie proveditelnosti k předloženému řešení akciové společnosti.

6. Věcný záměr předpokládá provedení transformace fakultních nemocnic za situace, kdy není zřejmá příští podoba systému financování zdravotní péče a zdravotního pojištění. Zodpovědná a k funkčnímu stavu směřující transformace fakultních nemocnic může být provedena teprve po vyřešení této problematiky.

7. Univerzity zdůrazňují, že úspěšné vytvoření univerzitní nemocnice se může stát pouze na základě partnerské dohody mezi státem a dotčenými univerzitami (jež jsou samostatnými veřejnoprávními institucemi) s přihlédnutím k faktickým podmínkám, byť takové řešení nakonec bude mít formu zákona. V dosavadním jednání nebyly možnosti partnerské spolupráce při hledání optimálního řešení a jeho proveditelnosti ministerstvem zdravotnictví využity.

Podepsáni rektoři  Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého- 6. 12. 2007  Společné stanovisko Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého

Jde o mnohastránkové negativní stanovisko k věcnému záměru návrhu zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických pracovištích podrobně rozebírající jednotlivé body návrhu.

Toto stanovisko zároveň téhož dne podpořila Česká konference rektorů, která věcný záměr Ministerstva zdravotnictví označila za zcela nepřijatelný.

Toto stanovisko je (stejně jako všechny materiály k této problematice) dostupné na


http://iforum.cuni.cz/IFORUM-5149.html .
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.