Sympozium Role teologických fakult v univerzitě


V úterý 30. listopadu 2010 se ve Vlasteneckém sále Karolina konalo sympozium pořádané při příležitosti 20. výročí (re)inkorporace teologických fakult do Univerzity Karlovy v Praze.

Začlenění tří teologických fakult jako plnoprávných součástí do Univerzity Karlovy bylo v roce 1990 jednou ze symbolických součástí proměn, jimiž Univerzita Karlova a celá naše společnost tehdy procházely. V případě Katolické teologické fakulty, která historicky patří k původní sestavě univerzity z roku 1348 a byla z pražské univerzity vyloučena komunistickým režimem v roce 1950, se tehdy jednalo o znovuzačlenění (re-inkorporaci). Dějinně novým krokem bylo připojení k univerzitě pro další dvě teologické fakulty, Evangelickou a Husitskou, jež byly zřízeny v průběhu 20. století jako samostatné vysoké školy. Pro všechny tři teologické fakulty bylo v roce 1990 začlenění do univerzity také výrazem nápravy po desetiletích diskriminace a izolace od ostatních vědních oborů.

Sympozium bylo tématicky zaměřeno na Roli teologických fakult v univerzitě.

V úvodním proslovu vyzdvihl rektor Univerzity Karlovy, prof. Václav Hampl, že koexistence tří konfesijně profilovaných fakult reprezentuje tři hlavní tradice křesťanství v naší zemi a ve svobodném akademickém prostředí se na jejich půdě nabízí příležitost k partnerské otevřenosti a ekumenické sounáležitosti. Otevřené univerzitní prostředí činí z reprezentantů svébytných tradic nikoli antagonistické protihráče, nýbrž kooperující partnery, o nichž platí, že každý má dynamický potenciál obohacovat jiné i vstřícnou dispozici být sám obohacován.

Své přání k roli teologických fakult vyjádřil rektor těmito slovy:

„Přál bych si, dámy a pánové, aby to dál byly fakulty, které budou pěstovat teologii jako vědu a budou si vážit své koexistence na Univerzitě Karlově, budou rozvíjet svůj ekumenický přesah, vstřícně naslouchat alternativním paradigmatům a v akademické pluralitě dokáží nalézat svoji sílu a inspiraci. A moc bych chtěl, aby dokázaly formou jakési »aplikované teologie« vtisknout duchovní rozměr i naší běžné všední každodennosti, poskytovat současné odpovědi na aktuální otázky, které si dnes nezřídka bezradný či dezorientovaný člověk pokládá.“

Se zásadní rozpravou o postavení teologie mezi ostatními vědami vystoupil první polistopadový rektor UK, prof. PhDr. Radim Palouš, který se v roce 1990 o (re)inkorporaci  teologických fakult podstatným způsobem zasadil. Svůj výklad o vztahu vědění, tušení a věření v lidském poznávání, rozkročený od biblických výroků proroků a apoštolů přes antické filosofy až po moderní epistemologii, uzavřel poukazem k „váhavé otevřenosti“ našeho poznávání vůči tomu, co nás přesahuje: „To zasluhuje také vážnou starostlivost nejvyšší úrovně – chcete-li, tedy univerzitní. Bez  univerzitní teologie by nejvyššímu školství nejen cosi scházelo, ale dokonce ho deformovalo a degradovalo!“

Další příspěvky byly rozčleněny do dvou skupin. Nejprve „o roli teologických fakult v univerzitě“ promluvili tři ne-teologové: přírodovědec a expert na systémovou problematiku vysokého školství RNDr. Vladimír Roskovec, CSc., socioložka PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. a filosof prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D. V příspěvcích i v plenární rozpravě tak nejprve zazněly otázky či očekávání, výzvy a poptávka ostatních oborů, po tom, co by od teologů a jejich fakult mělo v univerzitě přicházet ke slovu. V druhém bloku potom tři současní děkani teologických fakult UK – děkan Katolické fakulty, fundamentální teolog ThLic. Prokop Brož, Th.D., děkan Evangelické fakulty, etik doc. Jindřich Halama, Dr. a děkan Husitské fakulty, historik prof. ThDr. Jan B. Lášek – promluvili o roli, kterou by teologické fakulty v jejich pohledu měly zastávat, a o nabídce, s níž by měly vstupovat do mezioborové rozpravy.

V plenární diskusi, do níž se zapojila řada teologů ze všech tří fakult i řada akademiků z ostatních univerzitních pracovišť a hostů, zaznělo z více stran očekávání, že teologie svým bytostným zájmem o to, co je univerzální, svým integrovaným viděním světa a celostným pojetím člověka přispěje do interdisplinárního rozhovoru současných věd, který namnoze trpí atomizací a technizací jednotlivých odborností i celých oborů. Nadto se teologie ukazuje být oblastí vědy, kde v řadě aspektů nelze postupovat hodnotově neutrálně, což v současném interdisciplinárním diskurzu vyznívá jako kritický hlas a důležitý korektiv. Diskutující teologové na jedné straně ocenili posledních dvacet let jako dobu velice příznivou, která přinesla řadu dobrých věcí jak na poli vzdělávání, tak v oblasti vědy, na druhé straně ale také nemálo problémů, nevyužitých příležitostí a nenaplněných výzev. Jakkoli se teologové samozřejmě musejí věnovat tomu, co je jádrem a jedinečností jejich vlastního oboru, pro naplnění poslání jejich fakult v univerzitě je podstatné, nakolik zdařile jejich odborný hlas vstoupí do obecné rozpravy a interdisciplinárního rozhovoru o aktuálních otázkách a výzvách dneška.


doc. Martin Prudký


Program sympozia


Fotografie ze sympoziaPosluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.