9. února 2011

Nadační fond Bernarda Bolzana ocenil práce za rok 2010 v oborech fyzika, informatika a matematika

Dnešní zasedání Vědecké rady Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, 5. v tomto roce, se v jeho začátku odvíjelo ve slavnostní atmosféře. Prvním bodem programu bylo vyhlášení a předání cen Nadačního fondu Bernarda Bolzana za rok 2010 v oborech fyzika, informatika a matematika.

Nadační fond Bernarda Bolzana (NFBB) působí jako samostatný subjekt od r. 1992; jedním z cílů nadačního fondu je podpora mladých vědeckých pracovníků ve fyzice, matematice a informatice formou nadačního příspěvku nebo dotováním soutěže.

Zasedání zahájil prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., děkan fakulty a předseda Vědecké rady MFF UK

S výsledky soutěže o nejlepší vědeckou práci ve fyzice, matematice a informatice seznámila děkana MFF UK, členy Vědecké rady MFF UK a přítomné hosty Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc., předsedkyně správní rady Nadačního fondu Bernarda Bolzana: „O cenách rozhodla správní rada Nadačního fondu Bernarda Bolzana 15. prosince 2010. Práce, které se do soutěže dostaly, byly velice kvalitní.“ Laureáty i jejich práce poté krátce představila.

Cenu Bernarda Bolzana získali:

v oboru fyzika

RNDr. Jiří Svoboda, Ph.D., z Astronomického ústavu UK a Astronomického ústavu AV ČR za soubor prací pod názvem Radiation of accretion discs around compact objects

„Jde o dvě práce z oboru astronomie a astrofyziky, které se zabývají časově proměnnými spektry astronomických objektů se silnou gravitací. Práce vznikly v rámci doktorského studia na Astronomickém ústavu Univerzity Karlovy a byly publikovány v renomovaných mezinárodních časopisech s vysokým impact faktorem.“

v oboru informatika

RNDr. David Hoksza, PhD., z Katedry softwarového inženýrství MFF UK za práci Density-based classification of protein structures using iterative TM-score

„Jeho práce se zabývá vyhledáváním v databázích proteinových struktur a modelováním podobností mezi dvojicemi proteinů. Jedná se o mezioborový výzkum na hranici informatiky a biologie. Práce byla publikována v konferenčním sborníku a její vyžádaná rozšířená verze v zahraničním časopise.“

v oboru matematika

RNDr. Martin Branda, PhD., z Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK za soubor prací pod názvem Dva přístupy k optimálnímu rozhodování ve financích za pomoci stochastického programování

„Zde se řeší úloha optimálního rozhodování s omezením na optimální požadovaný výnos na základě stochastické dominance 3. řádu; a dále se zobecňuje tzv. Mean-Risk Model při nekonvexní ztrátové funkci, kde jako míra rizika se uvažuje podmíněná hodnota v riziku. Jedna z prací byla publikována ve sborníku mezinárodní konference a zahrnuta do citačního indexu Web of Science, druhá v časopise s impact faktorem.

Laureáti soutěže představí vítěznou práci formou plenární přednášky na 19. výroční studentské konferenci Week of Doctoral Students 2011, která se uskuteční od 1. do 4. června 2011.

Nadační fond Bernarda Bolzana


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.