15. února 2011

Uhájit názory nezávislého vědeckého myšlení. UK si připomněla osobnost prof. Milana Sojky

Osobní vzpomínky a bohatý výčet výjimečných kvalit vědecké, publikační a pedagogické činnosti prof. Milana Sojky, významného českého ekonoma, teoretika, vedoucího katedry Institucionální ekonomie Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK a bývalého proděkana této fakulty, provázely dnešní vzpomínkové odpoledne nazvané Pocta Milanu Sojkovi, které uspořádala Fakulta sociálních věd v reprezentačních prostorách Karolina. K tomuto mimořádnému člověku a mysliteli se ve svých projevech vraceli jeho kolegové, přátelé i členové rodiny prof. Sojky.

Scházíme se zde v těchto prostorách,“ zahájil setkání rektor UK prof. Václav Hampl, „abychom si připomněli významnou osobnost akademického světa prof. Milana Sojku, který po statečném boji s nemocí zemřel v květnu r. 2009 ve věku pouhých 58 let.

„Je dobře, že před tím stačil dokončit své Opus Magnum, velkou syntézu dějin ekonomických teorií, a tu bychom zde chtěli představit. Prof. Milan Sojka vystudoval ekonomii na VŠE, ale od r. 1990 přešel na Univerzitu Karlovu, kde se stal v roce 1996 profesorem. Na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd vyučoval pět předmětů, z toho čtyři na magisterském stupni. O práci pro nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, o jeho překladatelské a publikační činnosti, o jeho působení v odborných skupinách, zejména akreditační komisi, a o jeho práci zakládajícího člena Grantové agentury České republiky budou hovořit další, proto mi dovolte, abych ještě jednou vyjádřil poděkování za vaši účast na této vzpomínkové slavnosti.“

prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., předseda nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

„S prof. Milanem Sojkou jsem se seznámil při příležitosti zahájení jeho činnosti v Grantové agentuře ČR, kde jsme spolupracovali v sekci společenských věd. Brzy po zahájení činnosti Národohospodářského ústavu působil v jeho radě a od r. 2000 jako člen správní rady Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. V souvislosti s jeho činností v Národohospodářském ústavu dělal školitele té části prací, které obohatily českou ekonomickou vědu. Na prvních stránkách této knížky je napsáno, že velkými se osobnosti stávají svým charakterem. Domnívám se, že právě tato vlastnost platí o prof. Sojkovi v míře vrchovaté. Ve společenských vědách je potřeba charakteru tím více, čím většímu tlaku politiky a politiků jsou pracovníci těchto věd vystaveni. A jak je napsáno v předmluvě doc. Tůmy, prof. Sojka se od začátku své vědecké činnosti střetával s nutností uhájit názory nezávislého vědeckého myšlení v konfrontaci s představami o jediné správné cestě, kterou se má ekonomie ubírat.“

S hlavním projevem přibližujícím význam a osobnost prof. Milana Sojky vystoupil prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

„Profesor Ing. Milan Sojka, CSc. byl mimořádnou osobností české akademické obce. Již v době studií na sebe upozornil jako velice nadaný student, který se navíc svou pracovitostí  stal záhy uznávaným odborníkem na dějiny ekonomických teorií. Ačkoliv ani před listopadem 1989 jeho pedagogické a vědecké aktivity nelze označit jinak než nadprůměrné, po sametové revoluci rozvinul svoji činnost do všech možných oblastí od účasti na ustavení výuky ekonomie na Univerzitě Karlově, přes podíl na založení Grantové agentury, práci v Akreditační komisi, v mezinárodních organizacích zaměřených na zvyšování kvality výuku (CEEN, ENQA), práci v Nadaci “Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových” atd. Co však bylo to nejhlavnější a vždy mělo přednost před dalšími aktivitami, byla služba studentům ve všech možných podobách Ani tyto všechny aktivity však nezabránily tomu, aby Milan zanedbával vědeckou práci a z jeho dílny vycházely stále nové podněty k diskuzím. Jeho dílo přesáhlo hranice ekonomie a pozorný čtenář jeho článků a monografií vytuší souznění jeho názorů s moderními proudy ve všech vědních disciplínách.“

Prof. Ing. Milan Sojka, CSc.

Prof. Ing. Milan Sojka, CSc. (23. 3. 1951 – 17. 5. 2009) byl uznávaným odborníkem v oblasti dějin ekonomických teorií a historie českého ekonomického myšlení. Tomuto tématu věnoval řadu odborných prací a učebnic ekonomie pro vysoké a střední školy. Studium oboru politická ekonomie na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze dokončil v roce 1974. Po studiu působil nejprve na katedře dějin ekonomických učení, kde v roce 1982 získal titul kandidáta věd v oboru dějiny ekonomických teorií. V průběhu 80. let 20. století působil jako pedagog na Graduační škole Ekonomického ústavu ČSAV. V roce 1987 mu byl na VŠE udělen titul docent a v roce 1996 i titul profesor. Od roku 1990 až do své smrti v roce 2009 působil v Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Byl členem významných odborných společností: Evropské společnosti pro dějiny ekonomického myšlení, správní rady nadace Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových, rady Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, vedení České společnosti ekonomické, jako místopředseda Akreditační komise a předseda její stálé pracovní skupiny pro ekonomii, člen Vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE a Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. V roce 2008 získal Cenu České společnosti ekonomické za dlouhodobý přínos českému ekonomickému učení.

(Marie Kohoutová)
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.