Záhadní řasníci, trávy a sociální pavouci získali Ceny časopisu Živa

2. května 2011

V reprezentativních prostorách vily Lanna v Praze 6 převzali 2. 5. 2011 ceny časopisu Živa jednotlivci i týmy, kteří svými odbornými texty z oblasti biologie přibližují výsledky české vědy a které odborná porota i čtenáři ohodnotili jako nejlepší za rok 2010. Tři z pěti cen časopisu Živa získali vědečtí pracovníci z Přírodovědecké fakulty UK.

„Živa stále vychází a navazuje na odkaz Jana Evangelisty Purkyně,“ řekla šéfredaktorka časopisu Živa RNDr. Jana Šrotová, „na svých stránkách, ve svých autorech a článcích spojuje pracoviště Akademie věd ČR i vysoké školy. Je to spolupráce dlouhodobá, plodná a velmi si jí vážíme. Naše poděkování patří především autorům, kteří v době, kdy popularizační činnost není příliš hodnocená, cítí jako svou stavovskou čest seznámit veřejnost s poznatky a výsledky své práce a pro obor dokázat přitáhnout další zájemce. Dnešní rychlá doba nenabízí příliš času k zastavení a i my v redakci cítíme, že pro samotné autory je čím dál těžší najít čas na psaní populárně odborných článků. Především jejich zásluhou může Živa nadále vycházet.“

RNDr. Jana Šrotová, šéfredaktorka časopisu Živa

V dalších projevech při slavnostním předávání cen časopisu Živa zazněla naléhavá slova o nezastupitelnosti základního výzkumu a popularizace vědy jako rovnováhy k současným tendencím jednostranného podporování aplikovaného výzkumu. Toto popularizační poslání plní Živa už téměř 160 let. Se svými 300 stranami odborných článků, které každoročně představí veřejnosti, je důležitým odborným počinem a spojnicí mezi veřejností a vědeckou komunitou.

Ceny časopisu Živa za rok 2010 získali:

Cena Živy ve věkové kategorii autora od 26 do 30 let

Mgr. Jakub Straka, Ph.D.: Jsou řásníci stále záhadní? (Živa 5/2010)

Cenu převzala spoluautorka článku Kateřina Jůzová

* Mgr. Jakub Straka, Ph.D. je absolventem oboru biologie a zoologie na PřF UK (2005), od r. 2007 zde působí jako vědecký pracovník. Je autorem a spoluautorem 22 odborných článků, z toho 10 s IF na Web of Science, spolueditorem dvou monografií a autorem dalších populárně vědeckých článků o přírodě. Je členem České společnosti entomologické a editorem časopisu Folia Heyrovskyana, časopisu pro systematickou biologii.

Zvláštní ocenění časopisu Živa

Doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.: Trávy a jejich příbuzní napříč biotopy (Živa 1-6/2010)

Cenu v zastoupení převzala dcera doc. Lubomíra Hroudy Zuzana Hroudová

Čestná cena se uděluje za popularizaci biologických věd článkem, který obsahově i rozsahem přesahuje rámec jednotlivých publikovaných článků a hodnotí se jako významný i v dalších oblastech například pro výuku.

* Doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. je absolventem PřF UK obor biologie, specializace botanika (1968). Od roku 1991 do současnosti působí na Katedře botaniky PřF UK; nejprve jako odborný asistent, od r. 1998 jako docent, v letech 2003-09 jako vedoucí katedry. V 90. letech těsně spolupracoval s Biologickou fakultou JU České Budějovice, v současnosti působí také na Pedagogické fakultě UK jako vedoucí Katedry biologie. Jeho vědecká činnost je zaměřena na systematiku a fytogeografii cévnatých rostlin střední Evropy. Je jedním z editorů Klíče ke květeně ČR (2002); celkem publikoval více než 140 vědeckých textů a odborných sdělení. Od nástupu na PřF UK organizuje a vede tuzemské i zahraniční studentské exkurze věnované poznání vegetace, kultury a života obyvatel evropských zemí.

Purkyňova cena

Mgr. Martin Forman a RNDr. Jiří Král, CSc.: Úvod do biologie sociálních pavouků (Živa 2/2010), Organizace geonomu a vznik sociality u bezobratlých (Živa 3/2010)

Cena se uděluje za popularizaci biologických věd autorovi vyhodnoceného nejlepšího článku ročníku 2010 ve věkové kategorii od 30 let. Kritérii jsou originalita, tématický přínos a sdělnost příspěvku.

* Mgr. Martin Forman je absolventem PřF UK (2008, od r. 2008 doktorské studium) v oboru genetika, molekulární a buněčná biologie a virologie. Jeho badatelská činnost se zaměřuje na cytogenetiku pavoukovců, evoluci sociálního chování, evoluci velikosti geonomu a obsahu bází v geonomu. Je zakládajícím členem České arachnologické společnosti.

* RNDr. Jiří Král, CSc. je absolventem PřF UP v Olomouci na Katedře systematické biologie a ekologie. Od r. 1995 je odborným asistentem PřF UK na Katedře genetiky a mikrobiologie, je vedoucím laboratoře cytogeneticky. Zabývá se výzkumem v oborech cytogenetika (pavoukovi a cizopasní prvoci, evoluce meiotického dělení, pohlavních a homocentrických chromozomů), mutační genetika, arachnologie a paleontologie karbonských bezobratlých. Je členem  Biologické společnosti, České arachnologické společnosti, České geologické společnosti, Zeměpisného sdružení a od r. 1995 členem redakční rady časopisu Živa.

zleva: Zuzana Hroudová (cena v zastoupení), Kateřina Jůzová, Mgr. Martin Forman a RNDr. Jiří Král, CSc.

Dalšími dnes udělenými cenami byly:

Cena Živy pro autora nejlepšího článku ročníku ve věkové kategorii do 25 let, kterou získaly Bc. Lenka Sentenská a Bc. Eva Líznarová, za článek Nový řád pavoukovců pro faunu ČR (Živa 3/2010)

Cena Antonína Friče za příspěvek nejvýše oceněný čtenáři časopisu Živa. Získal ji Ing. Jan Andreska, PhD. za článek Losos labský v historických záznamech a v současnosti (Živa 4 a 6/2010)

zleva: Kateřina Jůzová, Bc. Eva Líznarová, Bc. Lenka Sentenská, Mgr. Martin Forman, Zuzana Hroudová, RNDr. Jiří Král, CSc., Ing. Jan Andreska, PhD.

Vydavateli časopisu Živa jsou nakladatelství Academia a Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., za podpory Akademie věd ČR.

další informace o časopise Živa


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.