Záhadní řasníci, trávy a sociální pavouci získali Ceny časopisu Živa


V reprezentativních prostorách vily Lanna v Praze 6 převzali 2. 5. 2011 ceny časopisu Živa jednotlivci i týmy, kteří svými odbornými texty z oblasti biologie přibližují výsledky české vědy a které odborná porota i čtenáři ohodnotili jako nejlepší za rok 2010. Tři z pěti cen časopisu Živa získali vědečtí pracovníci z Přírodovědecké fakulty UK.

„Živa stále vychází a navazuje na odkaz Jana Evangelisty Purkyně,“ řekla šéfredaktorka časopisu Živa RNDr. Jana Šrotová, „na svých stránkách, ve svých autorech a článcích spojuje pracoviště Akademie věd ČR i vysoké školy. Je to spolupráce dlouhodobá, plodná a velmi si jí vážíme. Naše poděkování patří především autorům, kteří v době, kdy popularizační činnost není příliš hodnocená, cítí jako svou stavovskou čest seznámit veřejnost s poznatky a výsledky své práce a pro obor dokázat přitáhnout další zájemce. Dnešní rychlá doba nenabízí příliš času k zastavení a i my v redakci cítíme, že pro samotné autory je čím dál těžší najít čas na psaní populárně odborných článků. Především jejich zásluhou může Živa nadále vycházet.“

RNDr. Jana Šrotová, šéfredaktorka časopisu Živa

V dalších projevech při slavnostním předávání cen časopisu Živa zazněla naléhavá slova o nezastupitelnosti základního výzkumu a popularizace vědy jako rovnováhy k současným tendencím jednostranného podporování aplikovaného výzkumu. Toto popularizační poslání plní Živa už téměř 160 let. Se svými 300 stranami odborných článků, které každoročně představí veřejnosti, je důležitým odborným počinem a spojnicí mezi veřejností a vědeckou komunitou.

Ceny časopisu Živa za rok 2010 získali:

Cena Živy ve věkové kategorii autora od 26 do 30 let

Mgr. Jakub Straka, Ph.D.: Jsou řásníci stále záhadní? (Živa 5/2010)

Cenu převzala spoluautorka článku Kateřina Jůzová

* Mgr. Jakub Straka, Ph.D. je absolventem oboru biologie a zoologie na PřF UK (2005), od r. 2007 zde působí jako vědecký pracovník. Je autorem a spoluautorem 22 odborných článků, z toho 10 s IF na Web of Science, spolueditorem dvou monografií a autorem dalších populárně vědeckých článků o přírodě. Je členem České společnosti entomologické a editorem časopisu Folia Heyrovskyana, časopisu pro systematickou biologii.

Zvláštní ocenění časopisu Živa

Doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.: Trávy a jejich příbuzní napříč biotopy (Živa 1-6/2010)

Cenu v zastoupení převzala dcera doc. Lubomíra Hroudy Zuzana Hroudová

Čestná cena se uděluje za popularizaci biologických věd článkem, který obsahově i rozsahem přesahuje rámec jednotlivých publikovaných článků a hodnotí se jako významný i v dalších oblastech například pro výuku.

* Doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. je absolventem PřF UK obor biologie, specializace botanika (1968). Od roku 1991 do současnosti působí na Katedře botaniky PřF UK; nejprve jako odborný asistent, od r. 1998 jako docent, v letech 2003-09 jako vedoucí katedry. V 90. letech těsně spolupracoval s Biologickou fakultou JU České Budějovice, v současnosti působí také na Pedagogické fakultě UK jako vedoucí Katedry biologie. Jeho vědecká činnost je zaměřena na systematiku a fytogeografii cévnatých rostlin střední Evropy. Je jedním z editorů Klíče ke květeně ČR (2002); celkem publikoval více než 140 vědeckých textů a odborných sdělení. Od nástupu na PřF UK organizuje a vede tuzemské i zahraniční studentské exkurze věnované poznání vegetace, kultury a života obyvatel evropských zemí.

Purkyňova cena

Mgr. Martin Forman a RNDr. Jiří Král, CSc.: Úvod do biologie sociálních pavouků (Živa 2/2010), Organizace geonomu a vznik sociality u bezobratlých (Živa 3/2010)

Cena se uděluje za popularizaci biologických věd autorovi vyhodnoceného nejlepšího článku ročníku 2010 ve věkové kategorii od 30 let. Kritérii jsou originalita, tématický přínos a sdělnost příspěvku.

* Mgr. Martin Forman je absolventem PřF UK (2008, od r. 2008 doktorské studium) v oboru genetika, molekulární a buněčná biologie a virologie. Jeho badatelská činnost se zaměřuje na cytogenetiku pavoukovců, evoluci sociálního chování, evoluci velikosti geonomu a obsahu bází v geonomu. Je zakládajícím členem České arachnologické společnosti.

* RNDr. Jiří Král, CSc. je absolventem PřF UP v Olomouci na Katedře systematické biologie a ekologie. Od r. 1995 je odborným asistentem PřF UK na Katedře genetiky a mikrobiologie, je vedoucím laboratoře cytogeneticky. Zabývá se výzkumem v oborech cytogenetika (pavoukovi a cizopasní prvoci, evoluce meiotického dělení, pohlavních a homocentrických chromozomů), mutační genetika, arachnologie a paleontologie karbonských bezobratlých. Je členem  Biologické společnosti, České arachnologické společnosti, České geologické společnosti, Zeměpisného sdružení a od r. 1995 členem redakční rady časopisu Živa.

zleva: Zuzana Hroudová (cena v zastoupení), Kateřina Jůzová, Mgr. Martin Forman a RNDr. Jiří Král, CSc.

Dalšími dnes udělenými cenami byly:

Cena Živy pro autora nejlepšího článku ročníku ve věkové kategorii do 25 let, kterou získaly Bc. Lenka Sentenská a Bc. Eva Líznarová, za článek Nový řád pavoukovců pro faunu ČR (Živa 3/2010)

Cena Antonína Friče za příspěvek nejvýše oceněný čtenáři časopisu Živa. Získal ji Ing. Jan Andreska, PhD. za článek Losos labský v historických záznamech a v současnosti (Živa 4 a 6/2010)

zleva: Kateřina Jůzová, Bc. Eva Líznarová, Bc. Lenka Sentenská, Mgr. Martin Forman, Zuzana Hroudová, RNDr. Jiří Král, CSc., Ing. Jan Andreska, PhD.

Vydavateli časopisu Živa jsou nakladatelství Academia a Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., za podpory Akademie věd ČR.

další informace o časopise Živa


Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.