27. září 2011

Zemřel prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc.

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 25. září 2011 zemřel po delší nemoci ve věku 72 let bývalý proděkan 1. LF UK a emeritní přednosta Ústavu dědičných metabolických poruch 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc.

Narodil se 5. prosince 1938 v Praze, kde také dokončil v roce 1957 svá středoškolská studia. Promoval v roce 1964 na Fakultě Všeobecného lékařství UK v Praze. Od roku 1964 do roku 1993 působil na Hlavově I. patologicko-anatomickém ústavu. V roce 1973 složil atestaci I. stupně z oboru patologie, v roce 1978 atestaci II. stupně z téhož oboru. V roce 1981 obhájil kandidátskou dizertační práci a získal titul CSc., v roce 1988 obhájil doktorskou dizertační práci a obdržel titul DrSc. V roce 1989 byl jmenován a ustanoven docentem pro obor patologie. V roce 2001 byl jmenován profesorem patologie.

prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc.

Pan profesor Milan Elleder stál v roce 1994 u zrodu dnešního Ústavu dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN, v jehož čele byl až do roku 2009. Toto pracoviště vzniklo sloučením Diagnostického centra dědičných metabolických poruch prof. Hyánka a Laboratoře pro výzkum proteosyntesy dr. Ledvinové. Tím byla od počátku dána úzká propojenost vědecko-výzkumné a diagnostické práce na poli dědičných metabolických poruch.

Mezi zásluhy pana profesora Milana Elledera bezesporu patří i podpora rozvoje postgraduálního studia biomedicíny na Univerzitě Karlově. Profesor Milan Elleder byl jedním ze zakládajících členů koordinační rady pro studium Biomedicíny, která je asociací biomedicínsky zaměřených fakult UK a pracovišť AV ČR. Byl známou osobností v české vědecké komunitě prosazováním moderního způsobu evaluace výzkumné práce a podporou základního výzkumu v biomedicíně.

Byl členem vědecké rady Ústavu molekulární genetiky AV ČR a Fyziologického ústavu AV ČR, členem Společnosti českých patologů, České společnosti pro biochemii a molekulární biologii, European Society of Patology, European Study Group on Lysosomal Diseases (ESGLD), kde působil jako člen výboru zvolený celoevropským hlasováním. Byl i členem Akademického sněmu AV ČR, Učené společnosti ČR a České lékařské akademie. Byl nositelem řady cen včetně Ceny ministra zdravotnictví ČR a ceny Učené společnosti ČR. V minulosti vykonával funkci proděkana pro vědu 1. LF UK (1990–1996).

Profesor Milan  Elleder se systematicky zabýval studiem patogenetických mechanizmů u lysosomálních onemocnění a v problematice Niemann-Pickovy nemoci a neuronální ceroid-lipofunscinosy byl mezinárodně uznávanou autoritou, která stála při definování těchto nemocí. Jako zvaný řečník se účastnil konferencí a sympozií v zahraničí. Je autorem 221 odborných publikací, které byly více než 1800krát citovány. Vedle toho je profesor Milan Elleder autorem řady výukových materiálů, z nichž stojí za zmínku zejména Vybrané kapitoly z biologie buňky, které jsou dnes k dispozici studentům v rámci e-learningu 1. LF UK. V letošním roce byl navržen 1. lékařskou fakultou UK na udělení Národní ceny vlády Česká hlava.

V panu profesoru Milanu Ellederovi ztrácí Univerzita Karlova, Všeobecná fakultní nemocnice, český i mezinárodní biomedicíncký výzkum svého významného představitele a člověka, který zásadně ovlivnil rozvoj českého zdravotnictví a vysokého školství v posledním více než půlstoletí.

Čest jeho památce!

Rozloučení s panem prof. MUDr. Milanem Ellederem, DrSc. proběhne

v pátek 30. 9. 2011 v 10.00 hodin ve Velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

121 08  Praha 2,  Kateřinská 32


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.