Významná osobnost české lingvistiky získala pamětní medaili UK

29. září 2011

29. 9. 2011; autor: Marie Kohoutová; rubrika: i-Forum informuje

Zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy získala na návrh vědecké rady Matematicko-fyzikální fakulty UK prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. Významné ocenění bylo české jazykovědkyni uděleno dnes 29. září v Malé aule Karolina za zásluhy o rozvoj vědy, významný podíl na vědecké, pedagogické a organizační práci v průběhu jejího padesátiletého působení na Univerzitě Karlově.

Lingvistka Jarmila Panevová je výraznou osobností české i mezinárodní akademické obce. Je jedním z hlavních autorů tzv. Funkčního generativního popisu, originálního směru formálního popisu jazyka, který nachází uplatnění v aplikačních systémech počítačového zpracování češtiny i jiných jazyků. Významnou měrou se podílela na tvorbě mezinárodně vysoce ceněného projektu Pražského závislostního korpusu.

Profesorka PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. (* 8. dubna 1938 v Praze) se zabývá obecnou a počítačovou lingvistikou, bohemistikou, slavistikou, syntaxí, sémantikou a korpusovou lingvistikou; působí v Ústavu formální a aplikované lingvistiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, jehož byla v letech 1990 až 2007 zástupkyní ředitele.

Zaměřením prof. Panevové je jazykověda – aplikovaná, komparativní a obecná lingvistika, v rámci slavistiky pak synchronní jazykověda – gramatika a syntax současných slovanských jazyků. Po studiu oboru čeština–ruština na Filozofické fakultě UK (1956–1961) byla přijata do univerzitní Laboratoře matematické lingvistiky nejprve na FF UK, poté přešla do Centra numerické matematiky na Matematicko-fyzikální fakultě UK. S výjimkou let 1968–1972, kdy se vrátila na FF UK, pracuje na MFF UK, od roku 1990 v nově založeném Ústavu formální a aplikované lingvistiky; od r. 1990 do konce r. 2007 byla zástupkyní ředitele ústavu.

Kandidátskou práci obhájila prof. Panevová na FF UK v r. 1969 (Některé otázky závislé predikace v generativním popisu češtiny), titul DrSc. získala v r. 1989 na základě obhajoby knižní monografie z r. 1980 Formy a funkce ve stavbě české věty (Academia Praha). Habilitovala se na FF UK v r. 1992, profesuru v obecné lingvistice získala na FF UK v r. 1995 na základě spisu Studie z významové stavby věty. Vyučuje obecnou lingvistiku, syntax současné češtiny, odborné vyjadřování a styl zčásti na MFF UK, zčásti na FF UK. V období 1990–1994 byla členkou Vědecké rady MFF UK, v letech 2001–2004 byla členkou Akademického senátu MFF UK.

prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc.

Je autorkou jedné monografie (Academia Praha), spoluautorkou čtyř monografií, vydaných zčásti v zahraničí, a kapitol ve třech učebních textech. Její autorská a spoluautorská bibliografie obsahuje na 230 vědeckých článků ve sbornících a časopisech doma i v zahraničí.
Je členkou těchto odborných organizací: Jazykovědné sdružení (v letech 1990–1999 jeho předsedkyně), Pražský lingvistický kroužek, Association for Computational Linguistics, Mezinárodní komise pro gramatickou stavbu slovanských jazyků (v letech 2003–2008 předsedkyně), Oborová komise pro společenské vědy Grantové agentury ČR a Podoborová komise pro lingvistiku a literární vědu.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.