2. prosince 2011

Usnesení AS UK

2. prosince 2011

Usnesení 1

AS UK považuje předložený návrh věcného záměru zákona o vysokých školách za nepřijatelný a pro vysoké školství nebezpečný. Přijetí zákona podle navrhovaného věcného záměru by ohrozilo zdárný vývoj, který vysoké školy nastoupily po svržení totalitního režimu.

AS UK hluboce lituje toho, že navzdory nesmírnému úsilí, vynaloženému zástupci vysokých škol při objasňování jejich stanovisek, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nadále prosazuje ve věcném záměru principy pro veřejné vysoké školy zcela nepřijatelné.

Zákon vzešlý z tohoto návrhu by zlikvidoval samosprávný charakter akademické obce, omezil by vliv studentů na rozhodování veřejných vysokých škol a přetvořil by veřejné vysoké školy v instituce řízené politiky a vydané všanc partikulárním komerčním zájmům.

Usnesení 2

AS UK odmítá způsob jmenování nové Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace neboť proběhlo zcela netransparentně a bez konzultace s reprezentacemi VŠ.  Je to poprvé, kdy při jmenování Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace některý předseda vlády ČR zaujal podobně přezíravý postoj k akademické obci.

Takto ustavená Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace nedává žádnou záruku nestranného přístupu k vědní politice, natož péče o vyvážený rozvoj vědy v ČR.

AS UK v této věci plně podporuje Stanovisko předsednictva RVŠ a Vědecké rady UK.

Usnesení 3

AS UK protestuje proti způsobu, jakým ministr MŠMT předložil návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům, nesouhlasí s jeho věcným obsahem, jakož i s jeho nízkou formální úrovní a předložený návrh jako celek odmítá.

Usnesení 4

AS UK v návaznosti na výzvu obsaženou v usnesení 9. sněmu RVŠ ze dne 24. 11. 2011 pověřuje svého předsedu, aby svolal zasedání předsedů akademických senátů veřejných vysokých škol. Zasedání by mělo projednat další postup akademické obce vůči způsobu jednání ministra školství při přípravě věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy se tím, že věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům předložil do vnějšího připomínkového řízení bez řádného projednání s reprezentací vysokých škol, dopustil porušení § 92 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

AS UK je přesvědčen, že je potřeba vynaložit úsilí o nápravu tohoto protiprávního stavu a doporučuje proto, aby zasedání předsedů akademických senátů veřejných vysokých škol zvážilo všechny energické kroky, včetně případných kroků právních, které by vedly k řešení této situace. Zasedání by také mělo koordinovat další postup senátů proti snaze MŠMT závažným způsobem narušit systém samosprávy vysokých škol.


Akademický senát UK

Kontakt:

Mgr. Daniel Feranc

tajemník AS UK

(mobil: 777 625 721, )
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.