Cena profesora Matějčka za práci věnující se problémům dítěte při nástupu do školy

9. prosince 2011

9. 12. 2011, autor: Lucie Kettnerová, rubrika: Studenti

Nadace prof. Matějčka udělila 8. prosince už popatnácté ceny za nejlepší diplomové práce z dětské a vývojové psychologie obhájené v posledním roce na katedře psychologie Filozofické fakulty UK. Slavnostní setkání proběhlo v rámci česko-francouzsko-kanadské konference zaměřené na součinnost rodičů, učitelů a malého školáka při přípravě na školu.

Letošní udílení cen bylo výjimečné nejen mezinárodní účastí v řadách posluchačů, ale také půlkulatým výročím Nadace prof. Matějčka. Světově uznávaný dětský psycholog prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., složil základní nadační jmění ve výši čtvrt milionu korun 11. listopadu 1996, tedy přesně před 15 lety. Dosavadní fungování nadace včetně všech oceněných prací v krátkosti představila prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc., která v současnosti zastává pozici předsedkyně nadace.

Vysoká kvalita nominovaných diplomových prací letos přiměla radu nadace ocenit pět studentek (obvykle se udílí tři ceny), které se podělily o finanční odměnu ve výši 11 000 korun.

1. místo Mgr. Veronika Šporclová, práce Nástup dítěte do školy a možné problémy spojené s tímto vývojovým mezníkem

Diplomová práce studuje otázky spojené s nástupem dítěte do ZŠ, s určováním školní zralosti, s vnímáním školních nároků rodiči a postupnou adaptací prvňáčka na nový životní způsob. Zvláštní pozornost je věnována domácí přípravě dítěte, které začíná chodit do 1. třídy.

2. místo Mgr. Petra Průchová, práce Využití a aplikace Testu pohádek v České republice na vybraném vzorku šesti- a sedmiletých dětí

Téma se věnuje problematice dětské psychologické diagnostiky dětí mladšího školního věku a zaměřuje se na využití Testu pohádek v diagnostice osobnosti dítěte.

3. místo Mgr. Lucie Scholl, práce Aktuální trendy v otázce dětského bilingvismu

Předmětem této diplomové práce je přirozený dětský bilingvismus. V teoretické části práce si dala autorka za cíl podat ucelený přehled současného pohledu na problematiku bilingvismu, empirická část diplomové práce je pojata jako mapující studie.

4. místo Mgr. Tereza Bidmonová, práce Strategie zvládání stresových situací v populaci jedinců s poruchami chování

Autorka vycházela z předpokladu, že dospívající s poruchami chování vykazují výraznější obtíže a reagují odlišně než jejich vrstevníci bez poruch chování v situacích, kdy čelí zvýšeným nárokům na svoji osobu. Cílovou skupinu respondentů představovali klienti středisek výchovné péče a výchovných ústavů pro mládež.

5. místo Mgr. Dagmar Beranová, DiS., práce Psychická odolnost dětí matek užívajících nealkoholové drogy (autorka se předávání cen nezúčastnila)

Práce dokázala, že zkoumaný vzorek předškolních dětí matek závislých na nealkoholových drogách má nižší psychickou odolnost než předškolní děti z běžné populace. Dále výsledky výzkumu ukázaly, že citová vazba na jinou osobu zvyšuje psychickou odolnost dítěte a že děti matek závislých na nealkoholových drogách si v předškolním věku i přes svou nižší psychickou odolnost věří v hodnocení vlastního výkonu a nemají strach z neúspěchu.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.