Rektor Hampl vyznamenal profesorku Kalenskou stříbrnou medailí

20. prosince 2011

20. 12. 2011; autor: Helena Stinglová; rubrika: i-Forum informuje

Stříbrnou pamětní medaili z rukou rektora prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., obdržela 20. prosince 2011 prof. JUDr. Marie Kalenská, DrSc. Rektor tak na návrh děkana Právnické fakulty prof. JUDr. Aleše Gerlocha, CSc., ocenil její celoživotní přínos právní vědě i její pedagogickou činnost na Právnické fakultě.

„Tajili to přede mnou. Bylo to takové překvapení, vánoční dárek,“ usmívala se profesorka Kalenská krátce před předáním medaile.

Děkan Právnické fakulty prof. Gerloch přednesl laudatio, v němž vyzdvihl vědeckou, publikační i pedagogickou činnost profesorky Kalenské, která se specializuje na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

„Rád jsem přijal návrh Právnické fakulty a po projednání v kolegiu rektora jsem se rozhodl mu vyhovět,“ řekl rektor Hampl.

Laudatio na prof. JUDr. Marii Kalenskou, DrSc.

Profesorka Marie Kalenská, doktorka věd, patří k nejvýznamnějším českých právním vědcům druhé poloviny dvacátého století a počátku dvacátého prvního století. Po dokončení Právnické fakulty Univerzity Karlovy absolvovala právní praxi v právním a legislativním oddělení odborů. V roce 1960 zahájila vědeckou kariéru v Ústavu státu a práva Československé akademie věd. Vědecké hodnosti kandidát právních věd dosáhla v roce 1963. Od roku 1965 působila jako vysokoškolská učitelka na Právnické fakultě UK, a to nejprve jako odborná asistentka, nicméně ještě v témže roce byla po úspěšné habilitaci jmenována docentkou pro obor pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Vědecké hodnosti doktorky právních věd dosáhla v roce 1970. Profesorkou pracovního práva však mohla být jmenována až po listopadu 1989, a to v roce 1990.

Od šedesátých let byla nejvýznamnější osobností české právní vědy v oboru pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Publikovala celou řadu monografií, které se staly mezníkem pro vědu pracovního práva. Zejména je třeba zmínit monografii zabývající se pracovně-právními vztahy a pracovně-právními závazky. Rovněž je spoluautorkou řady monografií publikovaných v zahraničí, v prestižní International Encyclopaedia of Laws. Je autorkou či vedoucí autorského kolektivu desítek učebnic z oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, a to od šedesátých let do současnosti. Počet odborných publikací, studií a článků publikovaných jak v prestižních časopisech v České republice, tak v zahraničí přesahuje hranici dvou set.

Dlouhá léta byla členkou Správního výboru Mezinárodní společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Rovněž byla či dosud je členkou redakčních rad mnoha odborných časopisů včetně zahraničních. Mimořádně významná byla její mnohaletá činnost v oblasti legislativní a při zpracování koncepcí nových právních úprav v oboru pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. V šedesátých letech byla u zrodu zákoníku práce a od roku 1990 působila ve všech komisích při bývalém federálním ministerstvu práce a sociálních věcí a poté při ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky, které připravovaly koncepci nové úpravy pracovně-právních vztahů.

Za svou dlouholetou vědeckou činnost se zúčastnila více než stovky vědeckých konferencí doma i v zahraničí s tím, že mnoho jejích příspěvků z konferencí bylo publikováno ve sbornících a mělo vždy mimořádný ohlas.

V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout její dlouholetou pedagogickou činnost na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde vychovala několik generací právníků. Intenzivně se věnovala nejen studentům, ale i mladým nadějným právním vědcům a vychovala desítky vědeckých aspirantů či doktorandů. Rovněž je třeba zdůraznit její mimořádně úspěšné vědecké semináře velmi oblíbené ze strany studentů.

V roce 2004 byl profesorce Kalenské udělen Univerzitou Karlovou titul emeritní profesorka. Profesorka Marie Kalenská se v letošním roce dožila významného životního jubilea, proto jsem rád přijal návrh katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a po projednání v kolegiu děkana jsem navrhl rektorovi Univerzity Karlovy udělení stříbrné medaile univerzity za celoživotní vědeckou práci a obětavou a úspěšnou pedagogickou činnost na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde profesorka Kalenská aktivně působila téměř půl století.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.