4. ledna 2012

Usnesení Akademických senátů vysokých škol


Přinášíme usnesení Akademických senátů jednotlivých vysokých škol k návrhům věcných záměrů zákonů o vysokých školách a financování studentů a k RVVI, které senáty zveřejnily v průběhu prosince 2011.

2. prosince

AS Univerzity Karlovy v Praze

5. prosince

AS Masarykovy univerzity

6. prosince

AS Akademie múzických umění v Praze

6. prosince

AS Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

6. prosince

AS VŠCHT Praha

7. prosince

AS Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

8. prosince

AS Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU v Ostravě

12. prosince

AS Akademie výtvarných umění v Praze

13. prosince

AS SU v Opavě

14. prosince

AS ČVUT

14. prosince

AS Vysoké školy polytechnické v Jihlavě

14. prosince

AS Univerzity Hradec Králové

14. prosince

AS Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

15. prosince

AS Technické univerzity v Liberci

15. prosince

AS Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

19. prosince

AS Mendelovy univerzity v Brně

20. prosince

AS Vysokého učení technického v Brně

20. prosince

AS ČZU v Praze

20. prosince

AS Univerzity Pardubice

21. prosince

AS Univerzity Palackého v Olomouci

17.ledna 2012

AS Univerzity obrany

23. ledna 2012 

AS Filozofické fakulty UP Olomouc

Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze na zasedání  2. prosince 2011 přijal:

Usnesení 1

AS UK považuje předložený návrh věcného záměru zákona o vysokých školách za nepřijatelný a pro vysoké školství nebezpečný. Přijetí zákona podle navrhovaného věcného záměru by ohrozilo zdárný vývoj, který vysoké školy nastoupily po svržení totalitního režimu.AS UK hluboce lituje toho, že navzdory nesmírnému úsilí, vynaloženému zástupci vysokých škol při objasňování jejich stanovisek, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nadále prosazuje ve věcném záměru principy pro veřejné vysoké školy zcela nepřijatelné. Zákon vzešlý z tohoto návrhu by zlikvidoval samosprávný charakter akademické obce, omezil by vliv studentů na rozhodování veřejných vysokých škol a přetvořil by veřejné vysoké školy v instituce řízené politiky a vydané všanc partikulárním komerčním zájmům.

Usnesení 2

AS UK protestuje proti způsobu, jakým ministr MŠMT předložil návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům, nesouhlasí s jeho věcným obsahem, jakož i s jeho nízkou formální úrovní a předložený návrh jako celek odmítá.

Usnesení 3

AS UK v návaznosti na výzvu obsaženou v usnesení 9. sněmu RVŠ ze dne 24. 11. 2011 pověřuje svého předsedu, aby svolal zasedání předsedů akademických senátů veřejných vysokých škol. Zasedání by mělo projednat další postup akademické obce vůči způsobu jednání ministra školství při přípravě věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy se tím, že věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům předložil do vnějšího připomínkového řízení bez řádného projednání s reprezentací vysokých škol, dopustil porušení § 92 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. AS UK je přesvědčen, že je potřeba vynaložit úsilí o nápravu tohoto protiprávního stavu a doporučuje proto, aby zasedání předsedů akademických senátů veřejných vysokých škol zvážilo všechny energické kroky, včetně případných kroků právních, které by vedly k řešení této situace. Zasedání by také mělo koordinovat další postup senátů proti snaze MŠMT závažným způsobem narušit systém samosprávy vysokých škol.

Usnesení 4

AS UK odmítá způsob jmenování nové Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace neboť proběhlo zcela netransparentně a bez konzultace s reprezentacemi VŠ. Je to poprvé, kdy při jmenování Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace některý předseda vlády ČR zaujal podobně přezíravý postoj k akademické obci. Takto ustavená Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace nedává žádnou záruku nestranného přístupu k vědní politice, natož péče o vyvážený rozvoj vědy v ČR. AS UK v této věci plně podporuje Stanovisko předsednictva RVŠ a Vědecké rady UK.


Prohlášení Akademického senátu Masarykovy univerzity ze dne 5. prosince 2011:


„Akademický senát Masarykovy univerzity odmítá návrh věcného záměru zákona o vysokých školách vypracovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Tento návrh vnímá jako problematický a ve svých důsledcích pro vysoké školství škodlivý. Podporuje proto kritická stanoviska předložená Radou vysokých škol i České konference rektorů a žádá ministerstvo o jejich plné respektování.         

Akademický senát Masarykovy univerzity vyjadřuje zásadní nesouhlas se způsobem přípravy věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům a žádá ministra o stažení tohoto návrhu, což je požadavek v souladu se stanovisky Rady vysokých škol i České konference rektorů.“Akademicky senát Akademie múzických umění v Praze na zasedáni dne 6. prosince 2011 přijal usnesení    


Akademický senát Akademie múzických umění v Praze konstatuje, že Ministerstvem školství předložené návrhy věcného záměru zákona o vysokých školách a věcného záměru zákona o finanční podpoře studentům, každý zvlášť i ve své synergii, vedou k nepřípustnému omezování akademických pravomocí a svobod nabitých po roce 1989, a k zásadnímu popření principu nezávislosti akademického prostředí a nahrávají politickým a ekonomickým zájmovým skupinám. AS AMU rovněž podporuje kritická a odmítavá stanoviska Rady vysokých škol a České konference rektorů k těmto návrhům, stejně jako usnesení akademického senátu Univerzity Karlovy ze dne 2.12.2011.Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně  č. 142/3 přijal usnesení dne 6. prosince 2011:


AS UTB vyslovil plnou podporu usnesením 9. sněmu Rady VŠ ze dne 24. 11. 2011 a mimořádného předsednictva RVŠ z 1. 12. 2011, která vyjadřují kritická  a odmítavá stanoviska RVŠ k věcným záměrům zákona o vysokých školách a o finanční pomoci studentům.

Dále AS UTB vyzývá zástupce fakult UTB, které delegoval do RVŠ pro funkční období 2012 – 2014, aby projednávání uvedených věcných záměrů věnovali maximální pozornost a informovali o něm akademickou obec fakulty.Akademický senát VŠCHT Praha na zasedání 6. prosince 2011 konstatoval:


Akademický senát VŠCHT Praha na svém zasedání dne 6. 12. 2011 konstatoval, že způsob projednávání věcných záměrů zákona o vysokých školách a zejména zákona  o finanční podpoře studentů, tak jak v současné době probíhá,  je nepřijatelný.

Akademický senát VŠCHT Praha se plně ztotožňuje se všemi usneseními přijatými na 9. zasedání sněmu Rady vysokých škol dne 24.11.2011.

Akademický senát Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 7. prosince 2011přijal usnesení:

1.         AS JAMU považuje návrh věcného záměru zákona o vysokých školách za vysoce problematický. AS JAMU se domnívá, že přijetí zákona podle navrhovaného věcného  záměru povede jednoznačně k ohrožení samosprávného charakteru a nezávislosti českých vysokých škol, což ve svém důsledku znamená vážné ohrožení demokracie vysokých škol.

            AS JAMU  plně podporuje stanovisko České konference rektorů, usnesení 9. sněmu RVŠ ze dne 24. 11. 2011  a usnesení předsednictva RVŠ ze dne 1. 12. 2011 včetně všech připomínek, které jsou předsednictvem RVŠ k zákonu oficiálně zaslány.

            AS JAMU žádá ministra školství, aby při přípravě zákona o vysokých školách respektoval stanoviska reprezentací českých vysokých škol a neprosazoval podobu zákona, proti níž české vysoké školy, reprezentované svými volenými zástupci, protestují.

2.         AS JAMU protestuje proti  neustálému  snižování rozpočtu vysokých škol v poměru  k HDP a proti snižování podílu vysokého školství na rozpočtové kapitole školství. Vysoké školy jsou přes veškeré opakované  deklarace  o podpoře vědy a vzdělávání zjevně na okraji zájmu ministra i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

     AS JAMU rovněž důrazně  vyzývá  ministra školství, aby poskytl vysokým školám prostřednictvím RVŠ informace týkající se srovnání vývoje rozpočtu regionálního školství a vysokého školství v kontextu demografického vývoje, o něž orgány RVŠ neúspěšně žádají již dva roky.

3.         AS JAMU vyjadřuje rovněž námitky proti způsobu zpracování věcného záměru návrhu zákona o finanční podpoře studentů a v současné podobě jej nedoporučuje k dalšímu projednávání.

4.         AS JAMU protestuje proti způsobu, jakým byla nově jmenována Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Ke jmenování došlo bez jakékoliv konzultace s reprezentacemi vysokých škol.Akademický senát Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské-Technické univerzity v Ostravě na svém zasedání dne 8. prosince 2011 přijal usnesení:

Akademický senát  Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU v Ostravě konstatuje, že Ministerstvem školství předložené návrhy věcného záměru zákona o vysokých školách a věcného záměru zákona o finanční podpoře studentům, každý zvlášť i ve své synergii, vedou k nepřípustnému omezování akademických pravomocí a svobod nabytých po roce 1989 a k zásadnímu popření principu nezávislosti akademického prostředí a nahrávají politickým a ekonomickým zájmovým skupinám.

Akademický senát  Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU v Ostravě rovněž podporuje kritická a odmítavá stanoviska Rady vysokých škol a České konference rektorů k těmto návrhům, stejně jako usnesení akademického senátu Univerzity Karlovy ze dne 2.12.2011.Akademický senát Akademie výtvarných umění v Praze přijal dne 12. prosince 2011 stanovisko:

Akademický senát Akademie výtvarných umění v Praze, s odvoláním na mimořádné shromáždění Akademické obce AVU, svolané 1. 11. 2011 prohlašuje, že způsoby jakými jsou prosazovány Věcný záměr zákona o vysokých školách a Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům se jeví jako účelové a politicky arogantní.

AS AVU odsuzuje ignoranci MŠMT ČR, se kterou nepřípustně obchází jednání s reprezentacemi vysokých škol ve věci projednávání Věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům a mylně informuje veřejnost o opaku. Oba Věcné záměry zákonů jsou z našeho pohledu problematické, především z možné politizace vysokých škol direktivním dosazováním členů do jejich Rad vysokých škol i vyplývajícím oslabením funkce akademických senátů. Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům je z našeho pohledu sociálně nefunkční a diskriminující. Celý proces návrhu a projednávání Věcných záměrů zákonů vnímáme jako politicky i eticky nekorektní.

AS AVU se tímto připojuje ke kritickým stanoviskům Rady vysokých škol a České konference rektorů a stanoviskům akademických senátů.

AS AVU navrhuje kromě kritických stanovisek koordinovat další konkrétní kroky v součinnosti s akademickými senáty vysokých škol.Akademický senát Slezské univerzity v Opavě 13. prosince vyslovil nesouhlas:

Akademický senát Slezské univerzity v Opavě vyslovuje podporu stanoviskům  Rady vysokých škol a České konference rektorů k věcnému záměru Zákona o vysokých školách a Zákona o finanční pomoci studentům.

AS SU v Opavě vyslovuje zásadní nesouhlas s postupem projednávání těchto legislativních norem ze strany MŠMT.Akademický senát ČVUT na zasedání dne 14. prosince 2011 přijal usnesení:

AS ČVUT vyjadřuje podporu Radě vysokých škol a České konferenci rektorů v úsilí o zapracování jejich připomínek do návrhů věcného záměru zákona o VŠ.

AS ČVUT považuje ministrem předložený návrh věcného záměru zákona o vysokých školách za nepřijatelný a pro vysoké školství nebezpečný. Přijetí zákona v navrhovaném znění ohrožuje vývoj, který vysoké školy nastoupily před 22 lety.

AS ČVUT velmi lituje toho, že navzdory nesmírnému úsilí, které zástupci vysokých škol vynaložili při objasňování stanovisek, MŠMT nadále prosazuje ve věcném záměru některé principy pro veřejné vysoké školy zcela nepřijatelné. Zákon vzešlý z tohoto návrhu by zlikvidoval samosprávný charakter akademické obce, omezil vliv studentů na rozhodování veřejných vysokých škol a přetvořil veřejné vysoké školy v instituce vydané všanc partikulárním politickým a komerčním zájmům.

AS ČVUT ostře protestuje proti postupu ministra školství, mládeže a tělovýchovy, který předložil věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům do vnějšího připomínkového řízení bez řádného projednání s reprezentacemi vysokých škol. Tím ministr porušil § 92 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.Akademický senát Vysoké školy polytechnické v Jihlavě se na zasedání 14.prosince 2011 usnesl na stanovisku:

Akademický senát Vysoké školy polytechnické v Jihlavě se na svém zasedání 14. prosince 2011 usnesl plně podpořit všechna usnesení a rezoluce vycházející ze závěrů a usnesení RVŠ konaného dne 24. 11. 2011, mimořádného zasedání předsednictva RVŠ dne 1. 12. 2011 a jednání SK RVŠ, které proběhlo v Lednici ve dnech 2. - 3. 12. 2011.

AS VŠPJ Jihlava znepokojuje snaha o regulaci a následnou  likvidaci samosprávných  mechanizmů akademické obce a tím i po staletí respektovaného statutu akademické půdy i akademických svobod, které jsou zárukou demokratické budoucnosti a prosperity naší společnosti.

Nesouhlasíme se snahou MŠMT narušit rovnováhu interaktivní komunikace při obsazování expertních komisí a týmů, při tvorbě nových předpisů, zákonů a dalších dokumentů souvisejících se vzděláváním na vysokých školách v České republice.

AS VŠPJ  Jihlava odmítá metody a postupy MŠMT při tvorbě věcného záměru „Zákona o finanční pomoci studentům“, který je nedopracovaný a evokuje nedůvěru v jeho efektivní udržitelnost.
Akademický senát Univerzity Hradec Králové na zasedání dne 14. 12. 2011 se usnesl:

AS UHK nesouhlasí s návrhem věcného záměru zákona o vysokých školách.

AS UHK nesouhlasí s návrhem věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům a doporučuje dokument k přepracování.Akademický senát Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se dne 14. prosinec 2011 usnesl:

Akademický senát Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se staví jednoznačně proti návrhu Věcného záměru zákona o vysokých školách a návrhu Věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům, které vypracovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 

Akademický senát Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyslovuje podporu stanoviskům předloženým Radou vysokých škol (usnesení přijatá v Praze 1. 12. 2011) a Českou konferencí rektorů (stanoviska formulovaná v Hradci Králové, 1. 12. 2011).Akademický senát Technické univerzity v Liberci dne 15. prosince 2011 přijal usnesení:

AS TUL plně podporuje usnesení předsednictva i sněmu RVŠ a stanovisko České konference rektorů k věcným záměrům zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům.

AS TUL konstatuje, že přijetí zákona o vysokých školách podle předloženého věcného záměru povede k ohrožení samosprávného charakteru, nezávislosti vysokého školství a tedy k ohrožení demokracie vysokých škol.

AS TUL vyjadřuje pochyby nad kompetentností MŠMT, jestliže je schopno předložit věcný záměr návrhu zákona o finanční podpoře studentů v předložené podobě a bez předchozího projednání.

AS TUL je nucen konstatovat, že přes proklamovaná prohlášení i současné Vlády a MŠMT o podpoře vzdělávání a vědy pokračuje další snižování výdajů do kapitoly vysokého školství.

AS TUL odmítá způsob jmenování nové Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, které proběhlo zcela netransparentně a bez konzultace s reprezentacemi VŠ.Akademický senát Veterinární a farmaceutické univerzity Brno se dne 15. prosince 2011 usnesl:

Akademický senát Veterinární a farmaceutické univerzity Brno odmítá předložený návrh věcného záměru zákona o vysokých školách a považuje ho za nepřijatelný. Konstatuje, že návrhy vedou k zásadnímu omezení akademických pravomocí, svobod a samosprávných mechanismů řízení vysokých škol a omezují dnes garantovaný vliv studentů v samosprávě vysokých škol. Naproti tomu návrhy přináší možnost nežádoucího vlivu politiků na řízení vysokých škol především prostřednictvím navrhovaných Rad veřejných vysokých škol jmenovaných ministrem, ve kterých by nebyli zastoupeni akademičtí pracovníci ani studenti příslušné vysoké školy, za současného výrazného omezení kompetencí akademických senátů.

AS VFU Brno rovněž odmítá předložený návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům.

AS VFU Brno také podporuje kritická a odmítavá stanoviska Rady vysokých škol k uvedeným návrhům věcných záměrů zákonů a návrhy směřující ke koordinovanému postupu akademických senátů a celé reprezentace vysokých škol, proti snaze narušit závažným způsobem systém samosprávy vysokých škol.

Akademický senát Mendelovy univerzity v Brně přijal 19. prosince 2011 následující usnesení:

"AS MENDELU plně podporuje usnesení pléna České konference rektorů z 1. prosince 2011, usnesení 9. sněmu Rady vysokých škol (RVŠ) ze dne 24. listopadu 2011 a usnesení předsednictva RVŠ z 1. prosince 2011 a 8. prosince 2011, která vyjadřují kritická a odmítavá stanoviska k věcným záměrům zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům.

AS MENDELU odmítá návrh věcného záměru zákona o VŠ v té podobě, v jaké byl předložen do vnějšího připomínkového řízení, neboť uvedený návrh přináší nepřijatelné omezení samosprávného charakteru a nezávislosti českých vysokých škol.

AS MENDELU protestuje proti dosavadnímu postupu přípravy zákona o finanční pomoci studentům, který je v rozporu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.  AS MENDELU vyjadřuje rovněž zásadní nesouhlas s obsahem věcného záměru tohoto zákona.

AS MENDELU nesouhlasí se způsobem, jakým byla nově jmenována Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Ke jmenování došlo bez jakékoliv konzultace s reprezentacemi vysokých škol."Akademický senát Vysokého učení technického v Brně se dne 20. prosince 2011 usnesl:


Usnesení AS VUT k věcnému návrhu zákona o vysokých školách:

AS VUT odmítá verzi věcného záměru zákona o vysokých školách předloženou do vnějšího připomínkového řízení a plně podporuje kritická stanoviska RVŠ.AS VUT upozorňuje akademickou a širokou veřejnost, že po posledních úpravách věcného záměru některými politiky a jejich poradci reálně hrozí omezení samosprávy a autonomie vysokých škol se současným nebezpečím návratu k politickému řízení vysokých škol, které bylo obvyklé pouze v dobách totality.Pro AS VUT je nepochopitelné, že v současné době, kdy politici žádají posilování demokratických principů a práv a zodpovědnosti občanů, jsou vážně diskutovány návrhy, které mohou vést k zániku vysokých škol jako míst, kde zejména mladá generace může poznávat jak přínosy, tak úskalí, která demokratické rozhodování a diskuse přinášejí.AS VUT apeluje na členy vlády, aby věcný záměr zákona vrátili k přepracování a důraz byl kladen na posílení a rozvoj demokratických a samosprávných principů rozhodování. Jen ty jsou totiž přirozenou překážkou hrozící radikalizaci společnosti a vítězství hlasatelů jednoduchých řešení, a i proto nesmí být oslabovány.

Usnesení AS VUT k věcnému návrhu zákona o finanční pomoci studentům:

AS VUT s ohledem na rozsah a obsah připomínek shromážděných RVŠ z akademické obce ČR včetně VUT, žádá okamžité stažení věcného záměru zákona o finanční pomoci a vyhodnocení efektivnosti dosud vynaložených nákladů na přípravu tohoto věcného záměru. Po zásadním přepracování a opětovném předložení věcného záměru považuje AS VUT za naprosto nutné provést řádnou a podrobnou oponenturu už v interním připomínkovém řízení, která bude úměrná rozsahu a rizikům dopadů návrhu. Je neuvěřitelné, že příprava zákona, který má ovlivnit životy miliónů občanů ČR po dobu desítek let a finanční toky ve výši desítek miliard Kč, probíhala tak utajeně a amatérsky. Výsledkem je potom nejasný, nedokončený, nejednoznačný, a tedy neověřitelný a nepoužitelný text umožňující různé interpretace jak neúplných slovních formulací, tak zdrojově nepodložených tabulek, které tak umožňují i jiné než předložené modelové výpočty. Zcela chybí zahrnutí variability dat, simulační výpočty, posouzení rizik, rozbory kritických scénářů. Zahraniční profesionální přístupy lze do budoucna doporučit jen jako inspirující

Usnesení AS VUT:

AS VUT v souvislosti s předloženým věcným záměrem zákona o finanční pomoci studentům ostře odmítá populistické mediální zkratky typu: „Bezplatné vysokoškolské studium je parazitování studentů na zbytku společnosti.“AS VUT totiž považuje za neuvěřitelně zjednodušující a urážlivou představu označující celé generace dosavadních úspěšných absolventů bezplatného studia VŠ po dobu desítek let v mnoha užitečných oborech za parazity. Nad mnoha dnes mediálně viditelnými neúspěšnými absolventy-bankrotáři přece mnohonásobně převažují spíše neznámí absolventi, kteří na rozdíl od prvních finančními prostředky daňových poplatníků nemrhají, ale naopak svojí prací dokázali do nich vložené prostředky násobně vrátit. Jako parazitování na české společnosti se spíše jeví prosazování diletantsky připravených reformních zákonů, které zvyšují náklady daňových poplatníků nejen v procesu jejich přípravy, ale zejména v budoucnosti i díky nepromyšleným rizikům jejich dopadů.


Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze se dne 20.12.2011 usnesl:

AS ČZU v Praze se připojuje k usnesení předsednictva i sněmu RVŠ a ke stanovisku České konference rektorů k věcným záměrům zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům.

AS ČZU v Praze odmítá především výrazné omezení samosprávy, autonomie a nezávislosti vysokých škol, ke kterému jednoznačně směřuje MŠMT předložený věcný záměr zákona o vysokých školách.

AS ČZU v Praze protestuje proti tomu, že nebyl věcný záměr zákona o finanční podpoře studentů řádně projednán s reprezentacemi vysokých škol (RVŠ, ČKR) a byl přímo předložen do vnějšího připomínkového řízení.

AS ČZU v Praze je zároveň nucen konstatovat, že přes proklamovaná prohlášení současné Vlády a MŠMT o podpoře vzdělávání a vědy pokračuje další snižování výdajů do kapitoly vysokého školství.

AS ČZU v Praze upozorňuje na to, že další ignorování požadavků vysokých škol na revizi věcného záměru zákona o vysokých školách povede k další radikalizaci již tak vyhrocené situace.Akademický senát Univerzity Pardubice se dne 20. prosince 2011 usnesl:

Akademický senát Univerzity Pardubice zásadně odmítá návrh věcného záměru zákona o vysokých školách a návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům, které předložilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, a to z následujících důvodů:

  1. zmíněné ministerstvo dosud v rámci legislativního procesu nezohlednilo zásadní připomínky k oběma návrhům věcných záměrů, jež byly formulovány jak Radou vysokých škol, tak Českou konferencí rektorů;

  2. Akademický senát Univerzity Pardubice považuje návrhy obou věcných záměrů za škodlivé pro autonomii vysokých škol a potažmo také pro rozvoj demokratických hodnot v naší společnosti.

Akademický senát Univerzity Pardubice vyslovuje podporu stanoviskům předloženým Radou vysokých škol (usnesení přijaté 8. 12. 2011).Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci dne 21. prosince 2011 přijal usnesení:

AS UP na svém řádném zasedání 21. prosince 2011 přijal usnesení k věcnému návrhu vysokoškolského zákona a věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci sleduje se znepokojením diskusi nad věcným návrhem zákona o vysokých školách. Věcný návrh zákona o vysokých školách oslabuje pozici stávajících samosprávných orgánů akademické obce ve prospěch orgánů mocensky dosazených ze strany státu, což ohrožuje nezávislost vysokých škol. V předložené verzi Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci věcný návrh zákona o vysokých školách odmítá.

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci podporuje kritiku návrhu věcného zákona o vysokých školách předloženou Radou vysokých škol i Českou konferencí rektorů a žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o jejich plné respektování.

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci v souladu se stanovisky Rady vysokých škol i České konference rektorů vyjadřuje zásadní nesouhlas s přípravou a předložením věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům a žádá ministra o stažení tohoto návrhu.

Akademický senát Univerzity obrany k věcnému záměru zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům

Akademický senát Univerzity obrany plně podporuje usnesení 9. Sněmu Rady vysokých škol (RVŠ) ze dne 24. listopadu 2011 a usnesení předsednictva RVŠ ze dne 1. prosince 2011 obsahující kritická a odmítavá stanoviska ke stávajícím návrhům věcných záměrů zákona o vysokých školách a o finanční pomoci studentům.

AS UO odmítá návrh věcného záměru zákona o vysokých školách ve stávající podobě, neboť předložený návrh přináší nepřijatelná omezení samosprávného charakteru a nezávislosti českých vysokých škol a omezení vlivu studentů na rozhodování vysokých škol.

AS UO vyjadřuje zásadní nesouhlas s dosavadním postupem přípravy zákona o finanční pomoci studentům, který je v rozporu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a předložený návrh věcného záměru tohoto zákona jako celek odmítá.


Akademický senát Filozofické fakulty UP Olomouc přijal následující prohlášení

Akademický senát Filozofické fakulty UP Olomouc přijal dne 23. 1. 2012 prostřednictvím hlasování per rollam následující prohlášení:

"Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyjadřuje plnou podporu Rezoluci členů akademické obce UK ke změnám ve fungování VŠ zveřejněné dne 19. ledna 2012 a prohlašuje, že je připraven aktivně podpořit informační a protestní akce na obranu akademických svobod." Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.