Rektor ocenil sedm nejlepších studentů

26. ledna 2012

26. 1. 2012; autor: Helena Stinglová; rubrika: Studenti

Sedm studentů a absolventů Univerzity Karlovy získalo ve čtvrtek 26. ledna 2012 v Malé aule Karolina Cenu rektora. Zvláštní vyznamenání se uděluje jednou ročně nejlepším studentům bakalářských a magisterských studijních programů, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti.

„Rektor Univerzity Karlovy rozhodl o udělení ceny za akademický rok 2010/2011 celkem sedmi laureátům. Ocenění dostávají diplom, který osvědčuje udělení ceny, a také peněžitou odměnu,“ vysvětlil prorektor pro studijní záležitosti doc. ThDr. Martin Prudký. „Z vašeho úspěchu máme radost také my, jsme rádi, že na univerzitě nacházíme studenty, kteří si zaslouží tuto cenu,“ pogratuloval všem oceněným prorektor Prudký.

Ocenění převzali diplomy z rukou prorektora prof. MUDr. Jana Škrhy, DrSc., MBA, rektor univerzity prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., musel pracovně odcestovat do zahraničí.


 • Cena prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů

  MUDr. Ondřej Vyčítal – Lékařská fakulta Plzeň (magisterské studium) 

  Ondřej Vyčítal absolvoval magisterský studijní program všeobecné lékařství k 2. 6. 2011. Studoval s vynikajícími studijními výsledky – průměr za celé studium 1,16. V průběhu studia absolvoval v roce 2007 měsíční stáž na Experimental Surgery Research Laboratories at the University of Regensburg, Germany – přednosta prof. E. K. Geissler, PhD.;  a v roce 2008 měsíční stáž na Klinik und Poliklinik für Chirurgie, Klinikum der Universität Regensburg (oddělení břišní chirurgie) – přednosta prof. H. J. Schlitt. V letech 2008–2011 se podílel na výzkumných a experimentálních projektech CHK FN Plzeň. Je spoluautorem pěti publikací a mnoha přednášek.

  Bc. Lucie Nováčková – Lékařská fakulta Hradec Králové (bakalářské studium) 

  Lucie Nováčková s vyznamenáním absolvovala bakalářské kombinované studium ošetřovatelství, obor všeobecná sestra k 13. 6. 2011. Po celou dobu studia patřila k vynikajícím studentům a byla hodnocena pouze známkami výborně, včetně bakalářské práce a státní závěrečné zkoušky. Lucie Nováčková pracuje jako staniční sestra na Resuscitační a víceoborové jednotce intenzivní péče v Oblastní nemocnici v Kolíně. Během studia zúročila i zkušenosti z dvouletého pracovního pobytu ve Velké Británii v Kentu v nemocnici Medway Maritime Hospital Gillingham, kde pracovala na jednotce intenzivní péče. Od roku 2009 působí jako lektorka ARIP v Oblastní nemocnici Kolín v odborném a speciálním modulu, od roku 2011 se podílí jako lektor na kurzu Kardiopulmonální resuscitace v Oblastní nemocnici Kolín.

 • Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů

  Mgr. Petr Kohout – Přírodovědecká fakulta (magisterské studium)

  Petr Kohout absolvoval navazující magisterský studijní program biologie, obor anatomie a fyziologie rostlin k 19. 9. 2011. Ještě před obhájením diplomové práce byl prvním autorem impaktované publikace (IF=2,571) a jediným českým spoluautorem na publikaci s IF 4,411, kde vedoucím autorem je jeho školitel doktorského studia Dr. Leho Tedersoo z Univerzity v Tartu, Estonsko. Přestože Petr Kohout dokončil teprve magisterské studium, rozsah a kvalita jeho obhájené diplomové práce odpovídá požadavkům na studium doktorské.

  Bc. Jitka Šlegerová – Přírodovědecká fakulta (bakalářské studium) 

  Jitka Šlegerová absolvovala bakalářský studijní program biochemie, obor biochemie k 14. 6. 2011. Je talentovanou biochemičkou s multidisciplinárním přesahem do oblasti nanotechnologie a syntetické materiálové chemie. V průběhu studia se zapojila do výzkumného programu Laboratoře glykokonjugátů na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, orientovaného na vývoj nových fluorescenčních sond založených na specifických vlastnostech diamantových nanočástic. Nyní pokračuje ve studiu biochemie jako studentka prvního ročníku navazujícího magisterského studijního programu na Přírodovědecké fakultě.

 • Cena Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů

  Mgr. Marek Vinklát – Husitská teologická fakulta (magisterské studium)

  Marek Vinklát absolvoval navazující magisterský studijní program humanitní studia k 8. 9. 2011. Obhájil na výbornou diplomovou práci na téma „Mandejská astrologie a magie“, kterou vedoucí práce a oponent vysoce hodnotili a navrhli ji na ocenění a publikování. Marek Vinklát je členem redakční rady studentského religionistického časopisu Sacra, začíná publikovat odborné články a recenze a velice aktivně a úspěšně se zapojil do badatelské činnosti katedry religionistiky HTF. Nyní pokračuje ve studiu judaistiky jako student prvního ročníku doktorského studia na HTF.

  Mgr. Marie Hlaváčová – Katolická teologická fakulta (bakalářské studium)

  Marie Hlaváčová absolvovala bakalářský studijní program teologie, studijní obor teologické nauky k 8. 9. 2011. V celém svém studiu prokazovala píli a hluboký zájem o studium. Obhájila bakalářskou práci „Mystická cesta sjednocení podle svatého Jana od Kříže ve světle novozákonní janovské tradice“. Bakalářská práce je příkladem velmi nadprůměrného zpracování dílčího teologicko-spirituálního tématu. Nyní pokračuje ve studiu teologie v navazujícím magisterském studijním programu na KTF.

 • Cena  prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia

  Mgr. Michal Pitoňák – Přírodovědecká fakulta (magisterské studium)

  Michal Pitoňák absolvoval navazující magisterský studijní program biologie, studijní obor učitelství biologie a geografie pro střední školy k 2. 6. 2011. Diplomová práce Michala Pitoňáka „Queer geografie Česka: heteronormativita prostoru“ představuje zřejmě první diplomovou práci obhájenou na Přírodovědecké fakultě věnovanou problematice geografie sexuality. Jejím cílem bylo především představit a popsat konstrukci heteronormativního prostoru v Česku. Práce mimo jiné potvrdila vysokou relevanci studia sexuality v české společnosti, kterou autor doložil citováním některých respondentů na adresu celého výzkumu, a problematiky sexuálních menšin v Česku. Michal Pitoňák nyní pokračuje v doktorském studiu geografie.

 • Cena prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů nebyla za akademický rok 2010/2011 udělena.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.