Informace o zasedání předsednictva Rady vysokých škol dne 20. září 2012 a hlavní přijatá usnesení

1. Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ

Předseda Rady VŠ doc. Fischer přednesl informace ze zasedání Akreditační komise, které se konalo ve dnech 17. 9. – 18. 9. 2012, a kterého se zúčastnil společně s místopředsedou Rady VŠ prof. Čechákem. Taktéž informoval o červencové schůzce užšího předsednictva RVŠ s předsednictvem Akademické rady AV ČR.

Dále informoval o tom, že Rada VŠ vznesla 3 zásadní připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací). Připomínka k § 7 odst. 7 týkající se stanovení výše institucionální podpory byla akceptovaná, další dvě byly neakceptovány pro rozpor. Rada VŠ nesouhlasí s vypořádáním připomínek a trvá na rozporu v jejich vypořádání. Dne 18. 9. 2012 proběhlo jednání o vypořádání zásadních připomínek, kterého se zúčastnil za Radu VŠ předseda pracovní komise pro vědeckou činnost prof. Stuchlík. Po jednání s předkladatelem návrhu vyplynulo, že ani připomínka k § 7 odst. 7, která byla původně akceptována, akceptována není.

Usnesení:

Předsednictvo Rady VŠ zásadně odmítá navrhovanou úpravu 7.7 a důrazně požaduje zachování dosavadní podoby zákona. Navrhovaná úprava umožňuje přímé i skryté využívání netransparentních metod ohrožujících stabilitu financování a úspěšný rozvoj VVI.


Dále doc. Fischer informoval o připomínkách Rady VŠ k Zelené knize pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací, které, na základě připomínek členů Rady VŠ, zpracoval předseda pracovní komise Rady VŠ pro vědeckou činnost prof. Stuchlík, a které byly zaslány místopředsedkyni Senátu PČR PaedDr. Aleně Gajdůškové.

Doc. Fischer sdělil, že v rámci předsednictva Rady VŠ proběhlo hlasování per rollam o nominace do komise Ceny Františka Běhounka. Na základě výsledků hlasování Rada VŠ navrhuje do této komise prof. PhDr. Milenu Lenderovou, CSc. z Univerzity Pardubice.

Dále seznámil členy P RVŠ s materiálem, vypracovaným Ing. Paclíkem a Ing. Dvornákem z Úřadu průmyslového vlastnictví, týkajícím se významu vzdělávání v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

2. Zpráva o činnosti Studentské komory Rady VŠ (dále SK RVŠ)

Předseda SK RVŠ Mgr. Jašurek ve svém vystoupení informoval o činnosti SK RVŠ od 5. zasedání předsednictva Rady VŠ. Zmínil usnesení k aktuálnímu dění na fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, přijaté předsednictvem SK RVŠ a užším předsednictvem Rady VŠ k zahájení disciplinárního řízení s Tomášem Hnetilou. Informoval o jednání s autory věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům a o průběhu 7. schůze SK RVŠ, která se konala dne 13. září 2012.

Usnesení:

Předsednictvo Rady VŠ vzalo na vědomí zprávu o činnosti Studentské komory Rady VŠ.

3. Vystoupení hostů

V rámci bodu vystoupení hostů přítomné pozdravil náměstek ministra pro výzkum a vysoké školy Mgr. et Mgr. Hruda, který informoval o změnách v souvislosti s věcným záměrem zákona o finanční pomoci studentům a o uvažované novele zákona o VŠ. Dále sdělil, že se zvažují určité úpravy fungování operačních programů. Dále se obsáhle věnoval vysvětlení kroků, směřujících k zásadnímu přepracování event. zrušení individuálního projektu národního Kredo. V závěru svého vystoupení se věnoval rozpočtu na rok 2013. V případě, že vláda schválí návrh rozpočtu, dojde k nárůstu finančních zdrojů pro VŠ.

Dále vystoupil místopředseda České konference rektorů doc. Mathé, který informoval o jednáních České konference rektorů.

Zástupce Vysokoškolského odborového svazu RNDr. Dolanský přednesl otevřený dopis Vysokoškolského odborového svazu.

4. Ekonomické informace

Předsedkyně ekonomické pracovní komise Rady VŠ JUDr. Valová informovala o rozpočtu na rok 2013 a II. části Zásad financování veřejných vysokých škol. Zmínila vývoj rozpočtu VŠ od roku 2008 do návrhu roku 2013. Upozornila na pokles výdajů na VŠ. K Zásadám financování II. části sdělila, že návrh kompletních Zásad je připraven. Jednání Reprezentativní komise se předpokládá 10. října.

Doc. Kraftová, zástupkyně Rady VŠ v monitorovacím výboru Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, přednesla informace o změnách v tomto operačním programu. Došlo k pozastavení certifikace ze strany Evropské komise z důvodu neplnění, nečerpání, je riziko nedočerpání OP VK. Největší problém je v nečerpání IPn. Zmínila jednání vlády a její usnesení 498 ze 4. 7. 2012, ve kterém se schvalují návrhy opatření směřující k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce s tím, že jde nejen o vnitřní realokaci v rámci OP VK, kde stačí souhlas na národní úrovni, ale i vnější realokace z OP VK do OP Lidské zdroje a OP Praha Adaptabilita, kde je nutný souhlas Evropské komise. Ukládá ministrům, v jejichž resortech jsou spravovány rizikové operační programy, plnit navržená opatření. Zmínila, že přítomní zástupci Evropské komise zdůraznili účelovost zdrojů (zaměstnanost a vzdělávání) a nutnost najít vhodné absorpční kapacity a upozornili na časový aspekt problému.

Usnesení:

P RVŠ bere na vědomí průběh přípravy rozpočtu VŠ na rok 2013 a vítá snahu MŠMT ČR zastavit pokles podílu VŠ na celkovém rozpočtu rezortu.

P RVŠ akcentuje nutnost zahájit s MŠMT dohodnutá jednání o III. Rozpočtovém okruhu – Rozvoj VŠ pro léta 2014 a následující.

P RVŠ bere na vědomí informace o realokaci finančních prostředků OP poskytnuté zástupkyní Rady VŠ v Monitorovacím výboru OPVK. Žádá MŠMT o další konkretizaci informací o čerpání finančních prostředků OP.

5. Financování Elektronických informačních zdrojů

Jednatelka výkonného výboru Asociace knihoven vysokých škol (dále AKVŠ) ČR PhDr. Machytková přednesla stanovisko AKVŠ k dopisu ředitelky odboru 31 MŠMT Ing. Říhové.

Usnesení:

Rada VŠ žádá ministerstvo, aby do odborného poradního orgánu programu „Informace – základ výzkumu“ byli jmenováni zástupci Rady VŠ a Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ).

Dále žádá, aby k přípravě nového modelu poskytování podpory na informační infrastrukturu z výdajů na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) a k přípravě národního centra pro centralizované nákupy licencí elektronických informačních zdrojů pro VaVaI ministerstvo využilo zkušeností AKVŠ a přizvalo zástupce AKVŠ a Rady VŠ k účasti na těchto úkolech.

6. Aktuální informace z přípravy projektu KREDO

Usnesení:

Rada VŠ vyjadřuje znepokojení nad zásadními změnami projektu KREDO. Rada VŠ žádá ministra o zveřejnění podkladů a analýz, ze kterých vychází zpochybnění projektu. Rada VŠ se pozastavuje nad tím, že od ministerstva nedostává informace, které ministerstvo poskytuje médiím. Rada VŠ varuje před značnými ekonomickými dopady na jednotlivé veřejné i soukromé VŠ plynoucími ze zrušení projektu i s přihlédnutím k rizikům projektu v současné podobě.

7. Stav projednávání věcných záměrů zákonů o VŠ a o finanční pomoci studentům

Usnesení:

Rada VŠ uvítala informaci ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Fialy podanou na jednání s užším předsednictvem Rady VŠ konaném 7. července t. r. o stažení návrhu zákona o vysokých školách, což vychází vstříc dlouhodobě vyjadřovaným postojům Rady VŠ, a o úmyslu zásadně přepracovat východiska i obsah zákona o finanční pomoci studentům. Rada VŠ, jako ze zákona působící reprezentant akademických senátů, nicméně od tohoto jednání nedostala žádné slíbené podklady, zejména pak katalog témat, která by v připravované novele mohla být následně řešena.

Rada VŠ proto žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy o nápravu, zejména pak o poskytnutí předpokládaného harmonogramu prací na přípravách legislativních prací a poskytnutí podkladového finančního modelu, ze kterého by bylo možné verifikovat dopady navrhovaných kroků.

Rada VŠ vítá výslovné potvrzení náměstka ministra pro vysoké školy toho, že v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dosud nedošlo k vypracování žádného návrhu uvažované novely zákona o vysokých školách bez konzultace s reprezentacemi VŠ, i konstatování pana náměstka, že eventuální informace subjektů mimo MŠMT se nemohou týkat podkladů, které by vznikly na ministerstvu.

Rada VŠ potvrzuje dosavadní nominaci členů pracovní skupiny Rady VŠ pro jednání s MŠMT o legislativních změnách ve složení: Fischer, Čechák, Münsterová, Opatrný, Zlatuška, Jašurek, Hodulík, Popela, Ripka.

8. Různé

a) Nominace zástupce Rady VŠ do nezávislé odborné komise k Národním srovnávacím zkouškám

Doc. Fischer informoval o dopisu ředitele společnosti Scio, týkající se žádosti o nominaci zástupce Rady VŠ v nezávislé odborné komisi ustanovené pro účely veřejné oponentury testů v rámci projektu Národní srovnávací zkoušky.

Usnesení:

Rada VŠ nebude participovat na Národních srovnávacích zkouškách, a proto nebude nominovat svého zástupce.

b) Návrh nařízení vlády o poskytování ocenění MPřŘ

Doc. Fischer informoval o zahájení připomínkového řízení k materiálu: Návrh nařízení vlády o Podmínkách pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

c) Vstup ČR do EMBL

Doc. Fischer informoval o zahájení připomínkového řízení k materiálu „Návrh přístupu České republiky k Dohodě o zřízení mezinárodní organizace Evropská molekulární biologická laboratoř (EMBL)“


Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

Předseda Rady VŠ

Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Sportovní fata morgana v centru Prahy, tak by se jinak daly nazvat tenisové kurty a volejbalová hřiště na pražském Albertově. Díky pečlivé správě Matematicko-fyzikální fakulty UK zůstala sportoviště v provozu od svého založení před druhou světovou válkou až dodnes.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.