28. února 2013

Univerzita Karlova zná letošní nejlepší absolventy

Deset výjimečných absolventů ocenil rektor UK prof. Václav Hampl 28. února na zasedání Vědecké rady UK. Vyzdvihl tak jejich vynikající studijní a vědecké výsledky.

„Jsem rád, že Vědecká rada UK měla možnost vidět plody své práce,“ uvedl rektor prof. Václav Hampl na jejím zasedání. „Starost, aby na univerzitě vyrůstali dobří studenti a absolventi, je nakonec ultimativním smyslem, proč se tady scházíme. Je velmi pravděpodobné, že někteří z těch, které jsme dnes viděli, se nám za pár let budou zde představovat jako budoucí profesoři,“ dodal prof. Hampl.

Cenu rektora převzalo devět studentů bakalářského nebo magisterského studijního programu. Na návrh 3. lékařské fakulty byla udělena Mimořádná cena rektora Univerzity Karlovy v Praze MUDr. Radku Kaiserovi.

Zleva: Bc. František Kalenda, MUDr. Hynek Bartoš, Bc. Antonín Šedivý, MUDr. Radek Kaiser, Mgr. Petra Valíčková, Mgr. Martina Nedomová, Bc. Miroslav Šifta, Bc. Tomáš Macháček, Mgr. Jan Fíla, PhDr. Jozef Gumenický

Zleva: Bc. František Kalenda, MUDr. Hynek Bartoš, Bc. Antonín Šedivý, MUDr. Radek Kaiser, Mgr. Petra Valíčková, Mgr. Martina Nedomová, Bc. Miroslav Šifta, Bc. Tomáš Macháček, Mgr. Jan Fíla, PhDr. Jozef Gumenický

 • Cena prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů

  MUDr. Hynek Bartoš (3. LF) absolvoval magisterský studijní program všeobecné lékařství, který vystudoval s vynikajícími studijními výsledky – průměr za celé studium 1,11. Během studia uspěl i na poli vědeckém, v rámci své vědecké činnosti se stal v roce 2011 vítězem klinické sekce Studentské vědecké konference 3. LF a úspěšně reprezentoval fakultu na Studentské vědecké konferenci lékařských fakult ČR a SR a rovněž na celostátní soutěži o Cenu za lékařství pořádanou společností Pierre Fabre Médicament, s.r.o., a Velvyslanectvím Francouzské republiky v ČR. Hynek Bartoš byl letos za své studijní výsledky a mimoškolní aktivity vyznamenán Cenou Margaret M. Bertrand. V současné době pracuje na interním oddělení ON Kladno.

 • Cena prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů

  Mgr. Petra Valíčková (FSV) absolvovala navazující magisterský studijní program ekonomické teorie a celé studium absolvovala s vyznamenáním a prospěchovým průměrem 1,1. Jako jedna z mála obdržela jak pochvalu děkana za vynikající výkon u státní zkoušky, tak pochvalu děkana za vynikající diplomovou práci pod názvem The Role of Financial Development in Economic Growth: A Meta-Analysis. V současné době je diplomová práce základem pro společný výzkum s doc. Romanem Horváthem a dr. Tomášem Havránkem. Práce řeší důležitou otázku vlivu finanční rozvinutosti na ekonomický růst. Petra Valíčková byla v roce 2011 nominována na studijní pobyt na University of Queensland v Austrálii, kde své studium absolvovala s vyznamenáním a byla jí udělena pochvala děkana této univerzity za vynikající studijní výsledky. V současné době P. Valíčková pokračuje v doktorandském studijním programu na IES FSV.

 • Bc. František Kalenda (FHS) absolvoval bakalářský studijní program humanitní studia. Obhájil vynikající bakalářskou práci Obraz Byzance v západních kronikách (1095–1204), která vychází z rozboru osmi vybraných kronik, přičemž pracoval s jejich anglickými překlady s přihlédnutím k latinskému originálu. František Kalenda je autorem dvou historických románů – Despota (2011) a Ordál (2012). Překládá z angličtiny, francouzštiny a portugalštiny. V současné době pokračuje v navazujícím magisterském studijním programu humanitní studia.

 • Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů

  Mgr. Jan Fíla (PřF) absolvoval navazující magisterský studijní program biologie, obor anatomie a fyziologie rostlin. Ke studiu přistupoval velmi zodpovědně, o čemž svědčí studijní průměr 1,0. Kromě vlastního studia a intenzivní vědecké činnosti se velmi aktivně podílí i na popularizační činnosti směřované především na studenty středních škol. Diplomovou práci, která je po formální stránce na vysoké úrovni, vypracoval Jan Fíla v Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Aktivní přístup studenta k vědecké práci dokumentují i opakované zahraniční stáže. Výsledky získané v rámci vlastního studia fosfoproteomu aktivovaného pylu byly recentně přijaty do časopisu Proteomics, IF 4,51, a u této publikace je Jan Fíla sdíleným prvním autorem. Výsledky své práce prezentoval formou přednášek již na čtyřech zahraničních a dvou tuzemských konferencích. V současné době pokračuje v doktorandském studijním programu anatomie a fyziologie rostlin.

 • Bc. Tomáš Macháček (PřF) absolvoval bakalářský studijní program biologie. Jeho studijní výsledky byly vynikající – studijní průměr je 1,17. Z vlastního zájmu se angažuje ve vzdělávání středoškolských studentů a jejich přípravě na vysokoškolské studium. Vytvořil internetové biologické stránky pro středoškolské studenty BIOMACH (www.biomach.cz) a je jejich správcem a hlavním editorem; na těchto stránkách atraktivně propaguje i Přírodovědeckou fakultu UK. Za tuto aktivitu byl také oceněn děkanem fakulty. Již od prvního ročníku se zapojil do práce v laboratořích katedry parazitologie, zde také vypracoval bakalářskou práci na téma Imunitní odpověď hostitele při neuroinfekcích způsobených parazitickými helminty. Bakalářská práce má podle schválené akreditace a interních pravidel biologických pracovišť charakter literární rešerše. V současnosti pokračuje v navazujícím magisterském studijním programu biologie, obor parazitologie.

 • Cena Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů

  PhDr. Jozef Gumenický (KTF) absolvoval navazující magisterský studijní program humanitní studia s celkovým prospěchem 1,30. V závěru studia předložil a obhájil diplomovou práci na téma: Mons. ThDr. Antonín Liška, CSsR. Pro svoji diplomovou práci si vybral zpracování kritické biografie jedné z nejvýraznějších osobností české církve přelomové doby konce komunismu a počátku demokracie, biskupa českobudějovické diecéze. Svoji práci založil na širokém archivním a orálním výzkumu, díky němuž se mu podařilo vytvořit Liškův podrobný životopis. Jedná se prakticky o dějiny současnosti, přesto se autor zhostil svého úkolu velmi kvalitně a připravil zdařilou bilanci dosavadního poznání života tohoto biskupa. Přinesl řadu nových zajímavých svědectví, která budou cenným pramenem pro další historiky. Práce svou kvalitou zpracování daleko předčí běžné práce předkládané na teologické fakultě.

 • Bc. Antonín Šedivý (HTF) absolvoval bakalářský studijní program teologie, studijní obor husitská teologie v kombinaci s judaistikou s vyznamenáním, s celkovým průměrem 1,09. Bakalářskou práci na téma  Azarja dei Rossi: Meór ejnajim – význam a postavení díla navrhli vedoucí práce i oponent na ocenění a publikování. Na Studentské vědecké konferenci HTF 2011 se umístil na druhém místě. Podílí se na propagaci a spolupráci při organizaci přednášek zahraničních lektorů na Ústavu židovských studií. Jako výborný student a absolvent byl přijat na navazující magisterské studium stejného oboru.

 • Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia

  Mgr. Martina Nedomová (PřF) absolvovala navazující magisterský studijní program biologie, studijní obor učitelství biologie pro SŠ (dvouoborové) s celkovým průměrem 1,4. V průběhu studia se živě zajímala o problémy spojené se vzděláváním žáků SŠ, mnohé ze svých nápadů a teoretických znalostí dokázala aplikovat v průběhu pedagogických praxí. Během studia se zařadila i do projektů řešených na PřF, konkrétně do projektu 7. rámcového programu ESTABILISH, v jehož rámci vznikla i diplomová práce. Výsledky diplomové práce s názvem Aktivity pro badatelsky orientovanou výuku v biologii byly prezentovány na konferencích pořádaných v rámci projektu ESTABILISH v Dublinu v červnu 2012. Výstupy diplomové práce jsou součástí projektu ESTABILISH a budou určeny k implementaci do škol zapojených do projektu ve všech partnerských zemích.

 • Bc. Miroslav Šifta (PřF) absolvoval bakalářský studijní program geografie, studijní obor geografie se zaměřením na vzdělávání se studijním průměrem 1,46, čímž se zařadil mezi 10 % nejlepších studentů v daném programu podle studijního průměru. Bakalářská práce Hodnocení potenciálu pro formování regionální identity Frýdlantska je zaměřena na téma vnitřního potenciálu regionů. Svým výjimečným rozsahem a úrovní zpracování se obhájená bakalářská práce blíží úrovni práce magisterské. Bakalářská práce bude základem pro publikační výstup, což je v kontextu oboru výjimečné. V současnosti Miroslav Šifta pokračuje v navazujícím magisterském studijním programu geografie, obor sociální geografie a regionální rozvoj.

 • Na návrh 3. lékařské fakulty byla udělena Mimořádná cena rektora Univerzity Karlovy v Praze MUDr. Radku Kaiserovi. Absolvent postgraduálního doktorského studia zakončil disertační prací v programu neurovědy na téma: Vymezení end-to side anastomózy ve vztahu k ostatním neurotizačním technikám při rekonstrukci plexus brachialis a vliv lokálně aplikovaného VEGF na regeneraci periferního nervu.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.