Rada vysokých škol pošle ministerstvu k novele vysokoškolského zákona na 150 připomínek

Na sto padesát připomínek předá do neděle 12. května Rada vysokých škol (RVŠ) k připravované novele zákona o vysokých školách ministerstvu školství. Asi třicítka z nich je podle vyjádření předsedy RVŠ docenta Jakuba Fischera „zásadního významu“. Týkají se systému akreditací vysokých škol, postavení správních rad, samosprávy fakult nebo detailů kontraktového financování. Jakub Fischer to prohlásil na tiskové konferenci, která následovala ve čtvrtek 9. května hned po mimořádném zasedání předsednictva RVŠ.

Předseda RVŠ Fischer zároveň nastínil, že vzhledem k průběhu připomínkového řízení, nestihne ministr školství profesor Petr Fiala předložit novelu zákona členům kabinetu premiéra Petra Nečase do konce května, jak se původně plánovalo.

Informace o mimořádném zasedání předsednictva Rady vysokých škol dne 9. května 2013 a hlavní přijatá usnesení

1. Zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ

Předseda Rady VŠ doc. Fischer informoval o přepokládaném termínu mimořádného zasedání sněmu Rady vysokých škol, které se uskuteční dne 20. 6. 2013.

Usnesení:

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí zprávy z užšího předsednictva Rady VŠ.

2. Připomínky k novele zákona o VŠ

Předseda pracovní komise Rady VŠ pro strategie a rozvoj VŠ RNDr. Popela sdělil, že členové předsednictva Rady VŠ obdrželi tabulku shrnující výsledky všech jednání pracovních komisí a P RVŠ, která se uskutečnila ve dnech 26. 4, 29. 4., 2. 5., 3. 5. a 6. 5. 2013 o připomínkách k paragrafovému znění novely zákona o VŠ. Tabulka zahrnuje všechny vznesené připomínky včetně připomínek k neupravovaným paragrafům. Dne 6. 5. 2013 proběhla sumarizace a začlenění došlých písemných připomínek. RNDr. Popela předložil finální verzi mimořádnému zasedání předsednictva Rady VŠ.

Usnesení:

Předsednictvo Rady VŠ bere na vědomí podrobně zpracované podkladové materiály z jednání členů předsednictva a komisí na základě ústních i písemných připomínek z RVŠ.

Rada VŠ přijala připomínky k novele VŠ zákona ve znění ze dne 22. dubna 2013 a ukládá předsedovi RVŠ tyto připomínky zaslat Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy do 12. května 2013.

Rada VŠ konstatuje, že následující připomínky schválené na Sněmu RVŠ dne 21. února 2013 nebyly v návrhu změn zákonů ze dne 22. 4. zohledněny:

1. Nahradit názvy „akademický“ a „výzkumný“ profil výstižnějšími. Zahrnout do profilů specifika uměleckých oborů.

2. Zapojení reprezentací do schvalování členů databáze odborníků (schvalování, nikoli jen veto) a časové omezení mandátu členů uvedených v databázi NAA.

3. Vstup reprezentace do tvorby seznamu oblastí vzdělávání.

4. Vyřešit zodpovědnost členů NAA za přijatá rozhodnutí.

5. Zajištění průhlednosti, předvídatelnosti a stability akreditačních procesů již v paragrafovém znění.

6. Ustanovit povinnost existence samosprávného orgánu typu AS na všech typech vysokých škol.

7. Zachování samosprávných pravomocí fakult.

8. Již v novele popsat proces, role indikátorů a stran při vyjednávání kontraktů v obdobné podrobnosti jako v případě akreditací.

9. Participaci reprezentací na tvorbě podzákonných předpisů.

Problematika akreditace a kvality tvoří podstatnou část novely zákona o VŠ. Pro oblast zabezpečování a hodnocení kvality se uznává jako závazný boloňský dokument „European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area“ (ESG). Ústřední ideou tohoto dokumentu je stanovisko, že za svou kvalitu je v daných vnějších podmínkách zodpovědná vždy sama vysoká škola, kde se kvalita komplexně vytváří a rozvíjí. Proto žádáme, aby tato myšlenka byla uznána za zásadní a nosnou i v předkládané novele, tj. aby vysokým školám byla v procesech akreditace a hodnocení kvality dávána vysoká odpovědnost, ale zároveň jim byla přiznávána vysoká míra autonomie, akademických svobod a důvěryhodnosti.

3. Různé

Doc. Pospíšil informoval o semináři k projektu KREDO, který se uskutečnil dne 24. 4. 2013, a následně informoval o 2. jednání partnerské pracovní skupiny k přípravě témat výzkumu a vývoje a VŠ v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, které se uskutečnilo dne 8. 4. 2013 na MŠMT. Zápis z tohoto jednání obdrželi členové P RVŠ před mimořádným zasedáním.

Předseda Rady VŠ doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. ( )
Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Nenápadná budova na vltavském nábřeží je již více než dvacet let sídlem studentů a vyučujících Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Mediální pozornosti se stavbě dostalo kvůli plynovému výbuchu z dubna 2013, který zdevastoval nejen Hollar, ale také další přilehlé domy a část ulice.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.