Významné osobnosti Univerzity Karlovy obdržely ocenění MŠMT za mimořádné výkony

Ve středu 30. listopadu byly v prostorách Senátu České republiky uděleny ceny ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2016. Oceněni za vynikající práci a mimořádné výsledky byli mezi jinými i výzkumní pracovníci a studenti Univerzity Karlovy.

Cenu za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací obdrželi prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c., a prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., a to zejména za odbornou monografii nazvanou Karel IV. Císař a český král – vizionář a zakladatel. „Tato kniha, která má přes 1000 stránek, pojednává o císaři v kontextu, který dosud nebyl zvykem. Je pojímán více jako císař Svaté říše římské a jako velký evropský státník. Píší o něm jako o Karlu rytířovi, náboženském mysliteli, intelektuálovi a vizionáři,“ shrnul jejich dílo doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědeckou činnost Univerzity Karlovy.

„Publikace vznikala dlouho, přibližně 30 let. Konečná fáze byla kratší, protože jsme se snažili stihnout letošní jubilejní výročí. Velký dík patří našemu pracovišti, Katolické teologické fakultě a celé Univerzitě Karlově, kde jsme oba dostali velký prostor,“ komentoval ocenění profesor Kuthan. „Včera jsme vzpomněli úmrtí velkého císaře a krále Karla IV. Knihu bychom samozřejmě chtěli věnovat i jemu, protože tento panovník, který vládl, mluvil a psal pěti jazyky, který postavil svatovítskou katedrálu, hrad Karlštejn, Nové Město pražské a Univerzitu Karlovu, si to jistě zaslouží,“ dodal profesor Royt.

Oceněna byla i PhDr. Julie Chytilová, Ph.D., z Fakulty sociálních věd UK, která se zabývá především výzkumem v oblasti behaviorální a experimentální ekonomie. Mezi oblasti jejího zájmu spadá analýza problémů, jež většina lidí přehlíží, například dnes velmi aktuální téma nakažlivosti negativního chování k minoritám.

Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy převzal prof. RNDR. Petr Pyšek, CSc., z Botanického ústavu AV ČR, který dlouhodobě spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou UK, a to především za vizionářské přístupy v odborné orientaci jeho oboru a schopnost přesvědčil o těchto vizích odbornou mezinárodní komunitu. Petr Pyšek je zakladatelem výzkumu rostlinných invazí v České republice. Ve své práci se zabývá studiem různých aspektů biologických invazí, od detailního studia jednotlivých invazních druhů až po makroekologické analýzy datových souborů na globální úrovni.

Ceny pro vynikající studenty a absolventy

Na Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia v studijním programu a za mimořádné činy studentů bylo nominováno celkem osm studentů či absolventů bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu.

V kategorii mimořádný čin studentů byl vyznamenán Lukáš Malý z 3. lékařské fakulty UK. Lukáš působí v mezinárodním týmu zdravotníků, kteří v Ugandě zahájili činnost jednotky v oblasti paliativní péče včetně mobilní hospicové. Tamní přednášková činnost je zaměřena na prevenci a léčbu tropických nemocí, stejně tak i na hygienickou péči pro děti a dospělé.

Celkem tři studenti či absolventi Univerzity Karlovy si odnesli ocenění v kategorii pro vynikající studenty, které je udělováno za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem. Bc. Jakub Rybák z Fakulty sociálních věd UK byl oceněn za mimořádné studijní a vědecké úspěchy nejen na University of Glasgow. Je také držitelem John Aitchison Prize a Lorimer Bursary.

Cenu obdržel také MUDr. Jan Hanzelka z 1. lékařské fakulty UK, který dosáhl vynikajících výsledků během studia se studijním průměrem 1,00. Je spoluautorem významné vědecké práce o morfologických změnách intersicia srdeční síně u pacientů s fibrilací síní. Poslední oceněnou z řad Univerzity Karlovy byla RNDr. Helena Reichlová, Ph.D., z Matematicko-fyzikální fakulty UK, a to za vynikající výsledky během studia a za svou účast ve skupinové práci v oboru antiferomagnetické spintroniky. Může se také pochlubit bohatou publikační činností, je autorkou či spoluautorkou 16 odborných článků.

„Pryč už je doba one-man show lidí, jako byl Charles Darwin. Věda nemůže fungovat pouze v rámci jedince. Díky patří kolegům za jejich trpělivost, obětavost a pomoc s vysvětlováním mnohých technik. V neposlední řadě bych chtěl nám, oceněným, popřát vytrvalost, optimismus a neutuchající víru v to, že zázraky se dějí,“ uvedl za všechny oceněné studenty MUDr. Jaromír Gumulec z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.Posluchárna UK

Houpavé kytarové melodie, elektronika a energický projev. Na to se můžete těšit, když se vydáte na koncert indie pop kapely Known as Brooklyn. Rytmus téhle čtyřky muzikantů udává bubeník a student FHS UK Štěpán Keprta.

Pokračování


NEJappky

Cestování bezesporu patří ke studentskému životu, řada z nás vyzkouší během svého studia i mobility, jakými je Erasmus+ a skvělé příležitosti, jenž nabízí. Co když si ale chcete udělat kratší výlet? Často platí, že nejdražší položkou v rozpočtu výletu je ubytování. A právě s tím může pomoci aplikace, nebo spíš komunitní síť Couchsurfing.

Pokračování


Časopis Forum

Pro čtenáře Fora nabízíme k prolistování kompletní archiv čísel ve formátu PDF. Těšíme se na Vaše podněty pro další témata našeho časopisu.

Pokračování


Prostor na UK

Charakteristické trojúhelníkové průčelí s československým státním znakem a nápisem Universita Karlova zdobí budovu Právnické fakulty UK od samého počátku. Dominanta vltavského nábřeží přestála obsazení nacisty i ničivou povodeň roku 2002.

Pokračování
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.