Marcela Uhlíková • foto: Vladimír Šigut • 16. listopadu 2017

Ceny a medaile Josefa Hlávky za rok 2017 jsou předány

Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, nejstarší česká nadace, byla Josefem Hlávkou založena již v roce 1904. Od té doby, mnohdy s dramatickými přestávkami, se jí prostřednictvím udílení Cen Josefa Hlávky daří podporovat vynikající studenty pražských vysokých škol, talentované mladé vědce a umělce. Medaile Josefa Hlávky dostávají nestoři, zakladatelé a další významné osobnosti českých vysokých škol za celoživotní dílo. Slavnost s předáním ocenění se koná vždy před státním svátkem 17. listopadu.

Na zámek Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic se 16. listopadu 2017 sjely desítky studentů i vědců a oslavily společně vítěze letošních cen. Krátce po poledni položili hosté kytice u hrobky Josefa Hlávky na přeštickém hřbitově. Předávání ocenění za rok 2017 proběhlo pak na zámku v sále Českého kvarteta. Závěr odpoledne patřil koncertu v zámecké kapli.

Mezi oceněnými tradičně nechyběli zástupci Univerzity Karlovy. Tentokrát jich Cenu Josefa Hlávky, určenou talentovaným studentům, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, získalo celkem dvanáct:

JUDr. Martin Hobza, Ph.D., Právnická fakulta UK – za reprezentaci fakulty během doktorského studia. Jeho rigorózní práce byla vydána jako monografie. Významně se podílel na organizování mezinárodních konferencí a konferencí programu PRVOUK. Byl hlavním řešitelem v projektu GAUK a získal projekt Primus v roce 2017 coby hlavní řešitel. Cenu Josefa Hlávky získal již v r. 2013.

Mgr. Jiří Honzl, Filozofická fakulta UK – podílel se na přípravách vědeckých konferencí a workshopů i na mnohých terénních vědeckých akcích Českého egyptologického ústavu FF UK. Těžiště své výzkumné činnosti zaměřuje na latinské nápisy a texty doložené z pozdních dějinných období starého Egypta. Byl přijat do kurátorského týmu Náprstkova muzea v Praze.

Mgr. Jakub Pivarč, Ph.D., Pedagogická fakulta UK – jeho vědecko-výzkumná činnost je orientována především na problematiku žákovských prekoncepcí a miskoncepcí společenskovědních fenoménů a na inkluzivní vzdělávání. Získal prestižní ocenění Waxman Award v Istanbulu. Stal se hlavním řešitelem výzkumného projektu Prekoncepce a miskoncepce vybraných sociálně patologických jevů u žáků základních škol. 

Bc. Aleš Karmazin, M.Sc., Fakulta sociálních věd UK – patří mezi výjimečně nadané studenty. Absolvoval magisterské studium mezinárodních vztahů na špičkové zahraniční instituci – Aberystwyth University. Jeho magisterská práce byla oceněna jako nejlepší v daném oboru. Od počátku doktorského studia se výrazně podílí na chodu Institutu politologických studií FSV UK. 

MUDr. Jana Humajová (roz. Mattová), Ph.D., 1. lékařská fakulta UK – působí na Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK, kde se zabývá projektem testujícím inovativní přístup k léčbě Wilsonovy nemoci. Výsledky, které popsala v disertační práci, byly velmi úspěšné. Získala několik ocenění za svou práci v rámci národních soutěží pro postgraduální studenty.

MUDr. Michaela Kotrová, Ph.D., 2. lékařská fakulta UK – je nejlepší absolvující studentkou fakulty v posledním roce doktorandského studia biomedicíny, obor Molekulární a buněčná biologie, genetika a urologie. Její soubor publikací je nejkvalitnější a dokazuje její vědeckou erudici.

MUDr. Karel Kieslich, 3. lékařská fakulta UK – patří k nadprůměrným studentům. Zvláště úspěšný byl jeho výzkum zaměřený na diagnostiku Alzheimerovy nemoci, za který získal mimo jiné první místo na celostátní studentské vědecké konferenci lékařských fakult ČR a SR 2016. Popularizaci vědy se věnuje jako jeden z nejúspěšnějších lektorů Discover Summer Academy.

Mgr. Tereza Kubíková, Ph.D., Lékařská fakulta UK v Plzni – dokázala vyřešit množství problémů v oblasti testování odezvy na implantaci biomateriálů u zvířecích modelů, používaných v tkáňovém inženýrství a biomedicíně. Stala se vyhledávanou spolupracovnicí napříč laboratořemi Biomedicínského centra LF UK v Plzni a je členem výzkumných kolektivů, např. v IKEM Praha, FN Motol a na Technické univerzitě v Liberci.

PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D., Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové – zabývá se syntézou ceramidů a vyvinul zcela unikátní syntézu lidských acylceramidů nezbytných pro naše přežití v suchozemském prostředí. Během studia byl členem týmu v několika grantech GAUK GA ČR. Nadále spolupracuje s českými i zahraničními výzkumnými skupinami.

Mgr. Vít Hubka, Přírodovědecká fakulta UK – dosáhl mimořádných studijních úspěchů a vědeckých výsledků, je řešitelem a spoluřešitelem řady projektů a garantem tří projektů GAUK (2012–2017). Je autorem 38 publikací v časopisech a má enormní množství citovaných publikací v oboru. Dokáže studenty inspirovat a nadchnout pro svůj výzkum a další akademickou dráhu.

RNDr. Martin Balko, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK – dosáhl vynikajících studijních a vědeckých výsledků. Vedle studia, výzkumu a výuky se podílí na aktivitách katedry, pomáhá při pořádání odborných akcí a grantu centra excelence CE-ITI. O jeho zapojení do excelentního světového výzkumu svědčí i dva post doc pobyty na špičkových pracovištích v zahraničí, financovaných prestižními ERC granty.

Medaile Josefa Hlávky byla udělena prof. PhDr. Evě Hajičové, DrSc., profesorce a nestorce UK. Působila od roku 1962 na Filozofické fakultě UK a od roku 1973 na Matematicko-fyzikální fakultě UK, kde dosáhla vynikajících vědeckých i pedagogických úspěchů. Prof. Eva Hajičová je od roku 1996, kdy se medaile Josefa Hlávky začala udělovat, dvacátou nositelkou ocenění reprezentující Univerzitu Karlovu.


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.