20. října 2005

Slavnostní vědecká konference u příležitosti 60. výročí LF v Plzni

Zahájení  v 8,15


VELKÁ  POSLUCHÁRNA

A           8,30 – 10,00                                                                                                                                                        

Předsedá:   Koutenský J. – Kos J.

Kos J.:  Vzpomínka na počátky LF UK v Plzni

Paichl P.: Prehistorie  LF UK v Plzni

Beran J.:  Výuka medicíny dnes

Heřt J.:  Vědecký pohled na alternativní medicínu

Fajfrlík K:  Úloha mikrobiologie v současném zdravotnictví

Zloch Z., Müllerová D.:  Transformace oboru a její odraz ve výuce a výzkumu


MALÁ POSLUCHÁRNA

B       8,30 – 10,00        

Předsedá:    Fakan F. – Michal M.

Michal M., Kazakov D., Mukenšnabl P.:  Nově popsané nádory vycházející z periferních nervů

Skálová A., Simpson R.H.W., Gnepp D., Lewis J., Vaněček T., Šíma R., Michal M.:  Sklerozující polycystická adenosa parotis: průkaz klonality metodou HUMARA

Boudová L., Hes O., Hora M., Toufarová P., Jindra P., Fakan F., Mukenšnabl P., Čuřík R., Steinerová K., Vaněček T., Šíma R., Michal M.:  Lymfomy varlete. Klinicko-patologická studie - 60  případů

Mukenšnabl P., Michal M.:  Některé vzácnější benigní nádory plic a jejich diferenciální diagnostika

Hadravská Š., Mukenšnabl P., Kočová J., Kohoutek T.:  Podvojné zrůdy – mýtus a skutečnost

Pazdiora P:  Rotavirové infekce v ČR, dlouhodobé zkušenosti z FN Plzeň


VELKÁ POSLUCHÁRNA

C        10,30 – 12,00

Předsedá:     Fiala P. – Slípka J.

Fiala P.:  Osteologické výzkumy – tradice anatomického ústavu

Kočová J., Boudová L., Třeška V., Tonar Z., Křížková V., Moláček J.: Imunohistochemický profil buněk a extracelulární matrix ve stěně aneuryzmatické abdominální aorty

Němečková A., Strouhal E.:  Starý Egypt a zhoubné nádory

Reischig J., Kufner P.:  Vizualizace a studium živých buněk v konfokálním mikroskopu

Černý R.: Proteiny matrix mineralizované tkáně – molekulárně biologický přístup

Kotyza J., Buňatová K., Pešek M., Pulman P.:  Proželatináza B jako ukazatel lokálního zánětu


MALÁ  POSLUCHÁRNA

D       10,30 – 12,00

Předsedá:     Eybl V. – Slavíková J.

Racek J., Steinerová A., Rajdl D., Stožický F., Korotvička M., Rokyta Z.:  Chrání kojení před budoucí aterosklerozou? Výsledky vlastní studie a experimentu na zvířeti

Vožeh F., Barcal J., Cendelín J., Kočová J., Králíčková M., Křížková V., Slípka J., Šíma P.:   Experimentální příspěvek k nové koncepci cerebela a k neuroendokrino-imunitním vztahům

Kuncová J., Slavíková J.:  Plasticita srdeční inervace

Švíglerová J., Kuncová J., Tonar Z., Slavíková J.:  Experimentální diabetes u malých laboratorních  zvířat

Eybl V., Kotyzová D., Bloudovská M., Kolek  M., Koutenský J.:  Přírodní antioxidancia a jejich vliv na oxidační poškození tkání způsobené kovy

Dvořáková M., Pfeil U., Kuncová J., Švíglerová J., Pešta M., Slavíková J., Kummer W.: Experimentální  diabetes mellitus a změny signálních systémů neuropeptidů v srdci laboratorního potkana

Polední přestávka – POSTERY


VELKÁ  POSLUCHÁRNA

E       13,30 – 15,00                                                                                                                                                                         

Předsedá:  Opatrný K. – Filipovský J.

Opatrný K.Jr., Opatrná S., Eiselt J., Zemanová P., Reischig T., Mareš J., Wirth J., Polanská K., Tomšů M., Kroužecký A., Racek J., Třeška V., Vít L., Šefrna F.: Výzkum náhrady funkce ledvin na LF v Plzni v letech 1999-2004

Rušavý Z., Lacigová S., Žourek M., Janovec Z., Novák I.:  Metabolismus glukózy a účinky inzulinu v sepsi

Novák I., Matějovič M., Kroužecký A., Raděj J., Rokyta J.Jr.: Výzkum sepse a perfúze splanchniku

Topolčan O., Holubec J.Jr., Svobodová Š.:  Význam stanovení biologické aktivity nádoru pro prognózu a volbu terapie

Filipovský J:  Současný pohled na diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze

Stožický F.:  Celostátní screening dětí s vysokým rizikem časné aterosklerózy- Iniciativa dětské kliniky LF UK v Plzni

MALÁ  POSLUCHÁRNA

F       13,30 – 15,00                                               

Předsedá :  Šebor J. – Třeška V.

Skalický T., Třeška V., Špidlen V.: Chirurgická léčba onemocnění štítné žlázy

Vodička J., Špidlen V., Klečka J., Šimánek V., Šafránek J.: Chirurgická léčba karcinomu plic

Moláček  J., Třeška V., Kobr J., Kuntscher V., Čertík B., Kočová J.:  Experimentální model aneuryzmatu břišní aorty

Zůnová J., Sládková E.:  Chronické selhání ledvin jako první manifestace nepoznaných vrozených vývojových vad

Králíčková  M.:  Příspěvek k poznání imunogenetického pozadí implantace embrya

Novák J.,  Zeman V.:   Pokrok medicíny v obraze zátěžových testů kardiorespirační soustavy


VELKÁ  POSLUCHÁRNA

G        15,30 – 17,00

Předsedá:   Valenta J.  – Hora M.

Třeška V., Čertík B., Čechura M., Kuntscher V., Křižan J., Novák M., Šlauf F.,:  Současné možnosti léčby aneuryzmat břišní aorty

Čertík B., Třeška V., Šulc R., Kuntscher V., Čechura M., Křižan J., Novák M., Machart S.:  Stenózy karotického řečiště a jejich léčba

Chaloupka P., Kališ V., Rokyta Z.:  Operační léčba stresové inkontinence moče u pacientek po aktinoterapii malé pánve

Hora M., Klečka J., Urge T., Hes O., Ferda J., Chudáček Z.:  Možnosti laparoskopie v léčbě nádorů ledvin

Slípka J.  Rems J.:   Mikrolaryngochirurgie na ORL klinice LF UK v Plzni (1967-2004)

Říčařová R., Belfínová Š.:   Současné možnosti mikrochirurgie oka


MALÁ  POSLUCHÁRNA

H      15,30 – 17,00

Předsedá:   Pešek M. – Rokyta Z.

Pomahačová R.:  Léčba růstovým hormonem v dětském věku

Resl V.:  Bioinženýrské metody v dermatovenerologii. Možnosti Dermatovenerologické kliniky LF UK v Plzni pro výuku a výzkum

Pizinger K.:  Maligní melanom – minulost, současnost, budoucnost

Hess Z., Rosolová H., Podlipný J., Holubec L., Topolčan O., Petrlová B.:  Význam deprese ve vnitřním lékařství

Sýkora J., Pazdiora P., Varvařovská J., Pomahačová R., Stožický F.: Epidemiologie infekce Helicobacter pylori v ČR u dětí ve věku do 15 let

Kobr J.:  Kardio-pulmonární interakce v průběhu umělé plicní ventilace

19,00  -   SPOLEČENSKÝ  VEČER          

POSTERY

1. Zavázalová H., Zikmundová K., Zaremba V., Kotrba J.,    Lavička F.: Zdravotní a sociální charakteristiky kvality  života seniorů.

2. Korabečná M.,Hořínek A.,Ulčová-Gallová Z.,Calda P.,Nouzová    K.:  Quantification of cell-free fetal DNA in the maternal circulation and its correlation with clinical outcome of pregnancy.

3. Křížková V., Korabečná M., Kočová J., Tonar Z., Třeška V.:    Detekce fibrinolytických elementů ve tkáních močového systému.

4. Turek J., Hudec A., Šubrt I.:  Trizomie chromozomu 18. Plzeňský region 1975-2004.

5. Hudec A., Turek J.: Ultrasonografické markery chromozomálních aberací.

6. Martínek K.:  Echinococcus multilocularis v ČR.

7. Jindrák V., Bergerová T., Bébrová E., Šťastná E., Šimečková E., Urbášková P.:  Surveillance of Bloodstream Infections in the Czech Hospitals – Epidemiological Backround of CZ EARSS.

8. Tomšíková A.:  Infekce rodem Candida.

9. Bouda J.Jr., Boudová L., Havlíček F., Kališ V., Rokyta Z., Michal M.:   CIN III s povrchovým šířením dle endometria a invazivním růstem do obou tub a ovarií.

10. Cetkovská P., Fikrle T., Pizinger K., Haschová M.:  Systemic lupus erythematosus associated with rheumatoid arthritis.

11. Hamerníková J., Pizinger K.:  Malignant  melanoma in Western Bohemia from 1960-2000.

12. Fikrle T., Pizinger K.:  Cryosurgery for the treatment of earlobe keloids.

13. Cetkovská P., Pizinger K., Skálová A.:  Epidermolysis bullosa acquisita-like reaction associated with penicillamine treatment for                              sclerodermatous graft-vs-host disease.

14. Pizinger K., Michal M.:  Adnexal carcinoma in Brooke-Spiegler syndroma.

15. Táborská J., Pazdiora P.:  Rotavirus jako nejčastější původce průjmu u dětí.

16. Štruncová V., Sedláček D., Bergerová T., Švecová M., Pazdiora P.:  Neuroinfekce v zpč regionu.

17. Sedláček D., Matoušková D., Štruncová V.,Bárta R.:  Patnáctileté zkušenosti s léčbou infekce  HIV/AIDS v AIDS centru FN Plzeň.

18. Podlipný J., Hess.Z., Honzík J., Rosolová H., Bolek L., Petrlová B.: Může být virtuální realita alternativou sebeposuzovací škály pro  diagnostiku deprese? První úspěšné pokusy.

19. Liška M., Panzner P., Hanzlíková J., Gutová V.: Měření proliferační schopnosti lymfocytů pomocí bromdeoxyuridinu ve srovnání s výsledky jiných metod.

20. Malkusová I., Hraško V., Panzner P.:  Sledování změn zánětlivých parametrů u pacientů s alergickou rýmou a bronchiálním astmatem v závislosti na pylové sezóně.

21. Hraško V., Panzner P., Malkusová I., HanzlíkováJ.:  Sledování účinnosti a efektu specifické alergénové imunoterapie u pacientů s alergií na včelí med.

22. Hanzlíková J., Ulčová-Gallová Z., Malkusová I., PanznerP.:  Poruchy reprodukce a výskyt atopie.

23. Gutová V., Liška M.:  Specifické IgE protilátky proti stafylokokovým enterotoxinům B,C a TSST u dětských ekzematiků.

24. Zeman V.:  Human nonshivering thermogenesis – chimera or reality?

25. Ludvíková M.,Topolčan O.,Kholová I., Rydlová M.,Holubec L.jr.: Mohou pomoci nádorové markery při diagnóze tyreoideálních uzlů?


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.