30. ledna 2006

Akademický senát UK – loučení, sčítání, očekávání

Standing ovation pro prof. Wilhelma

Zasedání Akademického senátu UK 20. ledna 2006 bylo ve znamení loučení. Jako každý rok  dochází v lednu k obměně jedné třetiny senátu. Někteří senátoři znovu úspěšně kandidovali  a získali mandát i na další období. Část senátorů ovšem končí a senát opouští. Toto loučení je tedy každoroční a obvyklé, ovšem loučení s rektorem a prorektory již tak časté není. Uskutečňuje se jednou za několik let. Prof. Ivan Wilhelm byl rektorem dvě funkční období. Ve svém posledním projevu upozornil na fakt, že rok 2005 byl pro univerzitu rokem volebním. Celkem na 14 fakultách v posledních měsících proběhla volba děkana. Ivan Wilhelm připomněl, že největší rozruch (i z hlediska médií) vyvolala volba dr. Stehlíka děkanem Filozofické fakulty UK. Prof. Wilhelm senátu sdělil, že se s dr. Stehlíkem sešel. Shodli se na názoru, že Filozofická fakulta UK ve svém fungování potřebuje změny. Pak se rektor věnoval hodnocení vědeckých pracovišť ze strany vládní Rady pro vědu a vývoj. Rada spravuje registr informací o vzdělávání (RIV). V tomto registru jsou evidovány publikace, které vznikly v rámci výzkumné práce jednotlivých pracovišť, které na svoji činnost dostávají finanční prostředky ze státního rozpočtu. Z hodnocení vyplynulo, že nejlépe si nyní vedly Právnická fakulta UK a Ústav dějin UK. Z hlediska senátorů bylo zajímavé, že svůj poslední projev rektor zakončil chválou Právnické fakulty UK. Pan rektor byl jistě rád, že mohl takto pozitivně promluvit o fakultě, která vzhledem ke causám ohledně přijímacích zkoušek mu jistě přinesla na hlavu dost šedin v průběhu jeho funkčního období. Prof. Wilhelm řekl, že pokud  jde o jeho vztah k Akademickému senátu UK, tak se domnívá, že vedení UK a AS UK v době jeho úřadování táhly za jeden provaz. Jak zdůraznil - hlavně táhly stejným směrem. Profesoru Wilhelmovi jménem senátu za jeho práci pro Univerzitu Karlovu poděkoval místopředseda AS UK dr. Staša. Senát přijal usnesení, že vyslovuje poděkování prof. Wilhelmovi za jeho soustavnou, koncepční a nezištnou činnost pro Univerzitu Karlovu. Ocenění práce prof. Wilhelma vyjádřili senátoři i tím, že povstali a dlouze odcházejícímu rektorovi zatleskali. Se senátem se také rozloučili ti prorektoři, kteří ve svých funkcích končí. Není tajemstvím, že prorektory doc. Štecha a doc. Šobra si i nový rektor prof. Hampl vybral do svého týmu.   

Volební a jednací řád AS UK aneb těžký život skrutátora          

Loučení ovšem nebylo jedinou náplní posledního zasedání Akademického senátu UK. Senátoři se zabývali návrhem změny Volebního a jednacího řádu AS UK. Novela na základě zkušeností z minulého roku upravuje proces podávání návrhů na rektora a způsob vyslovování podpory těmto návrhům.  Stanovuje také záležitosti odvolání děkana některé fakulty rektorem z jeho vlastního podnětu. Změna nově určuje postupy a lhůty pro předkládání návrhů vnitřních předpisů UK. Senátoři se také usnesli, že budou šetřit naše lesy. Doposud platilo, že všichni senátoři dostávali pozvánku na zasedání AS UK ve formě dopisu. Nyní však již bude existovat možnost, že senátor může odmítnout zasílání korespondence v tištěné podobě, pokud mu stačí korespondence prostřednictvím e-mailu. Na příkladu projednávání této změny Volebního a jednacího řádu UK lze ukázat, že zasedání AS UK není oddychovou záležitostí. K návrhu byla předložena řada pozměňovacích návrhů. O každém se muselo hlasovat zvlášť. Tedy konkrétně. Senát hlasoval nejdříve o 22 návrzích, aby pak při 23. hlasování návrh změny Volebního a jednacího řádu UK schválil jako celek. Zde se opět ukázalo, jak důležitá je funkce skrutátora, který při každém hlasování sčítá hlasy. Určení skrutátora je vždy prvním bodem programu každého zasedání AS UK. Skrutátoři jsou vždy tři, aby si mohli pro sčítání rozdělit sál. Senát je instituce demokratická, takže nikdo se nemůže stát skrutátorem příkazem. Někdy ale musí předseda AS UK několikrát opakovat výzvu, zda by se někdo této nevděčné funkce neujal. Opravdu nevděčné, protože skrutátor vedle přesného počítání také musí mít schopnost neodcházet během zasedání ze sálu. Proto je asi nemyslitelná situace, že by v Parlamentu ČR byli skrutátory přímo sami poslanci. To by se asi stále na některého skrutátora čekalo. AS UK má ale jinou disciplínu, takže tam probíhá hlasování plynule. Ve spojitosti se skrutátory lze zmínit jednu psychologickou záležitost. Zasedací pořádek na zasedání AS UK je zcela volný. S výjimkou stolu předsednictva si senátor může sednout kamkoliv. Když jste ale pravidelným účastníkem zasedání, tak vidíte, že většina senátorů má svá oblíbená místa, kam si sedají. Jak senátoři přicházejí, tak lze s velkou procentuální úspěšností určit, do které části sálu zamíří. I tradiční skrutátoři naštěstí patří k těm, kteří svá místa nemění. 

Nastupují nováčci                                                              

AS UK schválil zprávu o činnosti AS UK v roce 2005. Vzhledem k volbě rektora to byl rok s nejvyšším počtem zasedání za poslední léta. Součástí zprávy je také tabulka, která v procentech ukazuje účast každého senátora na zasedání AS UK. Každý čtenář se tedy může podívat, jak chodí na zasedání zástupci jeho fakulty. Lednové zasedání patřilo k těm s průměrnou účastí (55 senátorů ze 70). Senátoři také schválili disciplinární řád 1. lékařské fakulty UK a odhlasovali delegace do Rady vysokých škol za PF, FF a FSV UK.               

Další zasedání Akademického senátu UK proběhne již v pátek 3. února. Pokud to lednové bylo ve znamení loučení, tak únorové bude naopak ve znamení vítání. Přijdou noví senátoři. Poprvé se jako rektor zúčastní zasedání prof. Václav Hampl, který zároveň představí nové či staronové prorektory UK. Po éře Wilhelmově začne éra Hamplova. Pro senát to bude i zasedání volební, protože při každém začátku nového mandátu jedné třetiny senátu musí senátoři volit nové předsednictvo AS UK.


Petr Bednařík


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.