10. prosince 2007

Bolzanova cena


"Bolzanova cena" je soutěží odborných a vědeckých prací vypracovaných studenty UK v rámci bakalářského, magisterského a doktorského studia v oborech právních, ekonomických, matematických a společensko-vědních, akreditovaných na UK. Je otevřena všem studentům uvedených studijních oborů.


Slavnostní udělení XIV. ročníku této prestižní ceny se uskuteční v pondělí dne 10. 12. 2007 v 15:00 hodin v recepčních místnostech Karolina UK (Ovocný trh 3, Praha 1), uděleno bude celkem 21 cen (z toho 2 za bakalářskou, 14 za magisterské, 4 za doktorské a 1 za soutěžní práci).


Soutěžní práce musí být uchazeči zpracovány v průběhu studia a na jeho základě. Musí se jednat o objevné původní práce s tvůrčím obsahem. Při jejich posuzování se hodnotí následující kritéria - originalita myšlenky, novost přínosu pro rozvoj poznání, kvalita provedení práce po stránce obsahové i po stránce formální a metodická vyspělost. Soutěž navazuje na bohatou tradici univerzitních soutěží v oblasti studentské vědecké a odborné činnosti a dosud bude za I.-XIV. ročník uděleno 168  cen. Udělení cen se osvědčuje diplomem a s cenou je spojena peněžitá odměna.


Soutěž slouží podpoře vědecké výchovy a odborné přípravy studentů univerzity a současně posiluje dobré jméno Univerzity Karlovy v Praze. Soutěžní práce posuzuje hodnotící a výběrová komise složená ze zástupců zúčastněných fakult UK za spolupráce mimouniverzitních expertů. Práce jsou posuzovány dle kritérií daných Statutem ceny.A. Bakalářské práce

Matematicko- fyzikální fakulta

Bc. Petr Glivický

Slabé aritmetické teorie a jejich modely

obor: obecná matematika

Fakulta sociálních věd

Bc. Tomáš Havránek

Nabídka pobídek pro zahraniční investory

obor: ekonomické teorie

B. Magisterské práce

Katolická teologická fakulta

Mgr. Pavel Frývaldský

Christologie v díle Josepha Ratzingera

obor: katolická teologie

Husitská teologická fakulta

Mgr. Ota Pavlíček

K významu filosofických kvestií mistra Jeronýma Pražského v husitském myšlení

obor: učitelsví pro SŠ – učitelství náboženství, etiky a filosofie

2

Právnická fakulta

Bc. Petr Gajdušek

Hugo Grotius

obor: právo

Filozofická fakulta

PhDr., Ing. Jan Hanzl

Překlad právních předpisů Evropských společenství v České republice a dalších

nových členských státech EU

obor: překladatelství a tlumočnictví angličtina, překladatelství a tlumočnictví

francouzština

Mgr. Petra Kolářová

“(Auto)portrét v kroužcích dýmu”: Stylizace moderního umělce jako kuřáka v

českém výtvarném umění na přelomu 19. a 20. století

obor: dějiny umění

Mgr. Ľubomíra Kuzmová

“…dette er ikke vitenskap, det er kunst”. Realismen i Hanne ?rstaviks

forfatterskap. En fenomenologisk vinkling.

obor: anglistika a amerikanistika – norština

Mgr. Markéta Rubešová

Prezentace osmanského státu a společnosti v rabínské literatuře 16. – 18. století

obor: hebraistika – historie

Mgr. Daniela Sedláčková

Možnosti rozvoje zdravého sebevědomí žáka

obor: pedagogika

Matematicko-fyzikální fakulta

Mgr. Tomáš Ligurský

Aproximace a numerická realizace kontaktních úloh s daným třením a

koeficientem tření, závislým na řešení v 3D

obor: výpočtová matematika

3

Pedagogická fakulta

Mgr. Michaela Mácová

“Naše obec Hostivař. Případová studie výchovně – vzdělávacího projektu”

obor: dějepis – základy společenských věd

Mgr. Hana Nestávalová

Výkon paměťových funkcí u dospělých osob s narušenou komunikační

schopností

obor: speciální pedagogika

Mgr. Lucie Peisertová

Karel Slavoj Amerling jako reliktní případ rozvíjení ideového světa

jungmannovské fáze národního obrození

obor: český jazyk – dějepis

Fakulta sociálních věd

Mgr. Ondřej Holomek

Rozhlasový odbor ministerstva informací v letech 1945 – 1953

obor: žurnalistika

Fakulta humanitních studií

Mgr. Tereza Melicharová

Manželské etudy po dvaceti letech: genderové podtexty v dokumentární tvorbě

obor: genderová studia

C. Doktorské práce

Právnická fakulta

Bc. JUDr. Jiří Říha, Ph.D.

Účastenství v trestním právu

obor: veřejné právo III

JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.

Právní principy a jejich použití v procesu aplikace práva

obor: právo

Mgr. Karolina Žákovská, Ph.D.

Ochrana mořské biodiverzity v mezinárodním právu

obor: veřejné právo II – právo životního prostředí

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Mgr. Alena Lejčarová, Ph.D.

Motorická výkonnost žáků zvláštních škol v závislosti na jejich intelektovém

postižení

obor: kinantropologie

E. Soutěžní práce

Matematicko-fyzikální fakulta

Mgr. Ondřej Kurka

O množinách fréchetovské subdiferencovatelnosti

obor: matematická analýza


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.