5. září 2008

Prohlášení ČKR ze 4.9.2008

Prohlášení

České konference rektorů Křtiny,

4. 9. 2008Plénum České konference rektorů (ČKR) vydalo na svém 97. zasedání následující prohlášení:
Vysoké školy uvítaly, že v programovém prohlášení vlády České republiky z roku 2006 byl uveden rozvoj vysokého školství jako jedna z významných priorit vlády.
Jaký je však skutečný vývoj v této oblasti?
Již v září 2006 ČKR upozorňovala na nutnost revidovat návrh rozpočtu v souladu s uvedeným vládním prohlášením, neboť v prvním návrhu rozpočtu pro rok 2007 nebylo respektováno financování dohodnutého nárůstu počtu studentů veřejných vysokých škol a nebylo zajištěno efektivní fungování vysokých škol. V červnu 2007 ČKR naléhavě upozornila na fakt, že v rozpočtu MŠMT pro vysoké školy na rok 2008 chybí 2,28 mld. Kč.
Na základě jednoznačné argumentace o nutnosti splnění závazku státu financovat dohodnuté počty studentů veřejných vysokých škol byla kapitola 333 státního rozpočtu navýšena o více než 1,5 mld. Kč, takže chybělo dofinancování „pouze“ 0,7 mld. Kč. ČKR důvěřovala veřejnému příslibu představitelů vlády ČR, že tento dluh v případě příznivého vývoje ekonomiky bude v průběhu roku 2008 dorovnán.
Politické proklamace se zásadně rozcházejí s dosavadním vývojem. Přestože se ekonomika tohoto státu vyvíjí příznivě, podfinancování vysokých škol se nadále prohlubuje. Současný návrh rozpočtu financování veřejných vysokých škol na rok 2009 představuje v nominálních hodnotách pokles o 1 % vůči roku 2008.
Vzhledem k dohodnutému nárůstu počtu studentů představuje snížení nominální částky na jednoho studenta o 6 % bez započítání inflace. Původní přísliby měly přibližovat ČR ve financování vyjádřeném podílem výdajů na vysoké školství na HDP vyspělým zemím. Ve skutečnosti jde vývoj opačným směrem. V porovnání s rokem 2007 klesá tento podíl z hodnoty 0,6 % HDP na 0,57 % v roce 2009, což představuje deficit rozpočtu vysokých škol ve výši přibližně 3 mld. Kč. Současný návrh státního rozpočtu tím zcela ignoruje výzvu Evropského parlamentu vládám Evropy k modernizaci vysokých škol a zařazuje Českou republiku na samý konec žebříčku ve výdajích na jednoho studenta v rámci EU. Za situace dlouhodobě hluboce podfinancovaného českého veřejného vysokého školství nelze úspěšně provádět reformy zásadního významu.
Návrh rozpočtu pro rok 2009 a střednědobý výhled financování vysokých škol pro roky 2009--2011 bude v dlouhodobé perspektivě znamenat zaostávání České republiky se všemi důsledky zejména v následujících oblastech:
· kvalita života obyvatel ČR,


· konkurenceschopnost ekonomiky ČR,


· snížení zájmu zahraničních investorů o ČR,


· odchod kvalitních pedagogů a vědců do zahraničí,


· odchod talentů za lepším vzděláním do zahraničí,


· ohrožení internacionalizace univerzit jako celku,


· ztráta zájmu o mobility ze strany zahraničních partnerů.
To vše se děje v době, kdy Česká republika bude předsedat Evropské unii.
ČKR apeluje na vládu ČR, aby návrh rozpočtu pro rok 2009 v této podobě neschválila a předložila poslanecké sněmovně návrh odpovídající programovému prohlášení v zájmu zvýšení naší konkurenceschopnosti.


Ve Křtinách dne 4. září 2008


Za Českou konferenci rektorů
Prof. Ing. Jan Hron, DrSc.


předseda


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.