20. listopadu 2008

HARMONOGRAM UDÁLOSTÍ


Univerzita Karlova v Praze


Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36


                                                           http://www.cuni.cz


                                                                                  


Příloha k tiskové zprávě                                                20. listopadu 2008


HARMONOGRAM UDÁLOSTÍ

Protože se problematika transformace fakultních nemocnic diskutuje již delší dobu, připravili jsme stručný a přehledný harmonogram nejdůležitějších událostí, které jsou spojeny s transformací fakultních nemocnic a do kterých byla UK zapojena. Kompletní přehled událostí je k dispozici v aktuálním čísle univerzitního časopisu Forum (číslo 12) a na webových stránkách Univerzity Karlovy http://iforum.cuni.cz/IFORUM-5149.html.
19.11.2007


Jednání ministra zdravotnictví s rektory Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého o připravovaném zákoně týkajícím se transformace fakultních nemocnic.


Rektoři k němu vznesli řadu připomínek, mj. otázky právní formy univerzitních nemocnic, pracovněprávních vztahů, akademických svobod atd.
26.11.2007


MZ zasílá návrh věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích do oficiálního vnějšího připomínkového řízení přesto, že rektoři ministra zdravotnictví žádali, aby tento dokument v současném stavu k připomínkování nezasílal.
6.12.2007


Společné stanovisko Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého k návrhu věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních pracovištích. Univerzity v něm deklarují, že vítají záměr transformovat fakultní nemocnice jakožto státní příspěvkové organizace do nové podoby a nabízí svou pomoc při přípravě potřebné legislativy. Se současným návrhem zákona však zásadně nesouhlasí.11.1.2008 Jednání Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého k věcnému záměru zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických pracovištích Rektoři prodiskutovali verzi návrhu zákona ze dne 2.1.2008 a konstatovali, že připomínky, které podali v prosinci 2007 zůstávají stejné.18.1.2008


Schůzka zástupců univerzit s ministrem zdravotnictví MUDr. Tomášem Julínkem


Během této schůzky, na rozdíl od interpretace Ministerstva zdravotnictví, nedošlo ke shodě mezi ministrem Tomášem Julínkem a zástupci univerzit na způsobu transformace fakultních nemocnic v akciové společnosti – univerzitní nemocnice.
4.3.2008


Univerzita Karlova zveřejňuje principy připravovaného alternativního zákona o univerzitních nemocnicích, na kterém spolupracuje s Masarykovou univerzitou a Univerzitou Palackého.26.3.2008


Jednání Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého k současnému stavu přípravy transformace fakultních nemocnic.


Transformace stávajících fakultních nemocnic je žádoucí, nicméně uvedené univerzity formu akciové společnosti stále považují za velmi nevhodnou a doporučují transformaci fakultních nemocnic do podoby právnických osob sui generis – veřejnoprávních institucí.9.4.2008 Vláda schválila věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických pracovištích. Univerzita následně vydala prohlášení, ve kterém konstatovala, že se tak stalo navzdory mnohokrát opakovaným konkrétním argumentům o nevhodnosti této právní formy. 18.4.2008 Vydání souhrnu klíčových stanovisek univerzit ve věci přípravy transformace fakultních nemocnic.

Rektor UK, Václav Hampl, v něm shrnuje, proč není návrh MZ - transformace fakultních nemocnic na akciové společnosti - vhodný a navrhuje řešení, na kterém se shodla UK, MUNI a UPOL: „Naším návrhem je transformace fakultních nemocnic do podoby veřejnoprávních institucí, se kterými máme v České republice dlouholeté dobré zkušenosti. Takto existují už deset let veřejné vysoké školy, příkladem jsou také ústavy Akademie věd. Provedené rozbory jednoznačně ukazují, že tato forma je vhodnější a umožňuje zásadní problémy, jakož i vhodnou dělbu kompetencí mezi státem a univerzitou, vyřešit.“
23.4.2008


Seminář Univerzity Karlovy na téma „Univerzitní nemocnice“.


Představena byla problematika transformace fakultních nemocnic a přednášející (mj. rektor UK, děkani lékařských fakult UK, děkan FaF UK a další) uvedli základní argumenty, proč není pro transformaci fakultních nemocnic vhodná forma a.s.1.5.2008 Prohlášení studentů lékařských fakult týkající se transformace fakultních nemocnic – vznik studentské iniciativy. Citace z tohoto prohlášení: „My, zástupci studentů níže uvedených lékařských fakult a farmaceutické fakulty, považujeme jakožto budoucí zdravotničtí pracovníci za svou povinnost varovat občany České republiky před kroky Ministerstva zdravotnictví ČR směřujícími k transformaci fakultních nemocnic v akciové společnosti. ….Varujeme před ohrožením vzdělávání lékařů, farmaceutů, zdravotnických pracovníků, lékařské vědy a odborné kvality péče o pacienty.“16.5.2008


Setkání studentů z koordinačního výboru s ministrem Julínkem.


I přes věcnou diskuzi studentů s ministrem nad návrhem zákona a vyjasnění některých bodů nedošlo ke shodě v otázce týkající se minoritního podílu univerzit.
16.5.2008


Usnesení Evropské federace lékařů zaměstnanců (FEMS) k reformě zdravotnictví připravené členem vlády ČR ministrem Julínkem.


FEMS upozornilo, že univerzitní nemocnice zajišťující výuku mediků, rozvoj lékařské vědy a poskytování té nejnáročnější zdravotní péče, nejsou nikde v Evropě akciovými společnostmi zřizovanými za účelem tvorby zisku.
20.5.2008


Protestní shromáždění studentů k akci „STOP univerzitním nemocnicím bez univerzit“.  21.5.2008 V Síni Coriových 1.LF Univerzity Karlovy proběhlo shromáždění "Univerzitní nemocnice – současnost, rizika, vize“.


23.5.2008 Usnesení Akademického senátu Univerzity Karlovy – možnost ukončení klinické výuky na fakultách Univerzity. AS UK konstatoval, že bude-li uskutečněna transformace fakultních nemocnic na akciové společnosti způsobem navrhovaným ministrem Julínkem, bude Univerzita donucena zvážit ukončení klinické výuky na svých fakultách. K tomuto následku povede postoj Ministerstva zdravotnictví, které opakovaně odmítá zásadní připomínky univerzit. 28.5.2008

Prohlášení z jednání rektora Univerzity Karlovy s děkany lékařských a farmaceutické fakulty na téma aktuální situace přípravy vzniku univerzitních nemocnic.


Vydáno prohlášení, ve kterém účastnící mj. konstatovali, že navzdory některým dílčím pozitivním posunům dosaženým při jednáních s Ministerstvem zdravotnictví přetrvávají klíčové problémy s modelem akciových společností s minoritním zastoupením univerzit, na které již bylo v předchozích stanoviscích opakovaně upozorňováno. Účastníci jednání důrazně žádali, aby vláda České republiky před případným schválením zákona o univerzitních nemocnicích žádné úkony měnící statut fakultních nemocnic nečinila.29.5.2008

Usnesení Vědecké rady Univerzity Karlovy


Vědecká rada mj. v usnesení vyslovila politování nad skutečností, že Ministerstvo zdravotnictví navzdory všem věcným argumentům stále pokračuje v přípravě zákona, podle kterého by se stávající fakultní nemocnice měly stát akciovými společnostmi s minoritním postavením univerzit. Vědecká rada Univerzity Karlovy v tomto smyslu vyjádřila podporu stanoviskům rektora UK, Akademického senátu UK a děkanů lékařských a farmaceutické fakulty.


3.6.2008


Jednání pověřených zástupců Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého, zástupců MŠMT s představiteli Ministerstva zdravotnictví ve věci připravovaného zákona o univerzitních nemocnicích.


Předmětem jednání byl návrh paragrafovaného znění zákona, který MZ poskytlo ostatním stranám dne 29. května 2008. Při debatě nad některými ustanoveními došlo k dílčím shodám, u dalších byl naopak konstatován přetrvávající rozpor. MZ oznámilo, že toto jednání bylo poslední před oficiálním předložením paragrafovaného znění návrhu zákona do připomínkového řízení. Zástupci univerzit v závěru konstatovali, že nebyly projednány všechny konkrétní připomínky a upozornili, že proběhlé jednání není v žádném případě možné charakterizovat tak, že došlo ke shodě.
6.6.2008


Vyjádření předsedy vlády ČR, Mirka Topolánka, na 32. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 


Citace: „Já chci tady jednoznačně veřejně garantovat, že k převodu na akciové společnosti u fakultních nemocnic ani rozhodnutím ministerstva, ani rozhodnutím vlády nedojde.“
6.6.2008


UK žádá v reakci na projev předsedy vlády otevření jednání o podobě návrhu zákona o transformaci fakultních nemocnic.


UK požádala Ministerstvo zdravotnictví o nové jednání o podobě návrhu zákona o transformaci fakultních nemocnic, a to za plnohodnotné účasti univerzit i Ministerstva školství.
12.6.2008


Seminář na 2. LF UK - Lékařské fakulty a univerzitní nemocnice - potřeby, záruky, rizika
19.6.2008


Tisková zpráva vydaná Ministerstvem zdravotnictví: ministr pokračuje v přípravě reformy, o zákonech povede otevřenou diskuzi.
Léto 2008 


Univerzita Karlova ustavila tým, který začal pracovat  na  přípravě alternativního návrhu zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických pracovištích.
září – říjen 2008


Návrh alternativního zákona  byl diskutován s děkany lékařských a farmaceutické fakult Univerzity Karlovy,  členy Akademického senátu UK a s představiteli Univerzity Palackého a Masarykovy univerzity.
20.11.2008


Univerzita Karlova zveřejňuje na tiskové konferenci průlomový alternativní návrh zákona, který je zásadním příspěvkem k diskuzi a k řešení otázky univerzitních nemocnic.

Pro další informace prosím kontaktujte:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK


Univerzita Karlova v Praze


Ovocný trh 5


116 36 Praha 1


tel: +420 224 491 248


e-mail:Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.