20. listopadu 2008

Návrh zákona u univerzitních nemocnicích

Návrh Univerzity Karlovy 20. listopadu 2008

1

N á v r h

ZÁKON

ze dne ………….

o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických pracovištích a o změně

některých souvisejících zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

UNIVERZITNÍ NEMOCNICE A UNIVERZITNÍ ZDRAVOTNICKÁ PRACOVIŠTĚ

Hlava I

Úvodní ustanovení

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje postavení a právní poměry univerzitních nemocnic

a univerzitních zdravotnických pracovišť, vznik a zánik univerzitních nemocnic, udělení

a odejmutí statusu univerzitního zdravotnického pracoviště, jakož i některé právní vztahy

související s univerzitními nemocnicemi a univerzitními zdravotnickými pracovišti.

§ 2

Základní ustanovení

(1) Univerzitní nemocnice je právnickou osobou zřízenou podle tohoto zákona, jejíž hlavní

činností je poskytování zdravotních služeb podle zvláštních právních předpisů1) a jež se ve

spolupráci s univerzitní vysokou školou účastní na uskutečňování praktické výuky

v akreditovaném studijním programu v oblasti všeobecného lékařství a vědecké,

výzkumné nebo vývojové činnosti v tomto oboru. Univerzitní nemocnice je

poskytovatelem všech druhů zdravotních služeb. Univerzitní nemocnice poskytuje

zdravotní služby lůžkové, ambulantní i jednodenní. Univerzitní nemocnice uskutečňuje

specializační vzdělávání lékařů a dalších odborných pracovníků. Předmětem spolupráce

univerzitní nemocnice s univerzitní vysokou školou může být i uskutečňování praktické

výuky v akreditovaném studijním programu v oblasti zubního lékařství nebo farmacie

anebo v akreditovaném studijním programu, jehož obsahem je příprava na nelékařské

zdravotnické povolání, a vědecká, výzkumná nebo vývojová činnost v těchto oborech.

Univerzitní nemocnice může vykonávat vedle hlavní činnosti takovou doplňkovou

činnost, která navazuje na její činnost hlavní a která hlavní činnost neohrožuje.

(2) Univerzitním zdravotnickým pracovištěm se rozumí organizační jednotka jiného

poskytovatele zdravotních služeb1) než univerzitní nemocnice, které byl udělen status

univerzitního zdravotnického pracoviště podle tohoto zákona. V univerzitním

zdravotnickém pracovišti jsou poskytovány zdravotní služby a ve spolupráci s univerzitní

vysokou školou se podílí na uskutečňování části praktické výuky v akreditovaném

studijním programu v oblasti všeobecného lékařství, zubního lékařství nebo farmacie

anebo v akreditovaném studijním programu, jehož obsahem je příprava na nelékařské

zdravotnické povolání, anebo vědecké, výzkumné nebo vývojové činnosti v některém

z těchto oborů.

Návrh Univerzity Karlovy 20. listopadu 2008

2

(3) Klinikou se pro účely tohoto zákona rozumí organizační jednotka univerzitní nemocnice,

kterou tvoří nebo jejíž součástí je lůžkové oddělení, nebo lůžkové univerzitní zdravotnické

pracoviště, ve kterém se poskytují zdravotní služby a uskutečňuje praktická výuka

v akreditovaném studijním programu v oblasti všeobecného lékařství nebo zubního

lékařství a vědecká, výzkumná nebo vývojová činnost v těchto oborech.

(4) Ústavem se pro účely tohoto zákona rozumí jiná organizační jednotka univerzitní

nemocnice nebo jiné univerzitní zdravotnické pracoviště, ve kterém se poskytují zdravotní

služby a uskutečňuje praktická výuka v akreditovaném studijním programu v oblasti

všeobecného lékařství, zubního lékařství nebo farmacie a vědecká, výzkumná nebo

vývojová činnost v těchto oborech.

(5) Univerzitní lékárnou se pro účely tohoto zákona rozumí organizační jednotka univerzitní

nemocnice, ve které se poskytuje komplexní farmaceutická péče a uskutečňuje praktická

výuka v akreditovaném studijním programu v oblasti farmacie nebo vědecká, výzkumná

nebo vývojová činnost v tomto oboru anebo specializační vzdělávání farmaceutů.

(6) V univerzitní nemocnici se vždy zřizují kliniky a ústavy. V univerzitní nemocnici, která

uskutečňuje spolupráci s univerzitní vysokou školou, jež má akreditován studijní program

v oblasti farmacie, se zřizuje univerzitní lékárna. V jiné univerzitní nemocnici může být

univerzitní lékárna zřízena na základě smlouvy (§ 20 odst. 2).

(7) Jiným odborným pracovištěm se pro účely tohoto zákona rozumí organizační jednotka

univerzitní nemocnice, ve které se poskytují zdravotní služby nebo ve které se uskutečňuje

praktická výuka v akreditovaném studijním programu v oblasti všeobecného lékařství,

zubního lékařství nebo farmacie anebo v akreditovaném studijním programu, jehož

obsahem je příprava na nelékařské zdravotnické povolání, anebo ve které se uskutečňuje

vědecká, výzkumná nebo vývojová činnost v těchto oborech.

(8) Pokud je studijní program v oblasti všeobecného lékařství, který je předmětem spolupráce

podle odstavce 1, akreditován pro fakultu univerzitní vysoké školy, spolupracuje vysoká

škola s univerzitní nemocnicí prostřednictvím této fakulty. Pokud je však studijní program

v oblasti všeobecného lékařství akreditován pro jedinou fakultu této univerzitní vysoké

školy, spolupracuje vysoká škola s univerzitní nemocnicí přímo.

(9) Je-li studijní program v oblasti všeobecného lékařství, který je předmětem spolupráce

podle odstavce 1, akreditován pro více fakult téže univerzitní vysoké školy, může vysoká

škola stanovit fakultu, jejímž prostřednictvím s univerzitní nemocnicí spolupracuje.

(10) Hlavní fakultou se pro účely tohoto zákona rozumí fakulta podle odstavce 8 věty první

nebo odstavce 9.

(11) Spolupracujícími fakultami se pro účely tohoto zákona rozumějí fakulty univerzitní

vysoké školy, pro které je akreditován studijní program v oblasti všeobecného lékařství,

který je předmětem spolupráce podle odstavce 1, není-li stanovena hlavní fakulta podle

odstavce 9 nebo nejde-li o případ podle odstavce 8 věty druhé.

Hlava II

Univerzitní nemocnice

§ 3

Zřizovatel univerzitní nemocnice

(1) Zřizovatelem univerzitní nemocnice může být:

a) Stát nebo jiná právnická osoba, která uzavřela veřejnoprávní smlouvu o zřízení

univerzitní nemocnice s univerzitní vysokou školou, jež má akreditován studijní

program v oblasti všeobecného lékařství a uskutečňuje v něm výuku (dále jen

Návrh Univerzity Karlovy 20. listopadu 2008

3

„vysoká škola“); uzavření veřejnoprávní smlouvy o zřízení univerzitní nemocnice

je možné jen se souhlasem Ministerstva zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“)

vydaným v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,

b) vysoká škola, které ministerstvo vydalo v dohodě s Ministerstvem školství,

mládeže a tělovýchovy souhlas se zřízením univerzitní nemocnice touto vysokou

školou (dále jen „souhlas se zřízením univerzitní nemocnice“).

(2) Veřejnoprávní smlouvu lze uzavřít i pro případ budoucí akreditace studijního programu

v oblasti všeobecného lékařství. Taková veřejnoprávní smlouva nabude účinnosti dnem

právní moci rozhodnutí o akreditaci.

(3) Veřejnoprávní smlouvu o zřízení univerzitní nemocnice může uzavřít společně více

zřizovatelů nebo více vysokých škol. V takovém případě veřejnoprávní smlouva o zřízení

univerzitní nemocnice stanoví, jak se budou jednotlivé právnické osoby, které budou

zřizovateli, nebo jednotlivé vysoké školy společně podílet na výkonu práv a povinností

vyplývajících z § 13 odst. 2, § 14 odst. 2 a § 19 odst. 1.

§ 4

Veřejnoprávní smlouva o zřízení univerzitní nemocnice

(1) Veřejnoprávní smlouva o zřízení univerzitní nemocnice obsahuje zejména

a) závazek zřizovatele zřídit univerzitní nemocnici a vložit do ní majetek,

b) závazek vysoké školy uskutečňovat v univerzitní nemocnici praktickou výuku

v akreditovaném studijním programu v oblasti všeobecného lékařství, popřípadě i

zubního lékařství nebo farmacie a dále vědeckou, výzkumnou nebo vývojovou činnost

v těchto oborech a poskytovat univerzitní nemocnici potřebné „know-how“,

c) určení hlavní fakulty, je-li tato vysokou školou stanovena,

d) pravidla pro uzavírání smlouvy o zajištění vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové

činnosti (§ 19 odst. 1).

(2) Nestanoví-li veřejnoprávní smlouva o zřízení univerzitní nemocnice jinak, uzavírá se tato

smlouva na dobu neurčitou. Veřejnoprávní smlouva o zřízení univerzitní nemocnice může

být uzavřena nejméně na dobu 12 let. Vysoká škola může jako smluvní strana,

s předchozím souhlasem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vypovědět

veřejnoprávní smlouvu o zřízení univerzitní nemocnice, dojde-li ke změně dlouhodobého

záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti veřejné

vysoké školy. Veřejnoprávní smlouva o zřízení univerzitní nemocnice může stanovit další

důvody výpovědi této smlouvy.

(3) Ministerstvo vydá v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy souhlas

s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o zřízení univerzitní nemocnice, jen jestliže je

veřejnoprávní smlouva o zřízení univerzitní nemocnice v souladu s právními předpisy

a smluvní strany veřejnoprávní smlouvy o zřízení univerzitní nemocnice dostatečně

doloží, že univerzitní nemocnice bude personálně, věcně a technicky vybavena pro

poskytování příslušného druhu a rozsahu zdravotní péče a uskutečňování praktické výuky

v akreditovaném studijním programu nebo studijním oboru v oblasti všeobecného

lékařství, popřípadě i zubního lékařství nebo farmacie a vědecké, výzkumné nebo

vývojové činnosti v některé z těchto oblastí, a bude splňovat požadavky kladené na její

provoz.

(4) Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se na veřejnoprávní smlouvu o zřízení univerzitní

nemocnice úprava správního řádu2) o veřejnoprávních smlouvách. Spory z veřejnoprávní

smlouvy o zřízení univerzitní nemocnice řeší ministerstvo v dohodě s Ministerstvem

školství, mládeže a tělovýchovy.

Návrh Univerzity Karlovy 20. listopadu 2008

4

§ 5

Souhlas se zřízením univerzitní nemocnice

Při rozhodování o žádosti vysoké školy o udělení souhlasu se zřízením univerzitní

nemocnice vysokou školou se postupuje přiměřeně podle ustanovení § 4 odst. 3.

§ 6

Zřízení univerzitní nemocnice

(1) Univerzitní nemocnice se zřizuje:

a) zřizovací listinou o zřízení univerzitní nemocnice (dále jen „zřizovací listina“),

zřizuje-li univerzitní nemocnici jeden zřizovatel, nebo

b) zřizovatelskou smlouvou o zřízení univerzitní nemocnice (dále jen „zřizovatelská

smlouva“), zřizuje-li univerzitní nemocnici společně více zřizovatelů.

(2) Zřizovací listina nebo zřizovatelská smlouva musí obsahovat zejména

a) název a sídlo univerzitní nemocnice,

b) vymezení hlavní činnosti a případných oblastí doplňkové činnosti,

c) vymezení majetku, který zřizovatel vkládá do univerzitní nemocnice,

d) den zřízení univerzitní nemocnice.

Zřizovatelská smlouva upravuje též vztahy mezi zřizovateli navzájem a výkon působnosti

zřizovatele k univerzitní nemocnici.

§ 7

Vložení majetku

Zřizovatel vloží do univerzitní nemocnice majetek potřebný k zajištění účelu, pro

který je univerzitní nemocnice zřizována. Tento majetek se stává vlastnictvím univerzitní

nemocnice.

§ 8

Vznik univerzitní nemocnice

Univerzitní nemocnice vzniká dnem zápisu do rejstříku univerzitních nemocnic

a univerzitních zdravotnických pracovišť (hlava IV).

§ 9

Název univerzitní nemocnice

Součástí názvu univerzitní nemocnice je označení „univerzitní nemocnice“.

§ 10

(1) Jménem univerzitní nemocnice v době od jejího zřízení do jejího vzniku je oprávněn

jednat zřizovatel.

(2) V době od vzniku univerzitní nemocnice do ustanovení usnášeníschopné dozorčí rady

univerzitní nemocnice je oprávněna jednat jménem univerzitní nemocnice osoba pověřená

zřizovatelem řízením univerzitní nemocnice a po ustanovení usnášeníschopné dozorčí

rady univerzitní nemocnice do jmenování prvního ředitele univerzitní nemocnice osoba

pověřená dozorčí radou univerzitní nemocnice řízením univerzitní nemocnice. Pověření

osob podle předchozí věty podléhá souhlasu odborné rady, nebo do ustanovení

usnášeníschopné odborné rady souhlasu vysoké školy. Do doby ustanovení příslušného

Návrh Univerzity Karlovy 20. listopadu 2008

5

orgánu univerzitní nemocnice může být zákonem požadovaný návrh nebo souhlas

odborné rady nebo dozorčí rady nahrazen dohodou vysoké školy a zřizovatele.

(3) Z jednání podle odstavce 1 je zavázán zřizovatel. Vznikem univerzitní nemocnice

přecházejí práva a závazky vzniklé z jednání zřizovatele podle odstavce 1 na univerzitní

nemocnici.

§ 11

Orgány univerzitní nemocnice

Orgány univerzitní nemocnice jsou

a) ředitel,

b) odborná rada,

c) dozorčí rada.

§ 12

Ředitel

(1) Ředitel

a) plní funkci statutárního orgánu, stanoví-li tak zvláštní zákon,

b) rozhoduje o všech věcech univerzitní nemocnice, pokud nejsou tímto zákonem

svěřeny do působnosti odborné nebo dozorčí rady,

c) předkládá dozorčí radě návrh výroční zprávy o hospodaření univerzitní nemocnice,

d) předkládá dozorčí radě návrhy, které se týkají rozpočtu univerzitní nemocnice

a jeho změn,

e) předkládá dozorčí radě návrh pravidel hospodaření univerzitní nemocnice a návrh

mzdového předpisu univerzitní nemocnice,

f) předkládá dozorčí radě ke schválení návrhy právních úkonů, ke kterým je třeba

souhlasu dozorčí rady,

g) v souladu se stanoviskem odborné rady [§ 13 odst. 1 písm. e)] nebo na základě

smlouvy o zajištění vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti (§ 19 odst. 1 a § 20

odst. 1) zřizuje, mění a zrušuje kliniky, ústavy, univerzitní lékárny a jiná odborná

pracoviště univerzitní nemocnice (§ 2 odst. 3 až 5 a 7) a stanoví jejich odborné

zaměření,

h) zabezpečuje řádné vedení účetnictví,

i) plní další úkoly podle tohoto nebo zvláštních zákonů.

(2) Výběrové řízení na jmenování ředitele koná dozorčí rada. Ředitele jmenuje na návrh

dozorčí rady odborná rada.

(3) V době do jmenování ředitele podle odstavce 2 vykonává v nezbytně nutném rozsahu jeho

působnost osoba pověřená dozorčí radou řízením univerzitní nemocnice.

(4) Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která

a) má způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu,

b) dosáhla vysokoškolského vzdělání v magisterském studijního programu,

c) je bezúhonná; za bezúhonného se pro tento účel nepovažuje ten, kdo byl

pravomocně odsouzen

1. pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti

univerzitní nemocnice,

2. pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, nebo

3. pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže mu byl uložen nepodmíněný

trest odnětí svobody,

pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Návrh Univerzity Karlovy 20. listopadu 2008

6

(5) Splnění podmínky podle odstavce 4 písm. b) prokazuje uchazeč o funkci ředitele

vysokoškolským diplomem nebo jiným dokladem prokazujícím absolvování

magisterského studijního programu. Splnění podmínky podle odstavce 4 písm. c)

prokazuje uchazeč o funkci ředitele výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším 3

měsíců.

(6) Funkční období ředitele je 5 let. Dozorčí rada může odvolat ředitele před skončením jeho

funkčního období na návrh odborné rady, jestliže závažným způsobem poruší své

povinnosti a ohrožuje tím poskytování zdravotních služeb nebo uskutečňování vzdělávací

anebo vědecké, výzkumné a vývojové činnosti v univerzitní nemocnici, nebo z vlastního

podnětu dozorčí rady, jestliže závažným způsobem neplní své povinnosti a ohrožuje tím

zájmy univerzitní nemocnice. Dozorčí rada odvolá ředitele, přestane-li splňovat některou

z podmínek podle odstavce 4, nebo jestliže se na návrhu na odvolání ředitele usnese

odborná rada většinou alespoň 6 hlasů.

(7) Funkce ředitele je neslučitelná s funkcí člena odborné rady nebo člena dozorčí rady anebo

přednosty kliniky nebo ústavu anebo vedoucího univerzitní lékárny nebo jiného

odborného pracoviště univerzitní nemocnice (§ 2 odst. 3 až 5 a 7). Ředitel nesmí po dobu

výkonu této funkce zastávat žádnou jinou placenou funkci ani vykonávat jinou

výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti univerzitní nemocnice; toto

omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické,

literární, publicistické nebo umělecké.

(8) Funkce ředitele je vykonávána v pracovním poměru k univerzitní nemocnici. Pracovní

poměr ředitele se zakládá jmenováním.

§ 13

Odborná rada

(1) Odborná rada

a) schvaluje jednací řád odborné rady,

b) schvaluje návrh statutu univerzitní nemocnice,

c) po projednání s ředitelem schvaluje koncepci rozvoje univerzitní nemocnice, včetně

koncepce poskytování zdravotních služeb,

d) v návaznosti na dlouhodobý záměr hlavní fakulty, nebo na dlouhodobé záměry

spolupracujících fakult, anebo na dlouhodobý záměr vysoké školy a jeho

aktualizace schvaluje dlouhodobý záměr výuky, vědecké a výzkumné činnosti v

univerzitní nemocnici a jeho aktualizace,

e) po projednání s ředitelem vydává stanovisko ke zřízení, změnám a zrušení, jakož

i k odbornému zaměření klinik, ústavů, univerzitních lékáren a jiných odborných

pracovišť univerzitní nemocnice (§ 2 odst. 3 až 5 a 7); v případě, že tyto otázky

upravuje smlouva o zajištění vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti, musí být

stanovisko odborné rady v souladu s touto úpravou,

f) po projednání s ředitelem schvaluje konkrétní záměry univerzitní nemocnice

spolupracovat při zajišťování výuky, vědecké a výzkumné činnosti s jinými

vzdělávacími, vědeckými nebo výzkumnými institucemi,

g) na návrh dozorčí rady jmenuje ředitele a navrhuje dozorčí radě jeho odvolání,

h) po projednání s ředitelem schvaluje záměr uskutečňovat jednotlivé akreditované

programy specializačního vzdělávání lékařů, farmaceutů a dalších odborných

pracovníků v univerzitní nemocnici,

i) na návrh ředitele schvaluje výroční zprávu univerzitní nemocnice včetně zprávy

o výsledcích poskytování zdravotních služeb,

Návrh Univerzity Karlovy 20. listopadu 2008

7

j) navrhuje řediteli odvolání přednostů klinik nebo ústavů nebo vedoucích univerzitní

lékárny nebo jiných odborných pracovišť univerzitní nemocnice (§ 2 odst. 3 až 5

a 7),

k) vyjadřuje se k návrhu jednacího řádu dozorčí rady, pravidel hospodaření

a mzdového předpisu univerzitní nemocnice,

l) vyjadřuje se k věcem projednávaným dozorčí radou, pokud se týkají vzdělávací,

vědecké a výzkumné činnosti univerzitní nemocnice,

m) vyjadřuje se k věcem, které jí předloží ředitel, dozorčí rada, vysoká škola nebo

zřizovatel,

n) plní další úkoly podle tohoto zákona.

(2) Odborná rada má 7 členů. Předsedou odborné rady je děkan hlavní fakulty, nebo děkan

rektorem určené spolupracující fakulty; nečlení-li se vysoká škola na fakulty nebo

spolupracuje-li vysoká škola s univerzitní nemocnicí přímo, je předsedou odborné rady

rektor nebo jím určená osoba. V univerzitní nemocnici, jejíž zřizovatel uzavřel

veřejnoprávní smlouvu o zřízení univerzitní nemocnice s vysokou školou, jmenuje další 4

členy vysoká škola a 2 zřizovatel. V univerzitní nemocnici, jejímž zřizovatelem je vysoká

škola, jmenuje další členy odborné rady vysoká škola. Není-li zřizovatelem univerzitní

nemocnice stát, má právo účasti na jednání odborné rady s hlasem poradním 1 zástupce

ministerstva a 1 zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Funkci člena

odborné rady může vykonávat pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky podle § 12

odst. 4.

(3) Ke schválení návrhu statutu univerzitní nemocnice je třeba souhlasu alespoň 5 členů

odborné rady.

(4) Funkční období člena odborné rady je 5 let, první funkční období po vzniku univerzitní

nemocnice jsou 4 roky. Před skončením funkčního období může být člen odborné rady

odvolán tím, kdo jej jmenoval. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na předsedu

odborné rady.

(5) Odborná rada volí ze svého středu místopředsedu v tajném hlasování. Odborná rada

zasedá podle potřeby, nejméně však třikrát za rok. Zasedání odborné rady svolává její

předseda, v případě nepřítomnosti místopředseda. Jsou povinni tak učinit, požádá-li

o svolání zasedání odborné rady ředitel nebo dozorčí rada.

(6) Odborná rada rozhoduje hlasováním. Právo hlasovat na odborné radě má pouze člen

odborné rady. Každý člen odborné rady má jeden hlas. Odborná rada je usnášeníschopná,

je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí odborné rady je třeba

souhlas nadpoloviční většiny všech jejích členů, nestanoví-li jednací řád odborné rady

vyšší potřebný počet hlasů. O rozhodnutích odborné rady se pořizuje zápis, ve kterém se

uvádí, jak jednotliví členové odborné rady hlasovali, nejde-li o volbu místopředsedy

odborné rady. Člen odborné rady má právo, aby v zápise bylo uvedeno jeho stanovisko

k projednávané otázce. Zápis podepisuje předseda, v případě jeho nepřítomnosti

místopředseda odborné rady a další člen odborné rady.

§ 14

Dozorčí rada

(1) Dozorčí rada

a) schvaluje jednací řád dozorčí rady,

b) na návrh odborné rady schvaluje statut univerzitní nemocnice,

c) na návrh ředitele schvaluje pravidla hospodaření univerzitní nemocnice,

d) na návrh ředitele schvaluje mzdový předpis univerzitní nemocnice,

Návrh Univerzity Karlovy 20. listopadu 2008

8

e) na návrh ředitele a po vyjádření odborné rady schvaluje rozpočet univerzitní

nemocnice,

f) na návrh ředitele schvaluje výroční zprávu o hospodaření univerzitní nemocnice,

g) vydává předchozí písemný souhlas s uzavřením smlouvy o zajištění vzdělávací,

vědecké, výzkumné a vývojové činnosti (§ 19 odst. 1),

h) vydává předchozí písemný souhlas s majetkoprávními úkony stanovenými

zákonem (§ 24),

i) kontroluje hospodaření univerzitní nemocnice,

j) kontroluje poskytování zdravotních služeb,

k) stanoví řediteli mzdu,

l) odvolává ředitele (§ 12 odst. 6),

m) rozhoduje o jmenování nebo odvolání přednosty kliniky nebo ústavu nebo

vedoucího univerzitní lékárny nebo jiného odborného pracoviště ve stanovených

případech (§ 16 odst. 3 a 5 a 6),

n) vyjadřuje se k návrhu jednacího řádu odborné rady,

o) vyjadřuje se k věcem projednávaným odbornou radou, pokud se týkají hospodaření

univerzitní nemocnice,

p) vyjadřuje se k věcem, které jí předloží ředitel, odborná rada, vysoká škola nebo

zřizovatel,

q) plní další úkoly podle tohoto zákona.

(2) Dozorčí rada má 7 členů. V univerzitní nemocnici, jejíž zřizovatel uzavřel s vysokou

školou veřejnoprávní smlouvu o zřízení univerzitní nemocnice, jmenuje 2 členy vysoká

škola, 4 členy zřizovatel a 1 člena volí ze svých řad zaměstnanci univerzitní nemocnice

a zaměstnanci vysoké školy, kteří v univerzitní nemocnici plní úkoly uvedené v § 2 odst.

1, jako svého zástupce; do doby první volby zůstává jeho místo neobsazeno. V univerzitní

nemocnici, jejímž zřizovatelem je vysoká škola, jmenuje členy dozorčí rady vysoká škola

s výjimkou 1 člena, jehož volí ze svých řad zaměstnanci univerzitní nemocnice

a zaměstnanci vysoké školy, kteří v univerzitní nemocnici plní úkoly uvedené v § 2 odst.

1, jako svého zástupce; do doby první volby zůstává jeho místo neobsazeno. Není-li

zřizovatelem univerzitní nemocnice stát, má právo účasti na jednání dozorčí rady s hlasem

poradním 1 zástupce ministerstva a 1 zástupce Ministerstva financí. Funkci člena dozorčí

rady může vykonávat pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky podle § 12 odst. 4

písm. a) a c).

(3) Funkční období člena dozorčí rady je 5 let, první funkční období po vzniku univerzitní

nemocnice jsou 3 roky. Před skončením funkčního období může být člen dozorčí rady

odvolán tím, kdo jej jmenoval. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci může být před

skončením funkčního období odvolán, jestliže se pro odvolání vysloví počet zaměstnanců

stanovený volebním řádem [§ 18 písm. e)], nejméně však jedna třetina všech oprávněných

zaměstnanců. Funkce člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci zaniká, jestliže přestane

splňovat podmínku volitelnosti podle předchozího odstavce.

(4) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu v tajném hlasování. Dozorčí

rada zasedá podle potřeby, nejméně však třikrát za rok. Zasedání dozorčí rady svolává její

předseda, v případě nepřítomnosti místopředseda; jsou povinni tak učinit, požádá-li

o svolání zasedání dozorčí rady ředitel nebo odborná rada.

(5) Dozorčí rada rozhoduje hlasováním. Právo hlasovat na dozorčí radě má pouze člen

dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Dozorčí rada je usnášeníschopná, jeli

přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K rozhodnutí dozorčí rady je třeba souhlas

nadpoloviční většiny všech jejích členů, nestanoví-li tento zákon nebo jednací řád dozorčí

rady vyšší potřebný počet hlasů. O rozhodnutích dozorčí rady se pořizuje zápis, ve kterém

se uvádí, jak jednotliví členové dozorčí rady hlasovali, nejde-li o volbu předsedy nebo

Návrh Univerzity Karlovy 20. listopadu 2008

9

místopředsedy dozorčí rady. Člen dozorčí rady má právo, aby v zápise bylo uvedeno jeho

stanovisko k projednávané otázce. Zápis podepisuje předseda, v případě jeho

nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady a další člen dozorčí rady.

(6) K rozhodnutí dozorčí rady o schválení rozpočtu univerzitní nemocnice podle odstavce 1

písm. e) je třeba souhlasu alespoň 6 členů dozorčí rady.

§ 15

(1) Ředitel a členové odborné rady a dozorčí rady jsou oprávněni odstoupit ze své funkce.

Odstoupení z funkce člena odborné nebo dozorčí rady je účinné oznámením předsedovi

tohoto orgánu. Odstoupení z funkce předsedy dozorčí rady je účinné oznámením řediteli.

Odstoupení ředitele je účinné oznámením předsedovi odborné rady.

(2) Funkce člena odborné rady a člena dozorčí rady jsou vzájemně neslučitelné.

(3) Na činnost členů odborné rady a dozorčí rady se vztahují obecné předpisy o odpovědnosti

za škodu.3)

(4) Člen odborné nebo dozorčí rady je vyloučen z rozhodování tohoto orgánu o otázkách,

které se týkají jeho nebo osoby jemu blízké.

(5) V případě, že odborná rada předloží dozorčí radě k vyjádření věc nebo jí učiní jiný návrh,

je dozorčí rada povinna projednat tuto věc nebo rozhodnout o tomto návrhu ve lhůtě

určené ve statutu univerzitní nemocnice. Členové odborné rady mají právo účastnit se

a vystoupit na zasedání dozorčí rady, na kterém bude o návrhu dozorčí rady jednáno.

V případě, že dozorčí rada předloží odborné radě k vyjádření věc nebo jí učiní jiný návrh,

platí ustanovení předchozích vět tohoto odstavce obdobně.

§ 16

Přednosta kliniky nebo ústavu

(1) V čele kliniky nebo ústavu je přednosta kliniky nebo ústavu (dále jen „přednosta“).

(2) Přednostou může být jmenován profesor nebo docent jmenovaný pro obor, který odpovídá

zaměření kliniky nebo ústavu nebo pro obor příbuzný.

(3) Výběrové řízení na jmenování přednosty koná komise jmenovaná odbornou radou.

Přednostu jmenuje na návrh předsedy odborné rady ředitel. Jestliže ředitel návrhu

předsedy odborné rady na jmenování přednosty nevyhoví, rozhoduje o návrhu odborné

rady na jmenování přednosty dozorčí rada.

(4) Funkční období přednosty kliniky je nejméně 2 roky a nejvýše 5 let, jeho délku navrhuje

předseda odborné rady.

(5) Odborná rada může navrhnout řediteli, aby odvolal přednostu, jestliže přednosta

závažným způsobem poruší své povinnosti a ohrožuje tím poskytování zdravotní péče

nebo uskutečňování vzdělávací anebo vědecké a výzkumné činnosti v univerzitní

nemocnici. Jestliže ředitel návrhu odborné rady na odvolání přednosty nevyhoví,

rozhoduje o návrhu odborné rady na odvolání přednosty dozorčí rada.

(6) Ředitel může odvolat přednostu z vlastního podnětu, a to pouze se souhlasem odborné

rady, jestliže přednosta závažným způsobem poruší své povinnosti vyplývající z funkce

vedoucího zaměstnance nebo povinnosti při řádném hospodaření s majetkem a ohrožuje

tím zájmy univerzitní nemocnice. Jestliže odborná rada návrhu ředitele na odvolání

přednosty kliniky nevyhoví, rozhoduje o návrhu ředitele na odvolání přednosty kliniky

dozorčí rada.

(7) Přednosta je oprávněn odstoupit ze své funkce. Odstoupení z funkce je účinné oznámením

řediteli.

Návrh Univerzity Karlovy 20. listopadu 2008

10

§ 17

Vedoucí univerzitní lékárny nebo jiného odborného pracoviště

(1) V čele univerzitní lékárny nebo jiného odborného pracoviště univerzitní nemocnice (§ 2

odst. 5 a 7) je vedoucí lékárny anebo vedoucí jiného odborného pracoviště (dále jen

„vedoucí“).

(2) Vedoucím může být jmenován ten, kdo dosáhl akademického titulu Ph.D. nebo vědecké

hodnosti podle dřívějších právních předpisů4) a má magisterské nebo odpovídající

vysokoškolské vzdělání v oblasti farmacie, nebo v oblasti, která odpovídá zaměření jiného

odborného pracoviště univerzitní nemocnice.

(3) Ustanovení § 16 odst. 3 až 7 platí pro vedoucího obdobně.

§ 18

Statut univerzitní nemocnice

Statut univerzitní nemocnice obsahuje zejména

a) podrobnosti o vzájemných vztazích orgánů a organizačních složek univerzitní

nemocnice,

b) pravidla pro projednávání návrhů statutu, pravidel hospodaření univerzitní nemocnice,

mzdového předpisu univerzitní nemocnice, rozpočtu univerzitní nemocnice,

dlouhodobého záměru univerzitní nemocnice a výroční zprávy univerzitní nemocnice

a jejich změn,

c) stanovení lhůt pro projednání věci předložené k vyjádření nebo o rozhodnutí o jiném

návrhu předloženém odbornou radou dozorčí radě nebo dozorčí radou odborné radě

(§ 15 odst. 5),

d) stanovení lhůt pro oznamování termínů a programu zasedání odborné rady a dozorčí

rady zřizovateli a vysoké škole,

e) volební řád pro volbu zástupce zaměstnanců v dozorčí radě,

f) způsob zajištění akademických práv a svobod při uskutečňování vzdělávací, vědecké,

výzkumné a vývojové činnosti univerzitní nemocnice,

g) pravidla pro konání výběrových řízení,

h) pravidla pro odměňování členů odborné rady a dozorčí rady,

i) vymezení doplňkové činnosti univerzitní nemocnice,

j) vymezení funkčních míst zástupců ředitele a toho, zda se k jejich jmenování

a odvolání vyjadřuje odborná nebo dozorčí rada,

k) vymezení zásad pro vytváření a obsazování funkčních míst dalších vedoucích

zaměstnanců v univerzitní nemocnici,

l) pravidla pro vytváření a činnost poradních orgánů ředitele, odborné rady a dozorčí

rady.

§ 19

Zajištění vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti

(1) K zajištění vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti v univerzitní nemocnici

uzavírají univerzitní nemocnice a vysoká škola uvedená v § 3 odst. 1 smlouvu o zajištění

vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti, jejímž obsahem je zejména úprava

objemu, struktury a personálního zajištění výuky a vzájemné spolupráce na vědeckých,

výzkumných a vývojových projektech, a to včetně otázek financování, otázek

pracovněprávních a otázek ochrany duševního vlastnictví. Smlouva může obsahovat

Návrh Univerzity Karlovy 20. listopadu 2008

11

úpravu účasti vysoké školy na uskutečňování specializačního vzdělávání lékařů,

farmaceutů a dalších odborných pracovníků. Obsahem smlouvy může být ujednání

o zřízení, změnách, zrušení nebo o odborném zaměření klinik, ústavů a jiných odborných

pracovišť univerzitní nemocnice (§ 2 odst. 3 až 5). Smlouva může stanovit okruh

funkčních míst zaměstnanců, kteří jako zaměstnanci vysoké školy plní úkoly podle § 2

odst. 1 v univerzitní nemocnici, nebo zaměstnanců univerzitní nemocnice, kteří musí mít

též pracovní poměr k vysoké škole, a jeho minimální rozsah. Smlouva o zajištění

vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti se řídí obchodním zákoníkem.

(2) Nespolupracuje-li vysoká škola s univerzitní nemocnicí přímo, uplatní se při uzavírání

smlouvy podle odstavce 1 ustanovení zákona o vysokých školách o právu orgánů fakulty

rozhodovat nebo jednat jménem vysoké školy; touto fakultou se rozumí hlavní fakulta,

nebo spolupracující fakulta určená rektorem.

(3) Výsledky vědecké, výzkumné a vývojové činnosti dosažené ve spolupráci univerzitní

nemocnice a vysoké školy se pro účely hodnocení výsledků vědecké, výzkumné

a vývojové činnosti5) považují za výsledky dosažené vysokou školou, není-li ve smlouvě

o zajištění vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti určeno jinak.

(4) Vyšle-li vysoká škola nebo univerzitní nemocnice svého zaměstnance v případech

uvedených ve smlouvě o zajištění vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti na

služební cestu související se spoluprací podle § 2 odst. 1, uznává se tato služební cesta

jako překážka v práci z důvodu jiného úkonu v obecném zájmu pro druhého

zaměstnavatele.

(5) Zaměstnanec univerzitní nemocnice může po dobu čerpání náhradního volna plnit

v univerzitní nemocnici úkoly spolupráce podle § 2 odst. 1 vyplývající z jeho

pracovněprávního vztahu k vysoké škole; podrobnosti stanoví smlouva o zajištění

vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti.

(6) Vzájemná plnění mezi univerzitní nemocnicí a vysokou školou uvedenou v § 3 odst. 1

mohou být sjednána za cenu sjednanou podle zákona o cenách nebo jako bezúplatná.

§ 20

Zvláštní ustanovení o zajištění vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti

v oblasti farmacie

(1) V univerzitní nemocnici, kde se povinně zřizuje univerzitní lékárna, se k zajištění

vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti v oblasti farmacie uzavírá smlouva

mezi univerzitní nemocnicí a vysokou školou; ustanovení § 19 odst. 1 platí přiměřeně,

ustanovení odstavce 3 a 6 platí obdobně. Obsahem smlouvy je též vymezení

organizačních jednotek, na nichž se tato vzdělávací nebo vědecká, výzkumná a vývojová

činnost bude uskutečňovat. Při uzavírání smlouvy se uplatní ustanovení zákona

o vysokých školách o právu orgánů fakulty rozhodovat nebo jednat jménem vysoké školy;

touto fakultou se rozumí fakulta, pro kterou je akreditován studijní program v oblasti

farmacie.

(2) V jiné univerzitní nemocnici lze univerzitní lékárnu zřídit na základě smlouvy mezi

univerzitní nemocnicí a vysokou školou, jejímž jménem jedná fakulta, pro níž má vysoká

škola studijní program v oblasti farmacie akreditován. Činnost této univerzitní lékárny se

zajišťuje smlouvou podle odstavce 1.

§ 21

Rozpočet univerzitní nemocnice

Návrh Univerzity Karlovy 20. listopadu 2008

12

(1) Univerzitní nemocnice sestavuje svůj rozpočet na kalendářní rok, a to zpravidla jako

vyrovnaný.

(2) Výnosy univerzitní nemocnice jsou zejména finanční prostředky z

a) veřejného zdravotního pojištění,

b) regulačních poplatků,

c) dotací z veřejných rozpočtů a fondů Evropské unie,

d) podpory výzkumných záměrů nebo projektů výzkumu a vývoje z veřejných

prostředků podle zvláštního zákona,6)

e) podpory hlavní nebo doplňkové činnosti z jiných prostředků,

f) majetku,

g) příjmů od vysoké školy na základě smlouvy o zajištění vzdělávací, vědecké,

výzkumné a vývojové činnosti (§ 19 odst. 1),

h) přijatých darů a dědictví,

i) doplňkové činnosti.

(3) Náklady univerzitní nemocnice jsou zejména

a) náklady na hlavní činnost,

b) náklady na doplňkovou činnost.

§ 22

(1) Majetek univerzitní nemocnice lze využívat k plnění hlavní činnosti univerzitní

nemocnice včetně jejího zabezpečení. Pouze za předpokladu, že tím nemůže být ohroženo

plnění úkolů hlavní činnosti, jej může univerzitní nemocnice využívat k plnění úkolů

doplňkové činnosti.

(2) Na uspořádání majetkových poměrů univerzitní nemocnice se neuplatní právní předpisy

o úpadku a způsobu jeho řešení.7)

(3) Zisk univerzitní nemocnice po zdanění využívá univerzitní nemocnice nejprve k úhradě

případné ztráty z minulých období a dále prostřednictvím fondů (§ 27) k podpoře hlavní

činnosti univerzitní nemocnice.

§ 23

(1) Univerzitní nemocnice nesmí ručit za závazky jiných osob.

(2) Univerzitní nemocnice nesmí zakládat a zřizovat právnické osoby s výjimkou obecně

prospěšných společností, nadací nebo nadačních fondů.

(3) Univerzitní nemocnice nesmí být společníkem veřejné obchodní společnosti nebo

komplementářem komanditní společnosti. Dále není oprávněna vkládat do obchodní

společnosti nebo družstva nemovité věci a prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů.

(4) Univerzitní nemocnice nesmí vystavovat směnky ani se nesmí směnečně nebo šekově

zavazovat.

(5) Univerzitní nemocnice může nabývat pouze cenné papíry vydané státem nebo cenné

papíry, za jejichž splacení se stát zaručil, nebo cenné papíry obchodní společnosti, do

které univerzitní nemocnice vložila majetek.

(6) Univerzitní nemocnice může vkládat peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob

jen za podmínek stanovených v pravidlech hospodaření univerzitní nemocnice [§ 14 odst.

1 písm. c)].

(7) Právní úkony učiněné v rozporu s předchozími odstavci jsou neplatné.

§ 24

Návrh Univerzity Karlovy 20. listopadu 2008

13

(1) Právní úkony univerzitní nemocnice, kterými univerzitní nemocnice hodlá

a) nabýt, převést nebo zastavit nemovitý majetek,

b) pronajmout nemovitý majetek univerzitní nemocnice nebo podnajmout nemovitý

majetek, který má univerzitní nemocnice pronajatý, na dobu přesahující dobu

stanovenou v pravidlech hospodaření univerzitní nemocnice [§ 14 odst. 1 písm. c)],

c) nabýt nebo převést movité věci, jejichž cena je vyšší než stonásobek částky, od níž

jsou věci považovány podle zvláštního předpisu8) za hmotný majetek, nebo přijmout

úvěr nebo půjčku přesahující tutéž částku,

d) bezúplatně převést movitou věc o hodnotě vyšší než 100 000 Kč,

e) prominout dluh vyšší než 100 000 Kč,

jakož i právní úkony související s právy třetích osob zajišťovanými majetkem univerzitní

nemocnice, vyžadují předchozí písemný souhlas dozorčí rady.

(2) Dozorčí rada právní úkon neschválí, jestliže by byl v rozporu se zákonem, v rozporu

s požadavkem řádného využívání majetku univerzitní nemocnice nebo jestliže by jím bylo

ohroženo plnění úkolů univerzitní nemocnice.

(3) K rozhodnutí dozorčí rady o předchozím souhlasu s právním úkonem podle odstavce 1

písm. a) je třeba souhlasu alespoň 6 členů dozorčí rady.

(4) Vydání předchozího písemného souhlasu k právním úkonům uvedeným v odstavci 1 je

povinna dozorčí rada oznámit do 7 dnů od jeho vydání zřizovateli univerzitní nemocnice

a vysoké škole.

§ 25

(1) Právní úkony, k nimž je zapotřebí souhlasu nebo návrhu dozorčí rady, jsou bez takového

souhlasu nebo návrhu neplatné.

(2) Jmenování osob do funkce nebo odvolání osob z funkce, k nimž je zapotřebí souhlasu

nebo návrhu odborné rady nebo dozorčí rady, je bez takového souhlasu nebo návrhu

neplatné.

§ 26

Účetnictví

(1) Univerzitní nemocnice je zařazena v rámci účetních jednotek podle zvláštního zákona9)

mezi jiné právnické osoby, jejichž hlavní činností není podnikání.

(2) Univerzitní nemocnice vede účetnictví podle zvláštních právních předpisů10), nestanoví-li

tento zákon jinak.

(3) Náklady a výnosy související s hlavní činností a s doplňkovou činností vede univerzitní

nemocnice oddělenou evidencí.

(4) Univerzitní nemocnice je povinna mít účetní závěrku ověřenu auditorem.

§ 27

Fondy

(1) Univerzitní nemocnice vytváří tyto fondy

a) rezervní fond,

b) fond reprodukce majetku,

c) fond účelově určených prostředků,

d) sociální fond.

Návrh Univerzity Karlovy 20. listopadu 2008

14

(2) Zůstatky fondů uvedených v odstavci 1 k 31. prosinci běžného roku se převádějí do

následujícího rozpočtového roku.

§ 28

Rezervní fond

(1) Zdrojem rezervního fondu jsou

a) příděl finančních prostředků nejméně ve výši 5 % ze zisku běžného účetního období

po zdanění,

b) peněžní dary, s výjimkou peněžních darů účelově určených.

(2) Univerzitní nemocnice může použít prostředků rezervního fondu

a) k úhradě ztráty,

b) k úhradě sankcí,

c) ke krytí dočasného nedostatku finančních prostředků,

d) k úhradě nákladů hlavní činnosti nezajištěných výnosy,

e) k doplnění fondu reprodukce majetku po schválení dozorčí radou, nebo

f) k jiným výdajům, které v mimořádných případech schválí dozorčí rada.

(3) Ustanovení § 24 odst. 4 platí pro úkon dozorčí rady podle odstavce 2 písm. f) obdobně.

§ 29

Fond reprodukce majetku

(1) Zdrojem fondu reprodukce majetku jsou

a) finanční prostředky ve výši účetních odpisů dlouhodobého majetku,

b) příděl ze zisku,

c) peněžní dary určené na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku,

d) výnosy z prodeje dlouhodobého majetku,

e) finanční prostředky přijaté na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku,

f) finanční prostředky přijaté na sdružení prostředků k pořízení dlouhodobého majetku,

g) finanční prostředky rezervního fondu, jejichž převod do fondu reprodukce majetku

schválila dozorčí rada.

(2) Univerzitní nemocnice použije prostředků fondu reprodukce majetku

a) na pořízení dlouhodobého i krátkodobého majetku,

b) k financování oprav a udržování dlouhodobého i krátkodobého majetku,

c) na technické zhodnocení dlouhodobého majetku,

d) pro sdružování prostředků na pořízení dlouhodobého majetku s jiným poskytovatelem

zdravotních služeb, nebo

e) k úhradě splátek úvěrů a půjček na pořízení dlouhodobého majetku.

§ 30

Fond účelově určených prostředků

(1) Zdrojem fondu účelově určených prostředků jsou

a) účelově určené peněžní dary s výjimkou darů určených na pořízení a technické

zhodnocení dlouhodobého majetku,

b) účelově určené finanční prostředky ze zahraničí,

c) účelově určené veřejné prostředky, které nemohly být univerzitní nemocnicí efektivně

použity v rozpočtovém roce, ve kterém jí byly poskytnuty.

Návrh Univerzity Karlovy 20. listopadu 2008

15

(2) Prostředky fondu účelově určených prostředků může univerzitní nemocnice použít pouze

k účelu, ke kterému jí byly poskytnuty.

§ 31

Sociální fond

(1) Zdrojem sociálního fondu je základní příděl na vrub nákladů univerzitní nemocnice ve

výši do 2 % z ročního objemu nákladů univerzitní nemocnice zúčtovaných na mzdy,

náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost.

(2) Sociální fond je tvořen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb

zaměstnanců v pracovním poměru k univerzitní nemocnici. Podrobnosti o tvorbě a

způsobu užití prostředků sociálního fondu stanoví pravidla hospodaření univerzitní

nemocnice.

§ 32

Dlouhodobý záměr výuky, vědecké a výzkumné činnosti v univerzitní nemocnici

a jeho aktualizace, výroční zpráva univerzitní nemocnice a výroční zpráva o hospodaření

univerzitní nemocnice se zveřejňují způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 33

Pokud vysoká škola uvedená v § 3 odst. 1 pozbyla akreditaci studijního programu

v oblasti všeobecného lékařství, zubního lékařství nebo farmacie, nebo pokud není schopna se

podílet na vědecké a výzkumné činnosti univerzitní nemocnice, je povinna oznámit tuto

skutečnost do 3 měsíců ministerstvu.

§ 34

Zrušení veřejnoprávní smlouvy o zřízení univerzitní nemocnice

(1) Ministerstvo zruší veřejnoprávní smlouvu o zřízení univerzitní nemocnice v případě, že

některá ze smluvních stran veřejnoprávní smlouvy o zřízení univerzitní nemocnice podá

návrh na její zrušení z důvodu, že se na zrušení veřejnoprávní smlouvy o zřízení

univerzitní nemocnice dohodly smluvní strany veřejnoprávní smlouvy, nebo vypověděla-li

některá smluvní strana veřejnoprávní smlouvu o zřízení univerzitní nemocnice z důvodu,

který byl ve veřejnoprávní smlouvě o zřízení univerzitní nemocnice dohodnut, nebo

vypověděla-li veřejnoprávní smlouvu o zřízení univerzitní nemocnice vysoká škola, která

ji uzavřela, se souhlasem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, z důvodu

uvedeného v § 4 odst. 2 větě třetí.

(2) V případě, že vysoká škola, která uzavřela veřejnoprávní smlouvu o zřízení univerzitní

nemocnice, nemá po dobu delší než 1 rok akreditován studijní program v oblasti

všeobecného lékařství nebo pokud po tuto dobu jinak nespolupracuje s univerzitní

nemocnicí podle § 2 odst. 1, zruší ministerstvo po projednání s Ministerstvem školství,

mládeže a tělovýchovy veřejnoprávní smlouvu o zřízení univerzitní nemocnice.

(3) Ministerstvo může zrušit veřejnoprávní smlouvu o zřízení univerzitní nemocnice

v případě, že univerzitní nemocnice závažně porušuje povinností podle tohoto nebo jiného

zákona nebo jestliže ztratila oprávnění k poskytování zdravotních služeb1), nelze-li

dosáhnout nápravy jinak. Účastníky řízení o zrušení veřejnoprávní smlouvy o zřízení

Návrh Univerzity Karlovy 20. listopadu 2008

16

univerzitní nemocnice podle tohoto odstavce jsou univerzitní nemocnice, její zřizovatel a

vysoká škola, která uzavřela veřejnoprávní smlouvu o zřízení univerzitní nemocnice.

(4) Nevyplývá-li z tohoto zákona jinak, nejsou ustanoveními odstavců 1 až 3 dotčena

ustanovení správního řádu o výpovědi a zrušení veřejnoprávních smluv.

(5) Současně se zrušením veřejnoprávní smlouvy o zřízení univerzitní nemocnice zanikají

odborná a dozorčí rada. Působnost těchto orgánů přechází na zřizovatele, který do

2 měsíců rozhodne o změně názvu univerzitní nemocnice a o změně názvu klinik, ústavů,

lékárny a jiných odborných pracovišť tak, aby neobsahovala označení „univerzitní“ a do 1

roku o změně právní formy právnické osoby univerzitní nemocnice nebo o zrušení

univerzitní nemocnice.

§ 35

Zrušení souhlasu se zřízením univerzitní nemocnice

Ustanovení § 34 se přiměřeně použije na zrušení souhlasu Ministerstva zdravotnictví

se zřízením univerzitní nemocnice.

§ 36

Fúze, rozdělení a zrušení univerzitní nemocnice

(1) Fúze, rozdělení nebo zrušení univerzitní nemocnice, nejde-li o případ uvedený v § 34

odst. 5 nebo § 35, jsou podmíněny změnou veřejnoprávní smlouvy o zřízení univerzitní

nemocnice nebo změnou souhlasu se zřízením univerzitní nemocnice. Při schvalování

změny veřejnoprávní smlouvy o zřízení univerzitní nemocnice se přiměřeně postupuje

podle § 4, při změně souhlasu se zřízením univerzitní nemocnice smlouvy se přiměřeně

postupuje podle § 5.

(2) Univerzitní nemocnice může uskutečnit fúzi jen s univerzitní nemocnicí, veřejnou

výzkumnou institucí, neziskovým ústavním zdravotnickým zařízením, příspěvkovou

organizací nebo obecně prospěšnou společností.

(3) Fúzí nemůže univerzitní nemocnice zaniknout, ledaže by jejím právním nástupcem byla

nová univerzitní nemocnice. Rozdělením nemůže univerzitní nemocnice zaniknout, ledaže

by alespoň jedním z jejích právních nástupců byla univerzitní nemocnice.

(4) Při fúzi, rozdělení a zrušení univerzitní nemocnice se přiměřeně použijí ustanovení o fúzi,

rozdělení a zrušení obchodních společností podle zvláštního zákona.11)

(5) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se při zrušení univerzitní nemocnice s likvidací

ustanovení zvláštního právního předpisu o likvidaci obchodních společností.12) Ten, kdo

rozhodl o zrušení univerzitní nemocnice s likvidací, rozhoduje o jmenování likvidátora.

Likvidační zůstatek přejde dnem výmazu z rejstříku univerzitních nemocnic

a univerzitních zdravotnických pracovišť na zřizovatele. Zřizovatel nese úhradu nákladů

likvidace včetně úhrady nákladů na odměnu likvidátora.

§ 37

Nucená správa

(1) Ministerstvo může po projednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zavést

nucenou správu univerzitní nemocnice, jestliže

a) odborná nebo dozorčí rada univerzitní nemocnice nevykonává po dobu delší než 9

měsíců svou působnost nebo

b) univerzitní nemocnice přes předchozí výzvu ministerstva závažně porušuje své právní

povinnosti a je ohroženo poskytování zdravotní péče univerzitní nemocnicí nebo

Návrh Univerzity Karlovy 20. listopadu 2008

17

c) univerzitní nemocnice je ve stavu odpovídajícím úpadku podle právních předpisů

o úpadku a způsobu jeho řešení. 7)

(2) Zavede-li ministerstvo nucenou správu univerzitní nemocnice, může též rozhodnout, že

převezme působnost, která jinak náleží odborné radě nebo dozorčí radě univerzitní

nemocnice.

(3) Ministerstvo doručí stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí o zavedení nucené správy

nebo o převzetí působnosti odborné nebo dozorčí rady univerzitní nemocnici, zřizovateli

univerzitní nemocnice a vysoké škole, která uzavřela veřejnoprávní smlouvu o zřízení

univerzitní nemocnice. Každá z těchto osob má právo podat proti rozhodnutí o zavedení

nucené správy nebo o převzetí působnosti odborné nebo dozorčí rady do 15 dnů ode dne

jeho doručení rozklad a je účastníkem případného řízení o rozkladu. Podání rozkladu

nemá odkladný účinek.

(4) Ministerstvo zruší bez zbytečného odkladu nucenou správu, zanikne-li důvod, pro který

byla zavedena.

(5) Nucený správce je jmenován a odvoláván ministerstvem z řad zaměstnanců státu

zařazených do ministerstva, přechází na něho úkoly zabezpečovat provoz univerzitní

nemocnice v rozsahu, který jinak náleží řediteli univerzitní nemocnice. Úkony, ke kterým

je jinak třeba souhlasu dozorčí rady, činí nucený správce v nezbytném rozsahu a jen

s předchozím souhlasem ministerstva. Nucený správce je povinen při výkonu své funkce

postupovat dle možností tak, aby co nejdříve zanikl důvod, pro který byla nucená správa

zavedena.

(6) Trvají-li důvody nucené správy zavedené podle odstavce 1 písm. b) dobu delší než 2 roky,

rozhodne ministerstvo o zrušení univerzitní nemocnice. O zrušení univerzitní nemocnice

může rozhodnout ministerstvo též, trvají-li důvody nucené správy zavedené podle

odstavce 1 písm. c) dobu delší než 2 roky a nelze-li očekávat nápravu tohoto stavu.

§ 38

Zánik univerzitní nemocnice

Univerzitní nemocnice zaniká dnem výmazu univerzitní nemocnice z rejstříku

univerzitních nemocnic a univerzitních zdravotnických pracovišť.

Hlava III

Univerzitní zdravotnické pracoviště

§ 39

(1) Pro univerzitní zdravotnické pracoviště platí přiměřeně ustanovení § 3 až 6, § 16 § 19 a

§ 32 až 35.

(2) Při provozování organizační složky poskytovatele zdravotních služeb, kterému náleží

status univerzitního zdravotnického pracoviště, se užívá název nebo obchodní firma

poskytovatele zdravotních služeb s dodatkem, že jde o univerzitní zdravotnické

pracoviště.

(3) Univerzitní zdravotnické pracoviště se zapisuje jako organizační složka poskytovatele

zdravotních služeb do rejstříku univerzitních nemocnic a univerzitních zdravotnických

pracovišť. Zápisem univerzitního zdravotnického pracoviště do rejstříku univerzitních

nemocnic a univerzitních zdravotnických pracovišť vzniká oprávnění této organizační

složky poskytovatele zdravotních služeb vystupovat jako univerzitní zdravotnické

pracoviště.

Návrh Univerzity Karlovy 20. listopadu 2008

18

(4) Náklady a výnosy související s činností univerzitního zdravotnického pracoviště jsou

v účetnictví poskytovatele zdravotních služeb, jehož je organizační jednotkou, evidovány

odděleně. Poskytovatel zdravotních služeb, jehož organizační složkou je univerzitní

zdravotnické pracoviště, je povinen mít účetní závěrku ověřenu auditorem.

(5) V případě, že univerzitní zdravotnické pracoviště je zřízeno na základě veřejnoprávní

smlouvy o zřízení univerzitního zdravotnického pracoviště, řeší záležitosti týkající se

činnosti univerzitního zdravotnického pracoviště společná komise složená ze zástupců

poskytovatele zdravotních služeb a vysoké školy, která s ním uzavřela veřejnoprávní

smlouvu o zřízení univerzitního zdravotnického pracoviště; počet zástupců za

poskytovatele zdravotních služeb a vysoké školy je stejný. Jednací řád společné komise je

přílohou veřejnoprávní smlouvy o zřízení univerzitního zdravotnického pracoviště.

Hlava IV

Rejstřík univerzitních nemocnic a univerzitních zdravotnických pracovišť

§ 40

(1) Rejstřík univerzitních nemocnic a univerzitních zdravotnických pracovišť (dále jen

„rejstřík“) je veřejný seznam.

(2) Součástí rejstříku je sbírka listin.

(3) Rejstřík vede ministerstvo.

(4) Údaje zapsané v rejstříku jsou účinné vůči každému ode dne jejich zveřejnění.

(5) Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis v rejstříku, nemůže ten, jehož se zápis týká,

namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti.

(6) Každý má právo nahlížet do rejstříku a pořizovat si z něj výpisy. Na požádání vydá

ministerstvo úřední výpis údajů z rejstříku.

(7) Ministerstvo je povinno zpřístupnit rejstřík též v elektronické podobě způsobem

umožňujícím dálkový přístup.

Údaje zapisované do rejstříku

§ 41

(1) Do rejstříku se ohledně univerzitních nemocnic zapisuje

a) název, sídlo a identifikační číslo univerzitní nemocnice,

b) den vzniku univerzitní nemocnice,

c) název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu vykonávající funkci

zřizovatele, je-li zřizovatelem stát, název a identifikační číslo územního

samosprávného celku, je-li zřizovatelem územní samosprávný celek, obchodní firma

nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, je-li zřizovatelem jiná

právnická osoba, nebo jméno, případně jména, příjmení, datum narození a místo

trvalého pobytu na území státu nebo bydliště v cizině a místo pobytu na území státu

fyzické osoby, je-li zřizovatelem fyzická osoba,

d) název, sídlo a identifikační číslo vysoké školy, která uzavřela se zřizovatelem

veřejnoprávní smlouvu o zřízení univerzitní nemocnice,

e) jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého pobytu na území státu nebo bydliště

v cizině a místo pobytu na území státu a datum narození statutárního orgánu, a den

zahájení a ukončení výkonu funkce statutárního orgánu,

Návrh Univerzity Karlovy 20. listopadu 2008

19

f) jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého pobytu na území státu nebo bydliště

v cizině a místo pobytu na území státu a datum narození osoby pověřené zřizovatelem

řízením univerzitní nemocnice do doby ustanovení usnášeníschopné dozorčí rady, a

den zahájení a ukončení výkonu této funkce,

g) jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého pobytu na území státu nebo bydliště

v cizině a místo pobytu na území státu a datum narození osoby pověřené dozorčí

radou řízením univerzitní nemocnice do doby jmenování ředitele univerzitní

nemocnice, a den zahájení a ukončení výkonu této funkce,

h) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození členů dozorčí rady, předsedy a

členů odborné rady, místo trvalého pobytu na území státu nebo bydliště v cizině a

místo pobytu na území státu, a den zahájení a ukončení výkonu funkce člena dozorčí

rady, předsedy a člena odborné rady,

i) předmět hlavní činnosti, včetně druhu, formy a oboru poskytované zdravotní péče, a

předmět doplňkové činnosti univerzitní nemocnice,

j) doba, na kterou je univerzitní nemocnice zřízena,

k) den a právní důvod zrušení univerzitní nemocnice,

l) den zavedení nucené správy, jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého pobytu

na území státu nebo bydliště v cizině a místo pobytu na území státu a datum narození

nuceného správce, a den zahájení a ukončení výkonu této funkce,

m) den zániku univerzitní nemocnice,

n) změna nebo zánik zapsaných skutečností,

o) den, ke kterému byl zápis proveden.

(2) Při fúzi nebo při rozdělení univerzitní nemocnice se do rejstříku zapisuje datum přeměny,

u zanikající univerzitní nemocnice údaj, že zanikla sloučením nebo splynutím, název nebo

obchodní firma právnické osoby, která zanikla sloučením s univerzitní nemocnicí, údaj, že

univerzitní nemocnice zanikla rozdělením, název nebo obchodní firma, sídlo a

identifikační číslo nástupnické právnické osoby.

§ 42

Do rejstříku se ohledně univerzitních zdravotnických pracovišť zapisuje

a) název nebo obchodní firma, sídlo, identifikační číslo a údaj o zápisu poskytovatele

zdravotních služeb do obchodního rejstříku a u poskytovatelů zdravotních služeb

nezapsaných do obchodního rejstříku údaj o zápisu do jiné evidence,

b) označení organizační složky poskytovatele zdravotních služeb, které je univerzitním

zdravotnickým pracovištěm, den vzniku a zániku univerzitního zdravotnického

pracoviště,

c) název, sídlo a identifikační číslo vysoké školy, která uzavřela s poskytovatelem

zdravotních služeb veřejnoprávní smlouvu o zřízení univerzitního zdravotnického

pracoviště,

d) změna nebo zánik zapsaných skutečností,

e) den, ke kterému byl zápis proveden.

§ 43

Sbírka listin

(1) Součástí rejstříku je sbírka listin, která obsahuje

a) veřejnoprávní smlouvu o zřízení univerzitní nemocnice nebo univerzitního

zdravotnického pracoviště,

Návrh Univerzity Karlovy 20. listopadu 2008

20

b) zřizovací listinu nebo zřizovací smlouvu a její změny; po každé změně zřizovací

listiny musí být do sbírky listin založeno též její úplné znění,

c) doklad o jmenování, odvolání nebo jiném ukončení výkonu funkce statutárního orgánu

univerzitní nemocnice, doklad o pověření, zrušení pověření nebo jiném ukončení

funkce osoby pověřené řízením univerzitní nemocnice do doby jmenování ředitele,

d) podpisový vzor osob uvedených v písmenu c),

e) doklad o jmenování, odvolání nebo jiném ukončení výkonu funkce člena dozorčí rady,

předsedy nebo člena odborné rady,

f) výroční zprávy,

g) účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření,

h) rozhodnutí o fúzi nebo rozdělení,

i) rozhodnutí o zrušení.

(2) Pro každou zapsanou univerzitní nemocnici nebo univerzitní zdravotnické pracoviště se

ve sbírce listin vede zvláštní složka.

(3) Zřizovatel univerzitní nemocnice nebo univerzitního zdravotnického pracoviště je povinen

bez zbytečného odkladu předložit ve dvojím vyhotovení ministerstvu listiny, které se

zakládají do sbírky listin. Listiny, jimiž se nedokládají zapisované skutečnosti, se

předkládají v jednom vyhotovení.

(4) Jestliže je určitá skutečnost zapsána v rejstříku a ve sbírce listin není uložena odpovídající

listina, je ministerstvo, jakmile tuto skutečnost zjistí, povinno to ve sbírce listin

poznamenat a zřizovatele univerzitní nemocnice nebo univerzitního zdravotnického

pracoviště vyzvat, aby listinu bez zbytečného odkladu předložil k založení do sbírky listin.

§ 44

Řízení ve věcech rejstříku

(1) Návrh na zápis do rejstříku, na zápis změn údajů vedených v rejstříku nebo na výmaz

z rejstříku podává zřizovatel univerzitní nemocnice nebo univerzitního zdravotnického

pracoviště a přikládá k němu doklady osvědčující skutečnosti, které mají být v rejstříku

zapsány, změněny nebo z tohoto rejstříku vymazány. Spolu s návrhem na zápis nebo na

změnu údajů vedených v rejstříku je nutno současně předložit potřebné listiny, které se

podle tohoto zákona zakládají do sbírky listin. Návrh na zápis do rejstříku, návrh na zápis

změn údajů v tomto rejstříku nebo na výmaz z tohoto rejstříku musí být podán bez

zbytečného odkladu poté, kdy nastala rozhodná skutečnost.

(2) Účastníky řízení jsou zřizovatel a univerzitní nemocnice; ve věcech zápisu osob, které se

zapisují do rejstříku, jsou účastníky řízení též tyto osoby.

(3) O návrhu na zápis do rejstříku a návrhu na zápis změn údajů vedených v rejstříku nebo

návrhu na výmaz z rejstříku rozhodne ministerstvo do 30 dnů od podání návrhu.

(4) Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem pro zápis do rejstříku, ministerstvo

rozhodne o povolení zápisu a provede zápis do rejstříku. Zápis se provede ke dni

uvedenému v návrhu na zápis. Nabude-li rozhodnutí o povolení zápisu právní moci

později nebo návrh neobsahuje den, ke kterému má být zápis proveden, provede se zápis

ke dni právní moci tohoto rozhodnutí.

(5) Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem pro zápis změn údajů vedených

v rejstříku, ministerstvo rozhodne o povolení zápisu změn a zápis změn údajů se provede

ke dni uvedenému v návrhu. Nabude-li rozhodnutí o povolení zápisu změn údajů právní

moci později nebo návrh neobsahuje den, ke kterému má být zápis změn údajů proveden,

provede se zápis změn údajů ke dni právní moci tohoto rozhodnutí.

(6) Jsou-li splněny podmínky pro výmaz z rejstříku, ministerstvo rozhodne o povolení

výmazu. Výmaz se provede ke dni uvedenému v návrhu na výmaz. Nabude-li rozhodnutí

Návrh Univerzity Karlovy 20. listopadu 2008

21

o povolení výmazu právní moci později nebo návrh neobsahuje den, ke kterému má být

výmaz proveden, provede se výmaz ke dni právní moci tohoto rozhodnutí.

(7) V případě, kdy nejsou splněny podmínky stanovené tímto zákonem pro zápis do rejstříku,

pro změnu údajů uvedených v rejstříku nebo pro výmaz z rejstříku, ministerstvo

rozhodnutím návrh zamítne.

(8) Zápis do rejstříku, zápis změn údajů vedených v rejstříku nebo výmaz z rejstříku oznámí

ministerstvo příslušnému orgánu vykonávajícímu správu daně, místně příslušné okresní

správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Českému statistickému úřadu,

Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, a to nejpozději do 1 týdne

ode dne zápisu.

(9) Na řízení ve věcech rejstříku se vztahuje správní řád, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Hlava V

Zvláštní ustanovení o zřízení některých univerzitních nemocnic

§ 45

(1) Ministerstvo jako zřizovatel zřídí univerzitní nemocnici z fakultní nemocnice nebo jiného

zdravotnického zařízení v řídící působnosti ministerstva, pokud o to do 6 měsíců ode dne

účinnosti tohoto zákona požádá vysoká škola, která v této fakultní nemocnici nebo jiném

zdravotnickém zařízení v řídící působnosti ministerstva uskutečňuje ke dni nabytí

účinnosti tohoto zákona na základě smlouvy praktickou výuku v akreditovaném studijním

programu nebo studijním oboru v oblasti všeobecného lékařství a vědeckou a výzkumnou

činnost v tomto oboru. Univerzitní nemocnice musí být zřízena do jednoho roku ode dne

podání žádosti. Na univerzitní nemocnici přejde oprávnění poskytovat zdravotní služby

v rozsahu, jaký má fakultní nemocnice nebo jiné zdravotnické zařízení, ze kterého bude

zřízena, ke dni účinnosti tohoto zákona.

(2) Vysoká škola, která má právo podat žádost podle odstavce 1, může požádat ministerstvo

o předložení účetní závěrky zdravotnického zařízení za poslední účetní období

a o informaci o stavu a výši majetku, pohledávek a závazků zdravotnického zařízení;

ministerstvo je povinno poskytnout účetní závěrku a informaci do 60 dnů ode dne podání

žádosti.

(3) V žádosti podle odstavce 1 uvede vysoká škola hlavní fakultu. Hlavní fakultou musí být

fakulta, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona uskutečňuje výhradně nebo z největší

části ve fakultní nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení praktickou výuku ve

studijním programu v oblasti všeobecného lékařství. Povinnost uvést hlavní fakultu nebo

povinnost určit jako hlavní fakultu tu, která je uvedená v předchozí větě neplatí, jestliže

vysoká škola danou fakultu již uvedla jako hlavní fakultu v jiné žádosti. Fakultu, která

ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve fakultní nemocnici nebo jiném zdravotnickém

zařízení praktickou výuku ve studijním programu v oblasti všeobecného lékařství nebo

vědeckou a výzkumnou činnost neuskutečňuje, nelze v žádosti jako hlavní fakultu uvést.

Ustanovení předchozích vět se nepoužije, jde-li o případ podle § 2 odst. 8 věty druhé.

(4) V případě zřízení univerzitní nemocnice podle odstavce 1 se na vztah ministerstva

a vysoké školy, která požádala o zřízení univerzitní nemocnice, hledí pro účely tohoto

zákona jako na vztah založený veřejnoprávní smlouvou o zřízení univerzitní nemocnice na

dobu neurčitou, jehož smluvními stranami jsou ministerstvo jako zřizovatel a vysoká

škola.

(5) Do odborné rady univerzitní nemocnice zřízené podle odstavce 1 jmenuje 4 členy vysoká

škola, která požádala o zřízení univerzitní nemocnice, 1 člena ministerstvo a 1 člena

Návrh Univerzity Karlovy 20. listopadu 2008

22

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Předsedou odborné rady je děkan hlavní

fakulty, nebo děkan rektorem určené spolupracující fakulty; nečlení-li se vysoká škola na

fakulty nebo spolupracuje-li vysoká škola s univerzitní nemocnicí přímo, je předsedou

odborné rady rektor nebo jím určená osoba.

(6) Do dozorčí rady univerzitní nemocnice zřízené podle odstavce 1 jmenuje 2 členy vysoká

škola, která požádala o zřízení univerzitní nemocnice, 2 členy ministerstvo, 2 členy

Ministerstvo financí a 1 člena volí jako svého zástupce zaměstnanci univerzitní nemocnice

a zaměstnanci vysoké školy, kteří v univerzitní nemocnici plní úkoly uvedené v § 2

odst. 1.

(7) Majetkem univerzitní nemocnice zřízené podle odstavce 1 se stává majetek státu, k němuž

vykonávala ke dni zřízení univerzitní nemocnice právo hospodaření fakultní nemocnice

nebo jiné zdravotnické zařízení, z něhož je univerzitní nemocnice zřizována. Od nabytí

účinnosti tohoto zákona do uplynutí lhůty pro podání žádosti podle odstavce 1 a byla-li

žádost podle odstavce 1 podána, do zřízení univerzitní nemocnice, nelze změnit

příslušnost k hospodaření k nemovitostem a dlouhodobému hmotnému majetku ve

vlastnictví státu, která náležela ke dni účinnosti tohoto zákona tomuto zdravotnickému

zařízení; po stejnou dobu nelze převádět vlastnictví k tomuto majetku na jiné osoby.

(8) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců fakultní nemocnice nebo

jiného zdravotnického zařízení, z něhož je univerzitní nemocnice zřizována, přecházejí na

univerzitní nemocnici dnem jejího vzniku.

(9) Do nabytí účinnosti smlouvy o zajištění vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové

činnosti (§ 19 odst. 1), kterou uzavřou univerzitní nemocnice zřízená podle odstavce 1

a vysoká škola, se vztahy mezi univerzitní nemocnicí a vysokou školou řídí příslušnou

dosavadní smlouvou mezi fakultní nemocnicí, ze které je univerzitní nemocnice

zřizována, a vysokou školou.

§ 46

Není-li stanoveno jinak, platí pro univerzitní nemocnice zřízené podle § 45 odst. 1

obecná úprava o univerzitních nemocnicích podle hlavy II.

Hlava VI

Společná ustanovení

§ 47

(1) Označení „univerzitní nemocnice“, překlad tohoto označení nebo označení od něj

odvozené může ve svém názvu nebo při poskytování zdravotnických služeb užívat pouze

univerzitní nemocnice podle tohoto zákona.

(2) Označení „univerzitní zdravotnické pracoviště“, překlad tohoto označení nebo označení

od něj odvozené mohou ve svém názvu nebo při poskytování zdravotnických služeb

užívat pouze poskytovatel zdravotnických služeb, jehož organizační složkou je univerzitní

zdravotnické pracoviště podle tohoto zákona, v souvislosti s činností univerzitního

zdravotnického pracoviště.

(3) Označení „univerzitní“ může při poskytování zdravotních služeb používat pouze

univerzitní nemocnice podle tohoto zákona nebo poskytovatel zdravotních služeb, jehož

organizační složkou je univerzitní zdravotnické pracoviště podle tohoto zákona,

v souvislosti s činností univerzitního zdravotnického pracoviště podle tohoto zákona.

Návrh Univerzity Karlovy 20. listopadu 2008

23

(4) Užívání v názvu poskytovatele zdravotních služeb označení „fakultní“ se zakazuje po

uplynutí dvou let od nabytí účinnosti tohoto zákona.

Správní delikty

§ 48

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) neoprávněně užívá označení „univerzitní nemocnice“,

b) neoprávněně užívá označení „univerzitní zdravotnické pracoviště“, nebo

c) neoprávněně užívá přívlastku „univerzitní“ nebo „fakultní“ v souvislosti

s poskytováním zdravotních služeb.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

(3) K projednání přestupku podle odstavce 1 je příslušné ministerstvo.

§ 49

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) neoprávněně užívá označení „univerzitní nemocnice“,

b) neoprávněně užívá označení „univerzitní zdravotnické pracoviště“, nebo

c) neoprávněně užívá přívlastku „univerzitní“ nebo „fakultní“ v souvislosti

s poskytováním zdravotních služeb.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 může uložit ministerstvo pokutu do 500 000 Kč.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba za správní delikt podle odstavce 1 neodpovídá,

jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení

právní povinnosti zabránila.

(4) Při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu

jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(5) Odpovědnost právnické nebo podnikající fyzické osoby za správní delikt podle odstavce 1

zaniká, jestliže ministerstvo o něm nezahájilo řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm

dozvědělo, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(6) Pokuty za správní delikty vybírá a vymáhá ministerstvo. Příjem z pokut je příjmem

státního rozpočtu.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o vysokých školách

§ 50

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

(zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb.,

zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004

Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č.

552/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb.,

zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 261/2008 Sb. a zákona č. 296/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 3 doplňuje věta:

„Tímto není dotčeno používání označení „univerzitní nemocnice“ a „univerzitní

zdravotnické pracoviště“ a z nich odvozená označení podle zákona o univerzitních

nemocnicích a univerzitních zdravotnických pracovištích.“.

Návrh Univerzity Karlovy 20. listopadu 2008

24

2. V § 9 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) k právním úkonům, které vyžadují souhlas správní rady veřejné vysoké školy

podle § 15 odst. 1 písm. a) až g); podkladem tohoto vyjádření je též předchozí

vyjádření akademického senátu příslušné fakulty nebo fakult,”.

3. V § 9 odst. 2 se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) k záměru rektora jmenovat členy dozorčí rady univerzitní nemocnice.“.

4. Za § 10 se doplňuje nový § 10a, který zní:

㤠10a

(1) Při výkonu působnosti podle zákona o univerzitních nemocnicích

a univerzitních zdravotnických pracovištích rektor jmenuje členy odborné rady

univerzitní nemocnice, tak, že 3 členy jmenuje na základě návrhu děkana

hlavní fakulty, nebo společného návrhu děkanů spolupracujících fakult,

a zbylého člena nebo členy, které jmenuje veřejná vysoká škola, jmenuje

z vlastního podnětu; děkan nebo děkani podávají tyto návrhy po vyjádření

vědecké rady příslušné fakulty nebo fakult. Děkan hlavní fakulty přihlédne při

podávání návrhu na jmenování členů odborné rady též k tomu, že univerzitní

nemocnice spolupracuje při uskutečňování ve své hlavní činnosti s jinými

fakultami nebo vysokými školami.

(2) Rektor jmenuje jménem veřejné vysoké školy členy dozorčí rady univerzitní

nemocnice, o jejímž zřízení uzavřela veřejná vysoká škola veřejnoprávní

smlouvu o zřízení univerzitní nemocnice nebo kterou zřídila podle zákona

o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických pracovištích, tak,

že 1 člena jmenuje na základě návrhu akademického senátu veřejné vysoké

školy a zbylého člena nebo členy, které jmenuje veřejná vysoká škola, jmenuje

z vlastního podnětu.“

5. V § 12 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e),

která zní:

„d) vyjadřuje se k záměru rektora uzavřít, změnit nebo vypovědět veřejnoprávní

smlouvu o zřízení univerzitní nemocnice nebo univerzitního zdravotnického

pracoviště, zřídit univerzitní nemocnici nebo univerzitní zdravotnické pracoviště nebo

podat žádost o zřízení univerzitní nemocnice z fakultní nemocnice nebo jiného

zdravotnického zařízení v řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví podle zákona

o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických pracovištích; podkladem

tohoto vyjádření je též předchozí vyjádření vědecké rady příslušné fakulty nebo fakult,

e) k záměru rektora jmenovat členy odborné rady univerzitní nemocnice.“.

6. V § 15 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až g),

která zní:

„e) k uzavření, změně a výpovědi veřejnoprávní smlouvy o zřízení univerzitní

nemocnice nebo univerzitního zdravotnického pracoviště podle zákona o univerzitních

nemocnicích a univerzitních zdravotnických pracovištích,

f) k právním úkonům, kterými vysoká škola hodlá zřídit univerzitní zdravotnické

pracoviště podle zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických

pracovištích,

g) k podání žádosti o zřízení univerzitní nemocnice z fakultní nemocnice nebo jiného

zdravotnického zařízení v řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví podle zákona

o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických pracovištích.“.

7. V § 28 se na konec doplňuje nový odstavec 6, který zní:

„6. Děkan fakulty, prostřednictvím které vysoká škola spolupracuje s univerzitní

nemocnicí podle zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických

Návrh Univerzity Karlovy 20. listopadu 2008

25

pracovištích, nebo která se na takové spolupráci podílí, též odpovídá rektorovi za

řádné zajištění této spolupráce.“.

8. Část jedenáctá se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 22 zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních

§ 51

Ruší se ustanovení § 9 odst. 5 písm. e) a § 10 odst. 1 zákona č. 245/2006 Sb.,

o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o daních z příjmů

§ 52

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona

č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb.,

zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona

č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb.,

zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona

č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb.,

zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona

č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb.,

zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního

soudu, vyhlášeného pod č. 3 /2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona

č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb.,

zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000

Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona

č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb.,

zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002

Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona

č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona

č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004, zákona č. 360/2004 Sb., zákona

č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb.,

zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005

Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona

č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,

zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006

Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona

č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb.,

zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007

Sb. a zákona č. 159/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 19 odst. 1 se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zp), které včetně

poznámky pod čarou č. 19a/2 zní:

„zp) příjmy z plnění mezi univerzitní nemocnicí a vysokou školou na základě smlouvy

uzavřené podle jiného zákona19a/2), jestliže služba souvisí se vzdělávací, vědeckou,

výzkumnou nebo vývojovou činností poskytovanou vysoké škole nebo vysokou školou.

Návrh Univerzity Karlovy 20. listopadu 2008

26

19a/2) Zákon č. …/… Sb., o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických

pracovištích a o změně některých souvisejících zákonů.“

2. V § 24 odst. 2 písm. zr) se slova „veřejnou vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou

institucí“ nahrazují slovy „veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou institucí nebo

univerzitní nemocnicí“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

§ 53

V § 57 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 124/2005

Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb., se doplňuje odstavec 3, který včetně

poznámky pod čarou č. 44g zní:

„3. Od daně je osvobozeno poskytnutí služby mezi univerzitní nemocnicí a vysokou školou na

základě smlouvy uzavřené podle jiného zákona44g), jestliže služba souvisí se vzdělávací,

vědeckou, výzkumnou nebo vývojovou činností poskytovanou vysoké škole nebo vysokou

školou.

44g) Zákon č. …/… Sb., o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických

pracovištích a o změně některých souvisejících zákonů.“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí přidané

hodnoty

§ 54

V § 20 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu

nemovitostí, ve znění zákona č. 18/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb.,

zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 96/1996 Sb., zákona č. 227/1997

Sb., zákona č. 169/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č.

132/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 364/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb.,

zákona č. 148/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 669/2004

Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb. a zákona

č. 245/2006 Sb. se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které

zní:

„h) univerzitními nemocnicemi“.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o veřejných zakázkách

§ 55

V 18 zákona č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se na konci odstavce 1 tečka

nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které včetně poznámky pod čarou č. 26a zní:

Návrh Univerzity Karlovy 20. listopadu 2008

27

„s) jsou zadávány mezi univerzitní nemocnicí a vysokou školou, která uzavřela veřejnoprávní

smlouvu o zřízení univerzitní nemocnice nebo která je zřizovatelem univerzitní nemocnice,

podle smlouvy o zajištění vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové činnosti uzavřené podle

jiného zákona26a).

26a) § 19 odst. 1 zákona č. …/… Sb., o univerzitních nemocnicích a univerzitních

zdravotnických pracovištích a o změně některých souvisejících zákonů.“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o střetu zájmů

§ 56

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 2 na konci odstavce 2 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) ředitel univerzitní nemocnice.“.

2. V § 14 odst. 2 se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) Ministerstvo zdravotnictví pro veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 2

písm. f).“.

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST

§ 57

Tento zákon nabývá účinnosti dnem ……………… s výjimkou ustanovení § 50 bodu

8., které nabývá účinnosti ….[2 roky po nabytí účinnosti zákona].

Návrh Univerzity Karlovy 20. listopadu 2008

28

Poznámky pod čarou:

1) Zákon č. …/… Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

2) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

3) Např. § 415 a 420 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů.

4) Např. zákon č. 53/1964 Sb., o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro

vědecké hodnosti.

5) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

6) Zejména zákon č. 130/2002 Sb.

7) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

8) § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

9) zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 504/2002 Sb.,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není

podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.

11) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, zákon

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12) § 70 až 75b zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

text návrhu zde!!!
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.