1. prosince 2008

Cena rektora pro nejlepší absolventy UK a Mimořádná cena rektora 2008Kolegium rektora 13. října 2008 odsouhlasilo udělení Ceny rektora Univerzity Karlovy v Praze pro nejlepší absolventy UK 2008.

Cena prof.MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů

MUDr. Jan Beneš  – 1. LF  (magisterské studium)            Jan Beneš kromě výborných studijních výsledků, studijní obor všeobecné lékařství absolvoval s vyznamenáním, se aktivně zapojil do vědecko výzkumné práce  a získal významná umístění ve fakultních studentských vědeckých konferencích. Publikoval v impaktovaných časopisech a je řešitelem grantu GAUK. Byl přijat k postgraduálnímu doktorandskému studiu v oboru fyziologie a patologická fyziologie člověka.
Bc. Libuše Dřímalová   – LF HK   (bakalářské studium)            Libuše Dřímalová ukončila čtyřleté bakalářské kombinované studium Ošetřovatelství, obor pedagogika ve zdravotnictví, s vyznamenáním. Po celou dobu studia  patřila k vynikajícím studentům a její výsledky nebyly jiné než výborné, včetně výsledků státní zkoušky. Tento úspěch je pozoruhodný zvláště s přihlédnutím ke skutečnosti, že studium probíhalo v kombinované formě.


           
Cena prof.JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborůMgr. Ondřej Strecker  – FSV  (magisterské studium)


¨


            Ondřej Strecker absolvoval magisterské studium na IES FSV, kde zkoušku absolvoval s návrhem na pochvalu děkana za vynikající diplomovou práci „Vliv inflačních diferenciálů na dynamiku HDP“. Práce byla kvalitně zpracována a může být okamžitě použita jako podklad pro článek v impaktovaném časopisu. Práce je dobře teoreticky i empiricky zpracovaná. Úspěšně složil přijímací zkoušky do doktorského studia s nejvyšším bodovým ohodnocením.


Bc. Petr Hampl   – FHS   (bakalářské studium)            Petr Hampl je bezesporu extrémně nadaný student, což potvrdil především svou objevnou a přínosnou bakalářskou prací „Walter Schmidt (1895-1976) a jeho “Kulturbiologie“. Práce se zabývá méně známými a v jistém smyslu tabuizovanými kapitolami kontinentální vědy o člověku v první polovině 20. století a odkrývá myšlenkové a ideologické vazby mezi různými směry antropologického a také biologického bádání ve zkoumaném období.


                                                          Cena prof.RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů

Mgr. Jaroslava Prokopová - MFF  (magisterské studium)


Jaroslava Prokopová již od začátku studia projevovala hluboký zájem o studium matematiky. Zejména se zajímala o aplikace matematiky v technických vědách a s tím související numerickou matematiku. Tím bylo motivováno její rozhodnutí pokračovat po prvních dvou letech ve studiu matematického modelování ve fyzice, představující jeden z nejtěžších a nejnáročnějších studijních oborů programu matematika. Během magisterského studia se zařadila mezi nejlepší studenty, se studijním průměrem 1,2. Obhájila diplomovou práci „Numerické řešení stlačitelného proudění“, napsanou v anglickém jazyce, která byla hodnocena známkou výborně a navržena, aby byla uznána  za rigorózní práci pro získání titulu RNDr.Cena Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborůMgr. Pavel Pola - KTF   (magisterské studium)              Pavel  Pola obhájil diplomovou práci „Pojetí svobody v listech apoštola Pavla“. Diplomová práce vznikla z jeho osobního zájmu o otázku svobody, dnes tak často probíranou v nejrůznějších prostředcích a médiích. Diplomová práce se jeví jako brilantní zpracování tématu, a to jak po stránce formální, tak obsahové. Autor se zcela právem neomezuje pouze na formální výskyty pojmu „svoboda“, ale zahrnuje také ty texty, které jsou pro danou problematiku relevantní, byť neobsahují samotný pojem „svoboda“. Práci je třeba považovat za mimořádně zdařilou, provedenou s velkou pečlivostí. Inspirativní a k další práci vybízející je i  autorův závěr, který je nejen shrnutím pojetí svobody u sv. Pavla, nýbrž i otevřením diskuse o svobodě v dnešních myšlenkových souřadnicích.

Mgr. Tereza Heiderová - KTF   (bakalářské studium)            Tereza Heiderová v celém svém studiu prokazovala píli a hloubku studia. V závěru studia obhájila bakalářskou práci „Teologální ctnosti v poezii Terezie z Lisieux“. Velkou předností práce je, že autorka čerpala z francouzských originálů i ze  sekundární literatury v českém i ve francouzském jazyce. I díky tomu dokázala  shromáždit celou řadu zásadních údajů v českém jazyce nedostupných, které je navíc schopna domýšlet a osobně aplikovat.
Cena prof.PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studiaMgr. Jana Kravcová - PedF   (magisterské studium)            Jana Kravcová dosahovala výborných studijních výsledků. Její diplomová práce „Idoly u dětí školního věku“ je kvalitou zpracování mimořádná, text je vynikající a jeho prezentace dokonce nejlepší z celého běhu letošních diplomových prací. Jde o mimořádně nadanou absolventku, která plánuje publikovat přepracovanou verzi diplomové práce v edici Karolina. Byla přijata do prezenčního doktorského studia.
Kolegium rektora 13. října 2008 odsouhlasilo udělení Mimořádné ceny rektora Univerzity Karlovy v Praze


r. 2008


                                  


MUDr. Danielu Leškovi – LF HK            za sportovní úspěchy, společenskou angažovanost a za jeho osobní vlastnosti – slušnost, zodpovědnost a píli. Je obdivuhodné, že dovedl skloubit náročné studium medicíny (průměrný prospěch za prvních 5 ročníků - 1,72) s vrcholovým sportem (judo).


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.