12. června 2009

Usnesení 101. zasedání Pléna České konference rektorů

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 101. zasedání v Čeladné dne 11. 6. 2009 následující usnesení:

ČKR podrobně projednala mimořádně vážnou situaci financování veřejných vysokých škol v roce 2010 v souvislosti s předpokládanými úspornými opatřeními Vlády ČR a konstatuje:

- nenaplňování opakovaně deklarované priority všech vlád od roku 1990, jíž byla podpora vysoko- školského vzdělávání;

- počet studentů veřejných vysokých škol od roku 1999 až do současnosti trvale narůstal (ročně průměrně o 6,6 %), avšak příspěvek na vzdělávací činnost veřejných vysokých škol stagnuje a podle výhledu Ministerstva financí ze září 2008 má v roce 2010 dokonce dojít k poklesu o 4 %;

- poslední úsporná opatření vlády signalizují další redukci o 5 %, což v praxi znamená pokles investičních výdajů vysokých škol oproti roku 2007 o téměř 30 % a pokles výdajů na jednoho studenta o 16 %;

-  po zvážení dopadu kumulované inflace za poslední 3 roky, která činí celkem cca 13 %, dosahuje reálný pokles investičních výdajů veřejných vysokých škol pro rok 2010 v porovnání s rokem 2007 přes 40 % a u výdajů na jednoho studenta 30 %;

- uvedená čísla představují fatální nebezpečí pro kvalitu studia na vysokých školách v ČR a jejich existenci;

- vědecko výzkumné aktivity pracovníků veřejných vysokých škol trvale narůstají, v současné době představují 53 % všech vědeckých výsledků České republiky registrovaných ve světové databázi Web of Science, přičemž podíl veřejných vysokých škol na finanční podpoře z veřejných zdrojů je výrazně nižší;

- uvedenou disproporci by měl řešit nový způsob rozdělování institucionální podpory na základě hodnocení výsledků výzkumu a vývoje a tomu odpovídající návrh rozpočtu předkládaný Radou pro výzkum a vývoj. Tato změna, odpovídající trendu ve vyspělých zemích, by neměla být ani v případě úsporných opatření zpochybněna;

- investice do vzdělání, výzkumu a vývoje jsou základem budoucího pozitivního vývoje celé spo- lečnosti. V dobách recese, resp. krize to platí naléhavěji, a proto většina vyspělých zemí rozvoj terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje podporuje a potřebné prostředky spíše navyšuje.

ČKR proto žádá Vládu České republiky o přehodnocení dosavadního postupu přípravy státního rozpočtu tak, aby v důsledku úspor nedošlo k dlouhodobému poškození vědy a vzdělanosti v České republice.

Plénum ČKR zvolilo Předsednictvo ČKR, pro funkční období 1.8.2009-31.7.2011, v tomto složení:

Předseda:

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity

Místopředsedové:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., rektor Českého vysokého učení technického v Praze

Doc. PhDr. Luboš Chaloupka, rozpočtu tak, aby v důsledku úspor nedošlo k dlouhodobému poškození vědy a vzdělanosti v České CSc., rektor Univerzity Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.

Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., rektor Univerzity Pardubice

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

V Čeladné dne 11. června 2009

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Jan Hron, DrSc.

předseda                                                   

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.