11. září 2009

Usnesení 102. zasedání Pléna České konference rektorů

Praha, 10. 9. 2009. Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 102. zasedání následující usnesení:

1. ČKR oceňuje příslib předsedy Vlády ČR, že rozpočet vysokých škol na rok 2010 bude oproti dosavadnímu návrhu státního rozpočtu posílen o 1 miliardu Kč. Tento krok odvrátí část propadu financování vysokých škol, který by byl nepřijatelný a neodpovědný z hlediska závazku společnosti ke studentům, nicméně pro udržení přijatelného maximálně úsporného financování vzdělávání již přijatých studentů veřejných vysokých škol stále chybí nejméně 0,5 miliardy Kč. Celkový počet studentů na veřejných vysokých školách je přitom určován dohodou vysokých škol se státem, který se zavázal financovat jejich studium. Finanční prostředky na jednoho studenta každoročně klesají již několik let. Se započtením vlivu inflace tento pokles ve srovnání s rokem 2007 činí 25 %. ČKR vyzývá k rychlé nápravě této situace a k takové reformě systému financování terciárního vzdělávání, která by do budoucna odstranila tento nedůstojný stav a zajistila dlouhodobé nastavení společně dohodnutých cílů v oblasti terciárního vzdělávání a finanční prostředky pro jejich naplnění. 

2. Česká konference rektorů deklaruje svůj záměr uplatňovat zásadní roli v předpokládané budoucí otevřené diskusi o principech reformy terciárního vzdělávání v České republice.

3. ČKR potvrzuje svoji dosavadní podporu veřejnému financování vědy a výzkumu založenému na vědeckém výkonu a jeho kvalitě a podporuje své členy, kteří zasedají v Radě pro výzkum, vývoj a inovace. ČKR vědoma si celkové ekonomické situace České republiky bere na vědomí navrhovanou stagnaci prostředků na VaVaI pro rok 2010, vyzývá však ke zvážení prorůstových a protikrizových efektů jejich případného navýšení, které by ale mělo být rozděleno mezi jednotlivé poskytovatele podle jejich vědeckého výkonu a kvality. Z tohoto hlediska nepovažuje za uspokojivý plánovaný minimální nárůst prostředků pro veřejné vysoké školy v roce 2010 stejně jako případné nesystémové navýšení prostředků pouze pro jednoho poskytovatele mimo rámec schváleného systému podpory VaVaI. ČKR nesouhlasí s nedůvodně klesající absolutní i relativní výší institucionálních prostředků pro vysoké školy ve střednědobém výhledu.

V Praze dne 10. září 2009

za Českou konferenci rektorů

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., předseda
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.