V Lužanech byly uděleny Medaile a Ceny Josefa Hlávky

16. listopadu 2009


Zástupci "Nadaní Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" předali 16. listopadu jednačtyřiceti studentům pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladých pracovníků Akademie věd České republiky Ceny Josefa Hlávky. Mezi oceněnými bylo i devět studentů a absolventů Univerzity Karlovy. Na návrh rektora UK byla udělena Medaile Josefa Hlávky prof. MUDr. Janu Štěpánovi, DrSc. s bývalému rektorovi prof. Ing. Ivanu Wilhelmovi, CSc.


Slavnostního předání se zúčastnili zástupci AV ČR, akademičtí představitelé AVU, ČVUT a VŠCHT. V úvodu seznámil prof. Václav Pavlíček přítomné s historií Nadání a jejími současnými projekty a následovně krátce pohovořili představitelé všech oceněných institucí. Prof. Rudolf Zahradník (AV ČR) ve svém projevu kritizoval současný přístup vládních představitelů k způsobu řešení financování Akademie věd a rovněž složení Rady pro výzkum, vývoj a inovace, která podle jeho názoru postrádá větší zastoupení představitelů výzkumu. Prof. Zahradník se věnoval i velkému počtu vysokých škol v ČR, který přirovnal k počtu heren. Na závěr své expresivní kritiky přístupu vlády k podpoře vždělávání prohlásil: "Bez obecného vzdělání širokých vrstev jsme ubožáky."


Přehled udělených Cen a Medailí Josefa Hlávky:

Správní rada Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“,  v souladu se statutem rozhodla, aby Medaili Josefa Hlávky získali:

Na návrh  rektora Akademie múzických umění: Prof. PhDr. Ivan Vyskočil

Za originalitu celoživotního díla, za přínos pro vývoj divadelní kultury a tvorby, literatury i pedagogiky za prosazování humanistického, celostního a vpravdě individuálního přístupu k člověku na základě setkání a dialogu.  


Na návrh předsedy Akademie věd České republiky: Prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.

Za celoživotní vědecké, mezinárodně uznávané působení v oboru matematické logiky, za autorství téměř 300 převážně zahraničních publikací, za šíření dobrého jména české vědy v zahraničí, za pedagogickou činnost a vybudování silného vědeckého týmu zaměřeného na teoretickou informatiku, za  prosazování humanitních idejí a občanskou statečnost.


Na návrh předsedy Akademie věd České republiky: Prof. PhDr. Svatava Raková, CSc.

V posledním dvacetiletí se prof. Raková stala jednou z profilujících osobností, které dokládají neocenitelný přínos žen pro rozvoj české vědy. Patří k předním českým historičkám s mezinárodním respektem. Od počátku své profesní dráhy se orientovala na americké dějiny, kde se profilovala vysokou odborností, neotřelými přístupy a širokým rozhledem, což se projevuje především v její bohaté publikační činnosti.

Na návrh  rektora Akademie výtvarných umění:  akad. malířka Helga Hošková – Weissová

Je jednou ze sta „terezínských dětí“, které přežily Holocaust. Již v dětství se u ní začalo projevovat malířské nadání a proto mohla v kresbách zachytit každodenní život v ghettu v kresbách, z nichž se sto podařilo zachránit.  Dnes jsou tyto působivé dokumenty známy po celém světě. Po válce vystudovala VŠUP a věnovala se úspěšně malířské i pedagogické činnosti. Jejím údělem a posláním zůstává naléhavá potřeba svědecké výpovědi o době Holocaustu.


Na návrh rektora Univerzity Karlovy : Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Patří k nejvýznamnějším českým vědcům a výsledky jeho práce v lékařském výzkumu jsou uznávány nejen v České republice, ale i mezinárodně. Jeho vědecko-výzkumná práce je zaměřena především na diagnostiku a léčbu metabolických a nádorových onemocnění skeletu, řadu publikací má též v enzymologii, hepatologii a endokrinologii. Neméně významná je jeho pedagogická a organizační činnost. Vychoval řadu dnes již uznávaných odborníků.

Na návrh rektora Univerzity Karlovy: Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

Za dlouholeté úspěšné působení v oblasti experimentální fyziky, zejména  za významný podíl na rozvoji jaderné a subjaderné fyziky. Za obětavou činnost pedagogickou a velmi úspěšnou činnost organizační. Za šíření dobrého jména Univerzity Karlovy v zahraničních vrcholných orgánech a za významné aktivity v oblasti organizace mezinárodní vědecké spolupráce a modernizace vysokého školství.


Na návrh rektora Vysoké školy chemicko-technologické:  Prof. Ing. Dušan Čurda, CSc.

Za úspěšnou vědeckou činnost zejména v problematice balení potravin a zpracování ovoce a zeleniny, za autorství několika zásadních vědeckých monografií a více než  stovky vědeckých publikací v zahraničních i tuzemských časopisech, za obětavou činnost pedagogickou i organizační.

V roce 2009 byla udělena Cena Josefa Hlávky studentům, pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladých pracovníků  Akademie věd České republiky.


Za Univerzitu Karlovu byly oceněni:

Mgr. Kateřina Schenková, Fakulta právnická

Mgr. Pavel Světlík, Fakulta pedagogická

MVDr. Libor Kopkan, Ph.D., 2. lékařská fakulta (viz IKEM)

Markéta Kostrouchová., 3. lékařská fakulta

MUDr. Roman Sýkora, Ph.D., Lékařská fakulta Plzeň

MUDr. Lenka Hrbatová, Lékařská fakulta Hradec Králové

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., Farmaceutická fakulta

Mgr. Pavel Turek, Přírodovědecká fakulta

PhDr. Lucie Storchová, Fakulta humanitních studií (viz FÚ AV ČR)


Akademie múzických umění v Praze

BcA, Petra Tejnorová, Divadelní fakulta

Mgr. Kateřina Držková, Filmová a televizní fakulta

MgA. Tomáš Pálka, Ph.D., Hudební fakulta    

Akademie věd České republiky

Mgr. Josef Havlíček, Ústav fyziky plazmatu

PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., Filozofický ústav (viz FHS UK)

Mgr. Jan Sýkora, Ph.D.,  Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského

Mgr. Ing. Pavel Trávníček, Botanický ústav

Ing. Martin Vejmelka, Ph.D., Ústav informatiky

Akademie výtvarných umění

Jan Mráz,  škola kresby Jitky Svobodové


České vysoké učení technické

Ing. Martin Horák, Fakulta stavební

Pavel Malý Fakulta strojní

Ing. Jakub Kužílek, Fakulta elektrotechnická

Bc. Jan Judas, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 

Ing. arch. Eliška Priharová, Fakulta architektury

Milan Tesař, Fakulta dopravní

Ing. Vladimíra Řezáčová, Fakulta biomedicínského inženýrství     

Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Radka Hrubá, Provozně ekonomická fakulta

Ing. Lucie Peklová Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Ing.  Jaroslav Žáček, Fakulta lesnická a dřevařská

Ing. Jan Křivonoška, Fakulta životního prostředí

Ing. Olga Skleničková, Institut tropů a subtropů

Institut klinické a experimentální medicíny   

MVDr. Libor Kopkan, Ph.D., Laboratoř renální fyziologie

Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Tomáš Kliegr, Fakulta informatiky a statistiky

Ing. Lenka Kováčová, Fakulta mezinárodních vztahů

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Ing. Martin Švéda, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Ing. Radek Vojtěchovský, Fakulta technologie ochrany prostředí

Ing. Tomáš Bystroň, Fakulta chemické technologie

Ing. Alexandr Zubov, Fakulta chemicko-inženýrská

Vysoká škola uměleckoprůmyslová

MgA. Simona Gleissnerová, Ateliér keramika a porcelán

Vysoké učení technické v Brně

Ing. Jan Finsterle, Fakulta strojního inženýrství

Ing. Josef Harant, Fakulta elektrotechniky

Ing. Lenka Michlovská, Fakulta chemická

MgA. Slávka Pauliková, Fakulta výtvarných umění

 „Trvalé legáty“ Josefa Hlávky v roce 2009 byly uděleny:

Městu Přeštice

na podporu školství a kultury                                   100 000,- Kč

Klatovskému gymnáziu Jaroslava Vrchlického

na podporu talentovaných studentů                            80 000,- Kč


Národnímu  muzeu v Praze

na výstavní aktivity v roce 2009                                100 000,- KčVelikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.