18. listopadu 2009


Profesor Dr. Karel Adriaan Deurloo, Dr.h.c. se narodil 25.1.1936 ve Valkenswaard v jihonizozemské provincii Zeeland. Evangelickou teologii a semitské jazyky studoval na Amsterdamské univerzitě, kde s vyznamenáním (cum laude) absolvoval v roce 1963. Na téže univerzitě získal v roce 1967 doktorát teologie v oboru starozákonní biblistiky. Mezitím působil jako farář Nizozemské reformované církve, mj. jako studentský farář univerzity v Eindhovenu; souběžně byl vědeckým pracovníkem na své alma mater pro hebrejštinu a aramejštinu. V roce 1975 byl na Teologické fakultě Amsterdamské univerzity jmenován profesorem Starého zákona, od r. 1996 prof. Biblické teologie, a působil zde až do svého emeritování v roce 2000. v 80. a 90. letech zastával po několik období funkci děkana. Na léta 2004–2007 byl ještě povolán na nově zřízenou profesuru pro biblickou teologii (profesuru K. H. Miskotteho) na Teologickou fakultu Svobodné univerzity v Amsterdamu.


Pole odborného působení profesora Deurloo je široké. Ve vlastní disciplíně, starozákonní biblistice, sahá jeho záběr od jazykovědných a literárně-vědních studií, přes studie historické,  literárně historické a metodologické až do oblasti biblické teologie a hermeneutiky. Mezinárodně je znám jako představitel tzv. amsterdamské školy – svébytného směru biblické teologie, která originálním způsobem integruje metody literární analýzy s podněty dialektické teologie a má inspirativní dopad do řady prakticko-teologických oblastí. Kromě ohlasu vědeckých prací, z nichž řada vyšla také v anglických či německých překladech, je profesor Deurloo znám svým zájmem o praktické uplatnění své práce v životě církve a v oblasti kultury. Jako aktivní překladatel, básník a hudebník se podílel na řadě projektů homiletických, liturgických i múzických (mj. například na zpracování Jonášovského příběhu formou jazzové performance).


Prof. Deurloo patří k osobnostem akademického života, které před rokem 1989 konkrétními aktivitami dlouhodobě podporovaly odbornou a vědeckou práci diskriminovaných teologů a filosofů za železnou oponou. Od roku 1980 každoročně přednášel v ilegálních bytových seminářích ThDr. Ing. Jakuba S. Trojana a Milana Balabána, udržoval pravidelný kontakt s prof. Milanem Machovcem a dalšími osobnostmi. Mladým lidem, jimž bylo v naší zemi znemožňováno řádně studovat, prostředkoval literaturu a osobní kontakty na zahraniční tutory v příslušných oborech. Jeho aktivity v této oblasti neměly jen povahu jednorázových návštěv, nýbrž dlouhodobého a koncepčního působení. Po listopadu 1989 svou spolupráci rozvinul do běžné instituční podoby; byl členem vědecké rady ETF, iniciátorem společných seminářů a spolunositelem každoročního sympozia biblistů, jež se v Praze koná dodnes.


Profesor Deurloo je nositelem čestného doktorátu Univerzitní fakulty pro protestantskou teologii v Bruselu a dalších akademických ocenění. Je vynikající vědeckou osobností, jejíž přínos pro biblickou teologii došel širokého mezinárodního ohlasu. Na ETF a v prostředí českých evangelíků jsme mu zvlášť vděčni za jeho solidaritu a přátelství, které statečně projevoval před listopadem 1989 a které projevuje dodnes.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.