4. prosince 2009

Usnesení 103. zasedání Pléna České konference rektorů


Praha, 3. 12. 2009


Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 103. zasedání následující usnesení:


1. ČKR si je vědoma všech souvislostí ekonomické krize a jejích důsledků pro státní rozpočet, avšak naléhavě připomíná praxi vyspělých států v obdobné situaci, které výdaje na vzdělávání nesnižují. ČKR zásadně nesouhlasí s bezprecedentním poklesem rozpočtu vysokých škol na rok 2010. ČKR proto s mimořádným politováním upozorňuje na rozhodnutí vlády o krácení rozpočtové kapitoly MŠMT přímo ohrožující kvalitu vzdělávací a výzkumné činnosti českých vysokých škol a ignorující slib předsedy vlády udržet rozpočet vysokých škol alespoň na loňské úrovni. ČKR očekává, že při závěrečném projednávání státního rozpočtu bude příslib naplněn.


2. ČKR důrazně upozorňuje, že nedostatek finančních prostředků vysokých škol znemožní spolufinancování projektů čtvrté prioritní osy Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a tím vážně ohrozí čerpání evropských strukturálních fondů.


3. ČKR požaduje v souvislosti s předpokládanou rekonstrukcí Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby byl v novém složení Rady respektován zásadní význam vysokých škol v oblasti vědy a výzkumu.


4. ČKR konstatuje, že vyřazení výsledků výzkumných organizací z Hodnocení 2009 zejména na základě

a) skutečnosti, že popis výsledku v původním jazyce výsledku je kratší než 64 znaků nebo že je totožný s názvem výsledku nebo jeho částí,

b) retroaktivního uplatnění nových kritérií na již akceptované výsledky předané před 1. lednem 2009 nebo

c) skutečnosti, že tentýž výsledek s odlišnou charakteristikou předal jiný poskytovatel či příjemce,

je nepřípustné, věcně nesprávné, nedůvodně poškozuje výzkumné instituce a je v přímém  rozporu s principy efektivního financování vědy a výzkumu z veřejných prostředků. ČKR proto naléhavě vyzývá Radu pro výzkum, vývoj a inovace, aby revokovala své usnesení č. B6) ze dne 13. listopadu 2009.


5. ČKR sdílí znepokojení veřejnosti týkající se událostí v souvislosti s děním na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. ČKR je přesvědčena, že současné nastavení systému terciárního vzdělávání v České republice umožňuje efektivní řešení této politováníhodné situace, která nenastala v důsledku selhání systému, ale na základě nesprávného jednání jednotlivců, a důrazně odmítá politizování tohoto případu. V Praze dne 3. prosince 2009


Za Českou konferenci rektorů
                                                                             Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.


                                         předseda
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.