17. prosince 2009

Rektor ocenil nejlepší absolventy

Rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl předal dnes deseti nejlepším absolventům Univerzity Karlovy cenu rektora, která je odměnou za jejich vynikající úspěchy ve vědecké, výzkumné a studijní činnosti. Ceny rektora byly letos uděleny ve čtyřech kategoriích šesti absolventům, další čtyři studenti obdrželi mimořádnou cenu rektora. „Cena rektora je oceněním píle, houževnatosti a hlubokého zájmu o studovaný obor. Jsem rád, že dnes před vědeckou radu předstupují absolventi, kteří dosáhli ve svém mladém věku tak výrazných vědeckých úspěchů,“ uvedl při předávání rektor Václav Hampl.

Cena rektora byla udělena

Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů převzala Bc. Laura Kutřínová, která s průměrem 1,29 absolvovala bakalářský obor Adiktologie. na 1. lékařské fakultě UK. Souběžně přitom prezenčně studuje Psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Účastnila se také několika zahraničních studijních pobytů. Svou bakalářskou práci vypracovala na téma „Strategie zvládání stresu klientů kontaktního a doléčovacího centra“. 

Cena prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů míří za Mgr. Tomášem Havránkem, absolventem navazujícího magisterského programu Ekonomická teorie na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK. Tomáš Havránek je mimo jiné držitelem čestného uznání pro ekonomy do 25 let v rámci soutěže Mladý ekonom 2008 za spoluautorství na práci „Meta-Analysis of Intra-Industry FDI Spillovers: Updated Evidence“. V současné době pokračuje na UK jako doktorand na IES FSV.

Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů obdržel Mgr. Petr Dohnal, jenž vystudoval magisterský studijní obor Fyzika povrchu a ionizovaných prostředí na Matematicko-fyzikální fakultě UK. V rámci své diplomové práce zkoumal procesy rekombinace v nízkoteplotním plazmatu a výsledky byly i pod jeho jménem otištěny například v prestižním časopise Physical Review A 79.

Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského převzala také absolventka bakalářského oboru Chemie v přírodních vědách Přírodovědecké fakulty UK Bc. Hana Solařová. Během studia dosahovala vynikajících výsledků. Její píle byla završena mimořádně kvalitní bakalářskou prací, která dosahuje kvality práce magisterské. V ní se zabývala přípravou amidů fosfinoferrocenkarboxylových kyselin z izokyanátů. Závěry této práce budou otištěny v odborném tisku.

Cena Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů byla udělena Mgr. Petru Kučerovi, který dokončil studium na Katolické teologické fakultě UK, obor Katolická teologie. Během celého studia byl vynikajícím studentem, vyznačujícím se pílí a hlubokými znalostmi. Jeho anglicky psaná diplomová práce na téma „Význam archeologických vykopávek v Galileji pro interpretaci evangelních textů“ je svým rozsahem, hloubkou, použitou literaturu a precizností v detailech vysoce nadstandardní a výrazně přesahuje požadavky kladené na magisterskou práci.

Cena Josefa Dobrovského rovněž putovala za Bc. Věrou Novoměstskou, Ph.D., která své studium na Katolické teologické fakultě UK, oboru Teologické nauky, zakončila mimořádně kvalitní bakalářskou prací na téma „Dívčí pedagogium v Chrudimi (1894–1940)“. Autorka na tomto dosud málo probádaném tématu pracovala velmi pečlivě, využívala primárních pramenů, přičemž informace získávala také z vlastních rozhovorů s pamětníky. Rozsahem i hloubkou splňuje tato práce parametry práce magisterské. 


Mimořádné ceny rektora Univerzity Karlovy byly předány:

MUDr. Jan Gojda vystudoval magisterský program Všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě s vyznamenáním. Během svého studia byl velmi aktivní – působil ve výzkumném týmu Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, v Ústavu patologie a Ústavu anatomie na problematice „Weitbrechtova retinakula kyčelního koubu“. Zúčastnil se také dvou zahraničních stáží. Vedle těchto aktivit se významně podílel na organizování fakultního života, mimo jiné byl členem Akademického senátu 3. lékařské fakulty UK. V roce 2005 byl oceněn prvním místem na Studentské vědecké konferenci.

MUDr. Eva Jakešová je absolventkou programu Všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě. Během svého studia vynikala s průměrem 1,1 nejen skvělými výsledky, ale především výrazným zájmem o svůj budoucí obor, jímž je gynekologie a porodnictví. Při studiu absolvovala stáž na ambulanci dětské gynekologie pod vedením prof. Jana Hořejšího, na porodním sále gynekologicko-porodnické kliniky a naposledy loni měsíční stáž na univerzitní klinice v německém Regensburgu.

MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., vystudoval Všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě, postgraduální obor Neurověda na 2. lékařské fakultě a Zubní lékařství na 1. lékařské fakultě. V průběhu studia se zúčastnil českých i zahraničních grantových projektů, publikoval 30 původních vědeckých prací, je autorem nebo spoluautorem 2 monografií, 7 přehledových článků a dalších 52 publikací. Jeho citační ohlas dle SCI je 19. Za svou vědeckou práci získal celkem 16 ocenění.

MUDr. Jan Škrha absolvoval magisterský program Všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě, a to s vynikajícím průměrem 1,05. Již v době svého studia se věnoval vědecké činnosti v laboratoři Ústavu lékařské biochemie na 1. LF UK. Výsledky jeho vědecké práce, které sepsal do publikace „Effects of glucose and its metabolites on calcium-induced mitochondrial permeability transition“, jsou nyní posuzovány k uveřejnění v časopise FEBS Letters, se stejnou problematikou se zúčastnil mezinárodních kongresů. V roce 2008 získal dr. Jan Škrha 1. místo na Studentské vědecké konferenci 1. LF. V letošním roce byl přijat ke studiu do prezenčního doktorského programu v oboru Biochemie a patobiochemie na 1. LF.


Cena rektora se uděluje vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Oceněné navrhuje příslušná fakulta. Finanční odměna je stanovena pro absolventa bakalářského studijního programu minimálně ve výši 6.000,- Kč a pro absolventa magisterského studijního programu minimálně ve výši 10.000,- Kč.


Mimořádná cena rektora se uděluje studentům za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu nebo za čin, popřípadě činnost, vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost či obětavost; nebo za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích. Zdůvodněný návrh předkládá rektorovi děkan fakulty.

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.