Vítězům byla předána Iberoamerická cena

17. února 2010

S úmyslem pokračovat v upevňování kulturních vazeb a podpořit v České republice výzkum a poznávání Latinské Ameriky a Iberského poloostrova byl v polovině minulého roku vyhlášen další, už XV. ročník soutěže o Iberoamerickou cenu. Završením soutěžního klání 26 studentů sedmi českých vysokých škol bylo dnešní předání tří hlavních cen a tří čestných uznání, které se uskutečnilo v 16 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina za přítomnosti rektora Univerzity Karlovy prof. Václava Hampla. Záštitu nad Iberoamerickou cenou tradičně převzala paní Livie Klausová.

Livie Klausová je patronkou soutěže od roku 2006

„Letošní ročník slavnostního předávání Premio Iberoamericano má z několika důvodů zvláštní význam," oslovil přítomné tajemník Pro Tempore a předseda soutěžní poroty, velvyslanec Spojených států mexických v ČR, Jeho Excelence José Luis Bernal. „Prvním z nich je 15. výroční existence Iberoamerické ceny, značící stálost tradice započaté v roce 1994, která spojuje národy Latinské Ameriky, Karibiku, Španělska a Portugalska s Českou republikou prostřednictvím zvídavých mladých lidí zajímajících se o španělský a portugalský jazyk. Na druhém místě bych rád připomenul, že 15. výročí Iberoamerické ceny se shoduje se začátkem oslav 200. výročí nezávislosti některých latinskoamerických států (Argentina, Chile, Kolumbie, Venezuela a Mexiko) a rok 2010 značí taktéž 100. výročí začátku prvního velkého revolučního hnutí ve společnosti 20. století - Mexické revoluce. Dvousté výročí nezávislosti nám poskytuje možnost připomenout si naše kořeny; ocenit čeho jsme jako společnost dosáhli v průběhu našeho historického kulturního rozvoje; získat ponaučení z našich dřívějších vztahů mezi námi navzájem i s našimi přáteli ze zámoří."

Jeho Excelence José Luis Bernal, velvyslanec Spojených států mexických v ČR

„Tento proces reflexe byl zajisté obohacen letošními pracemi studentů, jejichž kvalitu oceňujeme nejen díky perfektnímu zvládnutí portugalského a španělského jazyka, nýbrž také díky novátorskému pohledu na vybraná témata. Zamyšlení a úvahy studentů prokázaly, že účastníci soutěže nejen prozkoumali nové dimenze naší kulturní, historické a společenské reality, ale zároveň umožnili členům hodnotící komise načerpat nové myšlenky tím, že nám přiblížili málo známá témata nebo že přišli se svým inovativním přístupem k tématům již dříve prozkoumaným. Tímto způsobem přispěli k otevření nových společných bodů mezi Českou republikou a iberoamerickými zeměmi, což je přesně jeden z cílů této soutěže.“

Slavnostního předání Iberoamerické ceny se účastnili reprezentanti těchto států: J. E. Vicente Espeche Gil, Argentina, J. E. Leda Lucia Martins Camargo, Brazílie, J. E. Juan Enrique Krauss Rusque, Chile, J. E. Bárbara Elena Montalvo Álvarez, Kuba, J. E. Arturo Laclaustra Beltrán, Španělsko, J. E. José Luis Bernal, Mexico, J. E. Alberto Efraín Salas Barahona, Peru, J. E. José Júlio Pereira Gomes, Portugalsko, J. E. Diana Espino de Papantonakis, Uruguay a J. E. Víctor Julián Hernández León, Venezuela.

Vedle zástupců diplomatických misí podtrhla význam soutěže přítomnost rektorů, prorektorů, profesorů a pedagogů českých vysokých škol, vedoucích odborných univerzitních pracovišť a kateder (Ústav románských studií, Středisko ibero-amerických studií, Ústav jazykové a odborné přípravy, UK, Gabinete Iberoamericano, katedra politologie, Univerzita Hradec Králové, Centro Iberoamericano, Metropolitní univerzita Praha), členů mezinárodních odborných společností (Instituto Cam?es, Sociedad Iberoamericana Checa), zahraničních lektorů a konzultantů a dalších významných hostů.

Vítězům mezi prvními pogratuloval rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl: „Chtěl bych pogratulovat vítězům, jejichž práce byly komisí vybrány jako nejlepší. Získat podporu mezinárodní komise se podaří jen těm skutečně nejlepším. Je skvělé, že na našich univerzitách působí nadaní lidé, kteří i během náročného vysokoškolského studia najdou ještě dostatek sil, času a chuti vykonat něco navíc. Mezi takové studenty patříte vy všichni, kteří jste vzali Iberoamerickou cenu jako výzvu pro sebe sama a vytvořili jste natolik kvalitní práci, že mohla usilovat o nejvyšší umístění. Vám všem dnes patří naše uznání. Přeji vám, aby vám i do budoucna vydržela tato vaše zdravá a prospěšná ambice, vaše odhodlání i snaha být v oboru své činnosti nejlepší.“

Vítězi 15. ročníku soutěže Premio Iberoamericano jsou:

1. místo

Lucie Hrušková: Os símbolos contemporâneos da cultura pantaneira do Mato Grosso do Sul (Současné symboly kultury regionu Pantanal v Mato Grosso do Sul)

Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

konzultantka: PhDr. Ludmila Mlýnková

2. místo

Tomáš Došek: La reelección presidencial en América Latina, ?algo peligroso que habría de temer? (Znovuzvolení prezidenta v Latinské Americe – je třeba se něčeho obávat?)

Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze

konzultantka: PhDr. Olga Vilímková, PhD.

3. místo

Ada Coneva: A imigraçao açoriana para o Brasil meridional (Azorská emigrace do jižní Brazílie)

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

konzultantka: PhDr. Simona Binková, CSc.

Čestné uznání:

Magdalena Tomanová: La obra cuentística de Julio Ramón Ribeyro (Povídková tvorba Julia Ramóna Ribeyra)

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

konzultantka: doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc.

Čestné uznání

Petr Gojda: Luces de Bohemia y la perspectiva dramática moderna. Breve ensayo genérico. (Luces de Bohemia a perspektiva v moderní dramatice. Krátký žánrový esej)

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze; Divadelní fakulta Akademie múzických umění

konzultant: PhDr. Michal Fousek, PhD.

Čestné uznání

Dagmar Antošíková: ?Qué similitudes y diferencias hay entre los "alumbrados" y San Ignacio de Loyola? (Jaké podobnosti a rozdíly jsou mezi „osvícenci“ a Svatým Ignácem z Loyoly?)

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

konzultant: Dr. Juan Sánchez Fernández

Dosud nejmenší účast v dosavadní existenci soutěže byla v 8. ročníku (12 studentů), naopak největší byla o rok později, tedy v 9. ročníku (37 studentů), standardní počet uchazečů o cenu je kolem 20 studentů. Porota uděluje tři hlavní ceny dotované částkou 1000, 700 a 500 USD. O titul laureáta XV. ročníku Premio Iberoamericano 2009 soutěžilo 26 studentů sedmi českých vysokých škol:

Západočeská univerzita:

Kateřina Samková, Lenka Čechurová, Magdaléna Ferencová

Univerzita Karlova:

Magdaléna Tomanová, Klára Hálková, Ada Coneva, Lucie Moučková, Alexandra Šumpelová, Michal Zourek, Andrea Bačíková, Pavla Škopková, Ivana Macháčková, Lenka Bartoníčková, Martina Topinková, Dagmar Antošíková

Masarykova univerzita:

Jan Střítecký, Katarína Strihová, Lucia Strechová

Vysoká škola Ekonomická v Praze:

Lucie Hrušková, Anna Horáková, Tomáš Došek

Univerzita Hradec Králové:

Daniel Richter

Univerzita Palackého:

Michaela Hanzlová, Marcela Srogoňová

Přihlášeni byli i dva posluchači studující na dvou vysokých školách:

UK/Univerzita Palackého:

Eva Kubátová

UK/DAMU:

Petr Gojda

účastníci soutěže Premio Iberoamericano 2009

Soutěže se dle statutu ceny mohou zúčastnit vysokoškolští studenti bakalářského a magisterského programu, kteří jsou české národnosti, žijí v ČR a předloží vlastní vědeckou práci s přímým vztahem k Latinské Americe nebo Iberskému poloostrovu. Uzávěrka soutěžních prací byla 15. prosince 2009. Rozsah odevzdané práce vypracované ve španělském nebo portugalském jazyce nesměl přesáhnout 20 stran (bez příloh a bibliografie). Vedle obsahové stránky na témata z oblasti umění, vědy, kultury, ekonomie, historie, literatury, politiky a společnosti iberoamerických zemí se hodnotila také jejich originalita a jazyková úroveň. Proti verdiktu poroty se nelze odvolat. Porotu, s rotujícím předsednictvím, tvoří nejvyšší představitelé velvyslanectví jednotlivých iberoamerických zemí zastoupených v České republice. Soutěžní práce mohou být dále šířeny na univerzitách v ČR a v iberoamerických zemích, na internetových stránkách www.premioibam.cz nebo jiným způsobem, uzná-li to porota za vhodné.

Premio Iberoamericano patří k cenám, které studentům Univerzity Karlovy, případně dalších českých vysokých škol udělují zahraniční instituce za vynikající práce nebo projekty nejrůznějších vědních oborů a zaměření. K dalším takovým cenám patří například The Harvey Prize Fund (uděluje Technologický institut v Izraeli), European Latsis Prize (uděluje „European Science Foundation“ ve Francii), Japan Prize (uděluje Institut pro vědu a technologii v Japonsku) nebo L‘ORÉAL UNESCO Awards (uděluje společnost „L‘ORÉAL for Women in Science)

Spolupráce s iberoamerickými zeměmi v roce 2009 a plánované akce v roce 2010

* Mexická ambasáda předala v říjnu 2009 Středisku ibero-amerických studií FF UK dar v podobě 666 knih a 10 CD pocházejících z různých iberoamerických zemí.

* Mexiko bude v roce 2010 slavit 200. výročí vyhlášení boje o nezávislost a 100 let od počátku Mexické revoluce. Při této příležitosti se bude konat ve spolupráci s Českou iberoamerickou společností a Přírodovědeckou fakultou přednáška velvyslance Mexika J.E. José Luise Bernala na UK v březnu tohoto roku.

* Nejaktivnější spolupráce UK s univerzitou iberoamerických zemí existuje s mexickým Technologickým institutem v Monterrey (ITESM). Středisko iberoamerických studií FF UK organizuje pravidelně od roku 2002 Letní kurz dějin a kultury střední Evropy ve španělštině, kterého se pravidelně účastní  20–25 studentů ITESM. Kromě toho od roku 2003 probíhají studentské výměny v rámci meziuniverzitní dohody

* Z iniciativy argentinského velvyslance, J. E. Espeche Gila, se rozběhl projekt diskuse mezi argentinskými a českými intelektuály na dvě témata: Projektu Dějiny bilaterálních argentinsko-českých vztahů se ujme Středisko iberoamerických studií FF a projektu Srovnání přechodu k demokracii v Argentině a ČR se ujme Ústav politologie FF.

* Argentinský ministr školství podepsal s českou ministryní školství program podporující projekt Bienále „e-Golems“, který zahrnuje kulturu i vědeckotechnickou spolupráci. Pokud jde o UK, mohla by se zapojit v oblasti nanotechnologie, biologie nebo počítačové vědy.

* Koncem února proběhne v Křížové chodbě Karolina prezentace knihy peruánského autora Alváreze Lopeze, která pojednává o českém jezuitském misionáři P. Samuelu Fritzovi. Ten působil v 17. století v Amazonii a vytvořil první mapu Amazonky, která se používala až do 30. let 20. století. Dalo by se říci, že v této oblasti navázal spolupráci s Peru prof. Bohumír Jánský z Přírodovědecké fakulty, který nedávno vydal knihu Prameny Amazonky.

* V souvislosti s návštěvou portugalského prezidenta Cavaca Silvy na UK v dubnu 2010 se bude v Křížové chodbě Karolina konat výstava výtvarných děl, jejichž autor Jiří Voves se inspiroval poezií jednoho z nejvýznamnějších portugalských básníků Fernanda Pessoy. Vystaveny budou rovněž překlady děl tohoto básníka do češtiny.

(Marie Kohoutová)Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.