31. května 2010

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice, které se systematicky zabývá obecnými i specifickými aspekty v oblasti jazykové a odborné přípravy cizinců ke studiu na českých vysokých školách. V roce 2004 vznikla v rámci ústavu Laboratoř distančního vzdělávání, aby koordinovala tvorbu kurzů distančního vzdělávání. Co všechno tato instituce studentům UK, ale nejen jim, nabízí, nám představil PhDr. Mgr. Petr Hercik, vedoucí Laboratoře distančního vzdělávání.

Komu jsou vaše kurzy bez ohledu na formu studia primárně určeny?

Kurzy ÚJOP UK jsou primárně určeny zahraničním studentům, kteří se připravují ke studiu na českých vysokých školách. Roční dvousemestrální kurz češtiny je zaměřen na rozvoj všech jazykových dovedností a je doplněn výukou odborných předmětů se zaměřením na obory ekonomické, humanitní, technické, přírodovědné a medicínské. Výuka je realizována ve střediscích ÚJOP v Praze-Hloubětíně, Poděbradech a Mariánských Lázních, od akademického roku 20010/11 nově na pracovišti Krystal v Praze.

Může je absolvovat i cizinec, který se nechystá studovat na VŠ?

ÚJOP nabízí kromě přípravných kurzů i celoroční, semestrální a krátkodobé intenzivní kurzy češtiny, které jsou určeny pro širokou veřejnost. Jedná se o kurzy šestitýdenní, večerní a individuální, přípravné kurzy ke zkoušce pro žadatele o trvalý pobyt v ČR a k certifikované zkoušce z češtiny pro cizince. ÚJOP UK zastupuje Univerzitu Karlovu jako plnoprávného a exkluzivního člena v ALTE (The Association of Language Testers in Europe) za Českou republiku a nabízí certifikované zkoušky z češtiny pro cizince na čtyřech úrovních A1, A2, B1 a B2. (http://ujop.cuni.cz/cce)

V letních měsících probíhají letní kurzy češtiny, Letní škola slovanských studií a kurz pro krajany v Dobrušce.

Prezentace gramatických rodů

Nabízíte i kurzy cizích jazyků pro Čechy?

ÚJOP zajišťuje výuku angličtiny na Přírodovědecké fakultě UK, a to jak prezenční, tak distanční formou. Pro veřejnost nabízí kurzy angličtiny, španělštiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny, čínštiny, korejštiny, mongolštiny a arabštiny. Kromě přípravy k mezinárodním certifikátům z angličtiny PET, FCE a CAE nabízí ÚJOP i vlastní standardizované zkoušky pro státní správu ČR.

Kromě prezenčního studia nabízíte např. i on-line kurzy českého jazyka pro cizince. Na jakém principu fungují?

Kromě prezenčních kurzů jsme s počátkem 21. století následovali nejmodernější trend ve vzdělávání a začali pracovat na tvorbě e-learningových kurzů. Prvními byly kurzy anglického jazyka s podporou v českém jazyce. V současné době nabízíme kurzy od mírně pokročilých až po přípravu k FCE; kurz pro začátečníky bude zahájen v příštím akademickém roce; v nabídce je i obchodní angličtina.

V roce 2004 byla založena Laboratoř distančního vzdělávání za účelem koordinace tvorby kurzů distančního vzdělávání na ÚJOP UK a bylo rozhodnuto o tvorbě kurzů češtiny pro cizince, což je hlavním posláním našeho ústavu, který se stal členem Mezinárodní e-learningové asociace. V případě prvního kurzu jsme vycházeli z aktuální potřeby zahraničních studentů, kteří z různých důvodů nemohli včas zahájit studium. Vytvořili jsme Úvodní kurz češtiny pro cizince, multimediální variantu prezenčního audio-orálního kurzu, v jehož rámci se studenti seznamují s češtinou jako cizím jazykem. Úspěšně jsme jej nabízeli až do letošního roku, kdy byl nahrazen kurzem češtiny na plnohodnotné znalostní úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). V současné době vyvíjíme kurz na úrovni A2. Shoda s SERR je zajištěna – autorky kurzu jsou zkušenými odbornicemi v oboru češtiny pro cizince a úzce spolupracují s naším Výzkumným a testovacím centrem.

Procvičování poslechu

Jak se liší vámi nabízené kurzy od těch konkurenčních?

Naše e-learningové kurzy jsou charakteristické především tím, že jde o tzv. on-line kurzy zásadně s asistencí tutora, a to buď v čistě on-line variantě, nebo ve formě blended learning, kdy je on-line kurz doplněn prezenčními konverzačními tutoriály. Po skončení asistence tutora (každý kurz má stanovenu délku studia, kterou kromě jiných vlastností ověřujeme v pilotních kurzech) zůstává kurz přístupný do konce akademického roku. Do kurzu bez prezenčních soustředění je možné vstupovat kdykoliv během akademického roku, studium se přerušuje v době akademických prázdnin.

Důležitým a jedinečným prvkem našich kurzů je fakt, že jsou řízeny nejen systémem, ale i lidským prvkem. Systém sleduje, zda studující úspěšně dokončí alespoň 60 % každé stránky, na které se vyskytuje cvičení, a teprve potom mu umožní vstup do lekce následující. Vzhledem k tomu, že v lekcích je k dispozici funkce zobrazení správných odpovědí ve cvičeních, je nutné, aby studium sledoval i tutor. K tomu slouží tzv. Progress testy, které na rozdíl od lekcí mohou být spuštěny jen jednou – v případě neúspěchu musejí studující kontaktovat tutora a konzultovat s ním své chyby. Tyto testy jsou řazeny po každé třetí lekci. To je důležité především proto, aby bylo zajištěno, že studující bude procházet jednotlivými lekcemi ve správném pořadí a nikoli náhodně – pouze studium po spirále může zajistit efektivitu kurzu. Na druhé straně ze zkušeností vyplývá, že sami studující vyžadují, aby na ně byl vyvíjen určitý tlak, a neopouštěli tak studium předčasně.

Rozšiřování slovní zásoby

Co všechno je obsahem těchto kurzů?

Obsah kurzů se zaměřuje na prezentaci a procvičení slovní zásoby a gramatických pravidel, čtení a poslech s porozuměním, psaní a sociokulturní aspekty. V prezentacích využíváme v maximální míře názornosti pomocí grafů, tabulek, barevného rozlišování (v češtině např. rodů) a videonahrávek, typy interaktivních cvičení odpovídají moderním trendům e-learningu, ilustrace a fotografie i nahrávky jsou vytvořeny profesionály. Součástí kurzů jsou i přepisy všech nahrávek, slovníky a gramatické příručky. Studijní materiály a manuály si mohou studující také stáhnout v pdf z webových stránek ústavu (http://ujop.cuni.cz/ldv), kde je i adresa našeho studijního systému (http://ujop.itutor.cz), kde si každý může vyzkoušet po jedné demo lekci z kurzů angličtiny a češtiny pro cizince – identifikace i heslo je „demo“.

Prezentování sociokulturních aspektů

(Lucie Kettnerová)


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.