Habemus decanum. Do svého úřadu byl uveden nový děkan ETF UK

1. června 2010

Na slavnostním shromáždění ve velké posluchárně Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy byl dnes rektorem UK prof. Václavem Hamplem slavnostně uveden do svého úřadu nový děkan ETF doc. dr. Jindřich Halama. Akademický senát ETF UK zvolil doc. dr. Halamu kandidátem na děkana jednomyslně na svém zasedání 20. dubna 2010.

Odstupující děkan ETF doc. Martin Prudký podal rezignaci v souvislosti s jmenováním prorektorem UK k 22. únoru 2010; do doby jmenování nového děkana byl vedením fakulty pověřen prof. ThDr. Pavel Filipi, dosavadní proděkan pro vědu.

Laudatio přednesl předseda Akademického senátu ETF Jan Kranát, Ph.D. Disertačním i habilitačním oborem doc. dr. Jindřicha Halamy je teologická etika. Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu dokončil v r. 1980. Po 9 let byl kazatelem Jednoty bratrské. V letech 1978-1979 studoval na Moravian Theological Seminary v Betlému v Pensylvánii. Pedagogem ETF UK je od r. 1991. Habilitoval v r. 2003 prací na téma „Sociální učení českých bratří 1464-1618.“ Od r. 1996 je členem kolegia děkana ETF nejdříve jako proděkan pro rozvoj a od r. 2002 pro studium.

Odstupující děkan doc. Martin Prudký, který je prvním teologem ve vedení univerzity po r. 1989, ve svém proslovu připomněl stěžejní témata svého působení od října 2005 do února 2010 – proměnu komunity studentů, neučitelských zaměstnanců a spolupracovníků fakulty a přes přirozenou generační obměnu stabilní zázemí akademických pracovníků fakulty. Zdatně si dle doc. Prudkého Evangelická teologická fakulta UK vedla v oblasti vědecké práce, rychlejší a efektivnější tempo by si naopak přál ve sféře profesorských a habilitačních řízení fakulty.

Inaugurace se poté ujal rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl: „Chtěl bych nejprve vyslovit několik poděkování, mezi prvními této fakultě. Jsem přesvědčen, že je velmi dobře, že představitel teologických oborů je po určitě víc jak 70 letech součástí nejužšího vedení Univerzity Karlovy. To by ale nebylo možné, kdyby teologické fakulty nebyly schopné takovou osobnost vygenerovat. Rád bych zdůraznil, že není samozřejmé požádat fungujícího děkana některé fakulty, aby se uprostřed mandátu vzdal úřadu. Není to jednoduché zejména pro fakultu a jsem rád, že Evangelická teologická fakulta takový úkon přečkala hladce a bez zakolísání. Děkuji doc. Prudkému, dílo, které zde vykonal, je úctyhodné, a také prof. Filipimu, který fakultu vedl v přechodném období do doby, než bude zvolen řádný děkan. V neposlední řadě děkuji doc. Halamovi, že souhlasil s tím této nelehké práce se ujmout. Dovolte tedy, pane docente, abych vám předal dekret, kterým vás jmenuji děkanem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.“

nový děkan ETF doc. dr. Jindřich Halama převzal jmenovací dekret

Na znamení děkanské důstojnosti a pravomocí poté rektor Hampl předal doc. Halamovi děkanský řetěz

Děkan Halama poté řekl: „Je zvykem, že nový děkan po svém jmenování přednese řeč, jest vám tedy strpěti v tuto chvíli můj projev. Nikoli k fakultě a záležitostem organizačním a správním. Vzhledem k tomu, že doc. Prudký svůj úřad předává v stavu stabilizovaném, mou ambicí je, aby ten stav nebyl horší, než s radostí a ulehčením tento řetěz předám dalšímu. Doufám, že toto je příležitost zcela unikátní a ojedinělá, neměla by se opakovat. Pro své oslovení jsem si vybral téma ze svého oboru - práce – a nazval jsem ho cvičně Práce jako job, požehnání nebo zlořečení.“

Strhující a vtipně odlehčenou přednášku děkana Halamy o vývoji chápání práce v dějinách a životě člověka a také v pojetí věd teologických, ekonomicko-politologických a sociologických provázelo zamyšlení stejně jako smích.

Slavnostní shromáždění k inauguraci nového děkana zakončil zpěv a capellového kvarteta ETFartet.

(Marie Kohoutová)


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.