10. června 2010

Dnes byly předány Ceny předsedy Grantové agentury ČR

V refektáři Profesního domu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze dnes byly předány Ceny předsedy Grantové agentury České republiky /GA ČR/ nejlepším řešitelským týmům. Předání ceny se zúčastnili předsedové hodnotících panelů GA ČR, členové Rady pro výzkum, vývoj a inovace, představitelé Akademie věd ČR, vysokých škol, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR a zástupci tisku.

zleva: prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc, člen předsednictva GA ČR, prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych, člen předsednictva GA ČR, Ing. Tomáš Kopřiva, ředitel Kanceláře GA ČR

zleva: prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., člen předsednictva GA ČR, prof. RNDr.Ivan Netuka, DrSc., člen předsednictva GA ČR, prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D., předseda GA ČR

Mezi čtyřmi řešitelskými týmy, které cenu získaly, je projekt PhDr. Mgr. Jana Štochla, Ph.D. z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy „Modelování vazeb mezi asymetrií motorických symptomů Parkinsonovy nemoci a lateralitou těla.“

PhDr. Mgr. Jan Štochl, Ph.D. působí na Katedře základů kinantropologie a humanitních věd FTVS UK. Jeho odborná činnost se zaměřuje na studium asymetrií lidské motoriky, motoriky Parkinsonovy nemoci a jiných neurodegenerativních nemocí. Studium diagnostiky motorických projevů laterality patří k dlouhodobým výzkumným projektům FTVS („Standardizace testové baterie pro diagnostiku motorických projevů laterality“, GA UK, 85109, 2009 - 2011). Cílem výzkumu je pomocí standardizace testové baterie přispět ke zkvalitnění diagnostiky motorických projevů laterality dětí i dospělých v různých oborech - speciální pedagogika, neurologie, psychologie, kinantropologie. Lateralitou se v poslední době zabývalo množství prací, avšak inovace, zohlednění motorické proficience a standardizace diagnostických nástrojů byla a je dlouhou dobu opomíjena. Standardizace testové baterie se provádí standardní validizační studií za využití metod strukturálního modelování.

Cenu předsedy Grantové agentury ČR dále získali:

RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., za projekt „Behaviorální farmakologie prostorové kognice a její aplikace ve výzkumu experimentálního modelu schizofrenie“

Ing. Vít Novák, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.za projekt „Spinově závislý transport a elektronové korelace v nanostrukturách“, spoluřešitelé: Prof. RNDr. Václav Holý, CSc., Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta a Prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc., Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství

RNDr. Radan Slavík, Ph.D., DSc.,Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. za projekt „Laditelné aktivní vláknové prvky založené na vláknových mřížkách s dlouhou periodou“ (zvláštní čestné uznání předsedy GA ČR).

zleva: RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D., Fyziologický ústav AV ČR, PhDr. Mgr. Jan Štochl, Ph.D., FTVS UK, Ing. Vít Novák, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, RNDr. Radan Slavík, Ph.D., DSc.,Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR

Vědce, kteří dosáhli se svými projekty mimořádného úspěchu, ocenil předseda GA ČR prof. Matějů

Vybrat čtyři vynikající projekty pro zvláštní ocenění se stává stále obtížnějším úkolem. Je to nepochybně důsledek toho, že v základním výzkumu má Česká republika stále větší potenciál, o který je třeba pečovat a dále jej rozvíjet. K tomu může Grantová agentura ČR výrazně přispět co nejspravedlivějším rozdělováním prostředků na projekty a mimořádným oceňováním mimořádných výkonů. O to první se snažíme dlouhodobě, to druhé je hlavním důvodem bodem našeho dnešního setkání.“ řekl při této slavnostní příležitosti  prof. Petr Matějů.

Grantová agentura ČR byla založena v roce 1993 s cílem podporovat vědecké projekty v oblasti základního výzkumu formou veřejné soutěže. GA ČR je nejvýznamnějším poskytovatelem účelových prostředků na základní výzkum s rozpočtem blížícím se 2 miliardám Kč. Jde o jednu z mála kapitol v oblasti výzkumu a vývoje, která systematicky roste, což odpovídá růstu významu účelového (projektového) financování výzkumu a vývoje ve světě. Grantová agentura ČR spolupracuje jak na evropské úrovni (zejména v rámci European Science Foundation a European Heads of Research Councils), tak v rámci dvoustranných kooperací (Deutsche Forschungsgemeinschaft, National Research Foundation of Korea a National Science Council of Taiwan).

(Marie Kohoutová)Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.