7. října 2010

Fakulta humanitních studií slaví deset let

Dva vrcholné opusy kvartetní literatury, Smyčcový kvartet č. 2 G dur, op. 18 a Smyčcový kvartet č. 16 F dur, op. 135 Ludwiga van Beethovena v podání Wihanova kvarteta, dotvořily slavnostní atmosféru, ve které se ve velké aule Karolína nesly včerejší oslavy založení nejmladší fakulty Univerzity Karlovy - Fakulty humanitních studií.

Vznikla 1. srpna 2000 transformací Institutu základů vzdělanosti Univerzity Karlovy založeného roku 1990. 1. děkanem Fakulty humanitních studií byl prof. Jan Sokol; od roku 2007 působí v této funkci doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy má v současné době 150 zaměstnanců a 3 000 studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Je na ní realizován výzkumný záměr a 27 grantových projektů. Učebny a odborná pracoviště jsou rozprostřeny na třech místech v Praze: Jinonice (U Kříže 8, Praha 5), Hůrka (Husníkova 2075, Praha 13) a Máchova (Máchova 7, Praha 2).

areál Fakulty humanitních studií UKI v Jinonicích

Fakulta humanitních studií nabízí studium v bakalářském, magisterském a doktorském stupni formou prezenčního, distančního i kombinovaného studia a rozvíjí také systém studia s individuálním kurikulem. K důležité oblasti jejího odborného a společenského působení patří programy celoživotního vzdělávání. Vzdělávací činnost sleduje na jedné straně programy vědeckého poznání člověka, na druhé straně různé aplikace tohoto poznání. Za poslední tři roky fakulta vyprodukovala na 50 monografií a 25 významných impaktovaných studií.

Centrem všech studijních oborů a vědeckých disciplin pěstovaných na Fakultě humanitních studií je člověk a lidská společnost, hlavní a nosnou vědeckou disciplínou je obecná antropologie. Svým posluchačům nabízí vzdělání v širokém spektru humanitních oborů, na její půdě působí řada vědeckých pracovišť a podporou mezinárodní výměny studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků a spoluprací s více než 40 univerzitami a předními vědeckými institucemi v České republice i v zahraničí posiluje odborný růst a kredit fakulty v domácím i mezinárodním kontextu. Vědecká činnost je soustředěna do oblasti humanitních a společenských věd, zejména s ohledem na jejich antropologické a obecně humanistické dimenze.

Na slavnostním shromáždění k 10. výročí založení Fakulty humanitních studií zazněly projevy rektora Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc. a děkana Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy doc. PhDr. Ladislava Benyovszkyho, CSc.

projev doc. PhDr. Ladislava Benyovszkyho, CSc., děkana Fakulty humanitních studií UK
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.