Teologická dílna své církve. Husitská teologická fakulta slaví 60 let

15. října 2010

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy slaví 60 let svého založení. K připomenutí, oslavě a zhodnocení víc jak půlstoletého působení fakulty na rozvoj vzdělanosti a duchovního života české společnosti se dnes odpoledne ve Velké aule Karolina sešlo slavnostní akademické shromáždění.

Začleněním Husitské teologické fakulty do svazku fakult Univerzity Karlovy, spolu s ostatními teologickými fakultami - Katolickou (KTF) a Evangelickou (ETF) -, 3. května 1990 vyvrcholil předchozí vývoj akademického vzdělávání bohoslovců odvíjejícího se na půdorysu učení Církve československé husitské. Působení předchozích vysokých škol, z nichž první byla Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká založená v roce 1921 a poslední Husitská teologická fakulta založená 16. října 1950, procházelo v průběhu celého minulého století pohnutými dějinami; od klasického institucionálního rámce prvorepublikových univerzitních učilišť, přes poloilegální kursy během 2. světové války, zápas o existenci v době poválečné a dobu temna v době komunistického režimu po její svobodný rozvoj umožněný zákonem č. 163/ 1990 Sb. O bohosloveckých fakultách, kterým byla Husitská teologická fakulta včleněna do UK.

Dnes na její půdě působí osm kateder (systematické teologie, biblistiky, praktické teologie, církevních dějin a práva, filosofie, religionistiky, psychosociálních věd a etiky a učitelství) a dva specializované ústavy (Ústav židovských studií a Ústav východního křesťanství). Studium, pedagogická a vědecká činnost fakulty jsou založeny na principech konfesní tolerance, proto se její posluchači mohou zapsat i na obory jak křesťanského učení, včetně pravoslavných, tak judaismu a židovského náboženství. V letech 1950 – 1990 bylo na HTF ročně imatrikulováno průměrně 400 studentů, z nichž kolem 200 studia dokončilo. Fakulta nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy; absolvováním náročného studia její absolventi podle slov děkana HTF prof. Láška získávají kultivovanou zbožnost a nadstandardní úroveň vzdělání.

Husitská teologická fakulta se podílí na řešení rozvojových a vědeckovýzkumných programů, desítky jejích posluchačů každoročně studují na zahraničních univerzitách a zároveň vzrůstá zájem zahraničních studentů o možnost absolvovat některý ze vzdělávacích programů na HTF, prestiž a odborné působení fakulty je posilováno a podporováno mezinárodní spoluprací s univerzitami a vědeckými pracovišti doma i v zahraničí. Pedagogové a vědečtí pracovníci HTF vyvíjejí vlastní bohatou publikační činnost, jejíž výsledky vycházejí ve dvou edicích: Pražské mosty (Pontes Pragensis) a Bůh a národy (Deus et gentes).

Na programu slavnostního akademického shromáždění k 60. výročí založení HTF UK byly vedle projevů děkana Husitské teologické fakulty UK prof. ThDr. Jana Láška, rektora Univerzity Karlovy prof. Václava Hampla a děkana a proděkana dalších dvou teologických fakult UK, také projev patriarchy Církve československé husitské dr. Tomáše Butty ThD. a zdravice, kterou ústy Prof. Dr. Zdeňka Sázavy své fakultě zaslali její bývalí pedagogové. Mezi projevy akademických hodnostářů a významných hostů, fanfárami a zpěvem náboženských písní, které podtrhovaly výjimečnost setkání, byl prostor i na zhodnocení řešení výzkumného záměru slovy Prof. Dr. Z. Kučery.

žezlo Husitské teologické fakulty UK

Za záštitu, kterou působení Husitské teologické fakulty poskytuje Univerzita Karlova, poděkoval prof. ThDr. Jan Lášek. Mimo jiné řekl: „Cítíme se na univerzitě dobře. Na závěr našeho přemyšlování o dějinách a budoucnosti Husitské teologické fakulty bych zmínil jeden z velikých úkolů, který nás čeká, a kterým je dokončení české reformace ve vztahu k církvi a české společnosti. Žeň je bohatá, ale dělníků je málo. Této otázce a také problematice Husova reformního úsilí přikládáme takový význam, že jim v listopadu letošního roku bude věnována samostatná konference.“

projev prof. ThDr. Jana Láška, děkana Husitské teologické fakulty UK

projev rektora Univerzity Karlovy prof. Václava Hampla

* * *

Součástí oslav 60. výročí založení Husitské teologické fakulty UK bylo i včerejší zahájení 6. dvoudenní konference „Církve v českých zemích a otázka nacionalismu – historické problémy, jejich překonávání a výhled směrem k mnohonárodnostní a multikulturní evropské společnosti,“ která zároveň uzavřela vědecký výzkumný záměr fakulty. Jeho výsledkem bylo 17 (z původně 30 plánovaných) svazků monografií, dokumentů a historických archiválií vydaných v samostatné knižní edici Deus et gentes (Bůh a národy).

(Marie Kohoutová)

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.