18. září 2006

Špičkoví čeští kardiochirurgové v akci - Kardiocentrum 3. LF UK a FNKV

Kardiocentrum 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Ischemická choroba srdeční a její komplikace (např. srdeční selhání) způsobují více než 50% všech úmrtí ve vyspělých zemí a jsou rovněž vedoucí příčinou hospitalizací. Prevenci a léčbě ischemické choroby srdeční je proto věnováno značné úsilí. Kardiocentrum 3. LF UK a FNKV je špičkovým pracovištěm, které  se problematikou ischemické choroby srdeční zabývá.

Kardiocentrum 3. LF UK a FNKV sdružuje III. interní-Kardiologickou a Kardiochirurgickou kliniku. Centrum zajišťuje všechny aspekty kardiovaskulárních chorob: vysoce specializovanou péči o pacienty, preklinický a klinický výzkum, koordinaci domácích a mezinárodních výzkumných projektů, výuku studentů lékařství a  výcvik mladých lékařů.

V Kardiocentru má výzkum kardiovaskulárních chorob velmi dlouhou tradici. Největší pozornost je věnována akutnímu infarktu myokardu. Infarkt myokardu je ložiskové odumření (nekróza) části srdečního svalu při přerušení dodávky okysličené krve v důsledku ucpání věnčité (koronární) tepny krevní sraženinou. Velikost infarktu a prognóza nemocných závisí zejména na rychlosti zprůchodnění ucpané tepny. Tepnu lze zprůchodnit jednak rozpuštěním krevní sraženiny (trombu) lékem, tzv. trombolýzou, nebo mechanickým roztažením zúženého (ucpaného) místa perkutánní koronární intervencí (PCI).

Kardiocentrum drží několik výzkumných priorit. Např. v r. 1982 zde byl zahájen klinický výzkum intrakoronární trombolytické léčby infarktu myokardu a 12/1982 byl první pacient v Československu ošetřený touto invazivní technikou. V r. 1984 zde byl zahájen klinický výzkum perkutánní koronární angioplastiky při infarktu myokardu a  4/1984 byla  první pacientka v Československu ošetřená „rescue PCI“. V r. 2003 zde byl zahájen výzkum regenerace myokardu intrakoronární injekcí kmenových buněk kostní dřeně a publikována první kasuistika této metody v České republice.

Kardiocentrum se nejvíce mezinárodně proslavilo díky dvěma velkým randomizovaným klinickým studiím PRAGUE-1 a PRAGUE-2.  Tyto studie jako první na světě prokázaly, že invazivní léčba srdečního infarktu je nejúčinnějším postupem i při nutnosti transportu nemocných do kardiocenter, a vedly tak k vytvoření celosvětové revoluční koncepce transportu všech srdečních infarktů do invazivních kardiologických center. Díky těmto projektům se stalo poprvé v historii kardiologie, že oficiální doporučené postupy pro léčbu (tzv. guidelines) byly v určité oblasti modernizovány v České republice jako první zemi světa (2002). Podle výsledků České republiky pak se zpožděním upravila svá doporučení Evropská kardiologická společnost (2003) a dokonce až o dva roky později i obě americké kardiologické společnosti (2004).

Díky svým výzkumným, publikačním a přednáškovým aktivitám je Kardiocentrum 3. LF UK a FNKV v současné době v zahraničí nejznámější české kardiovaskulární centrum. Vědecké výsledky kardiocentra jsou pravidelně publikovány v prestižních mezinárodních časopisech s nejvyšším impact faktorem v kardiologii. Výsledky výzkumu pracovníků kliniky jsou rozsáhle citovány v odborném zahraničním písemnictví. Podle „Science Citation Index“ se jedná o více než 3000 citací.

V současnosti je hlavní výzkumnou prioritou prevence rozvoje a léčba dysfunkce levé komory a srdečního selhání po akutním infarktu myokardu. Kardiocentrum je hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem 10 vědeckých grantů. V roce 2005 byly zahájeny práce na řešení Výzkumného záměru MSM0021620817 „Invazivní přístupy k záchraně a regeneraci myokardu“,  který sdružuje čtyři kardiologická pracoviště v rámci Univerzity Karlovy. Kardiocentrum má čest koordinovat kardiovaskulární klinický výzkum v rámci celé Univerzity Karlovy. Do budoucna má Kardiocentrum ambici se stát jedním z vedoucích výzkumných a výcvikových center pro kardiologii a kardiochirurgii ve střední Evropě.

Práci Kardiocentra 3. LF UK a FNKV představují prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. a MUDr. Martin Pěnička, PhD.

Vybrané původní články pracovníků Kardiocentra:


1. Widimský P, et al. Multicenter randomized trial comparing transport to primary angioplasty vs. immediate thrombolysis vs. combined strategy for patients with acute myocardial infarction presenting to a community hospital without a catheterization laboratory. The PRAGUE Study. Eur Heart J 2000; 21: 823-31.

2. Widimský P on behalf of the "PRAGUE" Study Group Investigators et al.: Long distance transport for primary angioplasty versus immediate thrombolysis in acute myocardial infarction: final results of the randomized national multicenter trial „PRAGUE-2“. Eur Heart J 2003; 24: 94-104.

3. Spacek R, Widimky P, et al. Value of first day angiography/angioplasty in evolving Non-ST segment elevation myocardial infarction: an open multicenter randomized trial. The VINO Study. Eur Heart J. 2002;23:230-8.

4. Straka Z, Widimsky P, et al. Off-pump versus on-pump coronary surgery: final results from a prospective randomized study PRAGUE-4. Ann Thorac Surg. 2004;77:789-93.

5. Penicka M, et al. Improvement of left ventricular function after cardiac resynchronization therapy is predicted by tissue Doppler imaging echocardiography. Circulation 2004;209:978-83.
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.