20. listopadu 2008

ALTERNATIVNÍ NÁVRH ZÁKONA O UNIVERZITNÍCH NEMOCNICÍCH A UNIVERZITNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠTÍCH


Univerzita Karlova v Praze


Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

                                                           http://www.cuni.cz


Tisková zpráva                                                                  20. listopadu 2008


UNIVERZITA KARLOVA PŘEDSTAVUJE


ALTERNATIVNÍ NÁVRH ZÁKONA


O UNIVERZITNÍCH NEMOCNICÍCH


a univerzitních zdravotnických pracovištíchDnes představila Univerzita Karlova (UK) svůj alternativní návrh zákona o univerzitních nemocnicích. Jeho cílem je vytvořit pravidla pro vznik a činnost univerzitních nemocnic jako špičkových veřejnoprávních zdravotnických zařízení. Ta  budou poskytovat všechny druhy léčebné péče a na základě spolupráce s příslušnými univerzitami - a zejména jejich lékařskými fakultami - se budou podílet na uskutečňování praktické výuky všeobecného lékařství a dalších oborů a na vědecké, výzkumné a vývojové činnosti.


Vzhledem k náplni činnosti univerzitních nemocnic je pro jejich stabilitu a rozvoj nutná rovnováha mezi zájmem zřizovatele (obvykle stát), rolí univerzit a fakult, se kterými zdravotnická zařízení budou spolupracovat, a veřejným zájmem na jejich řádném fungování. Proto návrh zákona předpokládá zřízení samostatného druhu právnické osoby – univerzitní nemocnice, která bude tyto funkce zajišťovat.


Návrh je předkládán po konzultacích a v dohodě s Masarykovou univerzitou a Univerzitou Palackého.


Jde o průlomový materiál, který je zásadním krokem k diskuzi o budoucnosti fakultních nemocnic. UK tento návrh zasílá a nabízí představitelům státu. Cílem Univerzity Karlovy je, aby tento návrh začal být vážně a seriózně projednáván a zásadně tak přispěl k věcně správnému a pokud možno konsensuálnímu řešení záležitosti týkající se předních zdravotnických zařízení, vzdělávání a výzkumu v lékařských a příbuzných oblastech.
K jednáním o návrhu zákona o transformaci univerzitních nemocnic byla Univerzita Karlova přizvána Ministerstvem zdravotnictví až na podzim roku 2007. „Tehdy předložilo ministerstvo zdravotnictví věcný záměr zákona o transformaci fakultních nemocnic na akciové společnosti s minoritním podílem univerzit. Stalo se tak v době, kdy zásadní nastavení celého projektu bylo, jak se následně ukázalo, z hlediska Ministerstva zdravotnictví již rozhodnuté,“ říká Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy, k dosavadnímu průběhu diskusí k návrhu zákona. „Připravili jsme paragrafované znění vlastního návrhu zákona o univerzitních nemocnicích. Podle našeho návrhu jde o veřejnoprávní instituci, jak je to běžné v západoevropských zemích,“ dodává rektor.
Vznik univerzitní nemocnice


Transformace fakultních nemocnic musí být provedena tak, aby neohrozila rozsah, kvalitu a dostupnost poskytování léčebné péče, vzdělání a výzkum v lékařských oborech a princip samosprávnosti vysokých škol, včetně postavení lékařských fakult a akademických práv a svobod,“ uvádí Václav Hampl. Návrh zákona předpokládá vznik univerzitních nemocnic dvojím způsobem. Prvním způsobem je transformace stávajících fakultních nemocnic, které jsou dnes státními příspěvkovými organizacemi. Druhý, obecný způsob, je na základě smlouvy mezi zřizovatelem a univerzitou.
První způsob - transformace


V případě transformace stávajících fakultních nemocnic by univerzita, která dosud uskutečňuje  ve fakultní nemocnici  praktickou výuku  všeobecného lékařství a vědeckou činnost, mohla do šesti měsíců požádat o zřízení univerzitní nemocnice z této fakultní nemocnice. Univerzitní nemocnice pak musí být zřízena do jednoho roku ode dne podání žádosti. Na takto zřízenou univerzitní nemocnici přejde oprávnění poskytovat zdravotní služby ve stejném rozsahu. Majetkem takto zřízené univerzitní nemocnice se stane majetek státu, k němuž vykonávala právo hospodaření fakultní nemocnice.
Druhý obecný způsob


Nejprve bude mezi budoucím zřizovatelem a vysokou školou uzavřena veřejnoprávní smlouva, která bude obsahovat závazek zřizovatele zřídit univerzitní nemocnici a vložit do ní majetek a na druhé straně závazek vysoké školy uskutečňovat v univerzitní nemocnici praktickou výuku a vědeckou a výzkumnou činnost ve zdravotnických oborech a poskytovat univerzitní nemocnici potřebné „know-how“. K platnosti veřejnoprávní smlouvy o zřízení univerzitní nemocnice bude nezbytný souhlas Ministerstva zdravotnictví vydaný v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Orgány univerzitní nemocnice


Univerzitní nemocnice bude mít tři orgány: ředitele, odbornou radu a dozorčí radu. Tento systém, spolu se způsobem ustanovování orgánů, jejich kompetencemi a vzájemnými vazbami, je navržen tak, aby garantoval rovnováhu mezi úlohou zřizovatele (tedy v případě transformace státu) a univerzity.
Ředitel je jmenován na pět let. Na jeho osobě se musí shodnout odborná i dozorčí rada. Ředitel vykonává působnost statutárního orgánu, rozhoduje o všech věcech, které zákon nesvěřuje do působnosti odborné nebo dozorčí rady.
Odborná rada je orgánem s kompetencemi zejména v odborných oblastech, tedy uskutečňování výuky v univerzitní nemocnici, vědy, výzkumu a poskytování zdravotních služeb, stejně jako uskutečňování specializačního vzdělávání. Schvaluje koncepci rozvoje nemocnice, její dlouhodobý záměr, vydává závazná stanoviska ke zřizování klinik, ústavů a dalších odborných pracovišť a k zaměření jejich činnosti. Má nezastupitelnou úlohu při jmenování přednostů klinik a dalších pracovišť. Odborná rada má sedm členů (pět jmenuje vysoká škola a dva zřizovatel). V případě transformace fakultních nemocnic je stát zastoupen Ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem školství.
Dozorčí rada je orgánem rozhodujícím především o zásadních otázkách v oblasti hospodaření univerzitní nemocnice. Schvaluje rozpočet, pravidla hospodaření a mzdový předpis. Na návrh odborné rady schvaluje statut univerzitní nemocnice a v neposlední řadě slouží jako odvolací orgán při sporu mezi ředitelem a odbornou radou. Dále uděluje souhlas ke klíčovým majetkoprávním úkonům, jako je zejména nakládání s nemovitým majetkem, dlouhodobé pronájmy a zřizování úvěrů a půjček. Má sedm členů, z toho dva jmenuje vysoká škola, jednoho volí zaměstnanci univerzitní nemocnice a čtyři zřizovatel. V případě transformace fakultních nemocnic zřizovatele zastupuje Ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo financí.Spolupráce mezi univerzitou a univerzitní nemocnicí


Vzájemnou spolupráci mezi univerzitou a univerzitní nemocnicí upravuje smlouva o zajištění vzdělávací a vědecké činnosti. Upravuje objem, strukturu a personální zajištění praktické výuky a vzájemné spolupráce na vědeckých projektech, včetně otázek financování, otázek pracovněprávních a otázek ochrany duševního vlastnictví. Návrh přináší možnost, aby v této smlouvě byly odstraněny nebo alespoň zmírněny některé klíčové problémy související s dvojkolejností pracovních vztahů. Smlouvu schvaluje dozorčí rada univerzitní nemocnice.
Role fakult


Návrh zákona obsahuje konstrukce umožňující rozsáhlé zapojení samosprávných a dalších orgánů univerzity a lékařských fakult, popř. farmaceutické fakulty, do všech záležitostí, které souvisejí se spoluprací mezi univerzitou a univerzitní nemocnicí.
Hospodaření univerzitní nemocnice


Standardním způsobem jsou upraveny základní druhy rozpočtových výnosů a nákladů univerzitní nemocnice. Současně je stanoveno, že majetku univerzitní nemocnice je možné využívat k plnění hlavní činnosti a jen omezeně k plnění doplňkové činnosti, případný zisk musí být využit jen ve prospěch hlavní činnosti. V zájmu ochrany poskytování vysoce specializovaných zdravotních služeb je vyloučeno použití obecných předpisů o úpadku; tyto situace jsou řešeny zvláštní úpravou o nucené správě.
Propracovány jsou i postupy v nestandardních situacích, do kterých by se univerzitní nemocnice vlivem závažných hospodářských potíží nebo výrazných organizačních nedostatků teoreticky mohla dostat.
Odborná pracoviště univerzitní nemocnice


V univerzitní nemocnici se zřizují kliniky, ústavy a případně i další odborná pracoviště jako organizační jednotky, kde jsou poskytovány zdravotní služby, uskutečňována praktická výuka nebo vědecká činnost. Návrh zákona dále řeší problematiku zřizování univerzitních lékáren.
Přílohou k této zprávě je stručný harmonogram nejdůležitějších událostí, které jsou spojeny s transformací fakultních nemocnic a do kterých byla UK zapojena.Pro další informace prosím kontaktujte:
Mgr. Václav Hájek                                     


Tiskový mluvčí UK                                      
Univerzita Karlova v Praze


Ovocný trh 5


116 36 Praha 1


tel: +420 224 491 248


e-mail:


Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.