7. dubna 2010

Vzdělání je umění svého druhu. Univerzita Karlova oslavila 662. výročí svého založení

Za účasti mnoha významných osobností, akademických funkcionářů, zástupců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, diplomatického sboru a mnoha dalších zahraničních hostů, pedagogů a studentů UK se dnes ve Velké aule historické budovy Karolina uskutečnilo slavnostní zasedání, které připomnělo 662. výročí založení Univerzity Karlovy.

Zazněly na něm dva hlavní projevy, které podle prorektora pro vnější vztahy doc. PhDr. Michala Šobra, CSc. byly symbiózou současné chvíle a také průsečíkem minulosti a budoucnosti „Den vzdělanosti,“ který připadá právě na 7. duben, byl tématem slavnostního projevu rektora Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc. nazvaného ,,Úvaha na téma vztah vědy a vzdělání.” Připomněl především podíl Wilhelma von Humboldta na reformě vysokého školství, která byla základem moderní podoby dnešních univerzit, ale také zásahy státu do akademické samosprávy a potřeby státu, které se ne vždy shodují s cíly a posláním univerzit: „Už v Humboldtově době, tedy před dvěma sty léty, stát od univerzit očekával především výchovu a odbornou přípravu svých služebníků: právníků a úředníků, lékařů a kněží či učitelů. Dnes se zdá, že by někteří chtěli hlavně pracovité  provozáře a vývojáře, kteří budou reagovat na stále nové proměny shůry přicházejících zadání. Univerzitní samosprávná obec je ale sama sobě a především české i stále pevněji propojené evropské společnosti odpovědná za to, že nerezignuje na své dlouhodobé poslání. Jejím úkolem je poctivě a efektivně připravovat nové generace zodpovědných a všestranně kompetentních odborníků. Je na nás, abychom toto poslání naplňovali.“

Plné znění projevu rektora Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc. ,,Úvaha na téma vztah vědy a vzdělání” zde

Univerzita je historickou a proto neustále moderní institucí; její fungování a institucionální proměny jsou těsně spjaty se životem společnosti, který se odvíjí na půdorysu dějinných událostí. ,,Proměnám vztahu státu a univerzity” věnoval své vystoupení prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. „Je to v dnešní Evropě či dokonce celém světě téma bytostně aktuální. Je to ale také téma, průběžně provázející university staletími již od chvíle jejich založení. University jsou jedním z významných atributů a sloupů specifičnosti evropského duchovního i politického vývoje. Byly a jsou zosobněním schopnosti evropské společnosti vytvářet a dlouhodobě tolerovat samosprávná autonomní prostředí, v nichž je dovoleno vytvářet a volně diskutovat alternativní koncepty filosofické, etické, teologické, politické, sociální či právní povahy. Oporu pro toto postavení však universitám vždy někdo musel zajišťovat. Vztah států a universit ovšem nemohl být vždy zcela harmonický. Čas od času na sebe musely drsně narážet odlišné představy o nárocích a rovnováze tohoto partnerství,“ řekl prof. Pešek. „Potřebujeme se navzájem. Stát a universita. Pojetí společnosti jako funkčního společenství sdílených témat, problémů i jejich možných řešení lze jen těžko zakotvit bez účasti university. Šest století, která nás dělí od Husova rektorátu, ukázala, že snahy o krátkodobý profit, o pouze účelové aliance akademické obce a státu, o zjevné i skryté dominance a profity jedné či druhé strany našemu partnerství pouze škodí. Naše - pokud možno rovnoprávné - střetání a potýkání, abych si vypůjčil obrat z Palackého, je dlouhodobě produktivní, inspirativní a nosné. Je ho ale třeba z obou stran pěstovat a kultivovat jako formu životodárné, oscilující rovnováhy,“ zakončil svůj projev prof. Pešek.

Plné znění přednášky prof. Jiřího Peška „Proměny vztahu státu a university“ zde

Po filozofických úvahách, ke kterým tak významný den přímo vybízí, se pak zasedání akademického shromáždění UK věnovalo univerzitním záležitostem. Byli představeni noví děkani fakult, jmenovaní na první funkční období, a čtyři prorektoři zvolení na funkční období 2010 – 2014.

Jsou jimi:

děkani

ThLic. Prokop Brož, Th.D., děkan KTF, prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., děkan 3. LF, doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., děkan LFP, PhDr. Jakub Končelík, Ph.D., děkan FSV, a doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D., děkan FTVS.

prorektoři

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., prorektor pro doktorské studium a akademické kvalifikace. Působí na z FF UK, je profesorem Ústavu hospodářských a sociálních dějin, v posledních třech letech byl proděkanem pro vědu na FF.

Doc. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D., (LF Plzeň), prorektorka pro celoživotní vzdělávání a rovné příležitosti. Plzeňská LF UK, kde promovala v roce 1985, je jejím pracovištěm od r. 1996; v současné době působí na 1. interní klinice LF a FN v Plzni. Docentkou pro obor vnitřní nemoci byla jmenována k 1. 1. 2003, titul Ph.D. získala v roce 2001.

doc. ThDr. Martin Prudký, prorektor pro studijní záležitosti, bývalý děkan ETF. Vede katedru Starého zákona, vydává časopis Souterrain Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze-Dejvicích.

prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc., prorektor pro investiční výstavbu. Přednáší na Katedře fyziky povrchů a plazmatu MFF. V nově zřízené prorektorské funkci bude plnit část úkolů dosavadního prorektora pro rozvoj, především odstraňování nedostatků prostor hlavně pro společenskovědní obory.

Součástí dnešního slavnostního shromáždění UK bylo dále udělení čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa filozofických věd Prof. Dr. Walterovi Papemu z Univerzity v Kolíně nad Rýnem a cen UK - Ceny za prezentaci a Ceny za tvůrčí počin.

Dále se rektor Univerzity Karlovy při dnešní příležitosti rozhodl udělit pamětní medaile UK těmto profesorům a docentům, bývalým prorektorům a děkanům, za zásluhy o rozvoj univerzity a jejich fakult:

prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. - MFF UK

prof. PhDr. Mojmír Horyna - FF UK

prof. PhDr. Ludvík Armbruster – KTF UK

prof. Ing. Václav Bunc, CSc. – FTVS UK

doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc. – LF UK v Plzni

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – 3. LF UK

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. – FSV UK

tisková zpráva

(Marie Kohoutová)

Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Kontakty

REDAKCE
E-mail: forum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.