13. ledna 2009

Šikana u dětí s nadváhou a obezitou


Cenu prof. Zdeňka Matějčka získala v prosinci loňského roku práce Mgr. Zuzany Novotné s názvem Šikana u dětí s nadváhou a obezitou. Autorka kontaktovala klienty léčeben pro obézní děti a zkoumala, jak často se děti setkávají se šikanou, ať už v roli oběti nebo agresora.

Požádali jsme paní magistru o to, aby nám řekla několik slov o své práci a zjištěných skutečnostech.

(Přečíst si můžete také rozhovor s PhDr. Lucií Pleškovou a Mgr. Danou Hončíkovou, autorkami dalších dvou oceněných prací. Podrobnosti o práci Nadace prof. Zdeňka Matějčka najdete zde.)


Můžete stručně popsat, k jakým výsledkům jste se dobrala? Je nějaká spojitost mezi obezitou a šikanou?


Na úvod bych ráda zdůraznila, že jde o výsledky platné pouze pro zkoumaný vzorek a nelze je zobecňovat na populaci.


Děti (jak chlapci, tak dívky) s nadváhou či obezitou významně častěji (o 21%) uváděly zkušenost s rolí oběti šikany než děti v kontrolní skupině (děti s normální hmotností). Jako šikanou nejvíce ohrožená skupina v tomto výzkumu se ukázali obézní chlapci ve věku 12-13 let. Analýza výpovědí o projevech šikany ukázala, že obézní děti se častěji setkávají se slovními či citovými projevy šikany (např. nadávky, pomluvy, posměch); zatímco u dětí s normální hmotností významně převažovala fyzická forma šikanovaní. Ze sledovaných psychosociálních charakteristik obětí šikany ve vztahu k hmotnosti se jako nejvýznamnější ukázala závislá osobnost dítěte (ve smyslu nezralá, nesamostatná, s větší orientací na rodinu).


Proč jste se rozhodla věnovat svou diplomovou práci právě této problematice?  


Téma vypsané doc. Fraňkovou mě ihned oslovilo, ač jsem se v minulosti ničím podobným nezabývala. Spojení problematiky šikany a nadváhy mi přišlo zajímavé a originální, chtěla jsem se o tom dozvědět více. Nezanedbatelnou roli ve výběru ovšem také sehrál fakt, že projekt mi přišel dobře uchopitelný a realizovatelný.


Byly děti při vašem výzkumu sdílné, chtělo se jim o zkušenostech se šikanou povídat?


Většina dětí spolupracovala a podělila se o své názory a zkušenosti. Podstatnou roli zde podle mne sehrálo to, že šlo převážně o dotazníkové šetření, kde totožnost zůstala v anonymitě. Ovšem na ty děti, s nimiž jsem vedla rozhovory, ráda vzpomínám. Nejednou mne překvapily svým odpovědným a přemýšlivým přístupem.
Věra Voňavková
Velikost písma A A A

Nahoru
Tisk PDF verzeTextová verze

© 2012 Univerzita Karlova
Ochranná známka
Pokyny pro autory
Kontakty

REDAKCE
E-mail: iforum@cuni.cz
Tel.: 224 491 394
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1


ISSN 1214-5726     Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.